DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 39     <-- 39 -->        PDF

XII. Tajnik čita dopis gosp. Slavoljiiba Uića, u kome se žali na zaključak odbora
od 6. septembra u Ljubljani.
Zaključuje se upaititi sosp. žalitelja iia član 12. Pravila, poslijednja alineja, po
kojemu imade pravo priziva na glavnu skupštinu.


POZIV GQ. ČLANOVIMA.


Molimo SK. članove .lugoslovciiskog šumarskog udruženja, da uplate članarinu za
god. 1931., u koju svrhu -prilažemo ček poštanske štedionice.
Prema pravilima Udruženja ima se članarina podmiriti najkasnije do konca prve
četvrti svake godine.
Na žalost moramo konstatovati, da mnogi članovi ne plaćaju redovito svoju članarinu,
što je na uštrb društva.
Udruženje imade također svojih obaveza, pa apeliramo na svu gg. članove, da
udovolje pravodobno svojoj dužnosti.
Članarina iznosi za redovite članove Din. 100.— godišuje, dok za studente iznaša
Din. 50.—. Upisnina jednom za svagda Din. 20.—. Članovi dobivaju list besplatno.


Pretplata za Šumarski List iznosi također Din. 100.—.


Dopise valja slati na Upravu .lugoslovenskog šumarskog udruženja, Zagreb Vukotinovićeva
ul. 2.


Konačtro molimo, da nam članovi uvijek jave i promjenu svoga sjedišta, jer se
mnogi listovi vračaju sa oznakom »otputovao« ili »naslovnik nepozuat«, pa stoga članovi
vlastitom krivnjom mnogo puta ne dobiju list. UPRAVA.


...... ......... . ....... ........ 1930. .......


...... ......... .......: ....... llnn.ic, .\.1(.;..... ... lio.— :!.i .... in.io.


´vi 06


.. ....; ...,.´.|;. J.v.iino/l-SnnK´oiiiui ... liio.— ;!. .... I!i;>,n.: .\.(1....., Jocun, (´i)i;(),;n)i;au
... liid.— :!. 1.).. 1H2II. n l!):io.; Ij.vpnni; l´a(|)ajc.´i, lui´U´iijc ,Uiii 1.}(1.— :ia .... 192s. ir
l!)29.: .)..,;1..-.\...|;.. ......, llniiic-lic ... 2(iii.— :ia .... 1929. . 1930.; Ha.iiu´iei-.uh
...., b´ap.´ionan ... ion.— ;!a .... 19:io.: ....... ...... l´ajuli ... ..).— .. .... 19;!0.:
I)pa/i.nnan ......... 1{...>(.1. ,lnn Ino.— ;!. ro.i. 19.´)ii.: ... 1-!.(´.()...11, Iian.a .´I.viia
..." 11)11.— .. r. 19:511.: .....!; ......., IJrorpa.i ... Ion.— .. r. 19:i(). II. ...... ii 19:si.


i. uo.´ir.: TKipiih ....., 1)(.1.... ... ino.— :!a .... I9:io.; ]MUiii)i;nh´...1.;. ... ion.—
:ia rn;(. 19:;n.: ..- rp´i.ni.jrnnli Mu,xaj;io, licurpa.t ... inn.— ;!a ...- 1930.; .... Japo...!!,
...... ... 12..— :!.. r. ..... . vmrc: ..11...(.; .\.......1..[.1>, ...... ..1. loo.—
.!. .... 19:io.: lliinh (l´pan.d, ........ ... ."lO.— ;!. 11. ..... 19:so.: ....... ...., ....
.)....... ... 100.— :!. ..... l9:!o.: -........ ...... /..... ... loo.— ;ia ..... 19:lo.:
........ ......, ..... ... loo.— .., .).- 1»:!..: .Icpdnh liiian, Ijarpod ... loo.— :!..
.... 1930.; ......... ......, ..... ...... ... loo.— ;ia .... 1930.; ...... Miipor.iiai;,
....-........ ... too.— :!. .... 19;so.; .Jcpdnii viipauijo, Tloiia .|).;1..1;. ... lod.—
.. .... 1930.; Jf.:ji4nih lIi;o, ......! ... ...— :!. .. .):!..: h´pciHh ........, ......
... 100.— .. .... 1930.; luiiipnuiiHi; lioji:o, ....-... ... loo.— :ia ..... 1930.: 11....
....., ...... .... ... loo.— na .... 19:!ii.: K´aiirpra. ^...., ...... ... loo.— ;ia
ro.i. 193(1.; ..()1;...1;.11 ..)[>....1;, Alpi^onaJi, ... 2(MI.— :!. ro.i. 1929. ii 1930.; IUMIC:; ......
...... ... 100.— -.a i-d.i. i9;iii.: K´oioili ...^...-......, .)...... ... loo.— :ia .... 19:!o.:
........ ......., ´Sarpcd ... loo.— :!. .... 19:!n.; K´aiioTH ........ llnaiicu ... loo.—
;ia .... 1930.; K´oc ........, Oniriic.;!. ... 2oo.— aa, ro,i. 1929. . 1930.; ..... ........,.
... ... ion.— :ia .... 19:io.; ........ CijiMiaii, 1\....-..... ... 125.— :ia .... 1930.
. ....; ... Pa.in. ......... ... ino.— ;ja .... 1930.; ......... ....., ........
... 200.— :!. r. 19:´,.. n 19:il.; .´lonnap ....., "´......´) ... ino.— .. ..... 1930.; ,.|.1...11.
..(.1., 15pxnni;a ... Inn.— :ia. ..... 19:!..: ... .´1..... paii)0, ....:.... ... Inn.— ..
.... 1930.; ........;; .1...., ........ ... ino.— ;ia .... 193..; .ikanVi ........, ....37