DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 62     <-- 62 -->        PDF

...... .. .. ..... .. 10. ......... 1931. Dp. 25.442 a .. ...... ....... .......
........ ...... .. 27. ...... 1931. ... 12,676/31. ........ je .... .. 11. ........
1929. ... 6407, ..... je ........ ........ ..... ......... .. .........
............ .... .......... .... ..... ... ......... .... y ........ y ......,
... .. .... ........ .. ...... y ...... .......... ..... ..... ... .... ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 31. ....... 1931. ...


25.707 y ........... .. ............ ............ ...... ........ je .. ...........
........... .. ........ ...... .. 1550.— ...... ... ......... .... y .......
..... ......, ....... ....... 8. ....... ......... .. ........ ....... .........
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 31. ....... 1931. ...


25.708 y ........... .. ............ ............ ...... ........ je .. .......
...... .......... ......, ........ ......... IX. .......... ..... ... .......
.. ............. . ......... ............ .... . ........
.... .. .. ..... .. 14. ......... 1931. ... 25.706 y ........... .. ............
............ ......, ...... § 103. .... 6. ..... ...... — no ....... ......
........:


.. ...... y ..... ........... ..... ... ....... ......... y ....... .......
......, ...... y ..... ........... ..... ... ....... ......... y ........;


.. ......... II ..... y ....... ........... ..... .. ..... .......... .........
... ....... ......... y ........ .......... ........, ......... .... .....
y ..... ........... ..... .. ..... .......... ......... ... ....... ......... y
......;


.. ........ ......... y IX ........... ..... ... ......... .... y ........
....... ....., nosrohuor 1;........ y ..... ........... ..... ... ......... ....
y .....;


.. ........ ......... ........... y ....... ........... ..... ... .........
.... y ..... ........... ....., ........ ......... ........... y ..... ...........
... ......... .... y ........, .


.. ........... ........... .. 1400.— ...... ....... ..... ... .......:.
..... y ........ ......... ......, ........... ........... .. 1400.— ......
...... ....... ..... ... ....... ......... ........


....... .. ......... .... je ......... ...... ....... ...... .........
........ .... . ....... .. 30. ......... 1931. ... 27164 ..... je .. ...... § 99.
...... . ........... y ........... ........... ............ ...... no .......
...... ......... .. ......... ........ y ..... ........... ..... ... ......
...... .....—........ ........ ....., ........ ....... y ..... ...........
..... ... ......... .... ....... ...... ....... y ...........


BILJEŠKE


KONGRES INTERNACIONALNOG SAVEZA ŠUMARSKO-ISTRAŽIVAČKIH INSTITUTA


održat će se od 4 do 11 septembra 1932 u Na>ncy-u. Neposredno prije toga
kongresa, za vrijeme njegova trajanja kao i po njegovu završetku održat će se također
ekskurzije u različite francuske šume. Predsjednik napomenutog saveza pozivlje
na taj kongres: 1. zastupnike vlada svih država; 2. članove šumarsko-istraživačkih
instituta začlanjenih u taj savez; 3. šumarske stručnjake začlanjene u taj savez.


60
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Kongres se dijeli u 6 sekcija i to: 1. za šumarsku ekologiju i šumarstvo; 2. za
iskorišćavanje šuma; 3. za raspravljanje šumarskih problema od interesa za tropske
i mediteranske zemlje; 4. za pošumljavanje golijeti i uređivanje bujica; 5. za šumarsku
pedologiju i klimatologiju; 6. za zaštitu šuma.


Ova posljednja dijeli se u 3 podsekcije i to: 1. za zaštitu protiv požara; 2. za
bolesti šumskog drveća; 3. za šumarsku entomologiju.


Rasprave će se po običaju držati u njemačkom, francuskom i engleskom jeziku.
Razne sekcije dot. podsekcije zasijedat će ili istodobno ili sukcesivno, već prema
potrebi.


Tko želi da učestvuje u kongresu, treba da to najavi do 15 februara francuskom
institutu za šumarska istraživanja (»Station de Recherches de l´Ecole nationale des
Eaux et Forets, rue Qirardet, Nancy«).


OGLASI


OGLAS DRAŽBE STABALA.


Dana 28. januara 1932. godine u 10 sati prije podne obdržavati će se dražba,
iohovih, brestovih, grabovih, hrastovih i jasenovih stabala kod Direkcije šuma križevačke
imovne općine u Bjelovaru prema posebnom oglasu otisnutom u »Službenim
Novinama«, Beograd, »Narodnim Novinama, Zagreb i »Službenom Listu« u Ljubljani.
Dražbeni uvjeti, koji zastupaju kupoprodajni ugovor, mogu se saznati za vreme
uredovnih sati, kod Direkcije šuma križevačke imovne općine u Bjelovaru i kod
šumske uprave u D. Lendavi.


Bjelovar , dne 14. decembra 1931. god.


A. A. Direkcija šuma križevačke imovne opštine.
Broj 6299 gr. R. 164/28.


OOLAS


Kr. kotarski sud u Perušiću daje na znanje, da je na molbu kr. sudbenog stola
kao stečajnog suda u Zagrebu od 1. ožujka 1930. broj 16.094 gr. dozvolio ovršnu dražbu
nekretnina stečajnine t. t. Rosandić i drugovi, industrija drva u Zagrebu, upisanih u
gruntovnom ulošku broj 1087 općine Dol. Pazarište, vrednih glasom svjedočbe općinskog
poglavarstva u Pazarištu od 12. XI. 1931. broj 5313 od Din 510.000.— a sastojećih
se iz čest. kat. broj 1693 livade Orbazica zvane u površini od 1243 hv. i čest. kat. broj
1694 pašnjak Orbazica u površini od 505 hv. na kojima je sagrađena pilana sa iiuzgrednim
zgradama, kovačnica i brusiona, drvena parenica sa dva odjela, jedna betonirana
parenica sa dva odjela, jedna zgrada u kojoj je lokomobil za parenje, jedna
stanbena zgrada, jedno skladište, magazin sa dva odjela i jedna šupa sa dva odjela,
te da je za dražbu ustanovio jedini rok na dan 24. veljače 1932. u 10 sati prije podne
na licu mesta kod pilane u Maloj Plani.


Pilana se izvrgava dražbi sa svim strojevima i pripadnostima nužnim za pogon,
koje su navedene u popisu, što je sastavni dio dražbenih uvjeta.


61
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Pozivaju se svi oni, koji bi pomenute nekretnine kupiti želili, k dražbi, te se
primjećuje, da će se iste dosuditi onomu, koji će za nje najviše ponuditi bez obzira na
označenu im vrijednost, zatim da je kupac dužan uknjižene na nje dugove, na koliko
kupovnina dotječe, po naputku suda na se primiti i napokon, da se ostali dražbeni
uvjeti i isprave, na kojima se navedena vrednost dobra temelji, pa i gruntovni izvadak
mogu kod ovoga suda ugledati.


Pozivaju se napokon svi oni, koji, ako prem nisu o dražbi napose obavješteni
ipak misle, da su upisom u glavne knjige na gore navedene nekretnine založno pravo
stekli, da to svoje pravo tim sigurnije prije prodaje ovom sudu prijave, jer će se inače
dioba kupovnine i bez njih obaviti, te će sami sebi pripisati, ako se kupovnina namirenjem
drugih tražbina scrpi.


U Pe ruši ću, dne 13. studena 1931.


Kr. kotarski sud.


V.
d. starešine kotarskog suda:
Sudija kotarskog suda.
KONKURS


Glavna Direkcija Državnog Dobra Belje u Kneževu raspisuje konkurs na mesto
jednog šumarskog taksatora.


Konkurisati mogu samo državljani Kraljevine Jugoslavije, koji su svršili šumarski
fakultet ili šumarsku višu školu, položili su ispit za samostalno vođenje šumarskog
gospodarstva i stekli su već praksu na taksacijonim radovima.


Molbe treba podneti ovoj Direkciji do 31. januara 1932. g. sa svim overovljenim
prepisima dokumenata, koji su propisani za prijem u držaVnu službu.


Prava i prinadležnosti regulisaće se postojećom činovničkom pragmatikom.


24. decembra 1931. u Kneževu .
Glavna Direkcija Drž. Dobra »Belje«.
A. A. Broj 9238/1931.


.... 14.144/1931.


..... ...........


.... 25. ....... 1932. .... ....... .. ce y ........... ....... ......... y
..... ....... . ...... .......... .. ..... he ce ......... 548.19 .... .... ........
.. ....... ...... ..... ... 90.000 ....... ....... .... ......... ce y ......
........ ....... ....... . ........ .. ........ .... .. 7000 ...... no
...... .... ...... ......... .. .... .. ...... je 5 .. a .. ........ ..........
....... ...... ...... ......... .. ........ 4 ...


..... ........ .......


1. .......... he ce ....... y ........... ....... ......... y ..... y 9.30
...... ... ......
2. ........ .......... ....... ...... ...... .... ......... ........ ......
.. 100 ......, a .......... .. ... 25. ....... 1932. .. 9.30 ...... ........
...... y ...... .. 10% .. ........ .... ... ce y ....... ..... ...
..........
........ y ........ ....... ......... y ..... .........
...... ... .. ......:
.) ... . ....... . ............ ........
.) ........ ..... ........ y .........


62
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 65     <-- 65 -->        PDF

.) ...... .. .. .. ........ ..... ..... ....... . .. .. .... .........
.........
.) ....... . ........... ..........., . ........ ...... . . ......... .......


3. Ha ...... ...... ... ce ........: ...... .. .......... ... ....... .........
y ..... .. ... 25. ....... 1932. .......
4. .......... ce .... .... .... ........ .. 548.19 .... .... .... . .......
......
5. ......... .. ........ ....... .. ........, ...... ... .......... .........,
..... ........ ...., ..... ............ ....... ....... .. y ..... ..
......... ........ .......... ...... .... ce ..... y ......
6. ..... ....... ....... .......... .... he ce ....... . ...... ..........
7. ........ .... .... ........ .. ..... ... ......... ......... . ......
......... ........ ...... .... ce ....... .. ..... ......... .... ...
....... ......... y ..... ... . ... .......... ............ y ........, .... he
...... ...... ........... .. .... ..... ........ ....... ........ .... ........
.. 548.19 .... ... . ........ ......


. ..... ,
... 22. ........ 1931.
...... ........: ...... ............


Broj 76/1932.


VELEPRODAJA STABALA KOD KRIŽEVAČKE IMOVNE OPĆINE.


Dana 128- januara 1932. godine u 10 sati prije podne obdržavati će se dražba
hrastovih i brestovih stabala kod Direkcije Šuma Križevačke Imovne Općine u Bjelovaru,
prema posebnom oglasu, otisnutom u »Službenim Novinama« i »Narodnim Novinama
«.


Dražbeni uvjeti, koji zastupaju kupo-prodajni ugovor, mogu se saznati za vreme
uredovnih sati, kod Direkcije Šuma Krževačke Imovne Općine u Bjelovaru, te kod
šumskih uprava u Sv. Ivanu 2abno, Čazmi, Garešnici, Ivanjskoj i Bjelovaru.


A. A.
Direkcija Šuma Imovne Općine Križevačke1
NAS8CKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA


O. D.
}


)


Marulićev trgr broj 1S. i|

63
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Zemljoradnice


Evo za Tebe dobrih, jeftinih i nepromočivih
čizama koje će vjerno čuvati Tvoje zdravlje
po kiši snijegu i u vodi.
Ove čizme izradjene su od gume sa jakim
gumenim djonovima i traju dva puta više


nego obuća od kože. Dodji u našu najbližu
prodavaonicu, isprobaj ih,
bićeš zadovoljan sa njima, jer
će Ti one pomoći da i po najgorem
vremenu posavršaješ
radove u polju.


Ako si dobro obuven obavićeš
sa manje truda mnogo više
posla, nego ako si slabo obuven.


Prednost ovih čizama je takodjer
u tome što se ne moraju
viksati, već je dovoljno da se
blato opere sa vodom.


Vrsta 9897-82
Čizme od gume najbolje čuvaju zdravlje od kiše,


Iste ovake čizme samo lakova


snijega i blata kad radite u polju.


ne djeci za školu koštaju i to


za dijete do 6 godina Din 69.za
dijete do 12 godina Din 99.za
Tvoju domaćicu Din 99.


ŽELIMO DA TEBE I TVOJU OBITELJ POSLUŽIMO KAO
NIKO DRUGI U OBUĆARSKOJ STRUCI.


64