DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 41     <-- 41 -->        PDF

.... ....., ........ ... 50.— .. .. ..... 1930.; ..... Jocinr, ..... ... loo.—
.. .... 1930.; ........ ......., ....... ... 100.— .. .... 1930.; ............ ....,
....... ... 100.— ;iii .... 1930.; ...... ......, ........-......... ... 100.— ..
.... 1930.


...... ....... ........: .......... ......., ....... ... 50.— .. .... 1930.;
..... ....., ..... ... 7.5.— ... .... 1929. . i930.; ........ ......, ...... ...
40.— .. .... 1930.; ..... .Ileo, ...... ... ...— .., .... 1930. . ....; ......1; .1...,
...... ... 5..— .. .... 1930.; ...... ......, ...... ... 30.— .. .... 1930.; ......
....., ...... ... ...— .. .... 1930.; .......... ....., ...... ... 60.— .. .. 1930.
. ....; .´loiipnli ........., ......... ... loo.— ;!. ..... 1929. . 1930.


......... .. „........ ....": ....1..... ...., ...... .., ....,... ... 24.55
.. 4/lV. .... 1930.; ............. ......... ..... ....... ... 250.— ... .... 1930./1931.
. ..... 1932.


-«0»


PERSONALIA


t ..... ......, t ..... .....


niy.\iapciai ............. . ........


lio ......... ........ ....... ............ .. 9. ....... 1929. ona ...
0......11......1!..1:. ............... ...... ....... ... ..... .......... ... ... Je
]!... ............. ..... ...... .... . ......... 20. ..... 1930., a ..... .....
........ ...... . ......... 21. ....... 1930.


...,.... ....... . onaj .... .... ]!... ......... . ....... ........., Kojcjo
........, .........:. ......... ....., ........... .......... ......... . .......,
^.. . 111......1.,. ....... ^ ^ ^


..... .....^! Tipoiipo .je BPVIH ,UM) ...,.. .../... . .......... .... . ..... .je Hiy.
....... ........., .... .. Tai;() ....... . . .......; ......... ....()...... . ......
. iipoiuice ........ ....... lino .(! .. ...! .^..^..... .... ....... . ....... ........,
]>´..,.. .je .. .. .. .[)...... ........, ira .je ;i6(i[´ .... . ..... .... ..... ......
......-....... ......... ........ ........, .. .. ,... .......... ..... ,...-1..., ...
.je ... ............ .........


IberoBa ............ p(4ueii,a, .>(.´().. ...... .. ....... ...... . (.-;..11..... ....
.. ....... . ........ .........., a .]). .... .... ........, .. .... ..... ...,......
... .......


..... ...... ...... 11]).... ,.. ...... . iiiy.MaiicKy .......... . ... .....
........ . ....... ........ .........
... je ....... ......... ........., ...... cn ........... .. ...... . ca.vr
... 1!... ..... ......


Kao ... je ... ...... ........, .... je .... ... ........ . ...|).. ,.... .
........, ..... ....... ....... . .. .......... ....... .... ..... ...., ...... je
... ....... . ......., ... .je . ......... oirniie uiToBau . ..... . . ......
....... .... .......


.... je . ......... . ........ .. 55 ......, a ........ je . ..10.. ......
..... .......... ..... iipoiseo je .... ..... ..,.. ..... ..... ..,.... .. ........ ......,
... je ... ......... ..... 2. ......, .. ..... ..... 20 ...... ... ....... . ....-
MBij ^. . je ...... ...... [ "^ ´"
39 .
/1 ´^ -. 0 - ., r


V-/kit . 0


´ -. ci


!:/h]´o, /./9-f)^
9>^/´,
/C0 ^ dfcrC.^ .^ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Bilo je ....... .]^...11...>, ......... je pamiiv iin-j.irie v ...... iiocnnoutS- ..;!......
..... ... je ........... irpaiHO . ........ .........., iiu je ......... . .
„.|........1 .....". ........ je ... ..... iiep:inpail . ........ .1;.11.()....... .
........ ...... ........^...: ......... Ilpaichn pemio . .... .... irii:i ...... .........
........ ......... (-..... ......... .... ......-........., .............
. ........., ...... je . .... ...... ......... ........, .. je .... .... .........
.........., .... .. ..) .... ..... . .... ....... . .... .......... . ima .. ...
.... ........... iipoj^eiie ......... .... .... ..... ......... A ......., .. he . .........
...... ...... ........ .. ......... ....... ...., oii je .. ....... ......
. ......... .._... .. ........... . ........ ..... ........ na ..... ......
........., na MHort; ....... ............. . .......... ....... ...... .... ..
....... ......... ........ .... . .)..... .. ......´ ......... ...... ......,
..... 4 ...... ....... ...... je . ......... .... v ........ ..........
. ... je .... .... ... ........ ..... . ..... .. iro ....... ........, .....
.. .........., no ....... ........ ...1!..... . ........, na .... . no ...., ..
..... ...... ......., .... . ...., no .... . no Hohn — .... .. ... ..... ........
...... ..... ...... — . ... .... ....... ...... . ....1!.., ....... je ...,.. .....,
.. ..... ..........., .. ......... ...., ........ ...... .. ........... . ...
OHofa ...., .... he ........, .... ...... .........: „.... .. .. ........, .......
... ......, .... .. ......, ....... ... ..... ...... . .... ... ..... ...1. ..
.....". Kao .. .. ..... ...... ..... ... .. ......, na je ........, .. .. .. ......
..... ... ... ........ .....
...... . 58 ...... .......


^8^/1


z(yb-Qz..... ...... . ..... ..... ..... .. ....... .... ... ......... .......
.... .. je ...... ....... .... ......... . . ................ ....... ......!
..... ..... .......


IMENOVANJE.
(josp. Dr. Nikol a N e i d h a r d t, tajnik našega udruženja i dosadanji asistentpripravnik
poljoprivredno-šumarskos; fakulteta zagrebačko^tk imenovan je ukazom Nj.
Veličanstva od 6. novembra pr. g. univerzitetskim docentom za geodeziju .. istom
fakultetu u 6. grupi I. kategorije.


IZ UREDNIŠTVA.
Svoj gg. članovima našeg udruženja i čitaocima »Šumarskog Lista«, a naročito
našim saradnicima želimo sretnu IK)VU godinu.


-«0»


OGLASI


. broju \2.9.\.). KR. DIREKCIJA ŠUMA VINKOVCI.


OBJAVA LICITACIJE
hrastovih i drugih stabala.


Kr. Direkcija Suma u Vinkovcima prodavat će po odobrenju Ministarstva Šuma
i Rudnika od 12. ..1. 1930. broj 38.218 dana


28. januara 1931. godine
u 11 sati ... podne javnom ofertalnom licitacijom hrastova i druga stabla, koja se nalaze
u srezu »VRATICNA« Kr. Šumske Uprave Jamenske u Moroviću, kako slijedi;


40
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Šječine Vrst drveća Procen^ena drv. masa Ud; Lije-


Si a § r a đ a Proce-nost´
c


OJ njena


c > >


-o


Naziv SI o. vređnost
1 1
i 1 o2 2. 1 i 1 . p 1 o


O


1 3 "^


t2


broj stabala m^ Dinara km.


1. Vratična A. 54 556 ž07 1330 1696 3869 54 784 87 7.554 2.271.203 0-3 7-0
2. Vratiena .. 46 4,j0 232 771 1602 3082 83| 594 98 3701 1,297.021 0-2 7-5
c o
:= o
Ukupno . . 1006 43:) 2101 3298 6451 137 1378 18. 11.255 3,568.224 — -´


Opći uslovi licitacue:


Prema u.staiiovama člana 86—98 Zakona o državnom Računovodstvu imadu ponuđači:


1.) Najzad do 10 časova na dan licitacije položiti kod blagajnice Kr. Direkcije
Šuma u Vinkovcima vadiuin i to domaći u iznosu od 5% (pet), a strani 10i% (deset) od
naprcd označene -procetibene vrednosti.


Revers o položenom vadiju, svedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti i uverenjc
da su radnje prijavili poreskim vlastima i platili porez za tekuće tromesečje imadu
ponuđači na zahtev predati predsedniku komisije za održanje licitacije kod Kr. Direkcije
Šuma u Vinkovcima.


2.) Između 10 i . sati dana licitacije predaju ponuđači komisiji pismene oferte
providene taksenom markom od 100 (jednustotinu) Dinara.
Ponude moraju biti valjano zapečaćene, a na omotu mora biti čitko upisano:
»Ponuda za licitaciju lirastovih i drugih drveta od ponuđača N. N.«
Ponuđena svota mora biti brojkama i slovima čitljivo ispisana.
U ponudi mora ponuđač da izjavi da su mu svi uslovi prodaje kao i ugovora
dobro poznati, da na njih u celosti pristaje i da im se pokorava.


Telegrafske ponude kao i one koje ne odgovaraju uslovima licitacije ne uzimaju,
se u obzir. Kumulativna ponuda na obje skupin eprima se isto i ima prednost ona, koja
premašuje zbroj najboljih pojedinačnih.


Licitacija počimlje u 11 sati.
Vadiumi svih ponuđača zadržače se dok nadležni Ministar ne donese konačnu
odluku.


Ponuđači čija ponuda bude prihvaćena, dužni su u roku od 14 dana od saopćenja,
da je licitacija odobrena ako su državljani Kraljevine .lugoslavijc svoj vadium nadopuniti
na 1(1% a strani državljatii na 15% od dostalne svote.


..) Kuiiovnina se plaća kod blagajne Kr. Direkcija Šuma u Vinkovcima u 3 (tri)
jednaka obroka i to prvi obrok najkasnije u roku od 14 dana od saopćenja, da je licitacija
odobrena, a ostali obroci u razmaku od 2 mjeseca dana jedan za drugim.


Kod plaćanja prvog obroka kupovnine imade kupac platiti doprinose kao i ugovornu
taksu na cijelu kupovninu u iznosu od 9% i 300.— Dinara po 1 kat. jutru u ime
troškova za krčenje štetnog pomlatka, t. j . za sječinu A) Dinara 16.200´.—, za sječinu .)
13.800.— Dinara.


Prodana stabla predaju se u roku od 8 dana nakon uplate prvog obroka
kupovnine. ;,
4.) Rok izradbe i izvoza robe traje do konca marta 1932. g. *


41
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Potanji uslovi licitacije mogu se saznati za radnog vremena kod Kr. Direltcije
Šuma u Vinkovcima i Kr. Šumske Uprave Jamenske u JVloroviću, a mogu se i dobiti
uz cijenu od 20.— Dinara kod Kr. Direkcije Šuma.


Vinkovci , dne 18. decembra 1930. godine.


KR. DIREKCIJA ŠUMA.


-«o»


DIREKCIJA ŠUMA .. BANSKE IMOVNE OPŠTINE.


Broj 2639 .. 1930. . U Petrinji, dana 19. decembra 1930.


OGLAS DRAŽBE.


Dana 10. januara 1931. u 11 sati do podne prodavati će se na javnoj dražbi putem
pismenih ponuda kod direkcije šuma 11. banske imovne općiiiie u Petrinji i to:
»U srezu Riboštak 4.018 hrastovih, jasenovili, brestovili te jedno vrbovo i jedno
klenovo stablo procenjenih sa 5.501 m^ grade i sa 1,748.910 Din. novčane vrijednosti.
U srezu Piškornjač predjel Velika Lasinja 6.666 hrastovih i 3 čamova stabla procenjenih
sa ..... m^ grade i sa 1,496.969 Din. novčane vrijednosti.
U srezu Vraiiova glava 844 hrastova i 7 cerovih stabala procenjenih sa 1.070 m^
grade i sa 234.812 Din. novčane vrijednosti.
Pobliži uvjeti mogu se saznati kod direkcije šuma 11. banske imovnu općine u
Petrinji.«


OCEAS


IO ^filijuna dvogodišnjih sadnica


Bijelo g bor a
100.000 kom. 10.000 kom. 1.000 kom.
Din 5.000-^ Din 550-— Din ..´—
Crnog bora
Din 5.000.— Din 550-— Din 60-


kao i sve ostale vrsti sadnica šumskog drveća te drveća za parkove,


šumsRo sjemenje


vanredne kvalitete prodaje


A. GRUNWALD, Klenganstalt.
^^i^iener-Neuslaclt (Oesterrelch)


utemeljeno godine 1S68. Utemeljeno godine ises.


Trgovina sjemenja, trušnice, šumski rasadnici.


42
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 45     <-- 45 -->        PDF

ŠUMSKE SADNICE:


za sadnju u prolcću 1931 i to: smreka (Picea excelsa) 2 god. (. i 4 god. smreka već je
prodana), beli bor (Pinus silvestris) 2 i 3 sod., crni bor (Pinus austriaca) 2 god., ariš
(Larix europaea) 2 god., amerikanski .jasen (Fraxinus americana) 1 god., .iasen obični
(Fraxinus excelsior) 1 god., beli javor (Acer pseudoplatanus) 2 god., bagren (Robinia
pseudoacacia) 1 god., crni orah (.luglans nigra) ] god., kanadska topola (Populus cana


densis deltoidea) 1 god., sadnice i reznice. vrba (Salix amygdalina) reznice.
Zahtevajte cenik od: Gozdne drevesnice ljubljanske podružnice J .Š. U. u Mariboru,
.lugoslovenski trg br. 5.


©OOOO0OOOOGOOOOOOOOOOO0OQOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOO0OOO(S>
Q ~ S
O SumsR a Industrija @


Filipa Deutsolia Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZXGREB Teleton broj 30-47 O


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrast Jvine. Na skladištu ima velilte Itoličine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia.


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


©O0OOO00GO00G0000O0OO0O000O0OOO00GG0G0OO0G000G00O0©©0O0Q


DRnCH, INDUSTRUn DRVA D. D.


SREDIŠTE: ZAGREB, GflJEVA ULICO BR. 35./I.


Podružnice I pilane: Caprag i Virovitica


Telefoni: Zagreb 42-45
Sisak (Caprag) 41
Virovitica 15 i 8.


Brzojavi: Drvodrach Zagreb — Drach Caprag i Virovitica.
Proizvodnja svakovrsnog lirastovog, bukovog, jasenovog i brestovog materijala,
građe za željeznice i dužica.


OGLAS
Kupujemo rabljen, dobro usčuvan , „Venecijan -Gater",
Ponude na upravu Lista.


43
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 46     <-- 46 -->        PDF

NASICKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA


D. D.
Centrala Zagreb
Maruliće´v trgr broj IS.


|l Parne pilane :
( Gjurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci,
Karlovac, Zavidovići, Begovhan, Novoselec-Križ,
Dugoselo i Dolnja Lendava.


.


Tvornica tanina, parketa, bačava, pokućtva u


Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i Ijuštene robe


u Podgradcima, Impregnacija drva u Karlovcu.


Drvare: Zagreb, Osijek, Brod n/S.


44