DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 31     <-- 31 -->        PDF

....... ........ . ......... .......


........ ...... y ... ..... .... .... ... ...... . ........ ........ y
..... ........ ... .. .... . .... y ....... ..., .. .... ... ... ...... . ...
...... .... ............ ......... .. ..... .......... y .... ...... ...........
..... ......, .... ......... ...... ..... .. ..... Ha ..... ..... .........
...... ... .. ....... ........ ........ y ....... ... .. .... ...., ..... joj ...
..... . ......... ....... .... ....... .... .... ........, ... . ..... ..............
... ..... .... .... ..... . ...... y .......... ... je ... ... .... .......
.. ...... ......... y ...... ...... .. .... ......... ......... ..... .. ........
.... .. ....... ..... . ...... ..... .„... .. ....... y ...... .. ....."; ... ..
.... ..... ..... .. ........ . no ..... „... ......., .. he je .. .. . .........."?
... je .... ...... ...... ...... ..... .. ... ...... .... ....... ........ ..
.... ...., „... .. .... ..... na ......", a ............ .......... ........ . ..
200 ......, „.. ce ....... ...... ..........´´? Heuiro .... ....... . .. .......
......... ....... .. ,.. .. ....... . .... ....... ........, ... .. ... .. .....
....... .. ......., .... ... .... ........ A ... ce ....... .... .... ....., ....
.. ... ...... ....... .. .. ..... . .. .... .......


........ je ...... ....... ....... ..... ...... . ...... ..... y ....
......... .......... ........... ........ .......... .. ....... ...... ......
...... na ..... ...... ..... he .... ............... no ........ . ....... ....
. ..... . no ......... .......... . ..... ....... ..... ..... .. ........ ....
...... ...... je . ............. ....... y ........, na je .. ........ .....,
... je ono .. ..... na .... ....... . ... ...., .... ... je ......... ...... ..
.... ........... ...... ... ...... .... ...... ...... ..... .... ......
....... je .... ....... ..... ... ........:


„.. .. .. ... ..... ....... ......... . .. .. ce ......... .... .....
........-................. ...... ....... ........, ... je .. ....... ....... ..
.... ....... ......., ....... ..... ....... je, .. .... y ... ...... ....... ..
...... ......... . ....... ce ....... ........ ......... . .........., a ..
...... ...... ........ ............. . .... ...^. ....... je .... ........ ... ce
... ......... ....... .. ......... . ... . ...... Bac, .. ........ . ..... ..........
. ..........: ... .. ..... .... ....... .. ce ...... . . .... .. ce .. ttoj
...........?"


. ........ .. ... ..... ........ .......... ....... ...... je ....... .......
......... ..... ....... .....:


I. .. ...... ..........
. ....... .. .... ..... . ......, .... he ce ..... .. 1. .... ... ......
...... ..........., ....... .. .......:
1) .. ... ..... ..... ..... ...... ......" ...... ..... .. ......... ......,
y ...... .. ce ... ....... ....;


2) .. ...... ........... .......... ....... . ......... iiociojehnx .........
.... . ......., ....... .. ......... ........... . ...... ...........
........ ......, .... . ...... ..... ........ ........... ira ......., .... ..
...... ............ y ........ .... ....... y .... .. ........... .. ......
......;


3) .. ce ....... ..... ...... . ........ y ...... ..... .. ....... .... .
.... y ....... .....;


4) .. ce ........... ....... . ........ ..... .. ...... ..... ....... .....
na .... . ....... .... . ......., ... .... ...... . no .... . no .... ......


29
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 32     <-- 32 -->        PDF

............ . ... ......... .... .......... .. .... ...... ...... ...... . .......
..... ......, a no ......... . ........... ........... ............ .......
y .....;


5) .. ce ......... ..... ...... .... ... .......... ...... ....... . ......
..... . ............., .... no ....... .... .... . no .... ........... ....;


.) .. .. ........ ...... ....... ......... . ........ .... ....... rra.......
......., y ........ ...... ........ .. ....., a . ............ ......
.. ...... ......


II. .. ...... ........
. ...... ......, .. .... .... ...... .......... ..... ...., ...... ......,
......, ......., ......., ..... ....., a .... . ........ ... .... ... . ..... .....
.......... . .............. Ca ..... ..... ..... ce ... ......, ... .. je .......
. ........ . y .... ..... ........ .. je ........ .......... 3´ ... ....
........ je .......:


7) .. ............. ....... ..... ... .... ....... ....... ......, ....
....., ..... ... ...... ....... .... .. ..... ....... ... ....... (.... je .......
.........), . ... ...... .. ....... .. .. . .... ..... ....... .. ... ....... ..
.... .... — .. ...... .. 100 ...., .. .... .. 50, .. .... ... ....... .. 30 ....
no ......;


8) .. ...... ............ ..... .. ........... . ....... ......... (....
....... ... .......) . na ....... ........ ....., .... ce ..... ......... .........
....... . no .... . no .......;


9) .......... .. je .. ... ...... ........ ........ .... .... . ..... .......
............... . ....... . ........., ...... ..... .. ce .. ..... .... .......
.... ....


...... je ........ ......., .. je ........ ... ... .............. y .....
.......... ......., .... .. ....... ..... .... .... ........


...... je ....... ....... .... ....... .. ............, ... .........
....... .. ......... ........ (.. ....... 5 .......) ..... ce ....... ... 25. .......
...... ...... y .......... ..... ....... je ........ ......... ....... no
........ . ..... .. .. ........ ..... .... y ......, ..... je .... 4. ....... ..
.... 3. . .... 8. .. .... 7. .... je ... ....... .. 7 ......, . ...... ce ..... ....
........... no ..... ....:


I. . . . . . a . a .> . . . . . . . . . . . . . . . a . a 3 a . . . . . . . y . a . a. ..
.... ...... ........ ....... .. .......... ......... je . ..... ...... ........
........ ...... ....... . ........ je, .. je .. ........ .... ...... ............
...... ........ ..... ........ ........., ..... .... je ...... ....... . ......
...... .. ........., ... je ...... ..... ... ...... . .... ......... ............ je,
.. je .... .... ..... ...... ....., ... .. .. .. ....... .... ....... .. . ..
......... . ........ ........ ....... ........ ..... ....... ......... no
..... ...... je ......, .. .. ..... ...... na .......... ......, ...... .. ..........
............... .. ......... .. .... ... . .. ............ .. .....
....., na ..... .... . .. ........ ....... ......... . ......, a .. ce .... .......
.... ....... ....... .... ...., ...... .. ...., .. ..... ...... ........ ......
......, ... .. ... ... .... ......, .... .. ce ....., .. ........ .. ..... . .....
y ..... Ha ... ..... .... .. ......... .. .... ona ........... .... (.........),
.... .. ........ ..... . ..... . .... .., .......... ...... ....., .... ....... ..
... y ......
II. .......... y .... ....... .... . ......... .........
...., ... . ........... ........... ....... .. .... ..30
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.... ..... . ...... ....... ........ ........ ..... ....... ......, .. .. .......
...... .. ...., .. ce ..... ........ ....... ...... .. ......... ......., a
........ .. ...... .......... .... .... ..... ..... ........, .. ..... ..... y
..... ........ ..... . .... ........... ........ ...... y ....... .. ..... ......,
... ........... . ..... ......... .. .......... ......... ... ....
.. ....... .. ...... ........ .... ra ...... ......... . .. ......, ... .. ..
..... .........


.. ......... ....... ..... ......, ........ . .......
. a . . .. ....... .........., .. ...... ..... ....... .. ... y ...... ..........
.........., a ...... ce ...... ....... ....., .... .. na ... ...... ..... . ....
.......... ....... ..... ...... . ........ ..... ...... ... ........., .. ce
......... ....... . ...... ........., ........... ..... . ............. ......
je ......., .. .... .. ...... ...... ......., ... ce .... ....... ............
...... .......... .......


IV. II . . . y . . . . a . . . . . a . . . . . a . a . . . . . . . . . . . . . a . . .. ..
.... ...... ........ je, .. .... ...... ...... ..... ..... ......, a .......
......., .... ... ...., .... ........ .... ...... .... .. .... .. ...... ..
. a . . . a . . . a, ... . ... ...... .... .. ....., ... joj ce .. .. .. ........ .... je
y ... ........ ..... ........., .. . . y ......... ...... ........., y .... ........
.... .. ........., ....., ..... . ....... .. ...., y ..... ... ce ..... ....
..... ....... . ..... ....... .... je ...... ........., .... .. ...... .... . ..
...... ....... ........ ..... .. .... ... ..... .......... . ...... . ......
......... ....... ..... .. ......... ....... ..... ...... ........ ... . .............
........... .. ...., .. je . .... ....... .. ...... ...., .........
......... .. ........ ....., ......... ..... y ...... ..... ......., .. ce ...
........ ........ .. ...... . ........ ...... ....... .. .. .. .... ....... ..
.. .... .... ...., ... .... ...... ... .......: ... .. je ...... ... ....... ..
.. ..... ..... ...... . ........, ... .... .. ........
V. ......... ......... ........... .... ....... je ......: . .....
...... no ...... ......., a . ..... . .. ..... .......... .......... . ....... ........
......... ........ je . .. ..... ..... ...... Ono je ...... ....... ..... .
........., a ....... . ........., .... .. . ... .... .. ....... ..... je ........
.... .......... .......... ..... .. ..... ........ ..... a ........... .. ..
..... ........ ......
VI. . . . . . . a . a. .> . y . a . a . . . a . a . y . . . a . . . y . . . . . . . . . . . a
. . a ra . . . a . . . . . . . . . . . . . . .. a . . . . . a. G ....... .. .., ... .. ......
......... . ...... .... .. .... .... . .. ..... . . ....... .. .., ... ..
.... ..... ... ........ ......, ..... ce .... no .... .......... ....... ...............
. ....... ....... .... je ........ .......... .. .... ....... ....
.. ....... ......... ......., io ce ... .. .... ....... . ....... .....
VII. . a . a . . a . . . . . . . . . . . . . . a . a . y . a . . . a. ... .......
..... .. ce ....... ...., .. ce ... ...... .. ........... ......... .......... no
..... ........, .... ...... y ... ......, .. .. ..... ...... y ...... ......... ..
.... ........., ... ....... ........ . ....... ....... y ......... .........
........, ... ... .. .. ... ....... .... . ..... ..... y .... .. .......... ....,
........... ...... . ..... ........, .... ce .... ....... ....... ......., a
.... ce .... .... ........ .. ...... ........
... je y ....... .......... ..... . . . . . . . .............. ......., ..........
.. . y . a . . . . . . . . ..
.. .......... ......... ..... ......... ....... ..... .. ..... . ....
......... ....... ...... .... je . ...... ........ ......... ........ ...


31
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 34     <-- 34 -->        PDF

....... ........ .... ...... .. ... 24. ........ ...... ....... ....... .....
...... je ........ ....... y ....., ...... ...... ... III. . IV., .... ce ...... ..
.... ..... ...... . .. ...... ..... Tlo ... ... ...... ..... ......., .. .......
..... ......... ....... ....... y .... ......... ...... .. ..... ce ...., .. ....
........... ....... .... .... .... .......... ce no ... ... ...... .....
.........


Ha, ......... ...... ...... ........ ....... .. ......... ... je .....
...., .. .. ..... ..... ..... ....... .. . . . ......... . ........ ......, .... ..
......... ... ...... .......... ...... ..... ......... ....... no ....... ..........
....... .. .... .. ... 13. ..... ...... ...... ....... .. ... ....... ..
....... no ..... ........ ....... .. ...... ..., na . no ........ „...... ....
. ....... na, HOB ..... . ......". ... je ..... .. ... ... ......, ........
....... .. ......... ..... ce y .......... ........., .. ... ....... . .....
...., ... ........ .. .... ...... ....... ..... ....... .. .... ........ .. .....
..... .. ......, na .. .. .... .. ....... .. ......... . ..., .... .... y .......
.. 25. ........ Upe ..... ......... .. je . ............ ......... ....... .....
....... ..... je, ... je .... ..... . ....... ....... ........ ...... .... .. .....
........ ....... .. y .......... ......... ........ .........., .... ne .......
.... .. 50 ...... ....... ...... . .. y .... ........... ..... . .... ..
......., .... .. .. .. ........., na . ... ,,.. ........ .........., ..... ce .........
......... .... . .......... ..... ........ (Î5 315)". ...... je ....
....... .... ...... .... na ......... ....., ..... je. ..... je, ...........
..... y ...... ........ (... 94. .. 20. ...... 1930.) .. .... npoiinc .....: „.......
.... .. ........ .........., ..... ce ......... ......... .... . ..........
..... ........", ... .. ..........., ...... ce .. ........... .... ini ...........
.... .. .... ........... . ....>. .... ...... .. .... ...... no ....... ......
.. ....., .......... .... ..... ...... ........ je . ...... je, .. .. .... ....
.... ... ........ ....... ......, ....... . .........


... ...... je ... ...... ..... .... ......... .............. ......., ...
je ..... . ...... .......? ........ je ..... ...... ......... . ..., ... je y
....... .. .......... ...... .. ..... ..... ... ...... . ...... ......... je y
....., ... je . ..... ...... ......... .... ..... y ....... ...... ....... .....
je ... ..... ......... . ...... .. ......, ......... je ......... Tlo ... je .......
...... § 33. . .... ...., .... ........ ...... ......., .... .. .... ...........
...... . ......... ......... ..... .. ....... ce, ......., ......, na .......
....... . ......... .... ........ .. ....., a ....... .. ...., na ..... ...........
..... ...... ............. .......!, .... ... .. ... ....... .........
.... .... .... ... . .......... .........., .... . .... ...... .. .... .........
.........., ... . ......... ......... ...., ... je ... .......... ......... ..
....... .. .......... .. .... .. .... . ........ .......... no ... ....., na je
.... y .... I. ..... .......... . ............ ........ ....... ......, ... ....
. .. ..... .... IV. .......... .......... . ......, y ...... ce ... ...... ..
..... . .... , ..... ........ ...., .. ce nu ... .... ne .... ....... ........ ..
........ . ....., .... ..... ....... . .... ...... ..... ... . ...... ....,
....... ... .. ....... .... ....... .. ..... ....... ..... . ....... .. .. ...>.
..... .......... ........ ......., ....... .. ......... ...... . .... ... ......
............ .. 25. ....... ...... ...... .. jom .... ......... .... IV. . .......
...... .... . ............. ....... .... ........-................ ...... ...
......., y ...... ce .... ...., ... ...... .. .. .... ... ......., ... . na ...
.......... ........ y ....... ...... . ........


..... .... ............ ....... ...... ........ ce .... ......... no .....
.......... ...... . ....... V ...... .. ....... ...... ... ......... .... ..


32