DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 56     <-- 56 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


I. redovite sjednice Jugoslovenskog šumarskog udruženja, održane u Ministarstvu
šuma u Beogradu na dne 13. decembra 1931.
Prisutni: Predsjednik M. Ćirković ; podpredsjednik Lenarčić ; tajnik
Neidhardt, blagajnik Hradil; odbornici: Pahernik, B o j i ć, P r p i ć, Rohr,
Qriinwald, D u j i ć, Petro vić, M a n o j 1 o v i ć, B o g i č e v i ć, Miođrag
o v i ć.


Ispričali su se: Dojković, Petračić, Sevnik, Balen.


I. Tajnik čita zapisnik sjednice Glavne uprave od 10. oktobra 1931.
Zapisnik se prima u cijelosti. Ovjerovljuju ga gg. M a n o j 1 o v i ć i Bo gice
v i ć.


II. Blagajnik čita blagajnički izvještaj, koji se prima nakon kraće debate.
Zaključuje se sa godinom 1932. sniziti saradnički honorar za članke u Šumarskom
Listu od 60 na 50 Dinara za originale po stranici, za prevode od 30 na 25 Dinara.
Preštampavanje se plaća sa 12,5 Dinara po stranici. Kod stručnih polemika honorira
se samo prvi prikaz i prvi odgovor.


Iz Kereškenjijeve zaklade zaključuje se podijeliti dvije nagrade po 250 Dinara
molbama udove Gürtler i Vraničar.


III. Tajnik izvještava o podijeljivanju Svetosavskih nagrada´.
Zaključuje se prvu svetosavsku nagradu Jugoslovenskog šumarskog udruženja
podijeliti gosp. O. P i š k o r i ć u, slušaču šumarstva na poljoprivredno-šumarskom
fakultetu univerziteta u Zagrebu, za obrađenu temu: »Zar drveni ugalj umjesto
benzina za pogon motornih vozila? Natječaj i teme je raspisalo
Jugoslovensko šumarsko udruženje u Šumarskom Listu. Nagrada se podijeljuje u iznosu
od 1000 Dinara za Sv. Savu 1932. Po mogućnosti će se nagrađeni rad štampati
i u Šumarskom Listu.


IV. Tajnik referiše o tri molbe, koje su stigle na raspisani natječaj za stipendije
slušačima šumarstva. Predlaže, da se stipendij za godinu 1931/32., u iznosu od
800 Din. mjesečno, podijeli slušaču šumarstva Dušan u B j e g o v i ć u.
Prima se predlog tajništva.
Kako se sa beogradskog šumarskog fakulteta nije natjecao niti jedan molioc,
staviti će se neutrošene sume prema pravilniku u depozit za stipendije.


V. Tajnik referiše o ponudama pojedinih štamparija za tisak Šumarskog Lista
u god.
1932.
Prihvaća se ponuda »Nadbiskupske tiskare« iz Zagreba.


VI. Tajnik čita svoje mišljenje o držanju izvanredne skupštine. Izvanredni zbor
se imade prema zaključku skupštine u Skoplju sazvati za Beograd zbog izmjene Pravila
Jugoslovenskog šumarskog udruženja. Za izmjenu je potrebno prisustvo od bar
200 članova (čl. 38. Pravila). Međutim, kroz zadnjih nekoliko godina nije niti jednom
zboru prisustvovalo toliko članova. Šta li će biti ako niti na ovaj zbor ne dođe dovoljan
broj, a zbor će se baš zbog promjene Pravila i sazvati? Zbor će se morati
razići, ako na njega ne dođe dovoljno članova. Ako dođe na zbor recimo samo 150
članova, pa svaki potroši za putovanje 1000 Din. iznosilo bi to 150.000 Dinara imovine
članova a bez efekta, jer je potrebno 200 prisutnih. To bi bio svakako gubitak u današnjim
teškim vremenima. Predlaže, da sjednica zaključi, da se svakako zbor održi.
Odbor mora vršiti zaključke skupštine. Ali skupština je prepustila vrijeme održanja
izvanrednog zbora Glavnoj upravi, pa je tajnik mišljenja, da se svim članovima razašalje
upit, da li će ili neće doći na izvanredni zbor, koji će se održati tada i tada.
54
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Ako se javi preko 200 članova, zbor bi se sazvao za određeni datum. U protivnom
bi Glavna uprava odložila pitanje izmjene Pravila do naredne redovite skupštine, koja
će se održati na Sušaku.


Odbija se predlog tajnika i zaključuje se, da će Glavna uprava izvršiti
zaključak prošlog zbora u Skoplju bez okolišanja´. Određuje se kao datum održanja
vanrednog zbora nedjelja na 10. aprila 1932. godine. Uži odbor spremiti će do toga
vremena predlog za izmjenu Pravila.


VII. Tajnik čita dopis Ministarstva šuma i rudnika, kojim se pozivlje Jugoslov.
šumarsko udruženje da sudjeluje izlaganjem1 predmeta iz Šumarsko g muzej a
kod putujuće poljoprivredne izložbe.
Izložba će putovati u vagonima iz mjesta u mjesto Jugoslavije. Trajati će dvije
godine.


1. Zaključuje se, da će Jugoslovensko šumarsko udruženje svakako sudjelovati.
Međutim predmeti iz Šum. muzeja odviše bi se uništili na izložbi. Slabo je vjerojatno,
da bi od sviju tih predmeta nakon dvije godine išta ostalo. Udruženje ne može sav
svoj muzejski materijal, koji reprezentuje vrijednost od cea 400.000 dinara pokloniti
Ministarstvu za sudjelovanje kod putujuće izložbe.
Sjednica priznaje golemu i jedinstvenu mogućnost, koja nastaje po propagandu
šumarstva faktom, da se održaje putujuća poljoprivredna izložba. Ali Udruženje neće
sudjelovati predmetima iz svog muzeja, već će za izložbu spremiti zaseban niz tabla
u formi plakata, a na kojima će biti prikazana sva važnost šuma i šumarstva na posve
propagandni i lako shvatljiv način. Tako neka na pr. jedan plakat prikazuje u živim1
bojama šumu kako gori, a pokraj toga žigicu; slika neka nosi naslov: žigica je malena
ali u šumi može načiniti užasnih šteta. Druga slika neka prikazuje visok panj,
a pokraj toga natpis: ne ostavljaj panjeve visokima; kada bi se svi panjevi, što se u
našoj državi u šumama godišnje ostavljaju visokima izradili u cjepanice, moglo bi se
sa tim cjepanicama prekriti dvostruko cesta od Zagreba do Beograda. Daljnja slika
neka prikazuje gubitk na ogrevu, ako se troši vlažno drvo. Nadalje potrošak ogrijeva
u otvorenim ognjištima, važnost šume po zaštitu tla, štetnost paše koza, goveda, krš
i t. d. Ti plakati, kojih treba da bude oko 30, neka budu izrađeni posve insruktivno,
da ih seljaci mogu dobro da shvate. U svrhu troškova izrade tih tabla odobrava
upravni odbor svotu, koja je preostala od ljubljanske izložbe. Tajništvu se stavlja u
dužnost sva organizacija po predmetu, da nade podesne crtače, da projektuje materijal
za sve slike. Ako je od potrebe, da dade izraditi i zasebne modele za izložbu, ukoliko
će to sredstva dozvoljavati. Uprava žali što Ministarstvo nije ranije a bar pred Glavnu
skupštinu u Skoplju obavijestilo Jugoslov. šum. udruženje o izložbi. Udruženje bi
onda u tu svrhu stavilo u budžet potrebne veće svote i organizovalo stvar drugačije.
Ovako se mora raditi gotovo bez sredstava, a i na brzu ruku, jer izložba započinje
u januaru mjesecu god. 1932.


2. Zaključuje se, da se za putujuću izložbu spremi skroz popularna brošura o
šumama i šumarstvu. Ta će se brošura dijeliti besplatno seljacima na izložbi. Brošura
neka se štampa u što je moguće većem broju primjeraka. U tu svrhu se stavlja na
raspolaganje 11.000 Dinara iz stavke, koja je stavljena u budžet god. 1932. »za izdavanje
knjiga i pouka i potporu stručnim piscima«. Kako ne dostaje vremena ni novaca,
da se raspiše natječaj za sastavak brošure, stavlja se u dužnost tajništva, da nade
direktno saradnike za tu popularnu brošuru. Brošura neka ne nosi imena saradnika,
već jedino, da ju je izdalo Jugoslovensko šumarsko udruženje. Sve saradnike treba
unaprijed upozoriti, da po svoj prilici neće biti sredstava, da im se plati kakav honorar.
3. Na zamolbu Ministarstva šuma poklanja se Ministarstvu 500 primjeraka separata
-»predavanja o šumarstvu Južne Srbije« (održana na skupštini u Skoplju), da
se podijele na putujućoj izložbi. Daljnjih 400 primjeraka stavlja se na raspolaganje
Kr. banskoj upravi u Skoplju prema zaključku Glavne skupštine.
55