DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 48     <-- 48 -->        PDF

A) Materijalna strana prodaje. — Prethodni radovi prodaje: obilježavanje
prodajnog objekta, procjena drvne mase i procjena vrijednosti. — Prodaja
na panju — Prednosti i mane — Primjena prodaje na panju — Prodaja izrađene robeKombinovani način prodaje.
B) Formalna strana prodaje.
1.) Licitacija. Vrsti licitacije (naviše i na-niže; usmena i pismena) — Uslovi licitacije
— Oglašivanje licitacije — Kronologija pismene licitacije naviše sa gledišta
prodavaoca i sa gledišta kupca — Prednosti i mane — Primjena licitacije.
2.) Subtnisija — Prednosti i mane — Primjena — Kombinacija licitacije i submisije.
3.) Prodaja po taksi — Prednosti i mane — Cjenovnici.
4.) Slobodna prodaja.
5.) Dugoročni ugovori — Bosanski dugoročni ugovori.
..) Rezervacije na osnovu zakona o zaštiti domaće drvarske industrije od 31. V.
1929.
C) Financijska strana prodaje.
1.) Područje produkcije, potrošište i drvno tržište.
12.) Cijena i njeni činioci (cijena na panju, na drv. tržištu, o čemu sve ovisi
cijena) — Tražnja i ponuda — Prodajna cijena i kupovnina — Utvrđivanje prodajne
cijene.
3.) Obračunavanje cijene — Obračunavanje kod jedno-godišnjeg iskorišćavanja


— Obračunavanje cijene na drvnom tržištu — Obračun cijene na panju (Formule po
Barthi, Waszneru) — Obračunavanje kod dugoročnih ugovora — Reparticija anuiteta

Zarada preduzimača — Praktični primjeni za obračunavanje cijene.
4.) Primjena obračunavanja cijene — Klase mjesne vrijednosti — Kapital za
iskorišćavanje šuma.


5.) Sredstva za polučenje povoljne cijene.


Knjiga završava praktičnim primjerima, kojima su prikazani razni načini unovčivanja
šuma odnosno šumskih produkata. Prikazani su u nizu od 8 primjera najvažniji
tipovi pismenih elaborata, koji u nas čine osnovicu unovčivanja. Ti su primjeri uzeti
iz ađministrativno-trgovačke prakse. Tako primjer 1. daje licitaciju naviše za prodaju
drveta na panju bez naknadnog premjeravanja uz paušalnu početnu cijenu, gdje je
prodavaoc javno-pravno lice pod naročitim javnim nadzorom ministarstva šuma i
rudnika. Primjer donosi uslove te licitacije, odnosno kupoprodajni ugovor. Primjer 2.
daje prodaju drveta na panju sa naknadnim premjeravanjem uz pismenu licitaciju naviše
i jedinične početne cijene. Treći primjer daje prodaju drveta na panju uz naknadno premjeravanje,
gdje je kvalitativni omjer utvrđen ugovorom a formalni način prodaje je
submisija. Četvrti primjer daje prodaju po taksi na osnovi cjenovnika. Peti primjer
slobodnu prodaju gotovih sortimenata, izrađenih u vlastitoj režiji. Šesti primjer daje
prodaju drveta na panju putem dugoročnog ugovora na bazi prethodne pismene licitacije,
gdje je kupovnina jednaka jediničnim dostalnim cijenama, koje se periodički
revidiraju. Sedmi primjer je unovčivanje drveta na panju bez naknadnog premjeravanja,
gdje se radi o ugovornoj rezervaciji na osnovu zakona o zaštiti domaće drvarske
industrije od 15. III. 1929. uz stalne jedinične cijene, utvrđene na osnovu prethodne
kalkulacije. Konačno osmi primjer daje unovčivanje jednog nuzužitka zakupom, na
osnovu usmene licitacije.


Primjeri su štampani petitnim slogom na cea 35 stranica. Oni čine knjigu vanredno
plastičnom t. j . praktički osvjetljavaju ono, o čemu je govoreno u teorijskom


130