DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Pokojnik se rodio 24. marta 1877. u Mećenćanima u Hrvatskoj, gdje je polazio
i osnovnu školu. Realnu gimnaziju polazio je u Petrinji, a šumarstvo svršio je 1894.
god. na višem gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcima.


Po svršenim studijama imenovan je šumarskim vježbenikom kod II. banske
imovne općine u Petrinji i dodijeljen kao takav kot. šumariji u Blinju. Nakon položenog
državnog ispita za samostalno vođenje šum. gospodarstva (1897. g.) imenovan je šumarskim
pristavom. Qod. 1905. imenovan je kot. šumarom, te mu je povjerena uprava šumarije
u Dubici, jedne od najvažnijih šumskih uprava 11. banske imovne općine, jer su
u njoj ležale najvrjednije sastojine spomenute imovne općine. Kao vrstan stručnjak
uredio je pokojnik tu šumariju uzorno i uznastojao, da šume odbacuju što veći prihod.
Sastojine su za njegovo doba bile u toj šumariji unovčivane vrlo dobro i time je II.
banska imovna općina osnovala svoju nepotrošivu glavnicu. U Dubici je Lazić službovao
preko 10 godina, a 1916. god. imenovan je taksatorom iste imovne općine. Tu je
njegova djelatnost u struci došla do pravog izražaja, jer je kao taksator dovršio gospodarske
osnove započete od vrijednog i revnog mu predšasnika, a tadanjeg šefa imovne
općine šumarskog nadsavjetnika Renera, kojega je nasljedio i na položaju šefa imovne
općine (1919. god.).


Pod njegovom upravom došlo je do spajanja
gospodarstveno« ureda II. banske imovne općine sa
gospodarstvenim uredom I. banske imovne općine
(u Glini) i gosp. uredom slunjske imovne općine (u
Rakrivcu), jer su potonje dvije iimlrJvne općine stajale
tada u finrinsijskom pogledu vrlo slabo te se iz
razloga štednje za sve tri imovne općine stvorio
gospodarstveni ured u Petrinji, kojem je na čelu
stajao pokojni Lazić.


God. 1926. premješten je kao šumarski nadsavjetnik
primorsko-krajiškoj oblasti u Karlovac,
gdje je nakon kratkog vremena po vlastitoj želji
stavljen u penziju.


Pokojni Lazić bio je marljiv činovnik, blage
ćudi. Uvijek je nastojao, da sve postigne na lijep
način, pa je stoga bio vrlo obljubljen i štovan kako
kod podređenih činovnika tako i od lugarskog
osoblja. Bio je obljubljen i štovan također od građanstva
i u svim mjestima, gdje je službovao, a napose u Petrinji, gdje je proveo niz
godina. Kao dobar lovac u pravom i potpunom smislu riječi nastojao je, da se na području
II. banske imovne općine urede lovne prilike, pa je stoga bio cijenjen i obljubljen
i u lovačkim krugovima.


Od početka svoga službovanja bio je pokojnik redovitim članom Šumarskog
udruženja i ostao je takovim sve do svoje smrti. Nakon penzionisanja nastanio se u
Kostajnici, gdje je 6. aprila sahranjen uz veliko učešće prijatelja i znanaca. Oplakuje
ga supruga Dragica i neopskrbljena kćerka Nada.


Vrlom pokojniku neka bude trajan spomen i pokoj duši njegovoj.


D. Hradil
t DRAGUTIN KUBOVIĆ.
nadšumarnik II. banske imovne općine.


Nemila smrt pokosila je i opet u naponu muževne dobe jedan život, koji je svojim
radom mogao još mnogo da koristi državi, struci i obitelji. Umro je dosta nenadano,
nakon kratke i teške bolesti, dne 19. aprila o. g. u kliničkoj bolnici u Zagrebu.


300