DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Pokojnik se rodio 24. marta 1877. u Mećenćanima u Hrvatskoj, gdje je polazio
i osnovnu školu. Realnu gimnaziju polazio je u Petrinji, a šumarstvo svršio je 1894.
god. na višem gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcima.


Po svršenim studijama imenovan je šumarskim vježbenikom kod II. banske
imovne općine u Petrinji i dodijeljen kao takav kot. šumariji u Blinju. Nakon položenog
državnog ispita za samostalno vođenje šum. gospodarstva (1897. g.) imenovan je šumarskim
pristavom. Qod. 1905. imenovan je kot. šumarom, te mu je povjerena uprava šumarije
u Dubici, jedne od najvažnijih šumskih uprava 11. banske imovne općine, jer su
u njoj ležale najvrjednije sastojine spomenute imovne općine. Kao vrstan stručnjak
uredio je pokojnik tu šumariju uzorno i uznastojao, da šume odbacuju što veći prihod.
Sastojine su za njegovo doba bile u toj šumariji unovčivane vrlo dobro i time je II.
banska imovna općina osnovala svoju nepotrošivu glavnicu. U Dubici je Lazić službovao
preko 10 godina, a 1916. god. imenovan je taksatorom iste imovne općine. Tu je
njegova djelatnost u struci došla do pravog izražaja, jer je kao taksator dovršio gospodarske
osnove započete od vrijednog i revnog mu predšasnika, a tadanjeg šefa imovne
općine šumarskog nadsavjetnika Renera, kojega je nasljedio i na položaju šefa imovne
općine (1919. god.).


Pod njegovom upravom došlo je do spajanja
gospodarstveno« ureda II. banske imovne općine sa
gospodarstvenim uredom I. banske imovne općine
(u Glini) i gosp. uredom slunjske imovne općine (u
Rakrivcu), jer su potonje dvije iimlrJvne općine stajale
tada u finrinsijskom pogledu vrlo slabo te se iz
razloga štednje za sve tri imovne općine stvorio
gospodarstveni ured u Petrinji, kojem je na čelu
stajao pokojni Lazić.


God. 1926. premješten je kao šumarski nadsavjetnik
primorsko-krajiškoj oblasti u Karlovac,
gdje je nakon kratkog vremena po vlastitoj želji
stavljen u penziju.


Pokojni Lazić bio je marljiv činovnik, blage
ćudi. Uvijek je nastojao, da sve postigne na lijep
način, pa je stoga bio vrlo obljubljen i štovan kako
kod podređenih činovnika tako i od lugarskog
osoblja. Bio je obljubljen i štovan također od građanstva
i u svim mjestima, gdje je službovao, a napose u Petrinji, gdje je proveo niz
godina. Kao dobar lovac u pravom i potpunom smislu riječi nastojao je, da se na području
II. banske imovne općine urede lovne prilike, pa je stoga bio cijenjen i obljubljen
i u lovačkim krugovima.


Od početka svoga službovanja bio je pokojnik redovitim članom Šumarskog
udruženja i ostao je takovim sve do svoje smrti. Nakon penzionisanja nastanio se u
Kostajnici, gdje je 6. aprila sahranjen uz veliko učešće prijatelja i znanaca. Oplakuje
ga supruga Dragica i neopskrbljena kćerka Nada.


Vrlom pokojniku neka bude trajan spomen i pokoj duši njegovoj.


D. Hradil
t DRAGUTIN KUBOVIĆ.
nadšumarnik II. banske imovne općine.


Nemila smrt pokosila je i opet u naponu muževne dobe jedan život, koji je svojim
radom mogao još mnogo da koristi državi, struci i obitelji. Umro je dosta nenadano,
nakon kratke i teške bolesti, dne 19. aprila o. g. u kliničkoj bolnici u Zagrebu.


300
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Sa pokojnikom prorijedio se i dalje broj naših šumara, koji su svršili stručne
nauke u Križevcima i kojih se u javnoj službi nalazi još vrlo malen broj.


Pokojni Kubović rodio se 26. augusta 1873. g. u Valpovu u Slavoniji, gdje je
polazio i osnovnu školu. Gimnaziju je polazio u Varaždinu, a šumarstvo je svršio godine
1893. Odmah potom stupio je u službu vlastelinstva grofa Rudolfa Normana u
Valpovu, gdje je nakon položenog državnog ispita za samostalno vođenje šumskog
gospodarstva postao 1896. g. revirni šumar u Harkanovcima. Ostao je ondje do januara
1901. godine.


Dosta nesređene prilike u ... doba kod naših
vlastelinstava, gdje su rade namještali i promicali
strance, ponukale su pokojnog Kubovića, da
stupi u bosansko-heroegovačku eemaljsku službu,
gdje je u j?/nuaru 1901. g. -imenovan šumarskim
vježbenikom i šefom šumske uprave u Ilidžama.
Kasnije je služio kao šumarski referent kotarskog
ureda u Zvorniku i Kladnju. Ood. 1905. imenovan
je šumskim upraviteljem kod kot. ureda u Bjelini.
Kasnije je premješten u istom svojstvu kot- uredu
u Županjcu, a zatim u Bugnjnu.


God.1918. imenovan je šumarnikom kod: zem.
vlade za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu. Kasnije
je premješten za šum. izVestitelja kod šum. uprave
u Zavidoviću, zatim kod kot. ureda u Kotor-Varošu,
šum. uprave u Vrbanji i kot. ureda u Travniku,
gdje je u januaru g. 1924- penzionisan. Iste je
gedine ukazom Nj. Veličanstva reaktiviran i postavljen
za nadšumarnika kod slunjsko banskih
imovnih općina, te mu je povjerena uprava II. banske imovne općine u Petrinji, na
kojem je mjestu ostao sve do smrti.


Kubović je bio dobar i revan činovnik i vrlo dobar drug, te je ostavio lijepu
uspomenu, gdjegod je služio. Bio je oženjen sa kćerkom mnogogodišnjeg šefa II. banske
imovne općine, pokojnog šumarnika Benaka, te ostavlja uz ožalošćenu suprugu troje
neopskrbljene djece.


Sahranjen je 21. aprila ove godine uz brojno učešće prijatelja i znanaca na Mirogoju
u Zagrebu.
Dragom prijatelju i drugu neka bude trajna uspomena i vječni mir njegovoj duši.


D. Hradil
........ . .......


...... ....... ........... ....., .. 18 ...... 1931 ...., ... 11.501, y ...........
.. ............ ............ ......, .. ....... ......, .......... ..: ..
......... ............ y 1 .........., 5 ....., ... ......... .... .. ......
...... ......, ........ ........... y ..... .......... . ....., ... ......... ....
y ..........; .. ......... ............ y 1 .........., 5 ....., ... .........
..... y .......... ......... ...., .... ........ ........ y ..... .......... .
....., ... ......... ..... y .......; .. ......... ......... y 1 .........., 6 .....,
... ......... .... ...... ...... ....... y ...... ..... ....., ........ ........
y ..... .......... . ....., ... ......... .... ........ ...... ....... y
..... ........, . .. ...... y 2 .........., 2 ..... . .... ...... ...... y .......
......... ...., ..... y ..... .......... . ..... . ... ...... ...... y
.......


SOI
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 48     <-- 48 -->        PDF

........ .... . ....... ....... ...... .. 15 ...... 1931, ... 11177, y ...........
.. ............ ............ ......, no ....... ......, ......... je: ..
......... ........... y ..... .........., ...... ..... . ....... ......... .........
... ....... ......... y ...... ........ ........., ......... ...........
y ..... .......... . ..... . ....... ......... ......... ... ....... ......... y
......; na ......... ........... y upi´.oj .........., ...... ..... . .... ......
...... y ..... ........ ........, ......... ........... y ..... .......... .
..... . .... ...... ...... y .......; .. ......... ........ y ..... ..........,
..... ..... . .... ...... ...... y ......, ....... ......, ......... ........
y ..... .......... . ..... . .... ...... ...... y .....; .. ......... ........
y ..... .......... ...... ....., ... ......... .... y .......... ......... ......,
......... ........ y ..... .......... . ..... . .... ...... ...... y ...
....; .. ......... ........ y ..... .........., ..... ..... . ....... .........
......... ... ....... ......... y ...... ..... ..... ......... ........ y .....
.......... . ..... . ....... ......... ......... ... ....... ......... y ......;
.. ......... y ...... .........., ...... ....., ... ...... ...... y ......... ......
....... ......, ......... y ..... .......... . ..... ... ....... .........
y .....; .. ......... y ...... .........., ...... ..... . ?.. .. ....... .........
......... ... ....... ......... y ..... ......-............. ......., .........
y ..... .......... . ..... ... ....... ......... y .........; .. ...............
......... y ...... .........., ...... ....., ... ...... ...... y ..... .... ........
......, ................ ......... y ..... .......... . ....., .. ..... ........
....... ....., ... ......... .... y .....>., . .. ................ .........
y ...... .........., ........ ....., ... ...... ...... y ...... ...........
......., ................ ......... y ..... .......... . ....., ... ...... ......
y ........


OGLASI


OGLAS


I. Kod Direkcije Šuma u Banjojluci prodavače se dana 27. juna o. g. u 10 sati
prije podne putem pismene dražbe 4.500 m3 bukovog drveta u državnoj šumi »Velika
i Mala Rijeka«, Šahinovića potok, Marijanoviča potok i Trcbava i to putem preborne
sječe sa iskličnom cijenom od 29 dinara po 1 m3 bukovoga tehničkoga drveta u šumi
na panju i po 8 dinara po 1 ... met. bukovoga ogrevnoga nesortiranoga drveta u šumi
na panju sreza Oračaničkog.
II. Osim toga prodavače se 3.000 m3 bukovoga drveta putem pismene licitacije
u državnoj šumi Debelo Osoje istoga sreza sa iskličnom cijenom od 30 dinara po 1 m3
tehničkoga bukovoga drveta i sa 8 dinara po 1 pr. m. bukovoga nesortiranoga ogrevnoga
drveta u šumi na panju.
III. Zatim se prodaje 5.000 m3 bukovoga drveta u državnoj šumi Krivaja sreza
Oračaničkog sa iskličnom cijenom po 31 dinar po 1 m3 tehničkoga drveta u šumi na
panju i sa 8 dinara po 1 pr. m. bukovoga drveta ogrevnoga nesortiranoga u šumi na
panju.
IV. U šumi Koprivnoj istoga sreza prodaje se 4.700 m3 bukovoga drveta i to od
podbjeljenih bukava sa iskličnom cijenom od 15 dinara po 1 m3 tehničkoga bukovoga
302
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 49     <-- 49 -->        PDF

drveta u šumi na panju i po 8 dinara po 1 pr. m. bukovoga drveta ogrevnoga nesorti


ranoga u šumi na panju.
Nudit se može za svaku grupu posebno ili za sve grupe zajedno.
Za prvu grupu treba položiti vadij prije početka dražbe na Blagajnici Direkcije


Šuma u Banjojluci u iznosu od 9.125 dinara.
Za drugu grupu 6.100 dinara.
Za treću grupu 10.042 dinaua i za četvrtu grupu 6.031 dinar.
Osim toga valja položiti taksenu marku od 100 dinara.
Vadij se polaže ili u gotovom ili državnim bonovima.
Strani podanici treba da polože dvostruki vadij.
Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom 10O din. uvjerenjem trgovačke


i obrtničke komore o podobnosti nadmetanja, te uvjerenjem o uplati zadnjega tromjesečja
poreza, treba poslati zapečaćene Direkciji Šuma u Banjojluci najkasnije do
10 sati dana 27. juna o. g. putem pošte ili pridoneti osobno.


Kupac mora platiti 6% od cijele kupovnine u fond za pošumljenje i sve troškove


oko raspisa ove dražbe.
Dražba se neće održati, ako istoj ne pristupe najmanje tri ozbiljna nudioca.
Kasnije prispjele ponude i očitovanja ne će se uvažiti.
Ministarstvo Šuma i Rudnika odnosno Kraljevska Banska uprava Vrbaske Ba


novine u Banjojluci bira slobodno između ponude i može sve bez navađanja razloga
odbiti.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
Uslovi za prodaju ovoga drveta mogu se pregledati svakim danom kod Direkcije
Šuma u Banjojluci od 10 do 12 časova.


DIREKCIJA ŠUMA BANJALUKA


0 . . A C.


......... ............ .... . ....... .... 13.108 .. 7. V. 1931. .........
ce ... ......... .... y ..... .... .... 8. .... .. .. y 10 .... ..... ..... .....
...... ...... 120 .3 .......... .......... . . .... .......... ... ........ .......
y ........ .... „..........." ..... ............


........ ...... ...... no ....... ...... .......... ...... y .... .. ....
90 ......, a no 1 ... .. ......... .......... ............. ...... 7 .......


..... ...... .... ..... ....... ...... ........ ..... y ...... .. loso ......
y ....... ... y ........ ........ . ....... ..... .. 100 ....... — .... ....
..... ........... ........ ......... . ......... ...... . .......... ........., ..
........ . ...... ...... ....... ............


...... ........ ..... .. ...... ......... ......
..... .... ....... 6% .. .... ......... y .... .. ......... . cee ........
... ....... ... ...........
.......... ce .. he ....... ... ..... .. ........ ....... ... .......
........
...... .. ....... ..... ...... .... ce .......... ...... ..... ... .........
.... y ..... .... .. 10 .. 12 .......
......... .... .... ........ ...... .......... . .... ... ... ........
....... .......
.. ........ ...... .. ......... .. ..... .......


......... .... y ..... ....


.... 7.374/31.
....... ........ ..........


303
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 50     <-- 50 -->        PDF

...... ...... y ......
.... -266/31.


....... ........ . ...........


... ...... ...... y ..... ....... .. 4. .... 1931. y 10 ...., ...... ..........
.. ....... 200 ....... ....... — ... 1300 .3, .. 100 .3 .......... y ....
......-......... ..... 24, 25, 27 .. ........ ....... .. 25.20 ...... no 1 .3 ..´
........ . 69.19 ...... .. .......... ......... y .... .. .....


....... .. .........., .... he ce ....... ..... no ...... . ........ .............,
...... 4000 ....... — ..... he ....... ........ ...... .......... .
....... ti% .. ........ .. .............


..... ...... . ....... ........... .... ce ....... ... ...... ......
...... .. ....... .............. .....
.... , 20. .... 1931. ...... .......


DRflCH, INDUSTRIJA DRVA D. D.


SREDIŠTE: ZAGREB, GAJEVA ULICA BR. 35./I.


Podružnice i pilane: Caprag i Virovitica
Telefoni : Zagreb 42-45
Sisak (Caprag) 41
Virovitica 1. i 8.
Brzojavi : Drvodrach Zagreb — Drach Caprag i Virovitica.
Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog, jasenovog i brestovog materijala,


građe za željeznice i dužica.


2Q% POPUSTA


i više dajem na cijene svojih sadnica
Vanredne ponude po želji.


c


I RASADNICI g


I A. GRÜNWALD 1


. TRUŠNICE I TRGOVINA SJEMENOM g1 WIENER NEUSTADT, ÖSTERREICH g


Specijaliteti: Sjemenje sviju domaćih i prekomorskih
vrsti drveća


Državna kontrola provenijence !


?.. H U . L U H i 11 i . l i 11H .11. l U L1L . i 11.11U U U LIU .111M M H H L L1. i . t L11.I.IU L1U . U U l . . .IU11.IIIIIU111 i I. .11 . M1111 i H H11111H U111H11—


304