DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1931 str. 33     <-- 33 -->        PDF

MANJA SAOPĆENJA


ORGANIZACIJA ŠUMSKE UPRAVE I AMDINISTRACIJE.


Zakon c šumama od 21. decembra 1929. godine u §§ 126. i 127. predviđa podvojenost
šumske uprave. Prema tim §§ vrši ministar šuma i rudnika upravu državnih
šuma preko svojih org; na prema postojećim zakonima i zakonskim propisima, a šumarsku
policiju i nadzor preko upravnih vlasti.


Kritizirajući novi zakon o šumama napali su neki šumarski stručnjaci razne odredbe
toga zakona, a uzeli su naročito stav i protiv podvojenosti šumske uprave . —
Iznoseći stanovište zakonodavca, da se naime država nalazi u dvojakom odnosu prema
šumama, t. j . da je ona s jedne strane vlasnik državnih šuma, a s druge strane nosilac
vlasti, pa da je zbog tega za vršenje jednoga i drugoga uzeo zakonodavac dvostruke
organe, izjavljuju ti šumarski stručnjaci, da su jedni i drugi organi zakleti državni
organi, pa da je prema tome suvišna dvostruka šumska uprava. Dokumentirajući svoj
stav kažu oni, da je prema novom zakonu o šumama uređenje šumarske službe čak na
štetu same struke, te da mogli uprave državnih šuma preko šumarskih direkcija sasvim
uspješno obavljati šumsko-redarstvenu službu, daipače uspješnije nego šumarski referenti
upravnih vlasti, jer da se upravi državnih šuma neće miješati u poslove nestručnjaci.
Vele nadalje, da je podvojenost šumske uprave prevelik luksus za državu, pa da
bi i stoga trebalo, da se šumarska služba unificira. KaO´ treći argumenat protiv podvojenosti
šumsike uprave najvode, da je unifikacija šumarske službe uvedena i u drugim
državama, te da se pokazala kao vrlo dobra.


S obzirom na gornje navode revizionista smatrao sam potrebnim, da napišem
ovaj članak, te da razmotrimo da li su ti navodi opravdani ili ..^


Ne ulazeći u bit prigovora, da su organi državnog šumarskog erara zakleti državni
organi, pa da je zbog toga (podijeljena organizacija vlasti nepotrebna, trebamo imati u
vidu, da šumsko-pelicijska služba zasijeca mnoge-u privatno-pravne i javno-pravne
odnošaje, pa nam ta okolnost diktira potrebu uže saradnje s upralvnim vlastima, dakle
postavljenja šumarskih referenata kod njih.


Glede odvisnosti šumarskih referenata od činovnika nestručnjaka, što ističu revizionisti
također kao argumenat za unifikaciju šumarske službe, napomenuti bi bilo, da
su stručni referenti u davanju stručnih mišljenja i u čisto tehničkom poslovanju samostalni,
pa prema tome neodvisni od mišljenja i gledišta starješine nadleštva. Ova neovisnost
garantevana je čl- 29. zakona o unutrašnjoj upravi odi 19. juna 1929. godine.
Međutim na nama šumarima leži, koliko će se šumarska politika i privreda moći da
emancipuje od raznih utjecaja, koji su protivni interesima šumarstva. Samo prova


´. danje zakona važnije je od mrtvog slova; zakona.


Ne razumijem također, kako se može doći do zaključaka, da je podvojenost urejdenja
šum. službe luksus za našu državu. Poznato je, da je svaki činovnik državnog
šumskog erara dovoljno okupiran, pa čak i preopterećen poslom. Pisalo se već u struč


nim listovima, a i inače se često raspravlja pitanje, kako bi se administracija uprave
državnih šuma pojednostavnila zhofg sve veće glomaznosti i prenatrpanosti poslovima.
Kadar činojvnika i službenika ne ipovisuje se, a posao raste iz dana u dan. Domaće
narodne potrebe na šumi, kojima treba najpripravnije udovoljavati, svaki su dan veće
porastom broja naroda, kulture i civilizacije, posao1 oko eksploatacije šuma također je
u porastu, vode se sve više razne statistike i t. d. Poslovi oko eksploatacije šuma moraju
se voditi u današnje uežurbano i nervozno doba sve ekspeditivnije i preciznije, a
površine šumskih uprava su ogromne, pa da li je u ovakovim prilikama moguće, da
uprava državnih šuma preuzme na sebe još nadzor i policiju u nedržavnim šumama. —
187
ŠUMARSKI LIST 4/1931 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Da li se može dakle govoriti, da je podvojenost šumske uprave luksus i nepotrebna
stvar.


Protivnici podijeljene organizacije vlasti i organa kažu, da je posao oko nadzora
i policijske šumarske službe minimalan, pa da bi se mogao sa tehničke strane obaviti
uporedo sa vanjskim uredovanjem i obavljanjem terenskih radova u državnim šumama.
Privatne i seoske šume, kažu, tako su raspodijeljene, da su privatne šume najbliže selima,
iza njih dođu soske, a kao najzadnje u planini da dolaze državne šume. Državni


šumari mogli bi dakle prema tome vanjske poslove oko nadzora nad nedržajvnim šumama
lako obaviti idući kroz privatne i seoske šume u državne.


Ako se vanjsko) uredovanje jednoga šumara sastoji u tome, da se tek prošeće kroz
područne šume, onda je naravski tvrdnja revizionista opravdana. No mislim, da neće
ni laik ozbiljno misliti, da se vanjsko uredovanje obavlja jednostavnim prelaženjem kroz
šume — i to možda još glavnom cestom.


Naročiti organi za nadzor nedržavnih šuma, kažu revizionisti, nepotrebni su, jer
da su privatne i seoske šume manjeg obima, pa da je dovoljno, dai državni šumari dadu
samo potrebne savjete dotičnom vlasniku šume. U krajevima ipak, gdje su površine
ovih šuma; od većeg obima, da bi se mogla unifikacija .umarske službe provesti shednim
zaokruživanjem državnih šumskih uprava.


Nadležnost općih upravnih vlasti s obpirom na šume regulisana je u zakonu o
šumama prema odredbama §§ 5. do 179. toga zakona kao i pravilnikom o uređenju šumarske
službe kod općih upravnih vlasti. Navadanje pojedinih poslova, što spadaju
u djelokrug šumarske službe kcd tih vlasti, predaleko bi n; s odvelo, a nije ni potrebnoj
jer je svima dobro poznato, da nije šumarska služba kod političkih vlasti nipošto manje
opsežna ni manje važna i odgovorna od službe pri upraM državnih šuma. Istaknuti
ću tek djelokrug šumarskih referenata! kod okćih upravnih vlasti u vezi sa unapređivanjem
šumarstva i kulture zemljišta prema odredbama §§ 92—125. zakona.


Vrlo nam je dobro poznato, u kakovom se stanju nalaze većim dijelom seoske
šume. Poznate su nam i ogromne površine krša i golijeti, koje se protežu od Istre
preko Dalmacije, pa skreću onda preko Srbije i Crne Gore dolje u Albapiju. Ogroman
posao oko pošumljavanja toga krasa i golijeti, oko sačuivanja i podizanja ostataka nekadašnjih
lijepih seoskih šuma usredotočen je kod šujmarskih referenata političkih


vlasti.


No moguće će netko kazati, pa zašto su onda inspektorati za pošumljenje krasa?
Ja međutim tvrdim, da. je nemoguće zamisliti si uspješnu provedbu pošumljavanja
krasa i golijeti kraj unificirane šumarske službe. Opće upravne vlasti moraju za uspješno
provedenje toga posla raditi zajednički sa šumarskim stručnjacima, jer kod današnje
državne organizacije i kod današnjih socijalno-ekonomskih prilika svaki je drugi put
iluzoran. Koordinirani rad između šumara i upravnih vlasti u tom je dakle slučaju
upravo diktoivan. Nu to zbliženje šumarske struke sa zastupnicima upravnih olasti
moguće je tek onda, ako su sreskim načelstvima i banoivinama dodijeljeni šumarski
referenti.


Pa dalje s obzirom na prosvjećivanje naroda u cilju unapređivanja šumarstva,
tko će lakše da tu službu obavlja nego1 šumarski referenti općih upravnih vlasti? Agronomi
i liječnici održavaju u zimsko doba z;jedničke zimske tečajeve i poučavaju narod
svaki u svojoj struci. Ne bi li bilo prirodno i po samoj stručnoj srodnosti, da se šumari
slože s agronomima, pa da s njima zajedno drže u zimsko doba razna predavanja o
šumarstvu, kako bi time pobudili potrebnu ljubav seljaka za šumu. Sve naše nastojanje
oko unapređenja šumarstva ostati će na papiru tako dugo, dok neće svaki pojedini
seljak shvatiti važnost šuma i shvaćajući tu važnost pridonijeti svoj obol za podizanje
šuma


188