DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 32     <-- 32 -->        PDF

ZAPISNIK
vanredne Glavne skupštine Jugoslovenskog šumarskog udruženja na
dne 10. aprila u Beogradu.*


U Dvorani Českoslovačkog Doma otvara predsjednik Milo š Cirkov´ ć u


deset sati prije podne skupštinu. Predlaže, da se Nj. Veličanstvu Kralju, Visokom Po


krovitelju Udruženja odašalje slijedeći brzojav:


»Nj. Veličanstvu Kralju Aleksandru, Beograd. Učesnici van


redne skupštine Jugoslovenskog šumarskog udruženja u dubokoj vernosti i odanosti


pozdravljaju Vaše Veličanstvo, svoga Visokog Pokrovitelja, kličući:


Da živi Vaše Veličanstvo


Da živi ceo naš uzvišeni Kraljevski Dom.«


Skupštinari ustaju i oduševljeno kliču »Živio Kralj«.


Pretsjednik predlaže, da se Gospodinu Ministru šuma odašalje slijedeći brzojav:


»Gospodinu Dr. Stanku Šibeniku, Ministru šuma i rudnika,


Beograd . Učesnici vanredne skupštine Jugoslovenskog šumarskog udruženja imaju


čast pozdraviti Vas, želeći Vam najbolje uspjehe u radu za dobro šumarske privrede


i naše otadžbine.«


Prima se jednoglasno.


Pretsjednik određuje za vođe zapisnika gg. i n g. Krstić O r e s t i j u i i n g.


Mi hali čeka Nikolu, a za ovjerovljenje moli gg. ing. Marki ć Mihovila,


i i mg. Manojlović Milana. Razlaže, da je prošlogodišnja Glavna skupština u


Skoplju zaključila, da se zbog »Izmjene Pravila« te zbog »Pravilnika za Podružnice«


sazove ovaj izvanredan zbor Udruženja. Upravni odbor izvršio je taj zaključak. Izra


dio je nacrt novih Pravila Jugoslovenskog šumarskog udruženja te nacrt Pravilnika


za Podružnice. Međutim za izmjenu Pravila Jugoslovenskog šumarskog udruženja po


trebno je da ovom zboru prisustvuje najmanje Vi (jedna četvrtina) punopravnih čla


nova. Udruženje broji sada 820 takovih članova, pa bi kvorum za ovaj izvanredan


skup morao da bude 205 članova. Pozivlje sve, koji se još nisu upisali u spisak pri


sutnih, da to učine, kako bi se moglo tačno da ustanovi, da li postoji kvorum. Ako taj


ne postoji, skupština će se pretvoriti u konferencu, jer se na samoj skupštini ne može


po 51. 37. Pravila raspravljati o ničem drugom, osim o onome, zašto je sazvana.


Po spisku upisanih prisustvuje zborovanju 128 članova.


Riječ traži gosp. Ing. S. Baranac . Razlaže, kako neće nikada na taj način


biti moguće mijenjati Pravila. Neka se nađe načina, da se izmijeni član Pravila, koji


govori o kvorumu za izmjenu Pravila. Trebalo bi predviđeti, da može Pravila da


mijenja svaka Glavna skupština sa prisutnim brojem članova.


Pretsjednik ne može da usvoji predlog g. ing. Baranca, jer nije u smislu Pravila.


Govori gosp. Ing. Dura J a n k o v i ć. Pravda predlog gosp. Baranca time,


da Pravila treba prilagoditi prilikama i dati im potreban élasticité! Dosadanja Pra


vila koče rad.


* Opaska . Cla n 37. Pravila, alineja prva glasi: »Osim redovne glavne skupštine
mogu se držati u slučaju hitne potrebe i vanredne glavne skupštine no samo sa
određenim dnevnim redom, koji se odnosi na pitanja tijesno vezana sa unapređenjem
Udruženja i šumarstva uopće.«
Čla n 38. glasi: »Za izmjenu i dopunu Pravila, potrebno je, da glavnoj skupštini
prisustvuje najmanje % svih punopravnih članova, od kojih mora barem % glasovati
za promjenu ili dopunu Pravila. Glasuje se tajno.«


Član 26-, alineja prva: »Članovi Udruženja sa teritorija jednog ili više susjednih
sre.zova mogu osnovati podružnicu, ako se većina članova Udruženja u tim sre.
zovima zato izjavi.«


318