DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Podmladivaiijii i podizanju visoki h šum a obraća naročitu pažnju. Kod pitanja
o oodmlađivanju uzima za polaznu tačku razne načine sječe — smatrajući kao kultivator,
da je sječa, dakle racionalno i s k o r i š ć a v a n j e, put do nove s as
t o j i . e. Pri tom razlikuje čistu ili golu sječu, p o s t u p i č u u ili o p 1 o d n u
sječu i prebornu sječu. U vezi toga tretira i podmladivanje, koje može biti
ručno (v j e š t a č k o) i prirodu o. Ručno podmladivanje može biti sjetvom sjemena
i sadnjom sadnica. Poslije tretiranja ručnog i prirodnog podmiađivanja daje pisac
pošumljavanje sa raznim vrstama. Ručnom podizanju šuma na Kršu, golijetima, pjeskuljama,
vrištim i ritovima posvećuje naročitu pažnju.


Prirodno podmladivanje visokih šuma raspravlja pisac sa gledišta odnosa, koji
postoji između stare — matične sastojine i zemljišta, na kome ima da nastane nova
sastojina. Pri tom mogu da budu dva glavna slučaja: ili se matična stabla nalaze izvan
površine, na kojoj će doći buduća šuma, ili buduća šuma nastaje pod zastorom starih
(matičnih) stabala. U prvom slučaju imamo prirodno podmladivanje na čistim
sječama, u drugom slučaju imamo prirodno podmladivanje
p o s t u p ič n o m (o p 1 o d n o m) s j e č om i prirodno podmladivanje p r eborno
m sječom . Kod svakog slučaja daje pisac karakteristike s obzirom na naše
domaće vrste. Tako kod prirodnog podmiađivanja na čistim sječama navodi proces
podmiađivanja kod čistih sastojina smrče, običnog bora, ariša, jele, bukve i breze te
konačno u mješovitim sastojinama. Kod raspravljanja podmiađivanja visokih šuma prirodnim
putem pod zastorom starih stabala, daje pisac detaljne karakteristike o p 1 o dni
h i preborni h sječ a navodeći vrste čistih i mješovitih sastojina, kod kojih je
podmladivanje pod zastorom oportuno i moguće.


Posebnim i pomoćnim oblicima u gospodarenju sa visokim
šumam a obraća pisac također pažnju. Među posebn e oblik e ubraja: gospodarenje
s pričuvcima, kompozicioni oblik gospodarenja, gospodarenje s dvostrukom sastojinom
u istoj ophodnji, Eberhardovo gospodarenje pomoću klinolikih sječa, Seebachov
modificirani način gospodarenja u bukovim šumama, Homburgov oblik gospodarenja
u bukovim šumama, Mortzfeldov oblik gospodarenja, Mayrov predlog za osnivanje šuma
s malim sastojinama, gospodarenje trajnim podržavanjem borovih sastojina, šumskopoljsko
gospodarenje.


Među pomoćn e oblik e ubraja potsađivanje sastojina i pretsadivanje sastojina.
Njegovanj u sastojin a obraća prof. Petračić naročitu pažnju. Prateći
razvoj sastojine od prvog početka — ističe ove momente s obzirom na njegu:
a) zaštitu kultura; b) popravak kultura; c) čišćenje kultura i mladika; d) proredivanje
sastojina.
Zaštit u kultur a detajlira pisac na zaštitu od divljači, zaštitu od korova,
od mrazova i od žege.


Kod popravk a kultur a razlikuje popunjavanje (kompletiranje), primjesu
vrsta s manjim zahtjevima na plodnost zemljišta, pocupanje prcgustih kultura odnosno
mladika.


Čišćenje kultura i mladika također raščlanjuje: čišćenje nepotrebnih
vrsta, koje su se razmnožile zbog laganog sjemena (iva, topola, joha, breza), čišćenje
izbojaka iz panjeva, čišćenje podrasta sa granatom krošnjom te čišćenje bolesnih i
deformiranih strukova.


Proredivanj e je svakako jedan od najglavnijih poslova u sastojim. Imajući
pred očima prirodni razvitak sastojina — prof. Petračić polazi od momenta, kad se je
u sastojini izdvojila glavna i nuzgredna sastojina, dajući detaljnu karakteristiku
individuima glavne i nuzgredne sastojine — s obzirom na izdvajanje u visinske
razrede i na izdvajanje u debljinske stepene. Pisac daje historijske podatke o prore


430