DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 31     <-- 31 -->        PDF

lorme pour le pin Laricio, . essence principale de ladite foret. Dans . article ci-devant
il décrit les caractéristiques locales et la méthode de la construction des tables.
Celles-ci, en forme definitive, il les publie sous les Nos g et 9, apres quoi suivent
les dates de leurs épreuves a . égard le . exactitude. En passant, il publie aussi
quelques dates concernant l´accroissement des arbres qui lui ont servi pour la
construction des dites tables.


Ing. A. PANOV (ZAGREB):


O DŽEVERASTOM JAVORU U BOSNI


(L´ÉRABLE MADRÉ DANS LA BOSNIE)


U tekstu bosanskih dugoročnih ugovora udara u oči jedna nesrazmjerno
(spram ostalih cijena) visoka cifra. To je cijena na panju tako
zvanog dževerastog drveta — javora rebraša —, koja je (po tom ugovoru)
ravnih 15 puta veća od cijene iste »glatke« javorovine, odličnih tehničkih
svojstava, ali normalne — obične — teksture i strukture vlakanaca.
Međutim za onoga, kome je poznata vrijednost tankih daščica, u koje će
se nakon dugog prevaljenog puta (često čak u inostranstvo) i nakon
posebne, specijalne preradbe preobraziti dževerasti trupci, za onoga,
kome je bar donekle poznat način prerađivanja i upotrebe tog drveta,
neće se učiniti visokom cijena od 1500.— Din. po kubiku. Šta više: učiniće
mu se ona skromnom i neznatnom.


Teška kriza, koju preživljuje i drvna industrija, uvjetuje sada često
nevjerojatno niske cijene na panju četinjastog (a i ostalog) drveta. Ali
ni ta niska cijena nije u stanju probuditi i pojačati volju za kupovanjem
sirovine. Bilo bi suviše jednostrano misliti, da je po sredi samo momentane
izrabljivanje od strane velike i male industrije, samo »zaklanjanje« za
krizu, za »ruski dumping« i t. d. Ima i toga bez sumnje (navešću čak i
jedan slučaj, koji to potvrđuje), ali priznaćemo, da zaista postoje izvjesni


— i to dosta jaki razlozi, koji mogu opravdati težnje industrije za još
većim smanjivanjem cijena sirovine i njezine tvrdnje, da joj, ne konveniraju
ni ovakve niske cijene. Međutim ona gore navedena cijena dževerastog
drveta, u koliko mi je poznato, nikad nije bila razlogom kakvih
nesporazuma i nesuglasica: firme sa dugoročnim ugovorima koristile su
se uvijek onim pravom prvokupa, koje im daju odredbe dogovornih
odnosa sa državom. Privatna lica (i to oni, kupci, koji su sam i našli
to drvo u državnim šumama) plaćaju taksu mnogo veću od spomenute i
moglo bi se tvrditi, da u Bosni i sada ta industrija igra izvjesnu (relativno
znatnu) ulogu i da je budućost te industrije i njezin uspjeh kod nas (u
Bosni specijalno!) posve i nedvojbeno zasiguran, čim prođe kriza.
Za iskorišćavanje dževerastog javora postoji kod nas naročiti pravilnik,
koji zapravo nije ništa drugo već jedan izuzetak iz § 50. zakona o
šumama, koji predviđa licitaciju kao način prodaje u državnim šumama.
Dževerasti pak javor prodaje se iz slobodne ruke.


358
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Valja spomenuti izvjesne mane tog pravilnika sa stanovitih gledišta
(i nastojaću da to učinim), ali već sam pravilnik svjedoči, da je
tom pitanju posvećena primjerena pažnja. Promatrajući bosanske bukove
i mješovite šume (jer u čistim četinjastim javor pridolazi veoma rijetko)
došao sam do zaključka, da je ta pažnja posvema zaslužena. Obični,
bijeli ili gorski javor (acer pseudoplatanus) zajedno sa svojim endemičnim
srodnikom — javorcem (acer obtusatum) nalazi se u Bosni u zoni
klimatskog i edafskog optinuma svoga rasprostranjenja. Mnoge činjenice
to mogu dokazati. To je u prvom redu energija uspijevanja i postotak,
s kojim javor participira na nekim plohama, zatim dimenzije, koje
poprima javor ovdje, pa jedrina i uspravnost deblovine (svojstvo, koje je
od eminentne važnosti po ovu industriju!). Čini se također, da je kod
bosanskih javora veći postotak dževerastog drveta. Trajnost dževerastog
drveta (pitanje ogromne važnosti po cijeli problem) kao i općeniti
stepen zdravosti izgleda da je ovđe nešto veći nego u drugim krajevima.


Što se tiče drugog javora (»javor-gluhać« zovu ga u sjeverozapadnoj
Bosni), to je izrazito drvo kraških planina. Na kršu može se
naći svuda, ali nigdje nije tako rasprostranjen kao u Bosanskoj Krajini.
I nigdje nisam vidio ovolikih stabala, koja i po visini i po debljini znaju
doseći skoro dimenzije gorskog javora/5 Dževerasta struktura tog drveta
ne razlkuje se ničim od gorskog »javora-dževera«, kao što u ostalom
nema ni razlike u anatomskoj građi »glatkog« javora i javorca. Naravno,
manje dimenzije ove bo´tanične vrsti pobuđuju i manji interes za nju.


Treća vrst javora — javor mliječ — ne igra skoro nikakvu ulogu
u industriji iskorišćavanja dževerastog drveta. Mliječ-rebraš je dosta
rijedak fenomen, pa i sa gledišta čisto estetskog zaostaje iza gorskog
javora. Ali industrija furnira odbije ga često iz razloga čisto tehničke, a
ne estetske naravi. Baš u vezi sa tim umjesno je ovđe povući tedenciju
pojedinih firmi, koje se bave iskorišćavanjem dževera, da stvore sebi
povoljnije uvjete kupovine na panju, pozivajući se na ogromnu zalihu
dževeraste robe, koja je tobož stigla iz Sovjetske Rusije. Pokušao sam
rasvijetliti to pitanje i kontrolisati tvrdnju, koja mi se odmah u početku
učinila slabo vjerovatnom. Poznato je, da ruske šume nemaju ni običnog
javora (koji ne podnosi izrazito kontinentalnu klimu ruskih ravnica) ni
javora-gluhača, koji je naš balkanski specijalitet.** Istina, prilično je
raširen u Rusiji acer platanoides, ali je ondje vanredno rijetka dževerasta
tekstura mliječa. Čak i uz pretpostavku, da Rusija posjeduje izvjesnu


* Na šumarsko-gospodarsku izložbu u Beču (1866.) slale su imovne općine
(onda još »C. k. krajiške pukovnije«) koture stabala raznih botaničkih vrsti. Dok su
promjeri kotura hrasta, jasena, brijesta iznosili do 2´A m (za hrast), 1.74 m (za brijest)
i t. d., Ogulinska je pukovnija poslala na izložbu kotur javorovine 50 cm prečnika.
Da je Bosna imala učešća u toj izložbi, svakako bi mnogo časnije bila tamo zastupana
ova vrst drva. Otočka krajiška pukovnika poslala je nešto deblji primjerak
gorskoga javora (94 cm), li koturi javorca (acer optusatum), koje je poslala također,
biji su još manji od ogulinskih javora, premda su bili preko 100 godina stari. Međutim
sam nailazio u Bosni na stabla javora-gluhaća od 80 cm u prsnoj visini. Pa i naša
literatura (prof. Dr. Petračić) spominje, da javorac može narasti do 20 m u visinu i
do 1 m debljine, imajući po svoj prilici u vidu bosanske primjerke.
** Istina, spominje ga i francuska dendrološka literatura kao drvo svojih
kolonija u Sjevernoj Africi, ali navodi ga kao malo drvo (drvo 111. reda).


354
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 33     <-- 33 -->        PDF

zalihu mliječa rebraša, ne bi on imao prođe na ovdješnjoj pijaci, koja ga
izričito odbija kao nepodesnu robu (to velim, jer je bilo sličnih pokušaja
prije rata). Spominjem to tek mjmogred, da dokažem, da ima zaista
slučajeva spomenutog »zaklanjanja« za tu novu, stranu riječ »dumping«.


Rekao sam, da je Bosna po svoj prilici optimalno područje rasprostranjena
javora. Ne znači ipak, da je to jedino područje, koje je kadro
davati dževeraste trupce za proizvodnju furnira. Ali nedvojbena je uloga
Bosne u budućnosti te industrije, kao i to, da će bez učestvovanja te
pokrajine teško biti podmirene potrebe u robi te vrsti.


U početku sam spomenuo, da način iskorišćavanja dževerastog
javora stoji u opreci sa § 50. zakona o šumama kao i izvjesnim članovima
zakona o državnom računovodstvu. Prodaja dževera vrši se na osnovu
ponude sa strane kupca iz slobodne ruke bez licitacije. Ali odmah sam
naglasio, da se taj način praktikuje samo u slučaju, ako je kupac sa m
(odnosno njegovi ljudi) našao stablo. Ako je stablo pronađeno po lugaru
ili po licu, koje samo ne reflektira roa kupnju ili u slučaju, kad ima dva
reflektanta na jedno te isto stablo u svim tim slučajevima raspisuje se
licitacija. Ali i kod jednog i kod drugog načina prodaje (bilo iz slobodne
ruke, bilo putem licitacije) odobrava se kupnja samo domaćim firmama,
koje se bave ovom trgovinom. Ovaj potonji pojam nije dovoljno preciziran.
Svakako je slobodna i što šira konkurencija u interesu same eksploatacije,
te neće biti uvijek umjesno uskogrudo tumačenje rečenice »koje se bave
ovom trgovinom«. Nedopuštanje stranih firmi opravdano je sa gledišta
nacionalnog i socijalnog. Ne smije se ipak smetnuti s uma, da se često
preradba dževeraste robe, naročito posebnih finih furnira, a također
furnira za specijalne svrhe vrši u inostranstvu´. u tom slučaju ogroman
dio zarade dobiva strani industrijalac i strani radnik, te isključenje
stranih firmi od kupovanja drveta na panju donekle ublažuje, ali ne
odstranjuje zlo. Potrebno je, da se i kod nas pojačaju i poboljšaju
dotična postrojenja i vjerujem, da je to stvar bliže budućnosti. Ima kod
nas solidnih starih firmi, koje se bave kupovanjem dževerastog javora
na panju već preko 50 godina. Odmah iza okupacije Bosne uvidjelo se,
kako je bogato i dragocjeno to vrelo, i odmah se polagano pristupilo
iskorišćavanju nađenih »dževera«. Bilo je izvjesnih smetnja od strane
nenacijonalne vlasti, jer su se time bavili domaći ljudi, čije je materijalno
podizanje naročito nerado gledala tuđinska vlast. Sada je broj stabala,
koji može biti prodan svake godine na području cijele Bosne i Hercegovine,
ograničen. Država ne smije da proda iz svojih šuma više od 300 komada.
Je li opravdano to ograničenje? To pitanje zanima u prvom redu našu
industriju, ali i sa gledišta čisto stručnog nije bez interesa. U pozitivnom
slučaju, t. j . ako je umjesno to ograničenje, rađaju se dva nova pitanja.
Prvo: je li to ograničenje dovoljno, to će reći: je li to dosta, da se jednostavno
propiše maksimalni broj javora za eksploataciju ne naznačivši,
kojim će se redom davati koncesije i šta se kod toga mora u prvom redu
uvažiti i u obzir doći? Drugo: da li odgovara potrebama i faktičnom
stanju stvari taj unaprijed propisani broj — 300 komada — ili bi se taj
broj trebao povisiti ili sniziti?


Bosanske šume nisu prave prašume, ali još imaju dosta osebina
toga tipa. Kod površnog posmatranja čini se, da je svuda dospjela firmina
ili pravoužitnička sjekira ili sjekira »nepoznatog štetočinca«. A opet ima
mjesta, gdje se sjekira nije ni čula. Čini se, da je svaki javor (naročito


355
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 34     <-- 34 -->        PDF

u blizini šumskih staza i na mjestima pristupačnijim, manje »vrletnim«)
pregledan i ima karakteristični »kušak« — dubok zates na kori; čini se
dakle, da imaju pravo oni, kolji kažu: »probrano je sve, nije ostalo ništa«.
I opet se svake godine nalaze novi primjerci javora-rebraša, premda to
traženje nije sada ni intenzivno ni sistematsko. Sada, dok traje kriza,
pitanje broja stabala nije aktuelno; svejedno broj ponuda ne dosiže
maksimalne dozvoljene cifre. Drukčije će izgledati stvar za par godina,
kada će se tražiti džever uzduž i poprijeko bosanskih šuma. Svakako se
kupci neće zadovoljiti sa propisanim brojem. Prvi prigovori čuju se već
i danas. Po mome mišljenju čitava je Bosna u stanju davati godišnje
mnogo veći broj dževerastih stabala. Treba samo unijeti u pravilnik jedan
korektiv ili bolje da reknem precizirati i detaljizirati član pravilnika, koji
govori o dimenzijama stabala. Prodaji se smiju izlagati samo dževerasta
stabla iznad 40 cm prsnog promjera (čl. 2). Dalje (čl. 7) kaže, da je rok
ponude 1. septembra svake godine. Ponude predane poslije tog roka
neće se uzimati u obzir. Nije predviđeno pravilnikom, kako će se postupati,
ako broj ponuda predanih u propisanom roku nadmaši dozvoljenu
cifru. Sigurno će imati prednost one ponude, koje su predane ranije,
svejedno da li se one odnose na stabla 40 cm debela ili 90 cm. A to ne
bi smjelo biti. Ako je svrha pravilnika zaštiti s jedne strane kontinuitet
produkcije te robe, a s druge strane mlađa stabla, čiji je prirast još
relativno jak, onda nije dovoljno ovo jednostavno i jednostrano normiranje.
Za stabla iznad izvjesnog promjera (recimo iznad 70, 80 cm) ne
moraju postojati nikakova ograničenja. Jer u toj dobi (to odgovara —
već prema stojbini — dobi od 130—250 god.) javor više ne prirašćuje,
dapače se svake godine smanjuje postotak tehnički upotrebljivog njegovog
drveta. Kad bi se u Bosni našlo svake godine ne 300, već 500 ovakvih
komada (stvar, koja nipošto nije nemoguća), zašto se ne bi smjelo
unovčiti svih 500 komada, ako je konjunktura povoljna i cijene zadovoljavaju.
Za stabla 50—60 cm debela mora postojati drugo mjerilo i smiju
biti nešto jača ograničenja. Ona pak stabla, koja su jedva prekoračila
dozvoljeni minimum (40 cm prsnog promjera), ne bi se smjela prodavati
one godine, kada ima dosta ponuda na deblja stabla. Samo ako jačih
stabala (recimo iznad 55 ili iznad 60 cm) nema 300, dolaze u kombinaciju
stabla promjera od 40—60 cm. Na taj način, kod povoljnih
konjunktura i cijena, propisani u pravilniku broj stabala (300) ne bi bio
dozvoljeni maksimum, nego nužni (t. j . poželjni) minimum, koji država
mora prodati (naravno pod uslovima, da kupci odgovaraju svim zahtje


vima pravilnika, a stabla pronađena po kupcima odgovaraju propisanim
dimenzijama). Ako ima više ponuda, koje se odnose na debela stabla,
čije je prirašćivanje završeno, država će prodati veći broj od tog
minimuma, iskoristiće povoljnu konjunkturu, a ipak će biti dovoljno
zaštićeno ono glavno, što mora imati na umu svaki šumar-stručnjak:
iskorišćavanje svakog objekta u doba njegove finansijske zrelosti, čujem,
da je u Ključkom srezu pronađeno bilo nekoliko dobrih (po teksturi)
dževerastih primjeraka, ali već suhih i zato bez svake tehničke vrijednosti.
Bila su ta stabla iznad 70 cm prečnika i mogla su biti odavno
iskorišćena. Po svoj prilici nepovoljna zima 1928. godine prouzrokovala
je to rapidno sušenje.*


* Analognih pojava nisam opažao u srezu B. Petrovačkom; naprotiv uvijek mi
se činilo, da se javor pokazao izuzetno otpornim protiv onih zaista vanredno nepovoljnih
vremenskih prilika 1928—29. godine.
356
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Često se krivo misli, da dževerasti javor mora biti sav (t. j . odozgo
do dolje) rebraste strukture. Toga nema skoro nikada. Naprotiv veoma se
često događa, da je »džever« tek neznatan postotak donjeg dijela stabla,
a ostalo ne pretstavlja nikakvu vrijednost. U tome leži momenat nesigurnosti
i za prodavaoca, a naročito za kupca. Velim za »kupca naročito«,
jer prodavalac — država — našla je načina stanovitim odredbama eliminisati
taj momenat (kako i na koji način, o tome će još biti govora), ali je
nesigurnost kupca time još pojačana.


U posjedu sam podataka za 4 dževerasta stabla (3 su iz Bosne),
koja su uzrasla u različitim prilikama (različita nadmorska visina, različite
ekspozicije, različita tla). Procentualni omjer dževerastog, tehničkog
i gorivog drveta, u vezi sa ostalim svojstvima svakog pojedinog stabla
(punoćom, pravnošću, čistoćom od grana i t. d.) kao i u vezi sa klimatskim
i edafskim prilikama, u kojim su dotična stabla rasla — nije bez
interesa. Jer ni nauka sama neće moći objasniti taj komplicirani pojav
dževeraste strukture i njezine uzroke, dok ne bude istraženo i analizirano
više ovakvih stabala i dok se ne vrše istraživanja bar na nekoliko od njih
u dubećem stanju i kroz više godina. Biće mi možda dopušteno u slijedećem
članku da uporedkn sve te podatke, da analiziram njihov
međusobni odnos i odnos spram tako reći službeno propisanih omjera
za ta stabla.


Još prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora (znači i prije obaranja)
vrši se okularna procjena u procentima od cjelokupne drvne mase.
Obično se unaprijed određuje: dževerastog drveta ... . toliko; glatkog
(tehnič. sposobn.) ... . toliko; gorivog drva toliko. Potonje


(t. j . gorivo) mora biti spomenuto iz razloga, što i za dževerasti javor
vrijedi isti princip kao i za prodaju ostalih lišćara: prodaje se sav materijal
do uključivo 7 cm promjera. Posve je prirodno, da se konačni
obračun mora sastaviti nakon provedene naknadne premjerbe (koja je
izričito pravilnikom propisana). Ali prema članu 5. pravilnika: ».. . bez
obzira na konačni rezultat mjerenja kupac ima naplatiti u svakom slučaju
minimum od 25% kao dževerasto drvo od cjelokupne mase računajući
od panja do 7 cm na tanjem kraju. Višak dževerastog drveta plaća se
prema rezultatima naknadne premjerbe.«
Bez sumnje ova odredba malo konvenira kupcu; ali nisu glavne
poteškoće u traženju, procjeni i obračunavanju robe na panju. Dolazi drugi
momenat, dolazi obaranje i izrađivanje i tu se najviše ispoljava razlika
u eksploataciji dzeverastih stabala na jednoj strani i sve ostale robe —
na drugoj strani. Obaranje ne može da bude povjereno makar kome. Kod
toga se moraju zaposliti spremni i savjesni ljudi, kojima kupac mora
platiti i dnevnicu svakako veću, nego se to obično plaća. Ne samo uslijed
većeg opreza, koji se traži i koji usporuje posao, već i radi same teškoće
rada. Jer tu ne dolazi a obzir maksimalna (zakonom i ugovorima propisana)
visina panja, već se siječe pri samom korjenu, često presijecajući
žilje nad samom površinom zemlje. Sve to ne iziskuje samo spremu
već i oteščava rad. Ali još je teže i skuplje iznošenje. Ne mislim ono
iznošenje, koje se sastoji u transportu kolima i željeznicom: tu nema
znatne razlike (osim već spomenutog stalnog opreza i pažnje) između
transporta dževeraste i obične robe; čini se čak, da nemamo ni posebne
tarife za prevoz dzeverastih trupaca, te se potonji tramsportuju uz istu
cijenu kao i obični. Ali dok se trupac dovuče do ceste ili puta, kolika


357
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 36     <-- 36 -->        PDF

je pogibelj ozledivanja, kojemu se roba izvrgava u svakom slučaju, a
naročito u slučaju nesavjesnosti ili nespretnosti radnika. Zato neće kupac
ni taj posao povjeriti ma kome, već će dugo tražiti iskusnog »štrapača«,
kojega će doduše skuplje plaćati, ali koji će mu unaprijed jamčiti za relativno
dobar uspjeh štrapanja »uz stranu« i »niz stranu« po toj »pustoj
vrleti«. Taj oprez, ti neumitni zahtjevi kupca nisu njegov kapric, već
jedna činjenica, koja nužno izlazi iz prirode same stvari. Uostalom na to
nas upućuje i sama tehnika izradbe furnira. Na ljuštenje mora doći trupac
»gladak kao flaša«, to će reći: površina mora biti apsolutno ravna i
glatka. Svaka izraslina mora biti odstranjena i svaka ogrebotina teško
se osvećuje, jer se time odmah smanjuje debljina onog sloja, koji je
namijenjen produkciji furnira. Ako se uzme, da »bjeljke«, t. j . posv e
zdravo g dževerastog sloga mora biti bar 12 cm, ako se zna, da jedna
ozlijeda od nekoliko milimetara smanjuje u većini slučajeva širinu tog
sloga za isto toliko milimetara i ako se stalno drži na umu vanredno
visoka cijena robe, lako je shvatiti, da se tu kod manipuliranja ne zabada
capin »kudgod stigne« i da štrapač prije no što počne sa izvlačenjem,
dugo probira i »studira« najpogodniji smjer štrapanja.


U ovim kratkim i letimičnim potezima osvrnuo sam se na pitanje,
koje će po mom mišljenju naskoro postati aktuelno. Za sada nema
svrhe ni suviše opširna rasprava čisto teoretskog značaja, ni opisivanje
tehnike prerađivanja, koja je u grubom — u principu — poznata, a u
detaljima često spada u okvir trgovačkih tajna. Možda će se nekada u
našem stručnom listu pojaviti i članci drugih autora i to onih, koji se tim
pitanjem specijalno bave. Osim očite potrebe i koristi ovakve saradnje
šumara i industrijalca, njihov bi glas trebao da bude uslišan prilikom
eventualnih izmjena i dopuna u pravilniku. Naravno da svako traženje
revizije pojedinih § treba da bude strogo obrazloženo. Mnogi se bune
protiv § 7. pravilnika, koji veli, da »rok prijave odnosno ponude za
kupovinu drva za iduću sezonu je najdalje do 1. septembra«. Kažu, da se
taj rok ne poklapa sa vremenom kampanje u inostranstvu. Ali potrebno
je svakako detaljnije i preciznije obrazloženje, ako se hoće, da ono
posluži izvjesnom bazom za izmjene u sadašnjem načinu iskorišćavanja
dževeraste robe.


Résumé. Tandis que les prix des bois ont subi partout une baisse inquiétante,
il y a des produits forestiers chez nous qui sont encore bien appréciés. On peut par
exemple indiquer les hauts prix de bois madré de . érable (acer pseudoplatanus et ac.
optusatum). Ces deux essences sont fort répandues en Bosnie, ou elles atteignent des
dimensions bien importantes. Le bois madré de ces essences était naguere recherché
pour . industrie de placage, et meme aujourd´ nui les hauts prix de ce bois ont mieux
récisté que ceux de tous les autres produits forestiers. On sent malheurusement dans
notre pays le manque de certaines installations nécessaires pour la fabrication des
feuilles de placage.


Presque toutes les forets de Bosnie sont des forets de F Etat. Les adjudications
sont adaptées et prescrites comme le seul moyen de vente dans toutes les forets
domaniales. Parmis les exceptions rares a cette regle on doit citer le reglement du
Ministere des Forets et des Mines qui concerne le mode d´ exploitation et de vente
de ». érable-madré«. On le vent sans enchere dans le cas ou . acheteur trouve, lui
meme, dans les vastes forets de cette région un arbre pareil. Tout de meme la vente
est limitée non seulement au point de vue de . âge des arbres, mais aussi a F égard


358
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 37     <-- 37 -->        PDF

de la quantité totale des arbres exploités chaque année. L´exploitation (et surtout


. exportation — ». extraction«) de ce bois est difficile, faute de bonnes communications
dans nos forets des montagnes et a cause des grandes précautions pour ne pas
gâter le matériel précieux. Il y a des moments fort intéressants pendant . exploitation.
Il y a aussi de certains défauts dans les regles et les moyens d´exploitation actuels.
Nous espérons que cette industrie a un grand avenir absolu; les échanges de vues
en ce qui concerne cette question ne peuvent qw´ etre profitables a tous les producteurs
et exportateurs de ce bois. L´ auteur.


Ing. T. ŠPANOVIĆ (APATIN):


VEGETATIVNO POMLAĐIVANJE RITSKIH
ŠUMA


(RÉGÉNÉRATION VÉGÉTATIVE DES FORETS INONDEES)


Kod nekojih vrsta drveća izvodi se podmlađivanje ili regeneracija
ručnim umjetnim načinom sa sadnjom reznica ili ključica, bilo da se
reznice direktno odmah upotrebi ju ju za sadnju, bilo da se od njih najprvo
odgajaju sadnice i ove onda rasađuju. Ima takovih vrijednih vrsta
drveća, koje je ovdje jednospolno (jednodomno), da se uopće nemože
oploditi i iz sjemena potomstvo odgojiti, kao što su na pr. kanadska
topola i jablan, pa je njihovo umnožavanje jedino moguće putem reznica.
Kad nam se nije moguće koristiti (poradi stanovitih zapreka i nemogućnosti)
sa sijanjem sjemena, a drvo je moguće umnožavati reznicama,
služiti ćemo se kod pomlađivanja sa reznicama. Tako se sjeme vrbe i
jagnjeda ne može poradi malih dimenzija skupljati i sijati i ono, samo
opalo, ne može da izraste baš na onim mjestima, gdje bi to trebalo, jer
su zarasle korovom i travom. Košaračku vrbu zbog kratkoga obrta ne
bi ni mogli umnožavati sjemenom, pošto ga za jednu godinu i ne donese.
Jer je pomlađivanje sa reznicama jednostavnije i kud i kamo jeftinije
ili možda jedino i moguće, a ta nam vrst pomlađivanja garantuje uspjeh,
razumije se, da ćemo se njim služiti, kao što je to slučaj kod vrbe.
Reznice sadimo, kad nam je i gdje nam je cilj, da neplodno (mokro) tlo
u svrhu što racionalnijega iskorišćavanja učinimo produktivnim, da
pojedine komplekse i površine, pojedine objekte kao nasipe, kanale, obale
rijeka, željeznice, puteve i t. d. zaštitimo od opasnosti, da u svrhu
uljepšavanja i brzoga pošumljavanja parkova, bašta i si. što prije uzgojimo
vrste drveća, koje brzo rastu i koje se redovito iz ključica odgajaju.
Na koncu održavanje dobrih svojstava nekoga bastarda ili oplemenjene
voćke jedino će i biti pored svih istih drugih okolnosti moguće sa
sadnjom reznica, jer sjemenom dobiveni podmladak uz prisustvo drugih
podvrsta opet može dati druge bastarde, koje ne želimo. Ovo je slučaj
kod nekojih vrsta vrba i kod patuljastoga voća.


359