DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Martin Hagfors: Über die ökonomischen Ziele bei der Bewirtschaftung der Wälder (O
ekonomskim ciljevima u gospodarenju sa šumama. Radnja obuhvata 161 stranicu, a
na kraju joj je dodan opširan referat na finskom jeziku).


Silva Mediterranea, Decembre 1930. — Le Congres de Madrid (Šum. kongres
u Madridu, održan u maju 1930). — P. Kontos: La distribution des forets en Qrece
(Razdioba šuma u Grčkoj. U ovoj radnji prikazana je statistika grčkih šuma. Prema
toj statistici zapremaju šume u Grčkoj površinu od 1,917.980 ha. Većinu te površine,


t. j . 35%, zapremaju hrastove šume, i to Quercus pubescens, 0- conferta i 0. sessiliflora.
Sume alepskog bora zapremaju 21,9%, šume makije 15%, šume grčke jele —
Abies cephalonica — 11,9%, bukove šume 10%, šume crnoga bora 4,7%, te šume
kestena 1,5% od ukupne površine šuma. Po vrsti vlasništva najviše imade državnih
šuma t. j . 1,207.343 ha. Po vrsti uzgoja imade: visokih šuma 591.743 ha, niskih šuma
818.730 ha i srednjih šuma 507,705 ha. Šumovitost obzirom na površinu pokrivenu
šumom iznosi 15,1%, dok šumovitost obzirom na šume i pašnjake iznosi 25,9%). —
L. Senni: La capra in Italia (Koza u Italiji). — H. Gaussen: L´intéret forestier de la
Carte des productions végétales (Važnost vegetacione karte u šumarstvu). — A.
Pavari: Esperience et indagini sulla tecnica del rimboschimento nelle regioni a clima
caldo-arido (O tehnici pošumljavanja u područjima sa toplom aridnom klimom).
...... ........., 1931. ... 1 . 2. — ........: ....... .. ..-..... .......,
.-. ......... . ......... .. ........ .............. (Analiza cvijetnog peluda na
na tresetnim zemljištima i povijest šumskog bilja). - .. ....... : ..... e .........
no ........ .. ropiiffe ..> ..>...... ...> .............. .. cera (Sto je dosada
učinjeno na području uređivanja šuma u Bugarskoj). — ... ........,: .............
.. ....... no .......... .. ......... . ............. ...... ...........
1923/24 .... . .........". ....... .. ............ .. .....-. .. (Rad na polju
uređivanja bujica i pošumljavanja u god. 1923/24. te uzroci uništavanja šuma). — 2. ...
.........-. : ....... .. .....-..... .. ..-.......> ............ ...... .-.......
...... no ........* . ........ (Tablica za određivanje nekih listača po plodovima i
sjemenu).


... 3 . 4. .. .......>: ..-... .. .. ce ...... .......... ...-.... ... ........
.......... ....... (Treba li da se zatvori šumarski odjel na tehničkoj srednjoj
školi u Scfiji). — ... ........ : ......... ....... .. ...... (Opća zabrana na
divljač). — 2. ... ....^......, : .....1; . ........ .-... ..> ....^.... .. ...........
....... ...... ......... (Sume i šumarsko pitanje u predjelu Vraza). —
.. ....... : ..^.......-. ........ ..> ........ (Brestova štetočinja Galeruca xanthomelaena).
— ..... : .. ...... .. ........ ....> (Areal hrasta plutnjaka). — .........
(Onobrychis sativa).


... 5 . 6. — .. ........ : ........... .. ........ .-... ..> ........
(Prilike šumarstva u Bugarskoj). — M. ........ : .. ......-........... ........ y
.... (Šumarski program u Bugarskoj). — K. T. ...... : .......... .... (Podzemna
voda).


... 7 . 8. — Hufnagl: ................ ... ....... .... (Gospodarenje u


prebornoj šumi). — ... ......... : ......... ............ .. .^..... (Kemijska


prerada drveta). — A. . ........> : ............ ..... ..> ........... .. .....


..... . ............ . ..> ...... ...... .......... (Borba iz aeroplana protiv


biljnih štetočinja i njena primjena u šumama Bugarske).


Ing. M. Anić.


53