DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ing. BOŽIĆ CVETKO, LJUBLJANA:


DRŽAVNA GOZDNA UPRAVA V DRAVSKI
BANOVINI*


(L´ADMINISTRATION DES FORETS DOMANIALES EN
SLOVÉNIE).


A. Historijat, pravni odnosi, posestno stanje.
Direkcija šum kraljevine Jugoslavije v Ljubljani vodi preko šumskih
uprav gospodarstvo državnih gozdov in gozdnih posestev verskega
zaklada v dravski banovini.


Država ima v svoji neposredni lasti le večji gozdni kompleks Martinček
na Jelovici poleg dveh manjših ob državni meji v občini Rateče.
Državni gozd Martinček je prišel v državno last za avstrijskega cesarja
Maksimiljana, ki je leta 1515. in še pozneje (v letih 1553. in 1575.) izdal
zakone o ureditvi rudnikov (t. zv. Bergordnung). Po teh zakonih so bili
vsi visoki gozdovi pridržani za potrebe rudnikov. Tako je ugotovljeno,
da je bil del gozda Martinček po »urbarju« iz leta 1579. določen, da krije
potrebe rudnikov v Kropi in Kamni gorici. Ko so se okoli leta 1867. urejevale
servitutne pravice, so se lastili tega gozda na eni strani Turnova
graščina v Radovljici, a na drugi obrtniki v Kropi in Kamni gorici. Prvo
zahtevo je takratna deželna komisija za ureditev in odkup zemljiških
bremen odbila, a drugim reflektantom je priznala servitutno pravico lesa
in drv, odklonila pa njih zahtevo, da se jim prizna lastnina teh gozdov
ter nedvomno ugotovila, da je gozd Martinček državna last, obremenjena
s servitutnimi pravicami.


Posestva verskega zaklada se nahajajo na Gorenjskem in okrog
Kostanjevice. Pösestva na Gorenjskem so darovali v enajstem stoletju
nemški cesarji zelo mogočnim briksenškim škofom. Ti so tekom stoletij
svojo posest povećali in ostali gospodarji do devetnajstega stoletja. Leta
1803. so bili gozdovi priklopljeni kameralnemu fondu z državno upravo.
Za francoske zasedbe leta 1809. pa tja do leta 1813. so jih upravljali Francozi.
Ko so odšli, je posestvo prišlo zopet pod avstrijsko državno upravo,
kar je trajalo do 1. 1838. Leta 1833. je tedanji avstrijski cesar Franc odločil,
da se vrne ćelo posestvo z vsemi premičninami in nepremičninami, z vsemi
pravicami in obveznostmi vred stolnemu kapitlju v Briksenu. Ta odlok
je cesar Ferdinand 1. 1837. potrdil in tako vidimo leto kesneje to posestvo
znova v rokah briksenških škofov. Dne 16. maja 1858. je kupil ćelo posestvo
blejske graščine z vsemi pravicami od dotedanjih lastnikov bogat


* Naslednji članek je natiskan v publikaciji: »Ljubljanski velesejem: Jeseni 1930«,
ki jo je izdala uprava ljubljanskega velesejma v Ljubljani ob priliki šumarsko-lovske
razstave začetkom septembra leta 1930. Radi svoje zanimivosti in da se s tem popravijo
nekatere netočnosti v statističnih tabelah, se v naslednjem podaia ta članek
popravljen.
410
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 13     <-- 13 -->        PDF

posestnik fužin ob Savi Viktor Ruard za 157.500 avstr. gold. Radi slabe
uprave in prekomernega izkoriščanja je oblast odredila sekvestracijo teh
gozdov, ki je trajala od 1. 1858. do 1. 1871. Tega leta je posestvo zopet
menjalo lastnika, ker je Ruard prodal skoraj ćelo posestvo Kranjski industrijski
družbi za 780.000 avstr. gold. Pridržal si je samo graščino na Bledu
z nekaj zemljišča, vse to pa odprodal leta 1882. dunajskemu trgovcu
Muhru.


Kranjska industrijska družba je leta 1895. prodala bivšemu avstrijskemu
poljedelskemu ministrstvu 26.454 ha tega posestva za kranjski
verski zaklad, a pridržala si je le nekatere dele okolo tovarne na Jesenicah
in Javorniku. Kupnina je znašala 2,800.000 avstr. kron. Se istega leta
s 1. julijem je bila uvedena državna gozdna uprava. Leta 1897. se je nakupilo
še samostojno posestvo v kat. obč. Zagorice (Bled), ki še sedaj


Hrastova mlada sestojina po zimi Krakovo
Šumska uprava Kostanjevica


služi za sedež šumski upravi na Bledu. Pozneje se je nakupilo nekaj zemljišča
za gozdarsko hišo v Kranjski gori, po vojski istotam poslopje za
šumsko upravo in v Ljubljani lastna hiša za urade direkcije šum


Dolenjsko posestvo verskega zaklada ima tuđi svojo zgodovino.
Mesto Kostanjevica je bilo že po prvih podatkih zgodovine sodeč važen
kraj v sredini gosto zaraščenih gozdov ; v nizini s hrastom, a na gorjanskih
pobočjih s koštanjem. Sledovi kostanjevih gozdov se še sedaj
opažajo, nanje spominja tuđi ime Kostanjevica. Sama dolina se je zvala
»Toplice«. Kraj je bil slabo naseljen in prebivalstvo je zelo trpelo
radi vpadov raznih neprijateljskih tolp. V letu 1234. je izdal zadnji Sponnheimovec,
koroški vojvoda Bernhard, ustanovno pismo vetrinjskim cister


ni
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 14     <-- 14 -->        PDF

cijancem pri Celovcu, da si zgrade v Toplicah pri Kostanjevici samostantrdnjavo
ter jim dodelil tuđi obširno posestvo.


V novem samostanu, ki je b´il utrjen in je v 17. in 18. stoletju dobil
sedanjo arhitektonsko učinkovito sliko, so menihi kljub temu mnogo trpeli,
zlasti pred vpadi Turkov in Uskokov. V takih razmerah so živeli tja do
konca 18. stoletja, ko se je na povelje Jožefa II. dne 3. januarja 1786. razpustil
samostan in je posestvo prešlo v državno upravo. Takrat se je
cenilo premoženje na ca. 200.000 goldinarjev. Posestvo je moralo na
podlagi starih kart obstojati iz večjega celotnega kompleksa in to vse do
leta 1876. odn. 1878., ko so se uredile oziroma odkupile servitutne pravice
ter se je velik del zemljišča pridelil posameznim upravičencem kot servitutni
ekvivalent. Tako je nastalo posestvo v sedanjem obsegu brez kakih
servitutnih bremen ali obveznosti, obstoječe iz treh večjih kompleksov in
iz več posamezno ležečih precej raztresenih parcel. V letu 1892. je bilo
nakupljenega še nekaj gozdnega zemljišča. Pod kostanjeviško gozdno
upravo je spadalo še posestvo v Stični v izmeri 140*45 ha, katero je pa
cistercijanski red v letu 1898. zopet odkupil. Kasneje je bilo prostoročno
odprodano v letu 1903. več zase ležečih parcel.


Vsi ti gozdovi, državni in verskozakladni, so bili obremenjeni s pašo,
pridobivanjem lesa, drv. Na temelju cesarskega patenta iz leta 1853. za
odvezo zemljiških bremen so se začeli kmalu ti servituti urejevati, odn.


Tabela A. Pregledni izkaz posesinega stanja po šumskih


Lastnik Katastralni podatki za


o


>


"3 S Ž—


Šumska >o državni e S a cri*


to


o — O) ´.S 3


G "S "S. c


uprava T3 « s _o > ´c ´S ai Oja


Ö >

M versk. N a CD UJ c w


> L


.. O .


0) zaklada O) Si "a,


t* gozdovi


ha


državni 1373-5765 11-1467 —


Boh. Bistrica


ver. zakl. 7233-2459 5-0489 1-2527 47-3156 32-4281 2280-0569


Skupno 8606-8224 5.0489 1-2527 47-3156 32.4281 2291-2036 —


o


državni —


Bled ....


~


o ver. zakl. 6501-5667 7-6895 0-7382 14-0866 2-6265 24-0335
-a
Skupno . . aica
6501-5667 76895 0-7382 14-0866 2-6265 24-0335 —


državni 87-02 —


Krajnska gora

ver. zakl. 3091-8377 0-1460 1-8846 3-5481 134-2102


Skupno . . 3178-8577 — 0-1460 1-8846 3-5481 134-2102 —


državni —


Kostanjevica . o


M ver. zakl. 1392-9312 86-7622 5-3472 425-1011 14-4078


b-


Skupno . . . 1392-9312 86-7632 5.3472 425-1011 14-4078 — —


Vse ukupno 19680-1780 99-5006 7-4841 488-3879 530105 2438-3006 —


V % celokupne površine 68-96 0-35 0-02 1-72 0-18 854


412
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 15     <-- 15 -->        PDF

odkupovati v denarju ali naravi. Do leta 1892. je bilo to delo kolikor toliko
dovršeno. Pa tuđi s tako urejenimi servitutami so bili servitutni upravičenci
na Qorenjskem bolj ali manj nezadovoljni, zlasti so se pritoževali,
da jim paše primanjkuje. Radi tega so izšli 1. 1911. in 1912. deželni zakoni


o novi uredbi in odkupu urejenih pravic drvarenja, paše, dobivanja gozdnih
pridelkov ter o zavarovanju pravic gozdnih upravičencev. Na temelju
teh zakonskih predpisov so se po vojni po obstoječih listinah urejene
pašne pravice pregledale. Kjer se je izkazalo, da jim paše res nedostaja,
se je sporazumno našel način kritja tega primanjkljaja ter se je določil
način gospodarstva v obremenjenih gozdovih.
V tem vprašanju vodi državno gozdno upravo glavno načelo, da
mora vse obveznosti točno spolnjevati, svoje pravice čuvati in vedno
iskati sporazumne rešitve med postulati umnega gozdnega gospodarstva
in v teh planinskih krajih tako važnega planinskega gospodarstva, na
drugi strani pa z vsemi danimi sredstvi s poukom, osebnim stikom vplivati,
da se tuđi s planinami umno in intezivno gospodari. Radi tega tuđi
državna gozdna uprava vsako leto z gotovim zneskom prispeva k melioraciji
in čišćenju planin.


Ćelo posestno stanje predoča t a b e 1 a A po kulturnih vrstah in po
šumskih upravan. Po Šivičevi statistiki iz leta 1929. znašajo vsi ti gozdovi
pod državno upravo skupno do .% v primeri z drugimi lastniki gozdov.


upravah na področju kr. direkcije šum v Ljubljani.


produktivno neproduktivno zemljišče


..


ostali neproduktivni
svet


vsota ne
produkfivnega
sveta


#1; 3--S


(0

CO
C


CO


a, c


Su


Vsota produktivne
zemlje


>


CO


-o


..


to o


O


T3


o.
I


X


S


>


S


"33


o


CO ..


s «


>


o s»
&


L:5 > "3 Q.


Din ha ha
2066-78 1386-1220 99-98


1-3988


0-0273 0-0273 0-02 1386-1493
0-1597 3256-7450 3258-2404 25-30,


8651-72 9605-3481 74-70 0-9216 0-4141


12863-5885


0-1870 3256-7450 3258-2677 22-87 14249-73781379-2901 1380-1302 17-40 7930-8712
— 1379-2901 1380.1302 17-40 7930-8712
— 35-60 35-60 2903 122-62
1087-2251 1088-3858 2519 4320-0124
— 1122-8051 11123-9858 25-30 4442-6324


0-0755 | 2-7529 0-14 1927-2024
0-0755 27529 0-14 1927-2024
0-2625 5758-8402 5765-1366 20-19 28550-4438
001 20-19 — — 100 »/o


1-3988


—.

1-3988
o-oi


10718-50


625852
6258-52


2796-50
2796-50


11619-92
11619-92
31393-4410991-4701


6550-7410
6350-7410
87-02
3231-6266
3318-6466


1924-4495
1924-4495
22785-307277-13


82-60
82-60
70-97


74-81
74-70


99-86
9986
79-810-9216


0-8401
0-8401


0-1270
0-1270


1-0981
1-0981
2-9868
o-oi


0-4141
1-0337
1-0337


1-5793
1-5793
3-0271
o-oi


413
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Po podatkih katastra znaša površina
državnega gozdnega posestva ha 1508.7693
verskozakladnega gozdnega posestva „ 27041.6745
skupno ha 28550.4438


Od tega je 22.785.3072 ha produktivne zemlje ali 79.81% ter
5.765.1366 ha neproduktivnega sveta ali 20´19% celotne površine posestva.


Pretežna večina tega posestva leži v alpskem delu triglavske gmote,
samo manjši del se nahaja v blizini Kostanjevice ob Krki. Ševe s to geografsko
lego so v zvezi različne geološke, klimatične in terenske prilike
in po teh je povzročena raznovrstna slika gozdov.


Dva glavna kompleksa se na Gorenjeskem nahajata na Jelovici in
Pokljuki-Mežaklji, manjši še v Notranjem Bohinju in gornji savski dolini.


Jelovica je visoka pianota med selško-savsko bohinjsko dolino z najvišjim
vrhom Ratitovcem (1666 m). Pianota se v glavnem spušča polagoma
z nekako povprečno nadmorsko visino z nad 1000 m proti severu
in severozahodu, a deloma strmo pada tik ob robu savske doline. Studencev
vrelcev je le malo na njej, ob robu se pa ob deževju in spomladi
pokažejo skoraj hudourniki, ki se zlivajo vsi v Savo. Na vzhodnem delu
se zaje v privatno posest državni gozd Martinček z najvišjim vrhom Visoki
vrh (1396 m). Proti zahodu nekako do crte Bohinjska Bistrica — Crna
prst šega verskozakladna Jelovica. Z malim prestankom se nadaljujejo
versko zakladni gozdovi v bukovskjh gorah nekako v sredini severnega
pobočja državne meje zapadno od Crne prsti (1844 m) pa tja preko pianote
Komna — Sedmera jezera do vrha Triglava (2864 m).


Pokljuka leži na vzhodni strani triglavske gmote, je visoka, precej
hribovita pianota z nekako srednjo nadmorsko visino 1200—1500 m, ima
pa vrhove ćelo čez 2000 m. Ta pianota pada proti jugu in jugovzhodu
polagoma v dolino Save Bohinjke, na severu in severovzhodu precej
strmo v dolino Radovine, na koje severni strani se razprostira na proti
jugu eksponiranem pobočju gozdni kompleks Mežaklja v dolgem ozkem
pasu od Mojstrane do Jesenic. Povprečna visina znaša 1200 m z najvišjima
vrhoma Petelin (1447 m) in Jerebikovec (1583 m). Na zahodni strani
pokljuške pianote leži ozka dolina Krme v visini 800—1000 m obdana
s strmimi razoranimi stenami Rjavine (2534 m) na eni strani, na drugi
z visokim grebenom od Velikega Draškega vrha (2242 m) preko Debele
peči do Klečice (1893 m). Na vzhodnem kraju Mežaklje je omeniti še samostojen
hribček Poljana z visino nad 600 m, p. d. na Borštu, ki na vzhodni
strani strmo pada v sotesko Radovine-Vintgar in katere tesen tvori privlačno
izletno točko za bližnji Bled. V gornjesavski dolini leži na južnih
obronkih Karavank v zaprti dolini gozdni kompleks Belca z istoimenskim
potokom s povprečno nadmorsko visino 1000—1500 m in z najvišjim vrhom
Kepo (2143 m).


uozdna kompleksa Martuljek in Mala Pišenca ležita v Julijskih Alpah.
Martuljek je kotlina proti severu odprta, na južni strani z vrhoma
Špik (2472 m) in Kukova Špica (2417 m). Po tej dolini se izliva potok
istega imena v Savo Dolinko.


Mala Pišenca je podolgovat kompleks na severni strani Mojstrovke
(2332 m); po njeni dolini teče hudournik istega imena.
Ta gozdni kompleks je brez gospodarskega pomena težko pristooen
in se gozdovi čuvajo kot varstvo proti razdornemu delovanju hudournika.


414
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ob razmejitvi z Italijo sta nam ostala v občini Rateče dva manjša
kompleksa, državna gozda Mecesnovec na severnem obronku Ponce
(2272 m) in v Karavankah Kališe na južnem pobočju vrhunca Peč (1509
m), ki je obenem razmejišče med Jugoslaviju, Italijo in Avstrijo.


Na Dolenjskem je pri mestu Kostanjevici posestvo precej raztreseno,
vendar so važni trije kompleksi v neposredni blizini mesta, v nizini
Krakovo, v gričevju Mali boršt in v gorjanskem hribovju Opatova gora
s povprečno nadmorsko visino 600—800 m. V zadnjih dveh kompleksih
ni najti nikakih potokov, Krakovo pa je zelo močvirnato, edino potok
Senuša — pritok Krke — odvaja vodo na severnem delu, dočim se na
jugovzhodnem razprostira precej obširno, pogozdeno močvirje. V geo-


Oplodnja sečnja (sek v luknjak) Svetlosek v odd. 6 b Mežaklja
v odd. 131 b Martuljek Šumska uprava Kranjska gora
Šumska uprava Kranjska gora


loškem oziru prevladuje v Julijskih alpah geološki srednji vek s svojima
dvema tvorbama : jursko in triasno, a v Karavankah se vidi starejša paleozojska
doba z diasno in premogovno tvorbo. Na Dolenjskem ima Opatova
gora trias tvorbo, Mali boršt kaže neocen, a Krakovo izrazito neprepustljiva
aluvijalna, zelo ilovnata tla. Prevladajoči kamen je apnenec
razne boje, k temu priđe še škriljavec. Tlo je na površju peščeno, apnenasto,
dosti humozno. Na Pokljuki je še posebej omeniti obširna močvirja.
ki kažejo na morenski postanek iz dobe triglavskih ledenikov, ki so na tej
planoti nanesli in odložili precej grušča in zajezeni v dolinah napravili
ta močvirja.


415
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 18     <-- 18 -->        PDF

V klimatičnem oziru imamo v gorenjskih gozdovih visoko-gorsko
klimo s hudimi zimami, z dolgo ležečim snegom, kar favorizira zimsko
vožnjo, a na Dolenjskem vlada v teh vinorodnih krajih milejše podnebje
z malo vetrovi. Pod Triglavom je važno omeniti jugozahodne vetrove,
ki zbog svoje silovitosti včasih zelo neugodno zagospodarijo v teh gozdovih;
tako so v letih 1919., 1923 in 1926. podrli iz te smeri prihajajoči pravcati
orkani v tem kotu čez 150.000 plin. lesa, po največ smrekovine.


Tabela B. Pregledni izkaz drevesnih vrst po šumskih upravah.


Tekoča


Šumska uprava
Iglavci Listovci


štev.


68% 32„/„


1 Bohinjska Bistrica smreka . . 59% bukev 31%
a) versko-zakladni gozdovi ... . jelka . . 8% jasen, javor,
macesen 1% gaber . 1%


97%
smreka . . 83% 3%
jelka 12% bukev . - 3%


macesen 2%


87 %
2 Bled smreka . . 83% 13%
versko-zakladni gozdovi .. . jelka . . . 1 /„


bukev . . 13%


macesen 3%


80%
smreka . . 64%


3 Kranjska gora
20%


jelka . . 1%


a) versko-zakladni gozdovi - . . .
bukev . . 20"/„


macesen 13 /0
bor . 2%


92 °/
smreka . . 68% 8%
jelka . . . 6% bukev . . 8%
macesan 18%


82 /
hrast . /0
18 % bukev . ..%


4 Kostanjevica
smreka . . 11% kostanj 31%
jelka . . . 2% jelša . .»/„
macesen . 2 /„ gaber . . 6%
bor ... . 3% jesen 2%


brest . 1%
eksote 1%


5%
Radi teh stališčnih faktorjev imamo tuđi različno sliko gozdov. Na
Dolenjskem prevladujejo listovci, v močvirnatem Krakovu hrastovina, v
Malem borštu hrast, gaber z umetno primesjo iglavcev, a na Opatovi gori
je optimum bukve. Na Gorenjskem prevladujejo iglavci: smreka, jelka in
mecesen, a stališče prija tako tuđi bukvi, ki v naravnem boju z ilgavci
pokaže večjo življensko energijo in sposobnost. Zato se v tem boju
krepko podpira bolj dragocena smreka napram bukvi. Ostalo listnato
drevje je zelo podrejenega pomena. V višjih legah prevladuje mecesen
in rušje.


416
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 19     <-- 19 -->        PDF

V prglednem izkazu drevesnih vrst v tabel i B vidimo, v kakem
razmerju nastopajo posamezni zastopniki gozdnega drevja.


Na Gorenjskem igra največjo gospodarsko vlogo smreka, ki je v
legah nad 1000 m prvovrstne kakovosti: stegnjen lep les. precej nevejnat
in gosto zraščen z enakomernimi letnicami. Zato je ta smreka zelo uvaževano
eksportno blago. Jelke je le malo. Mecesen je tuđi zelo dober,
žal ga je premalo. Y ceni stoji višje kot smreka (do 30%), a se radi male
količine prodaja obenem s smrekovino. Bukva je tu gorske rasti, zelo
vejnata, grčava in zato za tehnične svrhe težko porabljiva, daje pa dobra
drva.


Na Dolenjskem so iglavci brez pomena, dočim so listavci tu zelo
iskano blago, zlasti hrast ne zaostaja dosti za svojim slavonskim sosedom.
Bukva je na Opatovi gori dobre kvalitete, samo že trpi radi visoke starosti.
Ostali plemeniti listavci ne morejo priti dosti v poštev za gospodarstvo,
ker se nahajajo le v malih množinah.


B) Službena organizacija.


Do prevrata 1. 1918. so spadali vsi gozdovi: državni in verskozakladni
v mejah sedanje dravske banovine pod bivšo c. kr. gozdno in
domensko goriško direkcijo. Po prevratu je prevzela upravo teh gozdov
naša Narodna vlada v Ljubljani v organizaciji gospodarskega oddelka s posebnim
odsekom za upravo državnih gozdov. Ta oddelek se je 1. 1922.
pretvoril v naziv Direkcija šum z isto notranjo ureditvijo. Z odlokom
ministrstva za šume in rudnike br. 33.469 od 18. decembra 1924. se je
direkcija šum osamosvojila, ker so se posli politične šumske uprave prenesli
na oblastne šumarske referente obeh velikih županov v Ljubljani
in Mariboru.


Pod vodstvom in nadzorom direkcije šum upravljajo štiri šumske
uprave s sedežem v Boh. Bistrici, na Bledu, v Kranjski gori in v Kostanjevici
kot samostojne gospodarske edinice z lastnimi gospodarskimi elaborati
svoja področja.


Da šumske uprave laže pregledajo in izvršujejo zunanjo službo, so
porazdeljene v gozdno-varstvene okraje: šumske postaje, katerih osebje
je nameščeno po vladajočih prilikah deloma na sedežu šumske uprave,
deloma v gozdovih samih.


Šumske uprave in postaje imajo vse lastne zgradbe za urade in
stanovanja nameščencev. Poleg teh imajo uprave še v blizini več ali manj
poljedelskega zemljišča, ki služi osebju za deputat, da se lahko služi s to
zemljo in da je na ta način neodvisno od okoliškega kmečkega prebivalstva.


Službena razdelitev in stanje osebja je razvidna iz priložene t ab
e 1 e C.


Službeni posli pri tej direkciji so se do sedaj vršili na temelju avstrijske
službene organizacije iz 1. 1873. še do nadaljnega po službenih
predpisih bivše avstr. gozdne državne uprave in sicer:


1. Za šumske postaje: Dienstinstruktion für die k. k. Förster und
die mit dem Försterdienste betrauten sonstigen Organe iz leta 1909.;
2. za šumske uprave: a) Dienstinstruktion für die k. k. Forst- und
Domänenverwaltungen iz 1. 1909.; b) Dienstinstruktion für die k. k. Legstattsverwaltungen
iz leta 1909.;
417
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Tabela C. Pregledni izkaz službenega osebja


Površina po
Površina po


Osebje kr. direkcije šum taksacij-Šumska uprava iaksacij-Osebje kr. šumv
Ljubljani skem elabos
sedežem v skem elabo-skih uprav


ratu v ha
ralu v ha


1 šet


1. Direktor : kot šef di1
asistent


rekcije
Bohinjski Bistrici 14268


1 podšumar


2 Sumsko-tehn. osebje: 2 vajenca
2 inženerja kot inšpek.administr.
referenta


c


2 inženerja taksacijsk. _c 1 šef
odseka — eden kot šet * na Bledu . . . 7922


2 podšumarja


odseka, drugi dodeljen VO


3.
Račusko osebje: 00
4 strok rač. uradniki 1 šef
Kranjski gori . . 4439


4. Pisarn. manipul. osebje: 1 podšumar
1 uradnik kot vodja pisarne,
1 dodeljen, 2 tip-1 šef
karci, 1 sluga
Kostanjevici . . . 1935


1 podšumar


Skupno je nameščeno pri pri upravah
direkciji 14 oseb 12 oseb


3. za direkcijo šum: a) za administracijo: Dienstinstruktion und
Wirkungskreis für die k. k. Forst- und Domänendirektionen iz leta 1907.;
b) za taksacijo: Instruktion für die Begrenzung und Betriebseinrichtung
der österreichischen Staats- und Fondsforste iz 1. 1903. odnosno v predelani
izdaji 1. 1910,; c) za gradbeni odsek: Bauinstruktion für die Organe
der k. k. Staats- und Fondsforste und Domänenverwaltung iz leta 1887.,
ki je pa že zastarela; d) za računovodstvo: Dienstinstruktion für die
Rechnungsdepartements der k. k. Forst- und Domänendirektionen. V službeni
instrukciji za šumske direkcije je točno ocrtan delokrog direkcije
šum in pristojnega ministrstva.
Seveda so vse te službene instrukcije deloma izmenjane po novih
predpisih; tako ima računovodstvo v organizaciji samostojnega oddelka
za računovodstvo in finance pri ministrstvu za šume in rudnike svoj pravilnik
iz leta 1928., ki urejuje šumske posle tuđi pri direkciji šum in šumskih
upravah.


Z uvedbo novega zakona o šumah od 21. decembra 1929., ki je stopil
krajem junija tekočega leta v veljavo, je ministrstvo že sestavilo vse tozadevne
pravilnike, ki bodo v najkrajšem času objavljeni.


Pripomniti je tuđi treba, da vrši računovodstvo pri direkciji šum
tuđi vse računske posle za politično šumarstvo obče upravne oblasti za
odsek za zagradbo hudournikov in za rudarstvo.


Vse nameščeno upravno osebje ima visokošolsko izobrazbo s praktičnim
izpitom za samostojno vodstvo gozdnega gospodarstva po starih
avstr. predpisih odnosno že po novih iz leta 1926. za šumarsko tehnično
in administrativno službo šumarskih uradnikov I. kategorije. En šumar


II. kategorije ima srednjo šumarsko solo isto s praktičnim izpitom, a vrši
posle revirnega gozdarja. Podšumarji (III. kategorija) imajo srednjo nižjo
odnosno meščansko in enoletno gozdarsko solo s predpisano prakso in
praktičnim izpitom za gozdno-varstveno in tehn. pomožno službo. Sled418
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ćele direkcije šum po stanju 1. julija 1930.


Površina po
taksacij


Šumske postaje Osebje kr. šumskih postaj Opomba


skem elaboratu
v ha


Notr. Bohinj ... .
Boh. Bistrica-Gorušje
Rotarca-Ribčeva . . .
7325
1828
3743
1 podšumar z 1 gozd.-lov. čuvajem
1 „ » 2 „ „ čuvajema
1372 1 „ „ 1 „ „ čuvajem
Mrzli studenec . . .
Rudno polje ... .
Radovna
Poljana in pod Zobom
2600
1790
3368
164
1 podšumar z 1 čuvajem
1 „ , 1
2 čuvaja vrši službo pis.
podšumar
Kranjska goraMežaklja
... . 2962
1477
1 čuvaj
1 gozdar z 1 čuvajem
vrši službo pis.
podšumar
Opatova goraMali boršt
... . 821
168
946
111
čuvaj
čuvaj
čuvaj
i vrši službo pis.
) podšumar ker
1 mesto nezased.
pri šumskih postajah 22 oseb Skupno je vseh
nameščencev 48


njim so podrejeni gozdni in lovski čuvaji, ki se izbirajo v prvi vrsti iz
vestnih in sposobnih gozdnih delavcev. Za te so se po vojni otvarjali trimesečni
tečaji pri šumski upravi v Kostanjevici.


C) Uravnava gozdnega obrata.


Smoter vsake gozdne uravnave mora biti, da se uredi gospodarjenje
z vsemi gozdovi z ozirom na njihovo izkoriščanje in obnavljanje ploskovno
in časovno, pri čemer se morajo upoštevati vse notranje in zunanje
gozdne prilike tako, da se pri tem najbolj varujejo in krepijo tla. Dalje se
mora uvesti sečni red. paziti na čimboljšo kakovost gozdnih sestojev ter
končno stremeti, da se doseže čim boljši financijelni uspeh.


Da se ta namen doseže, je treba iskati sredstev v prvi vrsti v racijonalni
razdelitvi gozdov in to v administrativnem kakor v gospodarsko
tehničnem smislu. Važna naloga gozdne uravnave je razdelitev varstvenih
okrajev. področij. dalje uvedba gospodarskih edinic (obratnih razredov),
sečnih redov in oddelkov s pododdelki po posameznih sestojinah.


Oddelitev sečnih redov in oddelkov je izvedena z glavnimi 6 m širokimi
in stranskimi 4 m širokimi presekami, kar tvori skupno tako zvano
prostorno razdelitev. Ta se mora v gorovju kolikor mogoče dobro prilagoditi
obstoječim naravnim terenskim crtam.


Vse pa je v detajle urejeno in opisano v gospodarskih osnovah, ki
so strogo obvezne za šumske uprave. S tem je dana garancija, da se vodi
gozdni obrat po pravilih gozdarske vede in v mejah stroge potrajnosti
s kolikor mogoče enakimi letnimi dohodki na množini, na enakih ploskvah
in trajno enako letno denarno vrednostjo.


Te gospodarske osnove se po predpisih vsakih deset let revidirajo
po taksacijskem odseku direkcije šum ter se znova predpiše gospodarstvo
za naslednje desetletje.


419
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 22     <-- 22 -->        PDF

4:20


ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 23     <-- 23 -->        PDF

421
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 24     <-- 24 -->        PDF

422
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 25     <-- 25 -->        PDF

433
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 26     <-- 26 -->        PDF

424
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 27     <-- 27 -->        PDF

425
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 28     <-- 28 -->        PDF

V posebni tabeli kaže pregledni izkaz sedanje stanje uravnavnih
elaboratov z določenimi gospodarskom´ edinicami.


Kako izgleda struktura vseh gozdov po stanju začetkom desetletja
obstoječih revizijskih operatov, se lahko razvidi iz preglednega izkaza
starostnih razredov in predpisanega desetletnega etata po užitkih: glavnem,
medčasnem, slučajnem in izvanrednem in to po šumskih upravah
(t a b e 1 a D).


V zvezi s tem je izkazano v posebnem pregledu (t a b e 1 a E) bilansirano
stanje izkoriščenega materijala v razdoblju 1919—1929 v posameznih
šumskih upravah ter letna razpoložljiva lesna množina v tabel i F
s stanjem začetkom 1. 1930., ki se bode izkoriščala še za ostalo dobo desetletnega
sečnega nacrta.


K vsaki gospodarski osnovi spadajo kot bistveni evidenčni pripomoček
gospodarske karte v merilu 1 : 5000, a za izvedbo desetletnega
gospodarskega nacrta služijo sestojne sečne karte v merilu 1 : 20.000.


Za izvajanje gozdno gospodarskega obrata imamo v glavnem tri
načine gospodarskih edinic (obratnih razredov):


a) oplodnje sečnje,


b) prebiralne sečnje in


c) gozdno zaščitne predele.


V kakem razmjerju so te gospodarske edinice izvedene pri posameznih
šumskih upravah, se vidi na tabeli gozdno uravnanih elaboratov
(tabela G).


Pred par desetletji se je gospodarilo v gorenjskih gozdovih z golimi
sečnjami na velikih ploskvah. Tako so nastale obsežne frate (poseke),
ki se dajo le z velikimi stroški in trudom pogozditi, pri tem ostanejo tla
še dalje časa nezavarovana in se poslabšajo. Tako obsežne frate opažamo
iz te dobe še na Pokljuki in Jelovici. Po letu 1913. so se take gole sečnje
opustile in se uvedle oplodnje sečnje z različno dolgo obhodnjo, a s kratko
(10 letno) pomladitveno dobo.


Če se gospodarstvo drži te pomladitvene dobe, se morajo gotovo
v večini slučajev še naravno nepomlajeni prostori v golo posekati: če
se to ne izvede, pa ni mogoče doseči desetletnega etata po masi. Zato
se bode moralo gledati, da se pomladitvena doba raztegne še na več let,
tako da se do končnega poseka lahko uporabi več semenskih let za naravni
pomladek in da se v desetletnem nacrtu predvidi še več oddelkov
za glavni užitek.


Prebiralne sečnje (navadno v 120 letni obhodnji) so predpisane v
visokih in zelo eksponiranih legah, tako da se v tej dobi na ćeli površini
izvedejo sečnje v presledkih po več desetletij.


Zaščitni gozdovi se večinoma prostovoljno ne izkoriščajo, nego se
izkoristi samo slučajni užitek, ki se mora odstraniti iz gozda v svrho ohranitve
zdravega sestoja.


Nega sestoja se prične že pri 20—30 letnih kulturan s trebljenjem
zamorjenega, pregostega materijala. Ker se ta pač ne izplača, obremenjajo
ta dela kulturne kredite. Pozneje se uvedejo redna preredčenja
s posekom od 5% do največ 10% vsega lesa.


Pri prebiralnih sečnjah se preredčenja omeje na izsek podrejenega


sestoja.


Letni sečni program se izvede na temelju sečnega predloga, ki ga
sestavi šumska uprava za dotično leto v okviru desetletnega sečnega


426
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 29     <-- 29 -->        PDF

nacrta v gospodarski osnovi ter ga direkcija šum pregleda in odobri. Šumska
uprava ima prosto roko pri dolocevanju sečišč, toda vpostevati mora
vse prilike, ki imajo vpliv na gospodarsko pravilno uvedenje sečenj, na
denarni uspeh. Potem se mora izvedba sečenj točno dokazati in ti podatki
služijo za tehnično knjiženje v gospodarskih knjigah.


Gospodarske osnove predvidevajo v desetletnem kulturnem nacrtu
kulturna (vzgojna) dela. Na temelju odobrenih kreditov, ki se morajo
pravočasno predvideti v budžetu, se napravi letni kulturni predlog in po
odobritvi s strani direkcije se kulturna dela izvedejo. Priložena tabela I
nam v preglednem izkazu predočuje, katera kulturna dela so se izvršila
po posameznih šumskih upravan.


V glavnem se kulturna dela predlagajo:


I. Za pogozditve
potom saditve in setve
a) v starih, odnosno
b) v novih sečnjah.
II. Za gozdne drevesnice.
III. Melioracije.
IV. Pomožne kulture (gojitev sečišč, nasadov).
V. Meje. varstvo gozdov.
Za umetno pogozdovanje se vzgajajo potrebne sadike v gozdnih
drevesnicah. Njihovo stanje s koncem junija tekočega leta se vidi iz tozadevnega
preglednega izkaza (tabel a K). Danes prevladuje umetno pogozdovanje,
deloma radi prekratke pomladitvene dobe, deloma radi obstoječih
velikih frat, zlasti po zadnjih vetrolomih iz leta 1923. in 1926. Da
se na prevelikih kulturnih stroških prištedi, morajo šumske uprave večjo
pažnjo posvetiti naravnemu pomlajevanju in po tem uravnati sečenje. Pri
tem se pa iščejo nova pota, da se manjša razdorno delovanje nevarnih
vetrov, odnosno da se vetrolomi skrčijo na najmanjšo mero.


Pri umetnem pogozdovanju se na Gorenjskem vzgaja in posaia v
pretežni množini smreka, a v manjšem obsegu mecesen, na Doleniskem
pa hrast kot glavna vrsta, a poleg njega pa še nekaj plemenitih listovcev
poleg smreke, jelke ter mecesna.


V sečišču se presade spomladi dve- do štiriletne presajene ali nepresajene
sadike v kvadratu l1/« m razdalje, tako da se računa reducirana
površina s 4500 sadikami na 1 ha.


Proti nevarnosti, da pašna živina precej sadik pohodi in odgrize, se
sadike zavarujejo na ta način, da se zakoličijo s 3—4 krepkimi količi, ki
se zabijejo okoli njih. Ševe ta izvedba zelo zviša kulturne stroške, ima pa
siguren uspeh.


Tuđi izvršena kulturna dela se dokažejo koncem leta in dokazani
podatki slušijo za evidenčni vpis v odnosne knjige.


(Svršit će se. — A suivre.)


427