DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 31     <-- 31 -->        PDF

NOTICE


......... .. ......... „..... .....".


Ma .. je ..... ..... ....... .... ...... ... ....., a ...... ........ y
....... .... ...... ........ ...... no ..... ........ .. ..... ....., .... .....
......., ira . .... ............., .... .... ... . ......... .... ..... ... ..........
....., ...... . ......


. ........ ...... ...... ........... .... ..... ........ ...... ..... ......
....., ... je .... ...... .. .... ......... ......., ......... ............
.... . ........ .. na ... 22. .... .. .. .... ..... ........... ..... ..... .........
. ............ ......... ,,() ......... .... .....", .. .. .. ... ..... ........
... ..... ...... ............ . .... .... ...... .......... ..... .... .......


. ..... je ......... .. ....... na. ................ ..... ........ ......
. ....... ...., ..... .... . ......... ....... ... ... . ...... . ....... ..............
......... y ..... ........ .......


........ je ........ ........ .. ............ ......... .. ..... ......,
....... ... ............ ............. .... . ........ ......, .... .. .....
...... ....... ... ...... ....... ........ y .......


......., .. .... .. ... ............ ........... ......... ........ — ......
. ...., ..... y ... ... .... ..... y ......... ........., ..........., .........
. ...... .......


Ha ........ ......... .. ... ............ ........ y ..... ......, ....
je .... .... ........ ........ .... . .... .... je .... ....... ....... ....... y
...... ........., a ........ y ...... . ...... ....... ...... ...., .... ........,
..... .. je .... ......... ...... ....., a ne . ...... . ...... .....
....... ....., .... .. ... ..... .......


............ je .........., .. je ... .... ......... .. ....... .........,
.... je ....... ... ... ..... „.....". .. ......


LITERATURA


Dr. ANDRIJA PETRAČIĆ: UZGAJANJE ŠUMA, II. DIO, Zagreb, 1931. 309
strana. Tisak Nadbiskupske tiskare.


Godine 1925. štampan je I. dio ove knjige, odnosno prva tri poglavlja. Mi smo
taj rad g. prof. Petračića pozdravili kao vrlo potreban i koristan i za nastavu na Universitetu
i za naše drugove u šumarskoj praksi. (V. Šumarski List broj 9. .. 1925.)
Drugi dio knjige daje sa prvim dijelom punu cjelinu. I sada možemo kazati, da imamo
kompletno djelo o uzgajanju šuma na našem jeziku.


Ova knjiga, kao nastavak prvog dijela, sadrži četvrto i peto poglavlje. U četvrtom
poglavlju tretira pisac uzgojne ili gospodarske oblike šuma: visoke šume, niske
šume i srednje šume. U petom poglavlju daje prikaz o važnosti šumskih tipova za uzgajanje
šuma.


Četvrto je poglavlje jedna cjelina za sebe.


Poslije temeljne karakteristike visokih šuma, istaknuvši njihove dobre i loše
strane, daje pisac prije svega u prvom dijelu ovog poglavlja glavne gospodarske oblike
tih šuma (to su pravilne visoke šume i preborne visoke šume) ističući dobre i loše
strane jednih i drugih
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Podmladivaiijii i podizanju visoki h šum a obraća naročitu pažnju. Kod pitanja
o oodmlađivanju uzima za polaznu tačku razne načine sječe — smatrajući kao kultivator,
da je sječa, dakle racionalno i s k o r i š ć a v a n j e, put do nove s as
t o j i . e. Pri tom razlikuje čistu ili golu sječu, p o s t u p i č u u ili o p 1 o d n u
sječu i prebornu sječu. U vezi toga tretira i podmladivanje, koje može biti
ručno (v j e š t a č k o) i prirodu o. Ručno podmladivanje može biti sjetvom sjemena
i sadnjom sadnica. Poslije tretiranja ručnog i prirodnog podmiađivanja daje pisac
pošumljavanje sa raznim vrstama. Ručnom podizanju šuma na Kršu, golijetima, pjeskuljama,
vrištim i ritovima posvećuje naročitu pažnju.


Prirodno podmladivanje visokih šuma raspravlja pisac sa gledišta odnosa, koji
postoji između stare — matične sastojine i zemljišta, na kome ima da nastane nova
sastojina. Pri tom mogu da budu dva glavna slučaja: ili se matična stabla nalaze izvan
površine, na kojoj će doći buduća šuma, ili buduća šuma nastaje pod zastorom starih
(matičnih) stabala. U prvom slučaju imamo prirodno podmladivanje na čistim
sječama, u drugom slučaju imamo prirodno podmladivanje
p o s t u p ič n o m (o p 1 o d n o m) s j e č om i prirodno podmladivanje p r eborno
m sječom . Kod svakog slučaja daje pisac karakteristike s obzirom na naše
domaće vrste. Tako kod prirodnog podmiađivanja na čistim sječama navodi proces
podmiađivanja kod čistih sastojina smrče, običnog bora, ariša, jele, bukve i breze te
konačno u mješovitim sastojinama. Kod raspravljanja podmiađivanja visokih šuma prirodnim
putem pod zastorom starih stabala, daje pisac detaljne karakteristike o p 1 o dni
h i preborni h sječ a navodeći vrste čistih i mješovitih sastojina, kod kojih je
podmladivanje pod zastorom oportuno i moguće.


Posebnim i pomoćnim oblicima u gospodarenju sa visokim
šumam a obraća pisac također pažnju. Među posebn e oblik e ubraja: gospodarenje
s pričuvcima, kompozicioni oblik gospodarenja, gospodarenje s dvostrukom sastojinom
u istoj ophodnji, Eberhardovo gospodarenje pomoću klinolikih sječa, Seebachov
modificirani način gospodarenja u bukovim šumama, Homburgov oblik gospodarenja
u bukovim šumama, Mortzfeldov oblik gospodarenja, Mayrov predlog za osnivanje šuma
s malim sastojinama, gospodarenje trajnim podržavanjem borovih sastojina, šumskopoljsko
gospodarenje.


Među pomoćn e oblik e ubraja potsađivanje sastojina i pretsadivanje sastojina.
Njegovanj u sastojin a obraća prof. Petračić naročitu pažnju. Prateći
razvoj sastojine od prvog početka — ističe ove momente s obzirom na njegu:
a) zaštitu kultura; b) popravak kultura; c) čišćenje kultura i mladika; d) proredivanje
sastojina.
Zaštit u kultur a detajlira pisac na zaštitu od divljači, zaštitu od korova,
od mrazova i od žege.


Kod popravk a kultur a razlikuje popunjavanje (kompletiranje), primjesu
vrsta s manjim zahtjevima na plodnost zemljišta, pocupanje prcgustih kultura odnosno
mladika.


Čišćenje kultura i mladika također raščlanjuje: čišćenje nepotrebnih
vrsta, koje su se razmnožile zbog laganog sjemena (iva, topola, joha, breza), čišćenje
izbojaka iz panjeva, čišćenje podrasta sa granatom krošnjom te čišćenje bolesnih i
deformiranih strukova.


Proredivanj e je svakako jedan od najglavnijih poslova u sastojim. Imajući
pred očima prirodni razvitak sastojina — prof. Petračić polazi od momenta, kad se je
u sastojini izdvojila glavna i nuzgredna sastojina, dajući detaljnu karakteristiku
individuima glavne i nuzgredne sastojine — s obzirom na izdvajanje u visinske
razrede i na izdvajanje u debljinske stepene. Pisac daje historijske podatke o prore


430
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 33     <-- 33 -->        PDF

dama navodeći sve važnije autore i karakteristike raznih metoda proredivanja ističući
glavne tipove proredivanja: nisku, visoku, p r e b o r n u i p r o g a 1 n u proredu.
0 izvadanju proreda daje pisac direktive iako tačno ističe, da je veoma
težak posao sastaviti valjan naputak za taj posao.


To je utoliko teže, što su sastoji ne razne strukture i na raznim bonitetima. Zbog
toga se mogu dati samo direktive u glavnim potezima a stručnjak treba da detalje
odredi vodeći računa o sastojini i o staništu odnosno o dobrim i lošim stranama proredivanja
u danom slučaju.


U drugom odjelu obrađene su niske ili sitne šume (š u m e p a n j ač e).


Pisac iznosi dobre i loše strane niskih šuma, razloge, da se taj način gospodarenja
podržava, vrste drveća koje dolaze u niskim šumama, metodu osnivanja niskih
šuma, njihov turnus, karakteristike s obzirom na vrijeme i način sječe.


Kao glavne vrste niskih šuma iznosi: regularne niske šume, niske šume
s pričuvcima i preborne niske šume, dajući i sve momente, koji su od važnosti za podmlađivanje
i njegovanje niskih šuma. Kod njege niskih šuma ističe: popunjavanje,
čišćenje, trebljenje. proredivanje i zabranu paše.


Da bude i ovaj odjel potpun, navodi pisac sve važnije vrste niskih šuma s obzirom
na vrst drveća: niske hrastove šume guljače, niske šume pitomog kestena, niske bagremove
šume, niske vrbove šume za proizvodnju šiba i niske šume sa čulanjem
(šubarci).


U trećem odjelu iznesene su uzgojne karakteristike srednjih šuma:
vrste srednjih šuma s obzirom na nadstojne strukove, njihove dobre i loše strane,
odnoô prema staništu, osnivanje srednjih šuma i gospodarenje u njima.


U četvrto m odje l u nalazimo izmjenjivanje sastojinskih i uzgojnih oblika
šume: pretvaranje srednjih šuma u visoke, niskih u visoke, visokih u srednje, niskih
u srednje, visokih u niske, srednjih u niske. Osim toga tu pisac raspravlja i među sobno
pretvaranje glavnih gospodarskih oblika visokih šuma:
pretvaranje jednolikih visokih šuma u preborne odnosno prebornih u jednolike visoke
šume.


Peto poglavlje je posvećeno važnosti šumskih tipova za uzgajanje šuma. S obzirom
na činjenicu, da je tipologij a u šumskom gospodarstvu još u razvitku, upozorava
pisac na glavne razloge, koji su doveli do stvaranja tnova uopće navodeći autore,
koji su na tom području radili odnosno koji taj dio šumarske nauke danas obrađuju.
Imajući pred očima Cajanderovo mišljenje, kako je prijeka potreba, da se stvori
univerzalan i internacionalan sistem klasifikacije sastojina, autor upozorava na dosadanie
rezultate, koji nisu u svakom pogledu besprijekorni, jer dok u jednom vegetacionom
području određeni tip, okarakterisan sa izvjesnom florom, daje dobre sastojine,
dotle taj isti tip u drugom vegetacionom području daje sastojine daleko slabije i t. d.


Imajući pred očima, da stručno djelo »Uzgajanje šuma« ima da posluži i za
spremanje mladih šumarskih generacija i za šumarske stručnjake u praksi, treba da
ono obuhvati materiju iz uzgajanja šuma s v u, u čitavom njezinom opsegu i sistematski,
a pored toga da uouti čitaoca i na dalnje samostalno razmišljanje i na stručnu
literaturu. S ovog gledišta Uzgajanje šuma prof. Petračića zadovoljava potpuno iz
ovih razloga:


U prvo m dijel u (izdanom 1925. godine) nalazimo raspravljanje uslova za
egzistenciju šuma uopće, vrste drveća, koje čine sastojine i karakteristike sastojina.
Ovaj, mogli bismo reći, opći dio, pretpostavivši poznavanje nauke o staništu, daje
sigurnu osnovic u za rad na podizanju šuma.


U drugo m dijelu , koji bismo mogli nazvati i specijalnim dijelom, daje pisac
uzgojne ili gospodarske oblike šuma sa svim karakteristikama s obzirom na vrst drveća,


431