DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 39     <-- 39 -->        PDF

LITERATURA


Dr. Milan Marinović: »Privredni značaj lova u Jugoslaviji«, Beograd 1930. —
Nedavno je izašlo iz štampe djelo, koje sadrži 219 stranica napisanih u formatu velike
osmine, 105 slika raznovrsnih lovačkih trofeja i 2 diagrama u tekstu. U njem je pisac
zgodnim rasporedajem materijala iscrpno obradio prilike lovstva u našoj državi. Na
osnovu velikog broja donesenih statističkih podataka te smišljenih zaključaka prikazano
je ovim djelom pravo značenje i puna važnost lova u našoj narodnoj privredi.
Već u predgovoru knjige ističe pisac, da lov promatran s objektivnog gledišta nije
samo zabava, kako se to inače često drži, nego mu se daje privredni značaj zbog toga,
što su uza nj vezani mnogi interesi opće važnosti. Izvršivanjem lova spašavaju se u
korist narodne privrede znatni prihodi, koji bi inače beskorisno propali.


U uvodu je knjige prikazao pisac ulogu lova u historijskom razvitku čovječanstva
i pojam lova u današnjem smislu. Od najstarijeg vremena pa do doba, kad se čovjek
počeo baviti stočarstvom, jedino mu je zanimanje bio lov. Lov na divljač bila mu l´e
i hrana i odjeća. Zamašnije promjene za lov nastupile su tek u srednjem vijeku, kad
je lov postepeno prelazio u ruke vladara i plemićkog staleža. Seljaštvu se tada sve
više branilo lovljenje, dok konačno u 15. i 16. vijeku nije postao lov uglavnom zabavom
svemoćnog plemstva. Oslobođenje kmetstva i razriješenje feudalnog odnosa koncem


18. i tokom 19. vijeka donašaju opet znatniji preokret za lov. Lov je tad opet postao
slobodan za svakog. Ta međutim sloboda urodila je zlim posljedicama, jer je dovela
do gotovo posvemašnjeg istrijebljen ja divljači. Da bi se zaštitila lovna divljač, a lovstvo
pridiglo na pravu visinu, počinju se od tog doba donašati zakoni o lovu. Divljač
se otada počima sve to više smatrati prirodnim dobrom, koje može — ako se njime
valjano gospodari — da znatno potpomaže narodnu privredu. Pod lovom se ne smatra
više samo tehnika lovljenja, nego se u pojam lova uključuje i ona ekonomska djelatnost,
koja dolazi do izražaja kod uzgajanja i njegovanja divljači, te iskorišćivanja lovnih
proizvoda.
U prvom je poglavlju predočen istorijski razvitak lovnog prava
za Sloveniju, Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju, Srbiju te Bostiu i Hercegovinu. Kao što
je ovo, tako su i ostala poglavlja obrađena prema bivšim pokrajinama, budući da su
statistički podaci, kojima se pisac služio, sastavljeni prema granicama tih pokrajina.


U poglavlju »Temeljni u s 1 o v i za r a š i r e n j e i razvitak divljači
u naši m krajevima « iscrpno su prikazani svi važniji prirodni i ostali faktori,
koji imaju upliva na kvantitativno raširenjc i kvalitativni razvitak lovne divljači
u našoj državi. U tu je svrhu posebice pisac obradio: 1. klimatske faktore, 2. zemljište,


3. vrstu kultura, 4. posjedovne oduošaje i 5. gustoću stanovništva. Prema obrazloženju
svih tili faktora povučen je zaključak, da su prirodni i ostali uslovi vrlo povoljni u
našoj državi za razvitak lovne divljači svake vrste, i to kako s obzirom na dovoljnu
količinu, tako i s obzirom na prvoklasnu kvalitetu.
U opsežnom poglavlju »Rasprostiranje divljači kod nas nekadsa d a« prikazao je pisac sa brojnim statističkim podacima pridolazak pojedinih vrsta
divljači kod nas, te njihovo rasprostranjivanje negda i danas — osvrćući se pri tom na
razne okolnosti, koje su u tom pogledu imale odlučnog upliva. Poglavlje je razrađeno
posebice za: 1. Bosnu i Hercegovinu, 2. Vojvodinu, 3. Crnu Goru, 4. Dalmaciju, 5. Hrvatsku
i Slavoniju, 6. Sloveniju i 7. Srbiju.


U daljnjem «poglavlju »K v a 1 i ta ti v u i razvitak naše divljači« predočene
su pojedine vrste naše lovne divljači gledom na njihovo kvalitativno stanje nekad
i danas. Posebno su opisani od visoke divljači: jeleni, srne, divokoze, divlje svinje i
medvjedi, a od niske divljači tetrijeb gl.ihan. Kao kriterij, po kom je prosuđivana kva


431