DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Prednja se izlaganja ne smeju smatrati zaključenima. Jedina svrha
ovog članka bila je, da se iznese, da je i u smrekovoj prašumi znatnih nadmorskih
visina ustanovljena binomska raspodela broja stabala i da rezultati,
do kojih se došlo u bukovoj prašumi, dobivaju time šire značenje.


Zadatak je daljnjih ispitivanja, da se utvrdi nadmorska visina, u
kojoj se kod smrekove prašume počinje pojavljivati binomska distribucija,
zatim prelazni oblici, visina prelaznih zona, odnosi fizičkih starosti i naposletku
način pomlađenja i obnove ovakvih binomskih tipova.


Résumé. En connexion avec son étude, parue ici-meme l´année derniere, sur la
structure binomiale des peuplements de hetre du caractere de foret-vierge, situés dans
les hautes positions de quelques massifs de la Croatie occidentale, l´auteur fait rapport
d´un semblable phénomene dans une foret-vierge de l´épicéa située dans une haute
position du massif »Velika Vitoroga« en Bosnie.


Ing. Vj. STREPAČKI (RAJEVOSELO):


O RENTABILITE!!! ODVODNJAVANJA
BARA U SLAVONSKIM ŠUMAMA


(SUR LA LUCRATIV1TÉ DU DESSECHEMENT DES MARAIS
DANS LES FORETS DE SLAVONIE)


Računanje ovog rentabiliteta bazira se na trogodišnjim podacima
Šumske Uprave Rajevoselo. S odvodnjavanjem bara u toj upravi započeo
je g. ing. Stjepan Berleković god. 1928. Iste godine došao sam ja na tu
upravu i taj rad nastavio. Obojica smo se držali principa, da troškove oko
odvodnjavanja podmirimo prodajom odvodnjenih bara za poljsko gospodarenje.
Kašnje ću istaknuti, koji su nas razlozi na to ponukali.


Ukupna površina Šumske Uprave Rajevoselo iznosi 10540 kat. jutara..
Od te površine otpada na bare 1080 jutara — dakle cea 10%-. Do danas
je od tih bara odvodnjeno 132 jutra.


God. 1928. odvodnjeno je 34´5 jutra sa ukupnim troškom od 3.577´50
Din. Od te je površine javnom dražbom prodano 17 jutara i postignuto


2.010 Din. Ostalih 7´5 jutara ostavljeno je za deputatno zemljište. Prosječno
je prodano jedno jutro za 118´24 Din. Ako uzmemo istu vrijednost i za 7´5
jutara deputatnog zemljišta, što iznosi 886"80 Din, to je ukupni prihod
2.896´80 Din (p,), a ukupni izdatak 3.577´50 Din (ti).
God. 1929. odvodnjeno je 37´5 jutara s ukupnim troškom od 10.507*85
Din. Od toga je javnom dražbom prodano 30 jutara i postignuto 12.624 Din.
Ostalih 7*5 jutara ostavljeno je za deputatno zemljište. Iste godine prodane
su dražbom bare odvodnjene u g. 1928. za 2.842 Din, a i od njih je
ostavljeno 7*5 jutara za deputatno zemljište. Prosječno je prodano jedno
jutro za 328´85 Din. Ako uzmemo istu vrijednost i za 15 jutara deputatnog


308
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 7     <-- 7 -->        PDF

zemljišta, što iznosi 4.936´90 Din, to je ukupni prihod 20.401´90 Din (p2),
a ukupni izdatak 10.507´85 Din (h).


Qod. 1930. odvodnjeno je 70 jutara sa troškom od 29.219´40 Din. Za
tih 70 jutara dobiveno je na dražbi 10.181 Din. Iste godine prodane su
dražbom bare odvodnjene u god. 1928. za 4.510 Din i u god. 1929. za


16.251 Din, a od njih je ostalo 15 jutara deputatnog zemljišta. Prosječno
je prodano jedno jutro za 264´46 Din. Ako uzmemo istu vrijednost i za
15 jutara deputatnog zemljišta, što iznosi 3.966´90 Din, a izdacima dodamo
i 2.500 Din potrošenih za čišćenje starih kanala, to je ukupni prihod
34.908´90 Din (p»), a ukupni izdatak 31.719´40 Din (h).
Vrijednost svih troškova (t) oko odvodnjavanja koncem
god. 1930. uz 8%-tni kamatnjak O ) iznosi:
t = tt (l-ori)* -j-Ć2 (107lf -f- *, (l-on)
t = 3.577-50 (1-08). -f 10.507-85 (108)» + 31.71940 .08
t = 51.019-93 Din.


Vrijednost svih prihoda (p) od odvodnjenih bara koncem


god. 1930. uz 8%-tni kamatnjak (.) iznosi:
p = pt {io nj3 + p2 {l-o nf -4-pt (l-o n)
p = 2.896-80 (1-08). 4_ 20.401-90 (1-08)2 + 34.908-90 1-08


p = 65.147-52 Din.


Uzevši u obzir, da te bare nisu prije kanalizacije odbacivale nikakav
prihod, to je čisti prihod 14.127´59 Din.


Ako pretpostavimo, da će se bare nakon tri godine obrađivanja pošumiti,
te ako uzmemo za bare odvodjene u god. 1929. i 1930. onaj prihod,
koji su odbacile u godini 1930. (ma da se iz napred izloženog vidi, da je
utržak svake godine veći, jer se zemljište sve lakše obrađuje), to dobijemo:


Vrijednost svih troškova nakon tri godine (.):
.= ., + T2 4-Tz + (.. + .2 + Tt)-0-20-i-0n
T = 3.577-50 (l-08)s _j_ 10.507-85 (1-08)« + 29.219-40 (1-08)« +


-f 43 304-75 0 20 1-08
T == 63.905-34 Din.
T, = troškovi odvodnjenja g. 1928.
Tt = „ „g- 1929.
Ts = „ » g. 1930.


(Ti + T2 + T») . 0´20 . .08 označuje troškove uzdržavanja kanala.
Uzeto je, da se 3-će godine potroši 20% od sume potrošene za izvedbu
kanala.


Vrijednost svih prihoda nakon tri godine (P):
P — p -\- p2-i-on 4- Ps -(i-on)*
P = 65.147-52 -f- 18.234-45 1-08 -4- 10.181 (108)2
P = 96.715-85 Din.


Pi = prihodi zemljišta odvodnjenog godine 1929. u g. 1930.
.. = prihodi zemljišta odvodnjenog godine 1930. u g. 1930.
Pod P2 je sadržano i 7´5 jutara deputatnog zemljišta sa vrijednošću


od 26.88 Din.


309
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Cisti je dakle prihod nakon tri godine 32.810*93 Din,


t. j . da su sve bare bile odvodjene u jednoj godini, prihod bi nakon tri godine
bio okruglo 30.000 Din.
Kako sam naprijed spomenuo, taj bi prihod bio i veći od izračunatog,


jer je za zemljište odvodnjeno u g. 1929. i g. 1930. uzeta cijena iz godine


1930., makar ona svake godine raste, te jer je za 7*5 jutara deputatnog zem


ljišta uzeta prosječna cijena iz g. 1930., gdje ima udjela i slaba cijena


zemljišta, koje se prvi puta obraduje.


Kod bara odvodnjenih u god. 1930. nalazio se odvodni recipijent u
udaljenosti od 2700 metara od samih bara (kod ostalih bliže). U većini
slučajeva neće biti veća udaljenost odvodnih recipijenata (u ovoj upravi i
manja).


Kapital od 30.000 Din bacat će svakih 5 godina uz 8%-tni kamatnjak
okruglo 14.000 Din kamata. Ti kamati bit će dostatni za uzdržavanje kanala.
Nije naime potrebno, da se kanali čiste svake treće godine, već je
sasvim dostatno, ako se čiste svakih pet, a i više godina. Prve tri godine
nisu strane kanala još obraštene, pa voda jače odronjava zemlju, dok
kašnje to djelovanje biva slabije.


Iz naprijed izloženog jasno se vidi, da je odvodnjavanje bara rentabilno.


Pretpostavimo, da se zemljište odmah nakon odvodnje pošumi. Promotrimo
razliku u gojidbenim troškovima i vrsti drveća odvodnjenih i
neodvodjenih bara.


Prema podacima kontrolnih knjiga o uzgojnim radnjama ove uprave
može se vidjeti, da su pojedine bare bile pošumljavane i popunjavane po
nekoliko puta. Jedino je jačeg uspjeha bilo kod radova sa amer, jasenom
(Fraxinus americana), no i to u barama, koje su periodički poplavljene i
koje nisu duboke. U odvodnjenim barama uspijeva i hrast lužnjak (Quercus
pedunculata). Predaleko bi me odvelo, da pokažem računski, da razlika
u gojidbenim troškovima i vrsti drveća povisuje prihodnu vrijednost
zemljišta za onoliku sumu, koliko se utroši na kanalizaciju bara, a nije to
ni potrebno, jer je i sa financijalnog gledišta i sa gledišta nauke o uzgoju
šuma bolje, da se zemljište prethodno poore.


Sa financijalnog je gledišta to opravdano naprijed navedenim računom.
Sa šumsko-uzgojnog je gledišta i za biljke i za sjeme bolje, da dođu
u obrađeno zemljište, a ne u šaš i korov (gdjegdje i do 2 m visine). Osim
toga se sirovi humus i treset, koji se u barama nalazi, razrahli i pospješi
njegovo rastvaranje, što djeluje i na bolji napredak biljaka.


Kod bara razlikuju se dvije vrste. Prvu ću nazvati barama sa kišnom
vodom, a drugu barama sa kišnom i poplavnom vodom. Pod barama sa
kišnom vodom mislim bare na tako visokim gredama, u kojima bude vode
samo za jakih kiša, a pod barama sa kišnom i poplavnom vodom mislim
one, u koje voda dođe i za vrijeme poplava. U većini slučajeva postaju
prve nakon kanalizacije jednake suhom zemljištu. U manje slučajeva budu
one poplavljivane i nakon kanalizacije. I u ovom slučaju voda tek malo
škodi, jer ona obično dolazi za vrijeme mirovanja vegetacije. Jedino jačeg
upliva imaju štete od leda, no imao sam prilike vidjeti, da drveće od toga
ipak ne stradava u tolikoj mjeri kao u zatvorenim barama. Dok na gredama,
odakle voda otiđe odmah nakon minuća poplave, imamo prekrasne
hrastike, to su bare, iz kojih voda ne može nakon poplave otići, prazne.
O tom se mogao svatko uvjeriti, tko je posjetio »slavonske hrastike«.


310
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Čuvanje je šuma u onim srezovima, gdje ima bara, koje su i po kilometar
duge, vrlo oteščano. Nakon minuća poplave kao i nakon jakih kiša
ostaje u barama voda katkad preko cijelog ljeta, te čuvar sreza mora, ako
želi prijeći s jedne grede na drugu, obilaziti po koji kilometar, dok je širina
bare tek možda kojih 40 m. Kad se bare odvodne, postaje odmah nafeon
minuća poplave i bara prolaznom.


Sve prednosti odvodnjavanja još će se i pojačati dovršenjem savskog
nasipa, koji je sada ugradnji.


Sve sam ovo izložio s razloga, što sam opazio, da se u šumarskim
krugovima i te kako velika važnost polaže na pošumljenje golijeti i živih
pijesaka, dok se o slavonskim barama vodi vrlo malo računa, premda je
njihovo odvodnjavanje od velike koristi. (Ne mislim ovime, da pobijam
nužnost i korist pošumljenja golijeti i živih pijesaka, jer u to valjda nitko
ne sumnja.) Što više u starijim osnovama uvrštene su bare u »neplodno
tlo« i ako su one I. bonitetni razred za jasen, a možda i za hrast lužnjak.


Jedan mi je čuvar sreza pripovijedao, da kad je jednom zgodom
rekao šumaru N. N., da bi se ova bara (koja je sada odvodnjena) mogla
odvodniti, pa bi se onda mogla pošumiti, da mu je on odgovorio: »Slušajte!
Nemojte to više nikad nikome kazati, da vam se svijet ne smije!
Tko je još kopao kanale u šumskim barama!?«


Zakonom o šumama od 21. XII. 1929. predviđeno je pošumljavanje
krša i golijeti kao i živih pijesaka, a o barama ni spomena. Nadam se, da
će mjerodavni faktori učiniti svoju dužnost, da se iskoriste i ovi narodni
»mrtvi kapitali«.*


Résumé. Dans quelques forets situées tout pres de la Save et appartenant a une
de nos grandes Communautés de biens (celle de Brod—Vinkovci en Slavonie), on
desseche depuis 1928 les marais de grandes étendues dans l´intention d´établir sur leurs
places des jeunes peuplements de chene et de frene, apres quelques années de cultivation
en forme de terres arables. Les résultats obtenus jusqu´ici sont, du coté
technique de meme que du coté financier, tres satisfaisants.


* Držim, da je pri ovom odvodnjavanju uzet u obzir samo tehnički i ekonomski,
a ne i biološki momenat. Moglo bi se desiti, da kanali ozbiljno naškode sadanjim sastojinama,
kroz koje prolaze, pa da postradaju i one sastojine, koje se nalaze okolo odvodnjenih
bara (bliže do njih). Ovakovo odvodnjavanje djeluje u pravilu odveć radikalno
na sniženje podzemnog vodostaja okolo odvodnjenih bara i samih kanala, pa će vjerojatno
dovesti do naglih fizioloških promjena, a ove bi mogle da donesu više štete, nego
što je korist, koju u prvih par godina donosi davanje odvodnjenog zemljišta u zakup.
Bilo bi možda bolje, da se bare odvodnjuju tako, da bude već unaprijed isključena
mogućnost eventualnog stradanja okolnih sastojina radi naglog sniženja vodostaja,
a to bi se dalo postići poznatom sadnjom biljaka u nasipe između paralelnih
»mrtvih« jaraka (bez odvodnih recipijenata). Dobar dio nadzemne vode koncentrisali
bi u sebe jarci, a ostalo bi (putem transpiracije) učinile s vremenom same biljke, dot.
stabalca i stabla mlade sastojine, izrasle na površini bivše bare. Urednik.


311