DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1931 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Lovišča okoli Triglava so visokogorska, na Dolenjskem nizinska.
Glavna visokogorska divjačina je gams, baš naslednik onega s slavo ovenčanega
»Zlatoroga« v bohinjskih gorah. Visoko gori na snežnih poljanah
poje svoje ljubavne pesni vsako pomlad krasni ruševec, a malo nižje pod
njim »debeli« petelin. Najljubkejša pa je tenkonoga naša gorska antilopa
srna, ki oživlja s svojo živo nemirnostjo temne gozdove iz zelene poseke.
Med roparicami je omeniti mogočnega stanovalca triglavskih vrhov planinskega
orla, po katerem se nazivlje poseben vrh Orlič nad slapom Sa-
vice v Bohinju.


Poleg malega samolas.tnega ribolova pri šumski upravi v Kostanjevici
je treba omeniti obsežne ribolovne vode v Bohinju, ki so bogate na
postrvih, posebno v bohinjskem jezeru. Vse te vode so oddane v zakup
kr. banski upravi za majhen znesek. Pri šumski upravi v Boh. Bistrici
obstoja moderno ribje vališče za postrvi, ki se prav lepo razvija.


V dveh posebnih t a b e 1 a h R in S so pregledno izkazani po posameznih
poslovnih dobah dohodki in izdatki od leta 1919 do konca 1929.


S tem v zvezi so izkazane v posebnem izkazu (tabel a T) povprečna
cena za razne Sortimente stojećega lesa, ki so se dosegle pri
prodajah v letih 1919—1929, a so pri lesu izdelanem v lastni režiji odbiti
vsi nabavni stroški.


Visina tega donosa iz državnih in verskozakladnih gozdov je odvisna
od lesnih vrst, od kakovosti sestoja, od lažjega ali težjega spravila
gozdnih proizvodov, od gospodarskega razvoja bližnje okolice, od dobrih
prometnih sredstev in notranjih pravnih odnosov. Dohodki gorenjskih
gozdov, ki leže tik ob državni meji proti Italiji, pa so še v bistveni zvezi
z mednarodno konjunkturo vrednosti dinarske valute. Zato vidimo tako
veliko nihanje dohodnih vsot v posameznih dobah. Na dohodke vplivajo
pri našem gozdnem gospodarstvu v veliki meri obstoječe obveznosti napram
servitutnim upravičencem. Zlasti servitutna paša predstavlja po
svoji vrednosti precejšnjo vsoto, ki vsa odpade iz dohodkov, a ima krajevno
veliko gospodarsko pomembnost.


Da moremo dobiti končno sliko gospodarstva na gozdnih posestvih,
ki jih upravlja direkcija šum, nam služijo izkazani podatki dohodkov in
izdatkov v tozadevnih (preje navedenih) tabelah. Ševe se ne upošteva pri
tem vrednost brezplačne servitutne paše, ki nekako zmanjša dohodke za
20 Din na 1 ha. Će vzamemo dohodke in izdatke v enem letu in sicer
v solarnem 1. 1929. in jih primerjamo s površino, dobimo kot čisti donos
na 1 ha precejšnji znesek Din 285.33, kar se razlaga z zelo ugodno konjunkturo
na lesnem trgu in hudo konkurenco pri prodaji režijskega lesa.
Bolj pravilno sliko dobimo, če primerjamo dohodke in izdatke v zadnjih
11 letih po vojni, ker se nam pokažejo.izenačena leta visoke konjunkture
s slabimi. Tu nam priđe čisti donos na 1 ha 157.45 Din.


Ti podatki nam dajejo ugodno sliko našega gozdnega gospodarstva
na področju direkcije šum. Smoter racijonalnega gospodarstva mora tuđi
tu biti ta, da se iščejo nova pota za naprcdek in zboljšanje gozdnega
stanja in da se dvigne s primernimi gospodarskimi ukrepi po možnosti
gozdna renta v korist interesov splošnega, narodnega in državnega gospodarstva.


Sommaire: Historiques, conditions juridiques, état de possession, organisation
du service, aménagements, exploitation des forets, statistiques.


462