DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 33     <-- 33 -->        PDF

dama navodeći sve važnije autore i karakteristike raznih metoda proredivanja ističući
glavne tipove proredivanja: nisku, visoku, p r e b o r n u i p r o g a 1 n u proredu.
0 izvadanju proreda daje pisac direktive iako tačno ističe, da je veoma
težak posao sastaviti valjan naputak za taj posao.


To je utoliko teže, što su sastoji ne razne strukture i na raznim bonitetima. Zbog
toga se mogu dati samo direktive u glavnim potezima a stručnjak treba da detalje
odredi vodeći računa o sastojini i o staništu odnosno o dobrim i lošim stranama proredivanja
u danom slučaju.


U drugom odjelu obrađene su niske ili sitne šume (š u m e p a n j ač e).


Pisac iznosi dobre i loše strane niskih šuma, razloge, da se taj način gospodarenja
podržava, vrste drveća koje dolaze u niskim šumama, metodu osnivanja niskih
šuma, njihov turnus, karakteristike s obzirom na vrijeme i način sječe.


Kao glavne vrste niskih šuma iznosi: regularne niske šume, niske šume
s pričuvcima i preborne niske šume, dajući i sve momente, koji su od važnosti za podmlađivanje
i njegovanje niskih šuma. Kod njege niskih šuma ističe: popunjavanje,
čišćenje, trebljenje. proredivanje i zabranu paše.


Da bude i ovaj odjel potpun, navodi pisac sve važnije vrste niskih šuma s obzirom
na vrst drveća: niske hrastove šume guljače, niske šume pitomog kestena, niske bagremove
šume, niske vrbove šume za proizvodnju šiba i niske šume sa čulanjem
(šubarci).


U trećem odjelu iznesene su uzgojne karakteristike srednjih šuma:
vrste srednjih šuma s obzirom na nadstojne strukove, njihove dobre i loše strane,
odnoô prema staništu, osnivanje srednjih šuma i gospodarenje u njima.


U četvrto m odje l u nalazimo izmjenjivanje sastojinskih i uzgojnih oblika
šume: pretvaranje srednjih šuma u visoke, niskih u visoke, visokih u srednje, niskih
u srednje, visokih u niske, srednjih u niske. Osim toga tu pisac raspravlja i među sobno
pretvaranje glavnih gospodarskih oblika visokih šuma:
pretvaranje jednolikih visokih šuma u preborne odnosno prebornih u jednolike visoke
šume.


Peto poglavlje je posvećeno važnosti šumskih tipova za uzgajanje šuma. S obzirom
na činjenicu, da je tipologij a u šumskom gospodarstvu još u razvitku, upozorava
pisac na glavne razloge, koji su doveli do stvaranja tnova uopće navodeći autore,
koji su na tom području radili odnosno koji taj dio šumarske nauke danas obrađuju.
Imajući pred očima Cajanderovo mišljenje, kako je prijeka potreba, da se stvori
univerzalan i internacionalan sistem klasifikacije sastojina, autor upozorava na dosadanie
rezultate, koji nisu u svakom pogledu besprijekorni, jer dok u jednom vegetacionom
području određeni tip, okarakterisan sa izvjesnom florom, daje dobre sastojine,
dotle taj isti tip u drugom vegetacionom području daje sastojine daleko slabije i t. d.


Imajući pred očima, da stručno djelo »Uzgajanje šuma« ima da posluži i za
spremanje mladih šumarskih generacija i za šumarske stručnjake u praksi, treba da
ono obuhvati materiju iz uzgajanja šuma s v u, u čitavom njezinom opsegu i sistematski,
a pored toga da uouti čitaoca i na dalnje samostalno razmišljanje i na stručnu
literaturu. S ovog gledišta Uzgajanje šuma prof. Petračića zadovoljava potpuno iz
ovih razloga:


U prvo m dijel u (izdanom 1925. godine) nalazimo raspravljanje uslova za
egzistenciju šuma uopće, vrste drveća, koje čine sastojine i karakteristike sastojina.
Ovaj, mogli bismo reći, opći dio, pretpostavivši poznavanje nauke o staništu, daje
sigurnu osnovic u za rad na podizanju šuma.


U drugo m dijelu , koji bismo mogli nazvati i specijalnim dijelom, daje pisac
uzgojne ili gospodarske oblike šuma sa svim karakteristikama s obzirom na vrst drveća,


431