DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 18     <-- 18 -->        PDF

na promjer pogonjenih trupaca, koji je bio vrlo različit, a kretao se između
15 i 95 cm. U tu svrhu potrebno je bilo montirati 6 pari noževa
(6 kočnica) — u najnepovoljnijem slučaju — a smanjivao se njihov broj
već prema potrebi.


Resume. L´ auteur refere sur un nouveau frein construit par lui-meme, frein qui
se moutra comme un ..... bien pratitiue pour le rčglemcnt de la friction ayaiit lieu
sur le plan d´un seche glissoir pendant le glissement des grunies. Le frein opere
automatiguement.


-«0»-


Ing. A. PANOV (BOS. PETROVAC):


LOVNA STABLA, NJIHOVA ULOGA
I UPOTREBA


(SUR LES ARBRES-ATTRAPOIRES)


Načini borbe protiv potkornjaka toliko su već šablonizirani, da se
na prvi pogled čini, da nemamo što da dodamo tim već odavno poznatim
metodima. Ukratko, održavanje šume u redu — kao predobrana, obaranje
lovnih stabala kao obrana — to je stožer, oko kojeg se grupišu sva
ostala, sitna, u detalje pripadna pitanja. Ali su više puta baš ti detalji od
eminentne važnosti, od isto tolike važnosti, kao što je na pr. kod obrane
od gubara pitanje, koristi li struganje gubarevih legla ili ne.


Gdje ćemo, kada ćemo, kamo ćemo obarati lovna stabla, kakova
stabla u prvom redu treba obarati, kakova se nikako ne bi smjela obarati,
šta treba da prethodi obaranju stabala i sijaset drugih sitnih pitanja
osvajaju nas odmah kod prvih pokušaja aplikacije naših teoretskih zasada
u praktičke svrhe. I što više proučavamo prilike pojedine zaražene
sastojine ili cijelog šumskog kompleksa, to se više uvjeravamo, da baš
0 tim sitnim pitanjima ovisi uspjeh ili neuspjeh naših radova ili, da bolje
reknem, relativan uspjeh ili definitivan neuspjeh preduzete
akcije. Ova će se zadnja rečenica učiniti možda mnogima suviše pesimističkom,
ali mišljenja sam, da je ona ovdje na svom mjestu, jer uspjeh
akcije u našim dosta teškim prilikama (koje su u Bosni još teže nego igđe)
može biti samo relativan, a neuspjeh je u slučaju krivo odabranog načina
ili promašenog vremena skoro uvijek konačan, definitivan, a često i
katastrofalan.


Gosp. ing. Batić u svom članku štampanom u prošlogodišnjem


7. broju Š. L. piše, da »sasma zdrava stabla ne bivaju uopće napadnuta,
pa ni onda, kada se potkornjaci zbog pogodnog im vremena uveliko
razmnože.« Ta se opažanja odnose na Liku, gdje je opasnost od potkornjaka
vjerojatno manja nego ovdje u Bosni. Ali i za ovdjašnje šume
16
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 19     <-- 19 -->        PDF

mogla bi doslovce važiti ova konstatacija, u koliko su me uvjerila moja
opažanja u šumama sreza Bosansko-petrovačkog, pa opažanja mojih
kolega u dragim šumama Vrbaske i Drinske banovine. To je jedna veoma
važna konstatacija, koja do sada nije bila dovoljno istaknuta. Tvrdilo se
uvijek doduše, da potkornjaci nisu primarni štetnici, ali nikad to nije bilo
tako smiono i oštro naglašeno, kao što je to učinio g. Batič. Promatrao
sam mlade sastojine zaražene potkornjakom pityogenes chalcographus.
To je insekat, koji se, izgleda, manje nego ostali boji od sokova, smole i
drugih produkata, kojima se drvce služi u svojoj odbrani. Ali nisam ni
ondje našao zdravog stojećeg stabalca napadnutog od kukaca. Prihvaćam
dakle gornju konstataciju kao posve ispravnu. Pitanje je samo, da li
ona važi svagdje i uvijek. Tu se nehotice nameće jedno interesantno
pitanje. Ako kukci nikako ne napadaju posve zdrava stabla, onda obaranje
lovnih stabala nije potrebno, dapače i štetno. Dovoljno je iz šume
ukloniti sav oštećeni i bolesni materijal i kukci nemajući podesnog legla
moraju ili napustiti šumu ili uginuti. Do tog zaključka došli bi mnogi,
promatrajući već bolesna ili oštećena stabalca, kako se dugo i uspješno
opiru svima nastojanjima kukaca, da ih osvoje. Vjerujem, da bi se to
dalo i eksperimentalno dokazati, kad bismo promatrali jednu manju zaraženu
šumu, koja je na stotine kilometara udaljena od drugih šumskih
kompleksa. Ako iz te šume-oaze uklonimo sve objekte podesne za leglo
kukaca, šurna će (ma kako jako zaražena bila) sama pobijediti svoje neprijatelje.
Čemu još onda lovna stabla?


Ali ne smijemo smetnuti s uma, da se ovdje ne radi o toj idealnoj
šumi-oazi, nego o golemim, neprekidnim kompleksima bosanskih šuma,
radi se o prostranim državnim šumama, u kojima još nije provedeno
nikakovo ograničavanje niti izlučivanje, gdje su krađe i oštete vanredno
česte, gdje je paša blaga obična pojava, gdje ni samo stupanje na snagu
novoga zakona o šumama nije izazvalo nikakav preokret (između svih
njegovih paragrafa za Bosnce je najmjerodavniji § 184). U spomenutim
okolnostima, t. j . ondje, gdje ima vanredno velikih i posve neuređenih
kompleksa, gdje su čuvarski srezovi također abnormalno veliki (a još su
povećani redukcijom lugarskog osoblja), gdje su krađe svakodnevne, a
oštećivanja bezbrojna, gdje su vam. u stanju ukrasti svako drugo lovno
stablo (za kućne potrebe težaka ono će služiti isto tako dobro kao i nelovno),
ondje Je nemoguće uvesti potpun red u šumu i ondje akcije oko
suzbijanja šumskih štetočina moraju biti prilagođene posebnim lokalnim
prilikama. Tu su lovna stabla potrebna i preko potrebna. Ali nije lako
odgovoriti na pitanja, gdje i kako ćemo upotrebiti pojedina lovna stabla.


Kod toga moramo razlikovati jelove i smrekove sastojine. Vršio
sam opažanja i u jednim i u drugim šumama, a isto tako i u šumama
mješovitog karaktera. Objektom mojih opažanja bila je u glavnom Grmečplanina,
koja pruža opažaocu mnoge pogodne uvjete za promatranje i
upoređivanje. Zapadni je njezin dio obrastao naime jelovim šumama, na
istoku dominira smreka, a u sredini imamo najraznoličnije omjere smjese.
Tu sam mogao opaziti ovo: U jelovim šumama sa neznatnim postotkom
primješane smreke bivaju zaražene samo jele. Nigdje nijednog smrekovog
potkornjaka. Ali to ne znači, da se smreka ne suši ovdje. Smrekova
se stabla suše također i u takvim sastojinama, ali tu nisu krivi
kukci, nego razlozi klimatskog ih edafskog karaktera, koje bi valjalo
posebno ispitati. U smrekovim pak šumama ne bivaju nikad napadnute


17
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 20     <-- 20 -->        PDF

jele, ni onda, ako u susjednim jelovim šumama haraju vrsti pityokteines
i cryphalus piceae. Ni u onim mješovitim šumama, u kojima doduše dominira
smreka, ali je i jela zastupana sa prilično visokim postotkom
(15—^20), nisam mogao konstatovati jelovih potkornjaka ni na razbacanom
oštećenom materijalu niti na specijalno zato oborenim stablima. U
takovim šumama nema zaraženih ni suhih jela.


Iz te činjenice, da u pretežno čistim jelovim sastojinama nema zaražene
smreke, ali ima suhih smrekovih stabala, a u pretežno smrekovim
sastojinama nema ni zaraženih ni suhih jela, daju se povući 2 zaključka.
Prvi je, da u mješovitim sastojinama četinjača kukci napadaju isključivo
ili pretežno samo onu vrst. koja u dotičnoj sastojim dominira. Drugi je,
da se pri sušenju jelovih sastojinama uvijek kao sekundarni uzrok konačnog
propadanja stabla javlja potkornjak, dok su pri sušenju smreke
vrlo česti slučajevi potpunog uginuća staljla bez ikakvog učešća kukaca.
Ako te konstatacije nisu slučajnog ili lokalnog, nego općeg karaktera (a
to treba opetovno i na više mjesta ispitati), onda iz tih teoretskih zaključaka
izviru i praktične upute za upotrebu lovnih stabala. Mišljenja sam,
da je beskorisno obaranje lovnih jelovih stabala ondje, gdje jela nije dominantna
vrst. Gdje jeste i gdje ima vidljivih znakova o početku sušenja,
ondje je svakako potrebno, pošto smo uklonili iz šume po mogućnosti
sav oštećeni materijal, oboriti nekoliko lovnih stabala. Ako opazimo
navalu kukaca na njih, onda ih oborimo i više. Istraživanja na osovnim
stablim.a nikad nisu u stanju dati nam potrebne podatke o obilju kukaca
i stepenu zaraženosti dotične sastojine. Tehnički je nemoguće konstatovati
napad kukaca u gornjem dijelu stabla visokog 20—30 metara, a
nasijecanje zdravih ili (još gore!) bolesnih stabala u cilju, da se vidi, je li
zaraženo, nikako ne spada u razumne mjere obrane šuma. U jelovim
dakle sastojinama obaranje lovnih stabala potrebno je, čim se opaze prvi
znaci poboljevanja.


Malo drugačije izgleda stvar u smrekovim šumama. Gdjegod sam
bio u ovim šumama, opazio sam izrazitu ovisnost broja (postotka) sušika


o stojbinskim (u glavnom edafskim) faktorima. Na manje plodnom, plitkom,
kamenitom tlu — ogroman procenat sušenja (naročito ako je to
južni ili jugozapadni obronak). Na srednje dubokom, manje »vrletnom«
zemljištu taj je procenat malen, a u prostranijim dubokim uvalama uopće
nema ni suhog ni bolesnog materijala. Već iz same te ovisnosti vidi se,
da nisu glavni uzroci sušenja smreke potkornjaci, a taj je zaključak pojačan
i naročitim pomnim pregledanjima u tom pravcu. Ima posve suhih
starijih stabala u šumi, na kojima se nije moglo opaziti ni traga bušotine.
Ta su stabla započela i završila svoje umiranje bez ikakove pomoći od
strane potkornjaka. P´regledana su mlada stabalca na kamenitom tlu, na
kojima se već jasno opažaju počeci sušenja — rezultati isti. Zato tu moramo
biti oprezni kod diagnoze. Cesto one plohe, na kojima bismo očekivah
najveću množinu kukaca, nakon bližeg promatranja moramo priznati
posve zdravima u tom pogledu. Gdje bismo inače najmanje očekivali
zarazu, lovna su stabla često prepuna.
Ustanovio sam, da je Ips typographus harao u Grmeč-planini u toku
prošle i pretprošle´godine. Dakle još godine 1928. smrekov je likotoč na
veliko otpočeo svoj razorni rad. Nisam nabavio potrebne dokaze o haranju
ostalih potkornjaka, ali postoji najveća vjerojatnost i za to. Ali
pogrešno bi bilo misliti, da će plohe, koje su lanjske godine bile objektom


18
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 21     <-- 21 -->        PDF

najjačeg napada, biti i ove godine isto tako napadnute. Mogu biti, ali ne
moraju. Mogu biti dapače i posve pošteđene. Qosp. ing. Popović* opazio
je, da veoma često »Ips typographus ne napada pojedinačna stabla na
velikom prostoru, nego napada grupe stabala zbijene i na uskom prostoru.
« Ovu činjenicu potvrđuju i moja opažanja. Veoma sam često
nailazio na takove grupe, dok nigdje unaokolo nema zaraženog (premda
ima bolesnog) stabalja. Ips typographus je mnogo krupniji od jelovih
potkornjaka. Rupice su mu veče. Pilotina, što je on izbacuje, dade se
opaziti. Napada on često i donje dijelove stabala. Njega možemo konstatovati
i na osovnim stablima. Zato se u smrekovim sastojinama prije
obaranja lovnih stabala preporuča. pažljivo pregledati sva stabla sastojine,
koja izazivaju i najmanju sumnju. Kada smo već odlučili o potrebi
lovnih stabala, obaramo ih po nekoliko blizu jedno do drugog, pazeći
naravno, da se ne otvori previše sklop. Na stabla oborena u zasjeni
smrckov potkornjak skoro nikada ne ide. Nisu povoljna za njega ni
stabla stalno izložena jakom suncu. Čini se ipak, da smrekove potkornjake
(typ. i chalc.) i njihove ličinke mnogo manje smeta djelovanje sunčanih
zraka nego li jelove štetočine pitvokteines curvidehs i cryphalus
piceae). To djelovanje sunca na pojedine vrsti kukaca proučavao sam
posebno. S obzirom na veliku sušu, koja je vladala ovdje početkom jula,
teško je bilo odlučiti se za paljenje u šumi, te me je naročito zanimalo
pitanje otpornosti ličinaka pojedinih kukaca u raznim stadijima njihovog
razvića protiv različitog intenziteta sunčanih zraka, različite temperature
i t. d. Ali 0 skromnim i na žalost dosta manjkavim rezultatima tih mojih
istraživanja možda ču naknadno napisati nekoliko redaka. Sada su od


interesa tek lovna stabla.
Čak i u onom slučaju, kada bi dobro i ispravno bilo riješeno pitanje,
gdje bi trebal o oboriti lovna stabla, ne bi još bilo riješeno pitanje
mjesta za pojedini lovni objekat. Jer ne smijemo zaboravljati, da je
s jedne strane obaranje lovnih stabala dosta skupa mjera suzbijanja, a
s druge strane i to, da radimo u posebnim, specijalno nepovoljnim okolnostima
naših nesređenih šumarskih prilika. O svakodnevnim šumskim
krađama vrlo rječito pričaju nam lugarske knjižice i mnogobrojne prijave,
ali kud i kamo rječitije pričaju nam u tom pogledu same šume! 0
toj ulozi šumskih krađa u širenju epidemije od potkornjaka mogle bi se
također pisati posebne rasprave sa čitavim nizom konkretnih primjera.
Na nama je sada konstatovati, da nekoja od stabala oborenih po »nepoznatom
štetočincu«, ako su na mjestima povoljnim za legla kukaca kao
i za promatranja, mogu i moraju biti upotrcbljena kao reviziona stabla.
Između tolikog materijala porušenog po kradljivcima uvijek se dade
odabrati dovoljna količina stabala, koja mogu služiti u lovne svrhe. Naravski
mora biti pojačan lugarev nadzor na tim mjestima, kako ne bi ovo
lovno stablo bilo odneseno zajedno sa kukcima, ličinkama i kukuljicama.
Doba, u koje potkornjaci počimaju lijctati, mjerodavno je za vrijeme
prvog obaranja lovnih stabala. Ali to vrijeme u toliko varira s obzirom
na vrst potkornjaka, stojbinske prilike dotične šume, klimu, kotu i t. d.,
da bi ga trebalo za svaku posebnu šumsku upravu i za svaki šumski
predjel tačno ustanoviti. Nadam se, da će to još ove godine biti bar
djelomično provedeno. Ta nam je nada zajamčena onom najozbiljnijom
borbom, što ju je otpočelo ministarstvo šuma i rudnika stavljajući na


* Ing. J. Popović : Uzroci sušenja naših četinjavih šuma, Sarajevo.
19
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 22     <-- 22 -->        PDF

raspolaganje direkcijama potreban novac i dodjeljujući šumskim upravama
i srezovima potrebno stručno osoblje, čija je specijalna zadaća
proučavanje kretanja zaraze i njezino suzbijanje. Bez sumnje će taj opsežni
rad ostaviti traga i moći doprinijeti nešto koristi nauci i praksi.
Ima pitanja, kojima se nije do sada odviše bavila teorija, ali o kojima će
još dugo raspravljati praktičari. Ako je već pala odluka, da na tom i
tom mjestu mora biti oboren izvjestan broj lovnih stabala, ipak je teško
pogoditi, koje ćemo stablo odabrati između stotine drugih. Obarati
zdravo stablo nema nikakovog smisla. Zašto da obaramo stablo, koje
i u ovim teškim prilikama ima sve uslove za daljnji život? Ali ne samo
to. Ako je stablo u momentu obaranja bilo posve zdravo, ono će se još
dugo odupirati, zagušivati i tjerati kukce, a ako uz to ima u blizini i
drugog podesnog materijala, kukci prosto neće takovo stablo napadati.
Nismo li vidjeli u prilično jako zaraženim šumama tobož lovna stabla,
koja nisu nikako izvršila svoju funkciju i neće je nikad izvršiti. Nu ako
je obaranje posve zdravih stabala beskorisno i štetno, obaranje stabala
jako i davno oštećenih ne može se također preporučiti. Kukci moraju
imati dovoljno biljnog soka u drvnom tkivu i prebirljivi su, kad imaju
dosta hrane na raspoloženju. Povući srednju liniju u odabiranju stabala
za »hvatače«, znati i umjeti izvršiti izbor u svakom konkretnom slučaju


— to je zadaća praktičara, zadaća, koja se nikako ne bi smjela shvaćati
na laku ruku.
Možda bi trebalo na ovom mjestu spomenuti i jednu činjenicu, koja
našu javnost još manje zanima nego sušenje bosanskih četinjača. To je
sušenje bukve u pojedinim predjelima Bosne. O vrijednosti bukve, apsolutnoj
i relativnoj (spram vrijednosti jele) dosta se raspravljalo. Najmanje
mi je cilj, da se vraćamo tom pitanju. U ovom je slučaju za nas apsolutno
sporedno, da li je vrijednost bukve približno jednaka onoj četinjača ili
daleko zaostaje iza nje. Ali mi, koji smo još u školskim klupama čuli o
bukvi kao o vrijednoj i uzornoj »sluškinji šumskog gospodarstva«, zabrinuto
gledamo, kako se suše hiljade i hiljade kubika odličnog bukovog
drva u mješovitim sastojinama bukve i jele. Jela sama neće ovdje moći
održati produktivnu snagu zemljišta i praznine, koje nastaju i ostaju,
dovode u pitanje i pomladak (i jelov i bukov) i preostala stara jelova (za
sada još posve zdrava) stabla.


Resume. Les questions »quand«, »ou« et »guels« arbres doit on couper comme
»arbres-attrapoires«, qui sont, come on le sait, destines pour attirer les insectes
(bostrychiđes) et pour etre alors ecorchćs, sont loin d´ etre resolues. Les difficultes sont
de deux categories. La premiere est de caractere biologigue et depend de . essence,
de . espece et de la resistance des forets aussi bicn que de la maniere .d´agir des
insectes. La seconde difficulte est fondee dans les vols de bois et dans quclques
autres crimes forestiers. Parmi les autrcs, on peut recommandcr comme arbresattrapoires
les arbres qui sont coupes par les voleurs et par certaines raisons ne sont:
pas ecartes de forets.


-«0»


20