DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 52     <-- 52 -->        PDF

IZVJEŠTAJI


PREGLED RADOVA NA SUZBIJANJU POTKORNJAKA NA PODRUČJU DIREKCIJE
ŠUMA U SARAJEVU.


Godine 19)28 i 1929 otpočelo je u najvećem opsegu sušenje četinjavih sastojina
na području Direkcije Šuma u Sarajevu, kojem je području pripadao i dio šuma, što
danas spadaju pod nadzor Direkcije Šuma u Banjaluci. Ova je pojava zapažena ponajprije
u čistim omorovim sastojinama, nešto manje u jelovim, a najmanje na površinama
bijelog bora. Ova posljednja pojava zapažena je u većoj mjeri samo na požarnim
plohama iz god 1927/28, kad su mnogi kompleksi lijepih četinjavih sastojina postali
žrtvom požara (Šumska Uprava: Zavidović, Olovo, Han-Pijesak).


Tražiti uzroke ovoj nesreći odvelo bi nas daleko, pa ćemo samo naglasiti, da su
primarni uzroci sušenja četinjavih šuma bili: slabo održavanje šumskog reda u sječinama,
neuredna i prekomjerna podjela većih čestica šume dobrovoljcima, kolonistima
i beskućnicima, sa kojih je površina dignuto vrijedno drvo bez održavanja ikakvog
reda u šumi (skupljanje i paljenje granja, tesanje oblog drveta pod korom i ostavljanje
neiskorišćenog materijala u šumi), podbjel´jivanje, krčenje i paljenje državnih šuma u
svrhu uzurpacija za poljoprivrednu obradu tla i t. d. Ovako žalosna slika šuma pogodovala
je pojavi potkornjaka u najvećoj mjeri.


Jedan od vrlo važnih primarnih uzro´ka sušenja bila je ljetna suša .927/28 kao
i vrlo jaka zima god. 1928/29, što je umanjilo vlagu potrebnu za cirkulaciju sokova
i održanje životne energije drveća. Pogubni učinak ove zle prirodne pojave očitovao
se najviše na kamenitim i mršavim stojbinama, pa su se sastojine u masama i grupama
sušile. Pri ovakim se prilikama količina potkornjaka iz godine u godinu sve više
umnožavala i prijetila propadanju i sušenju inače zdravih sastojina, koje nijesu pokazivale
gore pomenute primarne uzroke.


Opseg i vrst zaraze od potkornjaka. Prema stečenom iskustvu, vlastitom osvjedočenju
i datima, sabranim na temelju dosadašnjeg rada i opažanja izlazi, da su neki
srezovi i šumske uprave sad manje, sad više bili posjećeni od potkornjaka. Radi toga
bi se mogao opseg zaraze razdijeliti na tri pojasa. Pojas najjače zaraze obuhvata
šumske uprave Srednje, Olovo, Han-Pijesak, Vozuća i područje sreza Kladanj. Pojas
srednje zaraze obuhvata Šumske Uprave Ilidža, Fojnica, Vareš, Zavidović, Prača i
Plevlje te srezove: Višegrad i Foča. U pojas zaraze slabijeg opsega dolazila bi ostala
područja na teritoriju Direkcije šuma u Sarajevu.


Prema opsegu zaraze organizovana je i potreba rada, doznačeni krediti i osigurano
radništvo za ove radove.


Za radove na suzbijanju šumskih štetočina predviđene su u redovnim godišnjim
budžetima neznatne svote novca. Zato je bilo nužno, da se zakonom osigura kredit za
ove zamašne poslove, pa je zakonom od 15 III 1930 gdine predviđeno, da se može
utrošiti 3,000.000 dinara od čistih suvišaka (čistog prihoda) Šum. Ind. Preduzeća u
Drvaru. Ova svota nije bila dovoljna s obzirom na zamašnost kalamiteta1, pa je zakonom
od 27 V 1930 godine ponovno odobreno, da se od utržaka za prodane sušike


374
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 53     <-- 53 -->        PDF

i izrađena lovna stabla može utrošiti u radove za suzbijanje potkornjaka svota od
1,000.000 dinara. Ovako je kredit, i ako kasno, bio posvema osiguran. Ovome je nasuprot
nastupila poteškoća prikupljanja radne snage, naročito kod Šumskih Uprava u
Srednjem, Olovu i Han-Pijesku, gdje opseg zaraze nije trpio ni najmanje odlaganja.
U vrijeme, kad se sa radom moralo najintenzivnije otpočeti, bili su i poljski radovi u
najvećem jeku. Iskusni šumski radnici bili su zaposleni kod firmi, naročito kod firme
»Krivaja«, čije je područje bilo najviše po potkornjacima zaraženo. Zakonom od 27 V
1930 određeno je bilo, da se može prisilnim načinom seljaštvo natjerati da sudjeluje
na radovima na suzbijanju potkornjaka. Ova mjera ostala je bez vidnog uspjeha, jer
je ovakovo radništvo bez volje i ambicije, a i bez razumijevanja vršilo povjerenu mu
dužnost vrlo loše. Dobavljani su radnici iz najudaljenijih srezova (Ključa, Glamoča i
Bos. Petrovca), pri čemu je izgubljeno dosta dragocjenog vremena. Po gore pomenutom
zakonu bile su i šumske firme sa dugoročnim ugovorima kao i ofertanti za
kupljeno drvo obvezani, da na svoj trošak izrađuju sušike i zaražena dubeća i lovna
stabla, inače bi Direkcija imala izraditi takova stabla na njihov trošak. Vlasnici privatnih
šuma, u kojima bi se pokazala zaraza od potkornjaka, bili su obvezani zarazu


suzbiti na vlastiti trošak.


Usled sve slabije konjukture na tržištu drvetom mnoge su firme morale napustiti
rad u šumi, pa je tako sva zadaća i briga na suzbijanju potkornjaka pala na državu,
u što su još prošle godine bili utrošeni gotovo svi gore navedeni iznosi. Pored firmi
izrađivali su sušike i od potkornjaka zaražena stabla još i malopilanari, servitutni
ovlaštenici i oni, koji bi kupili manje količne drveta za vlasttu potrebu. Time su se
umanjili izdaci, koje je država morala snositi.


Poteškoća je bila u tome, što je šumsko — čuvarško i tehničko osoblje bilo
slabo upućeno u ovu rijetku vrst kalamiteta, pa je izgubljeno dosta vremena, dok je
rad mogao ići pravim putem i pokazati vidnog uspjeha. Mnoge su se pogreške morale
na temelju stečenog iskustva ispravljati, u što je već utrošena izvjesna suma novca.


Na radovima za suzbijanje zaraze bili su pored redovnog šumskog osoblja zaposleni
apsolventi1 šumarskih fakulteta, penzionirani šumarski činovnici i službenici i
drugi duševni radnici. Tokom´ godine 1930 bilo je zaposleno preko 90 inžinjera i apsolvenata
šumarskih fakulteta, 11? penzionisanih šum. činovnika i službenika sa iskusnim
predrađnicima, koje je osoblje bilo raspoređeno prema važnosti posla po svima Šumskim
Upravama i Sreskim Načelstvima. Direkcija Šuma u Sarajevu davala je redovno
upute za organizaciju i način rada, doznačivala na vrijeme nužne kredite, unovčivala
prema potražnji izrađene i neizrađene sušike i od potkornjaka napadnuta dubeća i
lovna stabla te sve ove radove stalno kontrolisala preko svojih inšpekcijonih činovnika.
O svima radovima redovno bi Direkcija predlagala izvještaje Ministarstvu Šuma, koje
je na temelju toga davalo daljnje potrebne instrukcije.


S obzirom na biološke i fiziološke osebine i strukturu četinjavih stabala, te
položaj i karakteristiku stojbine, ustanovljeno je, da su od potkornjaka najviše stradala
omorova stabla, onda jelova, a na trećem mjestu stabla bijelog bora, dok su
sastojine crnog bora bile iznimno od kalamiteta pošteđene. Poznato je, da stabla .....
puno trpe od vjetrova radi plitkosti svoga korijenja. U sastojinama ove vrsti četinjara
nastajale su mnoge progaline, koje su radi neodržavanja reda u šumi i zakašnjenog
korišćenja ovakovih stabala bivale iz godine u godinu sve veće. Jelova stabla stradala
su samo u čistim sastojinama, a stabla bijelog bora u požarom oštećenim površinama.
Jelova stabla umiješana u omorove sastojine sasma su od zaraze pošteđena (Šumska
Uprava Srednje), dok su omore u takovim odjelima postale prava žrtva potkornjaka.
Zaraza od potkornjaka na omorovim stablima može se smatrati zarazom I. reda; na
jeli: zarazom II. reda, a na bijelom boru zarazom .. reda.


375
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Najviše su od potkornjaka stradale srednjedobne omorove sastojine (50—100 g.)
kao i tanki materijal na rubovima šuma. U jelovim sastojinama bila su napadnuta stara
i prezrela stabla (Sresko Načelstvo Kladanj, predjel »Sokoline« i Sresko Načelstvo
Nevesinje), dok su od bijelog bora stradali najmlađi dobni razredi kao i tanki materijal
(Šumska Uprava Zavidović, Sresko Načelstvo Kladanj i Šumska Uprava Olovo). Ova
se pojava tumači time, što kukac ne može lako da probuši debelu koru na borovim
stablima.


Sastojine nižih nadmorskih visina bile su više izložene kalamitetu sušenja, nego
one u višim nadmorskim visinama. Pojas najjače zaraze kretao se u nadmorskoj visini
od 800 do 1200 metara. Prisojne strane, rubovi šuma i šumske enklave nastale od
prekomjernih uzurpacija državnog zemljišta ili od utjecaja vjetra bile su veoma pogodna
mjesta za kalamitet radi povoljnog utjecaja atmosferilija na brži razvoj generacija.
Manje čestice privatnih šuma pridonijele su također mnogo širenju zaraze.


S obzirom na sve navedene činjenice upravljana su i poduzimana sva raspoloživa
sredstva predobrane i obrane, a naročito u ovoj godini, na temelju već stečenih
iskustava iz prošlih godina.


Vrst potkorniaka i drugih insekata. Na stablima omore pronađen je: I´ps typographus,
Pityogenes Chalcographus, P. micrograpbus, Crypturgus pusillus i Ips amltinus.
Glavni radovi na uništavanju zaraze bili su zapravo upereni protiv prvih dviju
vrsti. Pojava ostalih gore navedenih insekata bila je samo sporadične naravi, jer ovi
dolaze samo udruženi sa prvim dvjema vrstama. Redovno je Ips typographus napao
stabla i deblje grane, dok je P. chalcographus pronalažen gotovo isključivo na tanjem
materijalu (u krošnji stabala i u kamarama granja iz prošlogodišnjih sječa). Može se
za stalno utvrditi, da je Ips typographus u prošloj godini* bio primarna pojava zaraze,
pa je radi toga i bio sav rad uperen na uništenje ovog zareznika, dok se P. chalcographus
tek ove godine pokazao u većoj množini, tako da je veći dio radova bio
uperen na njegovo uništenje (paljenje kamara granja, obaranje zaraženih dubećih stabala
i guljenje lovnih stabala napadnutih najviše po ovome insektu).


Literatura tvrdi, da je P. chalcographus predšasnik I. typographus-u, što je sada
iskustvom oboreno. Dok je naime u prošloj godini Ips typographus najviše počinio
štetu na omorovim sastojinama, dotle se P. chalcographus pokazivao samo udružen sa
onim prvim. On se pokazao ove godine u svima prošlogodišnjim sušikama, gdje je
I- typographus izvršio već svoju kobnu funkciju (Šumska Uprava Srednje). Radi toga
je ovogodišnja akcija na suzbijanju zaraze veoma oteščana i skopčana sa većim materijalnim
i financijskim gubitkom.


Na jelovim stablima zapažen je kao glavni štetočinac Ips curvidens, često udružen
sa Ips micrographus-om. Napadao je sve dijelove stabla (pri panju, u sredini i u
vrhu stabla), radi čega je prepoznavanje ovog napada potkornjaka veoma oteščano, to
više, što jelova stabla radi jake otpornosti i žive cirkulacije sokova pokazuju duže vremena
još zelenilo u krošnji, što kod omorovih stabala nije slučaj. Najtačniji znak, da su
jelova stabla napadnuta od ovog insekta, je u tome, što ovakova stabla pokazuju jako
curenje smole i što je žuna na mnogo mjesta (tražeći hrane) ovakova stabla oštetila
na kori. Stabla, koja su tužnim izgledom krošnje bila sumnjiva radi zaraze, morala su
se radi probe oboriti i prema tome se ravnati. Najviše su po ovome potkornjaku napadnuta
oštećena (za prehranu stoke okresana) stabla i stabla prezrela, naročito u
bukoviffl sastojinama. Napadaj ovog potkornjaka pokazao se isključivo na sunčanim
mjestima i na rubovima šuma, te na mjestima, gdje je kroz više godina počinjana
šumska šteta i uzurpacije šumskog zemljišta. Sama pojava I. Gurvidensa je stablimična


Članak je pisan u augustu´ prošle godine. Uredn.


376
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 55     <-- 55 -->        PDF

ili u vrlo neznatnim grupama od 4 do 5 stabala, te ne zauzima nikad veći opseg u
grupama, kao što je to slučaj kod I. typographusa. Najjača je zaraza konstatovana u
rijetkim sklopovima i u požarnim zonama (Šumska Uprava Zavidović i Olovo), gdje
su pored jelovih i omorovih po potkornjacima napadnute sastojine bijelog bora. Zaraza
je nadalje ustanovljena na krševitim mjestima i po visovima brda, gdje je insolacija
jača. (Sr. Nač. — Nevesinje.)


Naprotiv ovome napad I. typographusa na omorovirn stablima konstatovan je u
najviše slučajeva u manjim ili većim grupama. Žrtvom1 zaraze po ovome potkornjaku
postali su čak i cijeli odjeli i pododjeli šume (šum. uprava Srednje).


Na oštećenim sastojinama bijelog bora i po krševitim brežuljcima zapažen je
znatni napad I. pexdentatus-a udruženog sa I. bidentatus-om. Prvi napada isključivo
deblji materijal, dok je drugi pronađen isključivo u krošnji i tanjim´dijelovima stabla.
Naročito je velik napad konstatovan na području Šumske Uprave u Zavidoviću i to na
površinama, koje su u god. 1927 -postale žrtvom požara. U sastojinama, koje su dobro
očuvane, nije se mogla konstatovati zaraza.


Sastojine omore, jele i bora napadnute su i po drugim, manje važnim insektima,
od kojih ćemo neke radi boljeg razumijevanja navesti. Od Hylesina (Bastkäfer) zapažen
je u vršikama grančica crnog bora (Suhodo u srezu Bugojno). Myelophilus
piniperda i minor. Na ovakovim su borovima vrhovi grančica opali i leže na zemlji.
Poznata je činjenica, da se ovi kukci množe na kulturama i u sastojinama i to na
korijenju, stablu i u granama, ali se isključivo legu pod korom. S obzirom na ove
činjenice važno je ovog ljeta promatrati gorepomenute insekte, da ne bi počinili kakovu
štetu na stablima crnog bora pri odlaganju jajašaca za razvoj svoje druge generacije.
Ličinke ovog insekta žderu liko i prekinu cirkulaciju sokova. Pored Myelophilus-
a konstatovan je na boru Hylastes ater (crni borov likar), a na omori Dendrocthonus
micans (Sresko Načelstvo Kladanj i Šumske Uprave Olovo i Srednje). Na
omori je pored toga pronađen H. polygraphus i H. palliatus, ali u vrlo maloj meri.


Od Pissodesa (Rüsselkäfer) pronađeni su na stablima omore P. abietis, na jeli


P. piceae, na boru P. notatus. Po ovim insektima napadnuta stabla izrađivana su zajedno
sa stablima napadnutim po potkornjacima.
Ustanovljeno je, da su se u bolesnim, prezrelim i oštećenim sastojinama jele,
omore i bora za vrijeme i poslije napada po potkornjacima pojavile: Cerambycidae
(Bockkäfer), Buprestidäe (Prachtkäfer) i Anobiideae (Pochkäfer) kao sekundarna pojava
i isključivo tehnički štetočinci. Od Cerambycida pojavili su se na omori: Cerarnbyx
(Tetropium) luridum, monochamus sartor, Rhagium inauisitor, Xyloterus domesticus
i X. signatus; na jeli: Monochamus sutor i Xylotherus lineatus. Buprestidi zapaženi
su na boru i to Buprestis (anthaxia) quadripunctata i B. chrisobothrys. Od
Anobicida zapaženi su na omori: A. emarginatum i abietis, a na jeli: A. domesticum.
Zapaženo je i vrlo štetno tehničko djelovanje Hylotherus-â. Ovaj je kukac na sunčanim
mjestima napadao oguljena lovna i ostala porušena stabla, te ih za kratko vrijeme
onesposobio za svaku tehničku porabu. Ovome se može jedino na taj način pomoći,
da se oguljena stabla odmah izvezu iz šume i uklone u zasjenita mjesta.


Početak i organizacija radova. Posao na suzbijanju zaraze otpočeo je u proljeće
prošle godine, izuzevši neke Šumske Uprave i Sreska Načelstva, koja su u manjem
opsegu radi nedovoljnog kredita provodila radove još god. 1929. U početku se posao
kretao na spašavanju sastojina nižih položaja, da bi se kasnije prema vremenskim
prilikama nastavio u višim položajima. Sam posao i zamašnost zaraze diktovao je ovu
raspodjelu, jer su niži položaji četinjastih sastojina bili jače napadnuti.


Plaćanje radnika vršeno je u akordu po 1 m3, a uz nadnicu po 25 do 36 dinara.
Kasnije je uvedeno akordno plaćanje radnika po debljinskom razredu izrađenih stabala.
Obaranje lovnih stabala vršilo se uz cijenu od 2 do 3 dinara po stablu. Ustanovljene


S 77
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 56     <-- 56 -->        PDF

su radničke partije pod nadzorom jednog iskusnog predradnika ili državnog službenika.
Više partija sačinjavalo je rejon rada, koji se pokrivao sa rejonom dotičnog lugara,
i zapremao više odjela i pododjela. Više ovakovih rejona sačinjavalo je sekciju rada
pod nadzorom jednog šum. inžinjera, absolventa šum. fakulteta, nadlugara, podšumara
ili penzionisanog šumarskog činovnika, pa su prema tome kod nekih Šumskih Uprava
odnosno Sresikih Načelstava postojale 2 do 3 sekcije rada.


Vodi sekcije bila je dužnost, da vodi svu brigu o raspodjeli rada, da konstatuje
opseg zaraze i diriguje broj radnika, organizuje isplatu i vodi brigu o visini nadnice
prema radnom kapacitetu. Šef sekcije vodio je cijelu evidenciju materijalnih izdataka
i o svemu izvještavao svog neposrednog šefa.


Rojenje potkornjaka I. generacije uslijedilo je u prošloj godini koncem mjeseca
aprila (dakle u doba, kada je organizacija rada bila u povoju), što je prouzročilo jak
i brz razvoj insekta, jer se nije moglo na vrijeme oboriti potrebna lovna stabla za


I. generaciju. Glavna je borba bila uperena na uništavanje lp. typographusa i I. curvidensa.
Lovna i zaražena stabla obarana su u raznim stadijima razvoja insekta, dakle
u stadiju imaga i ličinke i u vremenu, kada je kukac napravio t. zv. materinje hodnike,
da odlaže jajašca. Jednim je naređenjem Direkcije Šuma bilo propisano, da se zaražena
stabla tek onda gule, kada se insekat nalazi u razvoju pred zakukuljenjem, a na
to se nije moglo čekati s obzirom na sam opseg zaraze, jer se ne bi o takovim stadijima
razvoja mogla voditi evidencija.
U početku radova mnogo se toga propustilo, što nije smjelo biti, ali se to dade
opravdati činjenicom, što se o ovako rijetkj elementarnoj pohari nije imalo dovoljno
iskustva, pa je bilo nužno da se zaposleno šum. osoblje neprestano upućiva, koje se
sve mjere predobrane i obrane od ovog kalamiteta moraju poduzeti za što bolji uspjeh.
Radi toga je rad u ovoj godini bio puno lakši i to s razloga, što je na vrijeme bio
osiguran dovoljan kredit, što je bio na raspolaganju1 dovoljan broj radnika.


Pregled radova u god. 1930/31. Radovi na suzbijanju zaraze od šum. štetočinaca
vršeni su 1) u državnoj režiji, 2) po privatnim licima (firmama, ofertantima, malopilanarima,
kupcima na malo i servitutnim ovlaštenicima). Rad u državnoj režiji kretao se
u servitutnim, slobodnim1 i ugovornim područjima firmi sa dugoročnim ugovorima.


U servitutnom i slobodnom području izrađeno je sušuka 571.493 m´ sa troškom
od 4,377.230´50 dinara, što po 1 m3 daje poprečno 11.71 dinara troškova. U ugovornim1
područjima firmi izrađeno je 276.68.27 m3 sa troškom od 2,951. .8´35 dinara i sa poprečnom
cijenom od 10.60 dinara po 1 m3. U svim pomenutirn područjima izrađeno je
lovnih stabala .8.02.74 m3 sa troškom od 1,690.309T/ dinara, što daje poprečnu cijenu
od 15.65 din. po 1 m3. U svemu je dakle izrađeno u državnoj režiji 756.196´09 m3 sa
troškom od 9,018.727´52 dinara ili po 1 m3 poprečno 11.92 dinara.


Po privatnim licima izrađivani su sušici i lovna stabla. Sušici su izrađivani
l) licitacijom po ofertama dugoročnih ugovora (svega 55.97.15 m3 sa troškom od
1.94..103´89 dinara); 2) alimentacijom, malopilanara (svega 81.33179 m3 sa troškom od
2,566.884´69 dinara); 3) licitacijom po ofertama (svega 134.870 m3 sa troškom1 od
3,196.087´88 dinara), 4) izradom u maloprodaji (37.290 m3 sa troškom od 1,374.490´.8
dinara): 5) za Servitut (76.719´65 m3 uz poprečnu cijenu od ..42 dinara po 1 m8).


Lovnih je stabala izrađeno po firmama u ugovornim područjima 8.06.18 m3, a
po ofertantima 10.560´28 m3. Sveukupno je izrađeno po privatnim licima 404.807´05 m3
sa troškom od 9,083.566´53 dinara. Prema tome je u svemu izrađeno 1,596.273´59 ms.


Od drveta izrađenog u državnoj režiji unovčeno je 111.04´9´.. m3. Ako se ovoj
količini pribroji izrađeno drvo po privatnim licima (404.8O7´©5 m3), dobije se 51..855´.8
m3, što predstavlja unovčenu vrijednost od 11,605.347" 13 dinara. Odbivši od cjelokupne
količine izrađenog đrveta (1,59..2´73´59 m3) ovu unovčenu količinu od 515,856´08 m3


378
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 57     <-- 57 -->        PDF

preostaje za god. .930 nemiovčeno 1,080.417´51 m3, što predstavlja ogroman materijalni
gubitak.


Direkcija Šuma u Sarajevu dobila je za radove na suzbijanju zaraze od Šum.
Ind. Preduzeća u Drvaru kao čisti dobitak (uštedu) zakonom od 15 III 1930 svotu od
2,200.000 dinara. Prema zakonu od 27 V 1930 odobreno je, da se može od prodaje
sušika i lovnih stabala utrošiti svota od 10,000.000 dinara, što iznosi ukupnu svotu od
12,200.000 dinara. Od ove je svote isplaćeno Direkciji šuma u Čačku 250.000 dinara,
tako da je na slobodno raspolaganje ove Direkcije ostala svota od 11,950.000 dinara.
Od ove je svote u prošloj godini faktično utrošeno 10,210.740´22 dinara, tako da je za
godinu 1931 ostalo na raspolaganje 1,739.26078 dinara.


Unovčenjem sušika i lovnih stabala u iznosu od 11,605.34743 dinara gotovo je
pokriven trošak za radove u prošloj godini.


Pošto se zakonom od 27 V 1930 smiju trošiti utršci od prodanih sušika i lovnih
stabala samo do svote od 10,000.000 dinara, to je za ovogodišnji posao trebalo tražiti
otvorenje novog kredita, što je učinjeno i Direkcija je dobila ovlaštenje, da može dalje
za radove na suzbijanju potkornjaka trošiti utrške od prodanih sušika i izrađenih
lovnih stabala. Međutim ni to nije bilo dostatno, jer su se sušici i izrađena lovna stabla
vrlo slabo prodavali usljed stalne depresije na drvnim tržištima, pa je Direkcija dobila
ovlaštenje, da može pozajmiti od ovdašnje Rudarske Direkcije svotu od 3,000.000 din.
za tu svrhu.


Radovi u godini 1931. Spomenuli smo, da su radovi na suzbijanju šum. štetočinaca
u prošloj godini tekli vrlo sporo i bez dobre organizacije, što se za ovu godinu
ne može tvrditi, jer su krediti bili već na vrijeme obezbijedeni, a i sam se rad nije
kod nekih Šumskih Uprava i Sreskh Načelstva radi povoljnih vremenskih prilika prekidao.
Direkcija je na vrijeme izdala potrebna naređenja za organizaciju rada (obaranje
lovnih stabala za I. generaciju, obaranje i guljenje kore sa napadnutih stabala,
paljenje kamara granja, koje su ostale u prošloj godini i t. d.). Predviđeno uzlijetanje
kukca za razvoj 1. generacije očekivalo se sa koncem mjeseca aprila, kad su već na
vrijeme bila kod mnogih nadleštava oborena lovna stabla u dovoljnoj mjeri. Oborena
lovna stabla bila su u masama napadnuta, naročito po P. chalcographus-u, što je znak,
da je razvoj ovog kukca u kulminaciji a I. typographus u degenerisanju, jer ovaj posljednji
ne pokazuje ni malo one opasnosti iz prošle godine.


Pored izrade napadnutih lovnih i dubećih stabala pridošao je u ovoj godini posao
paljenja kamara od zaraženih grana iza radova prošle godine, što je zahtijevalo mnogo
truda i materijalnih žrtava. Ova se mjera obrane pokazala kao vrlo korisna, jer bi
inače u ovoj godini prijetio napadaj P. chalcographusa, kao što je u prošloj godini bila
opasnost od I. typographusa. Na temelju prispjelih podataka iz ovogodišnje borbe i po
vlastitom iskustvu i opažanju steklo se uvjerenje, da je zaraza u znatnomi opadanju i
prema prošlogodišnjoj manja za 30%.


U početku ovogodišnje kampanje izrađivana su najprije lovna stabla, koja su
ostala radi loših vremenskih prilika u jesen prošle godine neoguljena, a koja su bila
napadnuta po potRornjaku i zrela za guljenje, nadalje su izrađivana dubeća stabla
omorikovih sastojina, koja su napadnuta u krošnji po P. chalcographusu. Tek poslije
ovog pristupilo se na vrijeme (u mjesecu aprilu) k obaranju lovnica za hvatanje insekta


I. generacije.
Padovi su u glavnom vršeni u državnoj režiji, sa malim izuzetkom po firmama
(»Ugar« u Šebešiću, i »Našička« u Zavidovićima), po ofertantima i malopilanarima.
Radi toga je ove godine olakšan i pojednostavnjen rad na suzbijanju zaraze.


Do 15 VIII ove god. izrađeno je lovnih stabala 179.585 komada, a preostalo da
se još izradi 66.206 kom. Do toga vremena izrađeno je dubećih stabala 725714 kom.


879