DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 55. ....


1931


Ing. RAG. KOLAKOVIĆ, OLOVO:


IZ BORBE PROTIV POTKORNJAKA U
BOSANSKIM ČETINJASTIM ŠUMAMA


(LUTTE CONTRE LES BOSTRICHIENS DANS LES FORETS
DES CONIFERES EN BOSNIE)


Želim da opišem u što kraćim potezima sva opažanja, koja sam
tokom ovoga leta imao prilikom borbe s potkornjacima, pridržavajući
se naročito razvoja i života samoga kukca. Radovi, o kojima u ovom
članku pišem, odnose se isključivo na srez Kladanjski (istočna Bosna),
koji po kapacitetu zaraze spada skoro na poslednje mesto. Iako je vrlo
mala pažnja odnosno bojazan vladala u pogledu zaraze u ovim krajevima
s obzirom na minimalnu razmeru, ipak se može reći, da je napad
potkornjaka učinio toliko, da su rezultati skoro neverovatni.


Radi jasnijeg prikaza ćele slike iznosim ukratko stanje četinjastih
šuma u ovom srezu, te njihovu momentanu vrednost u vreme, dok je
zaraza bila na pragu, kao i prve lokalne uzroke ovoj velikoj zarazi. Sume
su u ovom srezu mešovite. Podela sastojinskih zona je u većini pravilna,
do tog je moglo da dođe prirodnom selekcijom. Postoji također jedan deo
formiranih mešovitih sastojina, koje su s obzirom na zajedničke osobine
prilično u protivnosti, što je bez sumnje pridonelo opštem slabljenju tih
delova šume. Tako primerice svi viši planinski delovi ovoga kraja zauzeti
su sastojinama belog bora i hrasta, koji svakako nisu došli do svojstvenog
izražaja u pogledu vrednosti i razvoja. Naravno da su stojbinske
vrednosti tih predela polagano gubile svoj specijalan karakter bar za
jednu od ove dve vrsti drveta i konsekventno dobar deo površine izgubio
je značenje za postojeću sastojinu. Držim, da je ovakovo predstanje bez
sumnje donekle dovelo do prvog legla odnosno prve pojave borovog
potkornjaka, koji je razumljivo mogao posle zaraziti i čiste borove sastojine.
To se jasno primečuje u pomenutim sastojinama, gde se na mnogim
mestima nalaze stariji sušici, iz kojih je kukac širio svoju zarazu.


Što se tiče smrčevih sastojina, one su kao čiste najviše stradale.
Fakat je, da je smrča u ovim krajevima na mnogim mestima dostigla
priličnu starost, te su postojali svi izgledi na lagano opadanje njene vrednosti.
Uz to je prošla godina naročito bila rodna semenom, te su se mnoga


85
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 4     <-- 4 -->        PDF

smrčcva stabla iscrpla i oslabila, da je moglo svakako doći do prvog
slabljenja stabla. I najzad uzevši u obzir ,prošle dve godine, koje su u
pogledu klimatskom imale toliko anomalija, mislim, da su postojali ozbiljni
razlozi, da se smrčeve .sastojine poremete u pogledu snage i vrednosti.
Za ovo su najbolji svedok stariji smrčevi sušici, iz kojih se kukac širio,
a koji se većinom nalaze kod otvorenijih sklopova, gde su služili kao
semenjaci. Također ogroman broj izvala i vetroloma, od čega smrče
ovde mnogo stradaju, doprinesle su još više, da se mogao očekivati dolazak
ovogodišnjeg kalamiteta.
Jela je u glavnom pošteđena, u koliko se procentualno može usporediti
sa količinom zaraze kod omore i bora. Ona je bila mnogo otpornija
od drugih vrsta. To se najlepše vidi kod čistih jelovih sastojina, gde pojava
starih sušika postoji minimalno, a i kod prvog napada potkornjaka
jela je očuvala svoju snagu i vrednost. Kod mešovitih sastojina bilo je
slabije sreće, te se sva zaraza u glavnom skoncentrisala na ovakovim
mestima.


Konačno napominjem, da je velik broj uzurpacija u ovim krajevima
oštetio sastojine, da su skoro svi rubovi starijih šuma podlegli potkornjaku.
Isti se slučaj desio i u vrlo mladim sastojinama, što svedoči za
ogroman intenzitet zaraze i propadanja.


Time bih ukratko izneo, koliko se s obzirom na lokalne uzroke
moglo doprineti kalamitetu potkornjaka u ovom srezu. Svakako da ovakovo
mišljenje rezervišem specijalno za ovaj kraj i njega bezuvetno
treba pridružiti opštem mišljenju o pojavi potkornjaka. U daljnjem toku
prvenstveno ću se zadržati na opisivanju pojedinih potkornjaka, kako
u kojoj vrsti drveta dolaze, kao i na opisivanju njihova razvoja, te naročitih
iznimnih osobina (specijalno kod Ips Tvpographusa), koje su se vrlo
jasno u toku borbe mogle primetiti.


Smrča. — Glavni kalamitet potkornjaka obuhvatio je smrčeve sastojine.
I p s T y p o g r a p h u s je najteži štetočinac čistih smrčevih sastojina,
koji je napravio u ovom srezu ogromne štete. Njegova je pojava
najobičnija u otvorenijim sklopovima, na starijim sečištima, zatim pokraj
puteva i paljevina. Budući da je intenzitet zaraze bio ogroman, nisu bili
pošteđeni ni najgušći sklopovi, pa ni u sasvim mladim sastojinama. Baš
poradi ovako velikog kalamiteta poremetile su se normalije, koje su
inače u toku prošlih vremena ustanovljene s obzirom na mesta i pojavu
smrčevog potkornjaka.


Pojava Ips Tvpographusa usledila je u ovim krajevima oko 24.
maja, kada se prvi roj pokazao (Prvi roj u krajevima Šumske Uprave
Olovo bio je raniji, čak u aprilu mesecu, što se tumači varijacijama u
visinskom položaju kao i drugojačijim ekspozicijama). Druge polovine
meseca juna počeo Je rad na guljenju lovnih stabala. Zaraza je većinom
bila u stanju ličinke i odloženih jaja, što se u potpunosti poklapa sa vremenom
od 3—4 nedelje, koliko je potrebno od polaganja jaja do pojave
ličinki. Mesec juni pretežno je posvećen gulenju lovnih stabala, koja su
još od meseca marta blagovremeno postavljana. Odmah se primetilo
prema potpunom iskorišćenju prvih lovnica, da će zaraza imati u ovoj
godini ogromne dimenzije i da nije isključen napad i na potpuno zdrave
sastojine. Prvi znakovi zaraze na dubećim smrčama već su primećeni
koncem meseca juna.


86
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Nalaženje dubeće zaraze u početku je išlo teže, pošto se ona jedino
mogla primetiti prema opaloj crvotočini na donjem delu stabla, a najviše
na panju. Tek kroz par dana iza toga pojavilo se nenadano opadanje iglica
i postupno žutenje, da se stabla u vremenu od mesec dana lagano pretvore
u sušike. .Pored ovih znakova napadnuta stabla su istovremeno gubila
svežinu i izgled njihov bio je rđav, skoro spuren. To se moglo izdaleka
primetiti, jer su takova stabla već proređena ,i jasno se primećuje, kako
kunjaju. Opadanje iglica bilo je mestimično u tolikoj meri, da su se mogle
lopatama ispod stabla okupljati. ,lnače za stabla, koja su bila sumnjiva,
obično se tek udarima sekire moglo videti, da li iglice lagano otpadaju
ili ne. Najveći rad padao je u .mesec juli i august, kada su istovremeno
guljena lovna i obarana napadnuta dubeća stabla.


Zadatak lovnih stabala, da se privuče napad potkornjaka. uspeo je
iznad očekivanja. Sve lovnice, naročito one, koje su postavljene pravilno
u otvorenijim sklopovima pokraj puteva i naselja, iskorišćene su do
maksimuma. Tako je naprimer bilo lovnica, gde se potkornjak uhvatio
u tolikoj količini, ´da je slika kukčevih hodnika izgubila svoj normalan
izgled i hodnici od jednog preplićali su hodnike drugog kukca. Obično
u takovim slučajevima ako su lovna stabla guljena u stanju larve, slika
je interesantna, jer je cela površina stabla totalno bela od posutih larvi,
kao da je stablo nalepljcno zrncima pirinča. Lovna stabla su iskorišćena
negde i u sasvim gustim sklopovima, što je odavalo intenzivan napad
potkornjaka. Obično su takovi slučajevi postojali na južnim i istočnim
ekspozicijama. Postojalo je opet mnogo lovnih stabala, naravno u gustom
sklopu, gde su lovnice ostale sasvim neiskorišćene, a ti su slučajevi
opet najviše dolazili na severnim i zapadnim ekspozicijama. U takovim
je slučajevima napad potkornjaka isto tako minimalan na dubećim stablima.
S obzirom na ovakav detalj pravili smo jednu naročitu probu. U
gustom sklopu kod zdravih stabala, gde su ležale neskorišćene lovnice,
podgulili bismo nekoliko dubećih stabala. Posle izvesnog vremena lovna
stabla u ovim ranjenim partijama počela su nadolaziti i najzad su i ona
potpuno iskorišćena. Podguljena dubeća stabla u ovom primeru služila
su kao mamak-stabla .(lovna stabla u dubećem stanju). Namamljeni, potkornjaci
su dolazili i u ove partije, gde inače nisu običavali napadati.
Time smo uspeli, da se iskoristi priličan broj lovnih stabala.


Ipak pored svih ovih iznimnih osobina ,s obzirom na položaj i mesto
pravilo je, da su sve lovnice naintenzivnije iskorištene na sunčanim mestima
i kod otvorenih sklopova. Važno je spomenuti, da se kod lovnih
stabala (kad su u potpunosti iskorišćena) površina kukčeva napada
obično proteže na ćelo stablo od panja do vrha, što kod dubeće zaraze
nikada nije slučaj. Kod dubeće zaraze uvek ostaje donji deo stabla, pro-
sečno od 3 metra dužine, potpuno nenapadnut. To jsvedoči, da je jaka
cirkulacija sokova u donjim partijama dubećeg stabla najbolji lek protiv
potkornjaka. Naravno da su lovna stabla izgubila tu jačinu cirkulacije
u dovoljnoj meri, te nije bilo zapreke, da potkornjaci počnu napadati
i ove donje delove lovnica.


Što se tiče dubeće ,zaraze, pojava je bila vrlo velika, te se koncem


juna, kako sam već spomenuo, počelo raditi na obaranju takovih stabala.


Stanje razvoja Ips Tvpographusa u to vreme pretežno je postojalo kod


dubeće zaraze u larvenom stadijumu, što vremenski potpuno odgovara


4 sedmičnim etapama (2 nedelje za razvoj jaja, a 2 za razvoj ličinke)


87
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 6     <-- 6 -->        PDF

od prvog roja potkornjaka na 24. maja iste godine. Ova vremenska klasifikacija
od neophodne je važnosti pri razmatranju razvoja potkornjaka,
pošto ono u svakom slučaju odlučuje o pojavi generacija kao i o eventualnim
anomalijama dotičnog kalamiteta.


Tako na primer u početku meseca jula (oko 4.) postojao je priličan
broj zaraženih dubećih stabala, u kojima se potkornjak nalazio u
stanju neorganizovanog imaga (žuto-zelene boje), među kojima je opet
priličan broj izleteo. Takova je okolnost svedočila za bezuspešan rad
na obaranju ovakovih stabala. Ako se bar malo vodi računa o vremenu,
koje je nužno za pojavu imaga (od polaganja jaja do pojave savršenog
imaga treba 10—11 nedelja, u slučaju lepih vremena manje), jasno je,
da od 24. maja, kada je prvi roj Typographusa zapažen, pa do početka
meseca jula iznosi oko 5% nedelja, za koje vreme ne može uslediti pojava
imaga, naročito ove godine, kada je prvo leto bilo kišovito. Znači,
da je za jedan priličan broj dubeće zaraze postojala neka anomalija, koja
se opet s obzirom na vremenske klasifikacije savim jasno tumači ovako:


Postojao je jedan deo stabala iz prošlogodišnje zaraze sa zakašnjelim
napadom. U njima je kukac prezimeo u stanju larve (što se često
dešava), tako da je od prve pojave buđenja na 24. maja ostalo tačno
5—6 nedelja, koliko je faktično potrebno, da iz larve postane imago i da
se početkom jula meseca među tolikom zarazom u stanju larve nađe
jedna izvesna količina stabala u stanju organizovanog ili neorganizovanog
imaga. Svakako je ovaj detalj od prilične važnosti, jer borba protiv
ovakove vrsti zaraze ne daje iste rezultate niti je uspešna kao borba
protiv kukca u stanju larve. Kukac je kod takovih stabala negde već bio
izleteo, a negde se gulenjem kore i purenjem na vatri razasipao već na
sve strane. Stabla su kod ovakovih slučajeva izgledala skoro kao sušici,
te je često postojala jedna ili nekoliko zelenih grančica u vršici požutelog
stabla. Takova stabla je također lako prepoznati, kad su oborena i oguljena,
pošto su hodnici potkornjaka sasvim pocrneli od dugotrajne akcije
kukaca i davali su slike zastarelih sušika.


Isto tako blagovremeno kontrolisanje vremena u pogledu razvoja
davalo je tačne podatke u pogledu broja generacija. Primerice novi
letni napad na dubećim smrčama primećen je koncem augusta meseca
(24.), koji se inače vrlo teško dade prepoznati s obzirom na formalne
osobine zaraze. Kod ovoga slučaja zaraze žutenje i opadanje iglica uopšte
nije postojalo. Jedini vidan znak opažao se po osutoj cfvotočini na donjim
delovima stabla, što je naravno vrlo teško iznalazati. Obaranjem
ovakovih stabala ustanovila se pojava I. Typographusa u stanju jajnog
razvoja. Pojava jajnog razvoja potkornjaka koncem augusta meseca
dovoljan je znak, da je I. Typographus dao i svoju drugu generacija,
koja je zahvaljujući intenzivnom obaranju u mesecu junu i julu .— uzela
minimalne razmere.


Druga generacija potkornjaka u jajnom stadijumu u celosti se poklapa
sa klasifikacijom vremena u pogledu pojave generacija, pošto je za
jednu generacionu smenu potrebno normalno vreme od 10—11 nedelja,
da se sa viškom od 2 nedelje stvori jajno stanje druge generacije, koliko
tačno iznosi vremenski razmak od 24. maja do 24. augusta. (13 nedelja,
od kojih 11 ,",a prvu generaciju, a 2 za pojavu jaja u drugoj generaciji).


Od važnosti je, da je kod ove pojase letnog napada (druga generacija)
žutenje i opadanje iglica sasvim izostalo, što nije bio slučaj kod


88
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 7     <-- 7 -->        PDF

proletnog napada. Tako je na primer na velikom broju stabala zaraza
uzela tolike razmere, da je žuna okljuvala koru u dužini od 3 pa
i više metara, ali krošnja je bila sasvim sveza i bez ijedne požutele iglice.
Toga je radi najveća pažnja obraćena crvotočini (u koliko je kiša nije
sprala) i iznalaženjem iste ustanovili bismo broj zaraze na dubećim
smrčama.


Ovamo treba dodati slučajeve zakašnjenja u razvoju kukca, pošto
bi ovaj fakat mogao brkati vremensku klasifikaciju razvoja potkornjaka.
U mnogo slučajeva nalazilo se stabala, gde razvoj potkornjaka nije odgovarao
vremenu, u kojemu se momentano nalazi. Primerice postoji
pojava razvoja kukuljice ili larve, a faktično treba da egzistira s obzirom
na vreme pojava savršenog imaga. Da su to slučajevi zakašnjenja u
razvoju zbog rđavog vremena i drugih okolnosti, svedoče široki i nepravilni
larveni hodnici, koji su obično pri završetku nenormalnih dimenzija
(naročito proširenje) za redovitu i uobičajenu sliku matičnih
odnosno larvenih hodnika Ips Typographusa.


Od drugih potkornjaka napadao je smrčeva stabla još i P i t y o genes
chalcographus, ali u mnogo manjoj meri nego I. ....graphus.


Dok je.Typographus napadao većinom na deblje i donje delove
stabla, pa čak i panjeve, dotle je Chalcographus dolazio u glavnom na
tanjim delovima, najviše na granama i vršikama. To je uočljiva razlika,
što se tiče napada ovih potkornjaka na smrčevim stablima i taj fakat od
fatalne je važnosti za život zaraženih stabala. .1er obično napad i razvoj
obaju potkornjaka ide saobrazno i jednovremeno, da pošteđene delove
stabla od I. Typographusa napadne i zauzme P. chalcographus, čime se
ćelo stabla u isto vreme obuhvati i zarazi. Obično je Chalcographus
dolazio na lovnim stablima, gde se mogao naći i na debljim delovima
vrlo često u zasenčanim mestima. 1 tu je, izgleda, ovaj potkornjak zamenio
Typographusa, koji je izbegavao senke i sklopove, da bi takva
mesta prepustio Chalcographusu.


Naravno da je Chalcographus uvek dolazio kod dubeće zaraze na


granama, nekad u manjoj a nekad u većoj meri, čime je uvek sledio po


javu Typographusa, da smo redovito morali kresati i paliti grane.


Najveći odnosno glavni napad Chalcographusa dolazi u mesecu


maju, od kojega vremena ovaj napad popušta, da se još jedanput pojavi


koncem augusta odnosno početkom septembra, ali u mnogo manjoj meri


nego prvi puta. Ovo slabljenje još u prvom napadu Chalcographusa


shvaća se izvesnim defektima, koji su nastupili u razvoju, a što se obično


dešavalo na stablima, gde je I. Typograwhus uzeo velikog maha. (Napad


P. Chalcographusa na području Šumske Uprave u Olovu bio je u mnogo
jačoj meri naročito u predelima, gde su vršene ranije seče bez palenja
granja).
Sam rad oko suzbijanja potkornjaka vrši se dosta prosto. Posle
obaranja zaraženih stabala granje se okreše i spali, a onda se pristupi
guljenju kore. Guljenje se vršilo nad prostrtim vrećama ispod stabla, da
se ne bi kora odnosno kukac (u ma kojem stadijumu) rasipao. Najzad su
ove vreće na vatru istresane, gde se je kora sa kukcima pržila. Isto tako
je rađeno i sa lovnim stablima, čime se postigao odličan uspeh u borbi
protiv ovog kalamiteta.


89
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 8     <-- 8 -->        PDF

To bi ukratko bile glavnije odlike smrčevog potkornjaka, koji je
bio najvažniji uzročnik propadanja bosanskih četinjara. Sve ostale vrste
potkornjaka predstavljale su slabu opasnost četinjarima, te im nije naročita
pažnja obraćana. Radi potpunosti u izlaganju zaraze potkornjaka
navešću vrste insekata na jeli kao i boru, te njihove glavnije odlike, koje
su u vreme razvoja primećene.


Jela. Napad potkornjaka na jelova stabla pokazao se u mnogo
manjoj meri nego kod omore. Jela je najviše stradala u mešovitim sastojinama,
dok je u čistim ostala skoro pošteđena. Osobina jelovine u
jasnoj je protivnosti prema omori naročito u pogledu zaraze kao i opšteg
životarenja, čime se karakteriše otpornija narav ovoga drve´ta. Osobeni
znakovi zaraženog stabla retko su bili uočljivi, čime je opet oteščana
borba protiv ovoga potkornjaka. Tako se zaraza na jelovom stablu
mogla potpuno razviti i doći u konačno stanje, a da nisu postojali nikakovi
vanjski znakovi. Opadanje iglica kao kod omore uopšte nije postojalo.
Jedino ako je na kojemu stablu primećeno, da je žuna okljuvala
izvesnu površinu kore, a četinja je u celosti ostala zelena i čvrsta. Stanje,
kada se kod jelovine primete sasvim crvene četinje, obično svedoči, da
je kukac izleteo i naravno daljnja je borba onda uzaludna. Zato smo kod
jelove zaraze naročitu pažnju posvećivali boji iglica, koja je u p oč e t k u
crvenila — najbolji dokaz, da postoji dosta mogućnosti za
uspešnu borbu protiv ovoga potkornjaka. Budući da je ova kontrola
vrlo teška i iziskuje previše vremena (s obzirom na velik kalamitet od
potkornjaka kod omore), to smo morali priličan broj jelovih stabala propustiti.
Zahvaljujući minimalnom napadu jelovog kukca, šteta je skoro
neopažena.


Jasno je primećen napad od I p s c u r v i d e n s a kao i C r y p h a1
u s piceae.


Oba kukca dolazila su zajednički bez obzira na mesto i površinu
u stablu. Kao treći pratilac često se primećuje u donjim delovima stabla
Pissode s picea e iz porodice Curculionida (pipe), koji sa svojim
širokim hodnicima i gustom crvotočinom sasvim ruinira drvo. Najzad
primećen ie napad insekata iz reda C o 1 e o p t e r a, porodice Cerarab
i c i d a (Tetropium Luridum, Phagium bifasciatum), koji su svojim dubokim
rupama u beljiku (eliptične forme) tehnički štetovali ovome
drvetu. Ips Curvidens je najčešće napadao jelova stabla. Pojava njegovih
zvezdolikih hodnika mogla se primetiti kako na granama tako i
na donjim delovima stabla. Pošto je onemogućena sistematska borba
protiv jelovog potkornjaka s obzirom na gornje razloge, to nam manjkaju
tačni podaci u pogledu razvoja i generacije za ovaj kraj i prilike.


Način borbe je bio isti kao i kod omore. Iznalaženje dubeće zaraze,
zatim gulenje i palenje kore, kao i palenje grana i vršika bio je jedini lek
protiv ovih insekata.


Postavljanje lovnih stabala nije došlo do izražaja kao kod smrčevih
stabala. Lovna stabla u jelovini vrlo su slabo uspela. Pokazalo se, da
su skoro sve lovnice ostale nenapadnute, naročito one u čistim jelovim
sastojinama kao i u mešanim, dok su izvale i »Š, K« u potpunosti iskorišćene.


Bor. Intenzitet napada borovog potkornjaka je drugi po redu. U
ovom srezu oboreno je oko 7000 komada borova, čija je zaraza prilično
kasno primećena. U glavnom je stradao beli bor, dok je crni sasvim


90
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 9     <-- 9 -->        PDF

pošteđen. Napad borovog potkornjaka je isključivo došao na južnim
ekspozicijama i nešto istočnim, dok su zapadne i severne ekspozicije
malo stradale. U pogledu starosti najrađe su napadana stabla srednje
dobi (30—50 g.). Napad je uvek grupisan, retko pojedinačan i isključivo
dolazi u čistim borovim sastojinama. Na boru dolaze 1 p s acumina tus
i Ips sexdentatus. Zatim je primećeno nešto srčikara i to
Blastophagus piniperda i Blastop h agus minor.


Pojava Ips acuminatusa prevladuje i to obično na gornjim delovima
stabla (vršika u dužini od 3 m), dok .Ips sexdentatus dolazi u manjoj meri
na donjim delovima uvek u zajednici sa prvim. Uočeno je, da razvoj Ips
acuminatusa traje dosta brzo, što nam je mnogo pomelo sistematsku
borbu protiv ovog kukca kao i detaljno opažanje u pogledu razvoja i
ostalih osobina. Konstatirano je, da je skoro 70% zaraze čist napad Ips
acuminatusa i to na gornjoj trećini stabla, dok su ostale dve trećine
zdrave. Kod ovoga slučaja s obzirom na gornju napomenu, da je razvoj


I. acuminatusa dosta brz, ovaj potkornjak je i na gornjoj trećini stabla
skoro isčezao, te je svaka borba za ovakove slučajeve zaraze uzaludna.
Intervencija u ovakovim slučajevima je to teža, što je kod borovine kao
i kod jele otežano iznalaženje zaraze (požutele iglice su znak, da je
kukac skoro izleteo), kao i to što razvoj I. acuminatusa sa ubrzanim
tempom ne obećava i ne daje dovoljno garancije za uspešan rad u ovome
smislu. Zato je glavna pažnja u borbi protiv borovog potkornjaka obraćena
na slučajeve onih drugih 30% zaraze, gde je I. acuminatus došao
u društvu sa I. sexdentatusom (ovaj u donjim delovima stabla) i gde je
ćelo stablo napadnuto po ovim insektima. Tu je I. sexdentatus nekad u
larvenom stanju, a nekad u stanju imaga, ali uvek takav, da se stabla u
ovome procentu zaraze bezuvetno moraju guliti. S obzirom na gornje
navode mora se u borbi protiv borovog potkornjaka uzeti sledeća
regula:
Odmah u proleće treba najveću pažnju obratiti na boju iglica kao
i ostale osobine bora. Čim se primeti napad potkornjaka na boru, treba
hitno intervenisati, da bi se sprečio brzo razvoj 1. acuminatusa, koji u
protivnom slučaju stablo napusti i stvara novu zarazu.


Što se tiče pojave Blast, piniperda i minor, prvi se pojavljuje u
priličnoj razmeri više na zdravijim stablima, dok drugi obično dolazi na
bolešljivim i požutelim borovima. BI. piniperda redovito napada na
jednogodišnje i dvogodišnje grančice krune, zabode se ispod kite četinja
i radi bušenja uskih cevi grančice venu i otpanu.


Način borbe je i ovde isti kao i kod ostalih vrsta drveta. Jedino
u slučajevima sasvim tankih borova, kora se pri vrhu stabla ne bi gulila,
nego smo ćelu vršiku, a nekada i stablo, u vatru bacali i spalili,


Kalamitet potkornjaka učinio je velike štete. Njegova je pojava
sledovala postupno za prošle tri godine, da se nagomilao dosta velik
broj sušika. Prošlogodišnji sušici po naređenju pretpostavljenih^ nisu
rušeni, ma da je takovog drveta u samom ugovornom području Firme
»Krivaja« doznačeno nešto oko 40.000 stabala.


Ovogodišnji radovi na suzbijanju potkornjaka pomogli su vrlo
mnogo, što najbolje svedoče iskorištena lovna stabla, koja su u dve etape
postavljana. Na području ove Uprave postavljeno je preko 20.000 lovnih
stabala, a iskorišteno je nešto više od 15.000. Svakako ovaj procenat
u količini postavljenog broja lovnica znači mnogo, što se ima blagodariti


91
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 10     <-- 10 -->        PDF

pravovremenom postavljanju lovnica, da bi se prcdusreo napad insekata
na dubeća stabla.


Radovi traju i sada, te se detaljnim pretresanjem i iznalaženjem
zaraze čiste i poslednji ostaci, da bi do proleća šume bile sasvim očišćene.
U tom slučaju proletni napad potkornjaka, koji će svakako u minimalnoj
razmeri uslediti, dočekaćemo spremni, da se eventualno uguši u
samome početku.


Résumé. Description des moments biologiques remarquables, observés pendant
la durée de ladite calamité, particulierement pendant l´été dernier et avant-dernier;
description des succes et des insucces dans l´utilisation de ces divers moments biologiques
pour combattre le mal.


«0»
Ing. TEODOR ŠPANOVIĆ, APATIN:


MEKE ILI RITSKE ŠUME U PODUNAVLJU


(LES FORETS DE BOIS TENDRE AU BASSIN INONDÉ
DE DANUBE)


I. OPĆENITO O RITSKIM (MEKIM) ŠUMAMA.
Šume, koje se nalaze u nizama, a to je skoro uvijek u blizini većih
rijeka, mogu se nazvati nizinskim šumama. Od nizinskih šuma jedne se
nalaze u neposrednoj blizini rijeke, bilo da leže u poplavnom području
same rijeke, bilo da su djelomično odvodnjenc. Takove šume zovemo
ritskim i mekim šumama. R i t s k i m nazivamo ih zato, jer se uzgajaju u
ritu, na zemljištu, koje dolazi pod vodu ili, ako je zaštićeno napisom,
koje je prije toga dolazilo pod vodu. Meki m se šumama zovu zato,
jer se u njima pretežno uzgajaju meke vrste drveća. One šume, koje leže
nešto dalje od korita rijeke, a redovito se u njima uzgajaju tvrde vrste
drveća, bile bi u pravom smislu riječi nizinske tvrde šume. Te ne
dolaze nikad pod vodu.


Pod poplavnim šumama razumijevaju se uvijek onakovc
šume, koje se protežu uz rijeku, te dolaze periodično pod vodu i leže na
apsolutnom šumskom tlu. Glavna vrst drveta jest vrba i jagnjed, a pored
njih znade biti ponešto bijele topole, kanadske topole, veza, hrasta i jasena.
Procentualno se može uzeti, da vrba zaprema od čitave površine
mekih šuma 75—85%, jagnjed 10—20%, bijela topola oko 1%´, kanadska
topola oko 1%, dok tvrdo drvo 2—3%.


Kako se najviše mekih i ritskih šuma, o kojima želim govoriti, nalazi
uz Dunav i Dravu, odnosno među njima, kako te šume imaju svoje
specijalne osobine i kako se u njima do sada provodilo intenzivno šumsko
gospodarenje, nastojati ću prikazati njihov postanak, uzgoj pojedinih


92