DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 32     <-- 32 -->        PDF

MANJA SAOPĆENJA


PRODAJA VLASTELINSTVA VIROVITIČKOG I SUDJELOVANJE BRODSKE
IMOVNE OPĆINE KOD TE PRODAJE.


U Zagrebačkom dnevniku »Novosti«, u broju 107. ove godine, objavljen je zaključak
glavne skupštine zastupstva Križevačke imovne općine, prema kojem je nakon raspravljanja
zaključen kup šumskog veleposjeda kneza Esterhazija u Donjoj Lendavi u
površini od 6.600 jutara za svotu od 26 milijuna dinara.


Prije kratkog vremena kupila je Brodska imovna općina od firme »Slaveks«
djelomičnu površinu bivšeg Vlastelinstva pakračkog i to šumski veleposjed Buć—
Kamensko sa šumama na Papuku u površini od 13.352 jutra za iznos od 16,556.755
dinara, a prije nekoliko godina oko 9.000 jutara od bivšeg veleposjeda Schaumburg-
Lippe u Virovitici za 27,000.000 dinara.


Ovakove kupoprodaje velikih šumskih posjeda po imovnim općinama svakako
su hvalevrijedne, pak neka služe primjerom i ostalim imovnim općinama, kako bi i
one zaključile, da svoje velike novčane glavnice, koje su nastale prodajom drvnih zaliha
u njihovim šumama, ulože u kup šumskih veleposjeda, ma bio taj i znatno udaljen od
samih središta dotičnih imovnih općina.


Ove kupoprodaje posljedice su poratnih prilika, u kojima se došlo do spoznaje,
da se nagomilane novčane glavnice imovnih općina dadu najsigurnije uložiti u nekretnine,
čija je vrijednost uvijek stalnija od raznih novčanih vrijednosnih papira i uložaka.
Prije svjetskog rata nije bilo te dalekovidnosti u upravama imovnih općina, a još manje
kod samih pravoužituika, čemu za potvrdu neka služi dopis, što ga je pod gornjim
naslovom potpisani dao uvrstiti u mjesecu februaru 1913. godine u osječki dnevnik
»Narodna Obrana«, a koji je doslovno glasio ovako:


»Kako u raznim novinama dolaze netočne vijesti o prodaji velikog vlastelinstva
virovitičkoga, te kako je kod prodaje bila interesirana i sama Brodska imovna općina,
dolazim da ovu prodaju točnije opišem naročito pak sa šumarskog gledišta. Vlastelinstvo
virovitičko bilo je nekada plemićko dobro, vlasništvo obitelji grofova Pejačević,
barunice Špišić-Bukovačke, te plemića Mihalović. Od svih gore navedenih obitelji kupio
je ta plemićka dobra vladajući knez Schaumburg-Lippe, te su se sva ta plemićka dobra
vodila pod jednim imenom kao »vlastelinstvo virovitičko«.


Vlastelinstvo virovitičko, kako ga je kupio knez Schaumburg-Lippe, protezalo
se u kotaru virovitičkom i slatinskom, a sastojalo se od okruglih 70.000 jutara, od toga
opet 40.000 jutara šume, te 30.000 jutara oranica, livada i t. d. Vlastelinstvo virovitičko
razdijelilo je svoje šume u tako zvane brdske i podravske šume.


Međom između brdskih i podravskih šuma bila je cesta, što spaja trgovišta Đurđevac,
Virovitica, Slatina i Našice.


Šume stojeće od gore spomenute ceste prema jugu sačinjavale su brdske šume,
a one stojeće prema sjeveru sačinjavale su podravske šume. Sama cesta proteže se
od zapada prema istoku.


Površina brdskih šuma iznaša 23.000, a ona podravskih šuma 17.000 Jutara.
Pošto se šume protežu u kotaru virovitičkom i slatinskom, to otpada na kotar virovitički
okruglo 14.500, a na kotar slatinski 05.500, od toga opet otpada u kotaru virovitičkom
11.000 jutara na brdske i 3.500 jutara na podravske, a u kotaru slatinskom


12.000 jutara na brdske, te 13.500 jutara na podravske šume.
I. B r d s k e šume . (Površina 23.000 jutara) Vlastelinstvo virovitičko pod vlasništvom
Schaumburg-Lippe vodilo je u svojim šumama upravo uzorno šumsko gospodarstvo.
Sve brdske šume, kako ih je kupio knez Schaumburg-Lippe, bile su u glavnom
čiste, popriječno stogodišnje bukove sastojine.
424
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Brdske šume, u koliko je u njima vodena sječa, pretvarale su se u hrastove, u
koliko je to uopće moguće bilo, te vidimo danas gdjekoje mlade, 20—30 godina stare
sastojine, u kojima prevladava hrast sa 50—75%, što je neizmjerna zasluga bivšeg
šumarskog savjetnika vlastelinstva virovitičkog Vilima Miillera, koji je na gojidbene
radnje vrlo pazio, te se samo njegovom ustrajnom radu može pripisati, da se ove sastojine
brdskih šuma mogu ubrojiti medu uzorne sastojine, kako ih šumarska znanost
nauča.


U brdskim šumama vođena je do danas, u koliko je to potpisanom poznato, sječa
na površini od okruglo 10.000 jutara, dok je 13.000 jutara brdskih šuma ostalo još
netaknuto.


Izradbu i prodaju drvne mase brdskih šuma na površini od 10.000 jutara obavilo
je vlastelinstvo virovitičko samo, u vlastitoj režiji.


II. Podravsk e šume . (Površina 17.000 jutara) Podravske šume bile su u
glavnom preko sto godina stare čiste hrastove sastojine, od kojih su se mnoge odlikovale
krasnim prastarim hrastovima, a samo mjestimično bilo je takovih hrastovih
sastojina, u kojima je bilo još umetnutih bukovih, brjestovih, grabrovih i jasenovih
stabala.
Podravske šume jesu sada gotovo sve mlade, većim dijelom uzorne čiste hrastove
sastojine od 20—50 godina stare, sa gdjegdje umetnutim starim hrastovima, osim
šuma Napast i Brezik u kotaru virovitičkom u površini od okruglo 1.200 jutara, koje
su u glavnom preko sto godina stare čiste hrastove sastojine.


Nekadanje podravske stare hrastove sastojine kupila je većim dijelom (t. j . drvnu
masu) francuska tvrtka »Société d´Importation de Chene«, koja je te šume izradila
između godina 1880. i 1890.


III. Gospodarstv o (ekonomija). Površina 30.000 jutara. Gospodarstvo
vlastelinstva virovitičkog sastoji se iz slijedećih pustara: Antunovac, Špišić-Bukovica,
Korija, Rogovac, Okrugljača, Brezik u kotaru virovitičkom, te Slatina, Višnjica, Španat,
Kapinci, Ciganka, Noskovci, Senkovci i Mikleuš u kotaru Slatinskom.
Veličina pojedinih pustara iznaša 1.000 do 2.000 jutara. Gotovo sve pustare sastoje
se iz oranica prvog razreda,-a isto tako i livada, te se za svaku pustaru vodi posebno
gospodarstvo.


Na svakoj pustari ima bezbroj vrlo solidno građenih gospodarskih zgrada, gospodarskih
strojeva, velik broj rogatog blaga, konja, svinja i ovaca. Osim toga ima vlastelinstvo
ogromnu kružnu ciglanu, paromlin, nadalje velika svratišta i privatne kuće u
trgovištima Virovitica i Slatina.


IV. Prodaja vlastelinstva i Brodska imovna općina. Godine
1908. prvi puta je u javnost došao glas, da bivši vlasnik vlastelinstva virovitičkog vladajući
knez Đuro Schaumburg-Lippe kani vlastelinstvo prodati. Među inim interesentima
za kup vlastelinstva virovitičkog zanimala se na poticaj Kr. zemaljske vlade godine
1909. i Brodska imovna općina.
Kako je uopće bila cijela prodaja vlastelinstva virovitičkog životno pitanje onih
zemljišnih zajednica kao i pojedinih ovlaštenika, što graniče na posjed vlastelinstva
virovitičkog, te kako bi veći dio posjeda ostao u posjedu kod obližnjih zemljišnih zajednica
i stanovnika obližnjih sela, dakle jednom riječju kod domaćeg življa, zainteresirala
je Kr. zemaljska vlada Brodsku imovnu općinu za tu prodaju, kako bi ona eventualno
financirala čitav taj kup, koli u interesu same sebe toli u interesu obližnjih
zemljišnih zajednica i pojedinih stanovnika obližnjih sela.


U tu svrhu izaslala je Brodska imovna općina godine 1909. svoje procjenitelje,
koji su zajedno s izaslanicima vlade procjenjivali u tančine vrijednost šuma i gospodarstva.


425
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Vlastelinstvo virovitičko tražilo je tada za svoj cjelokupni posjed zajedno sa
fundusom instructusom kojih 42,000.000 kruna, što čini 600 Kr. po jutru. Brodska imovna
općina posjedovala je tada okruglo 29,000.000 kruna u vrijednosnim papirima.


Nakon obavljene procjene koli po izaslanicima [Kr. zemaljske vlade toli po izaslanicima
Brodske imovne općine bude kod Kr. zemaljske vlade određen dan sjednice,
kojoj su prisustvovali izaslanici Kr. zemaljske vlade, izaslanici Brodske imovne općine,
te izaslanici vladajućeg kneza Gjure Schaumburg-Lippe, da se zaključi, da
li je kup vlastelinstva virovitičkog po Brodskoj imovnoj općini moguć i pod kojim
uvjetima.


S razloga, što su šume vlastelinstva virovitičkog po izaslanicima vlade (medu


kojima je bio blagopokojni i nezaboravni zemaljski šumarski nadzornik Andrija Bo


rošić) i po izaslanicima Brodske imovne općine bile odviše nisko procijenjene, nije


došlo do nikakovog uspjeha, da bi to vlastelinstvo kupila Brodska imovna općina, te je


tako kup vlastelinstva virovitičkog ponuđen drugim kupcima.


Kako se ukupna procjena vlastelinstva virovitičkog, obavljena po izaslanicima
vlade i Brodske imovne općine, znatno razlikovala od ponude, koju je tražio knez
Schaumburg-Lippe, nije se mogla Brodska imovna općina više za kup interesirati, a
to tim više, što je knez Schaumburg-Lippe tražio za svoj posjed 42,000.000 kruna, a
procjena obavljena po izaslanicima iznosila je zajedno sa cijelim rundusom instructusom
po jednoj verziji tek 23,000.000 kruna, a po drugoj 30,000.000 kruna, dakle prema drugoj
verziji sa razlikom od ......... kruna. Međutim umre vladajući knez Đuro
Schaumburg-Lippe, te je njegovom smrću prodaja pospješena s razloga, što je Đuro
Schaumburg-Lippe ostavio osam sinova i jednu kćerku, pa je trebalo vlastelinstvo virovitičko
medu djecu razdijeliti. Valja pripomenuti, da su kotari Virovitica i Slatina i po
površini i po stanovništvu veći od cijele kneževine Schaumburg-Lippe,


O Božiću godine 1911. bude u Biickeburgu, glavnom gradu kneževine Schaumburg-
Lippe, sklopljen kupoprodajni ugovor između sadanjeg vladajućeg kneza Adolta
Schaumburg-Lippe i grofa Ivana Draškovicha Trakošćanskog, glasom kojega je Ivan
grof Drašković kupio od vlastelinstva virovitičkog sve podravske šume (17.000 jutara)
i čitavo gospodarstvo (ekonomija) u površini od 30.000 jutara zajedno sa cijelim fundusom
instructusom za 32,000.000 kruna.


Prema tome kupio je Ivan grof Drašković veći dio vlastelinstva virovitičkog sa
čitavim fundusom instructusom uz cijenu od 680 kruna po katastralnom jutru.


0 Božiću pak godine 1912. bude sklopljen u Biickeburgu kupoprodajni ugovor
između kneza Adolfa Schaumburg-Lippea i francuske tvrtke »Société des Bois de
Hongrie et Slavonie«, koja ima svoje sjedište u Algiru (Africi), a podružnicu na Rijeci
(Fiume), glasom kojega je ta tvrtka kupila od vlastelinstva virovitičkog sve brdske
šume u površini od 23.000 jutara za 15,000.000 kruna, dakle uz cijenu od 670 kruna po
katastr. jutru.


1 tako je cijelo vlastelinstvo virovitičko prodano za ukupno 47,000.000 kruna,
koje je Brodskoj imovnoj općini bilo ponuđeno za 42,000.000 kruna.


V. Parcelacija bivšeg vlastelinstva virovitičkog. S razloga,
što posjed Ivana grofa Draškovića u Seljinu (Baranya-Sellye u Ugarskoj) u površini od
kojih 4.000 jutara graniči samo u kotaru slatinskom na posjed vlastelinstva virovitičkog,
a dijeli ga mjestimično samo rijeka Drava, to je Ivanu grofu Draškoviću bilo stalo do
toga, da dođe do posjeda vlastelinstva virovitičkog samo »i kotaru slatinskom, dok je
posjed, što ga je kupio u kotaru virovitičkom, većim dijelom već i rasprodao.
Tako je primjerice staru hrastovu šumu Napast i Brezik u površini u 1.200 jutara
prodao za 2,500.000 kruna, a pustaru Antunovac u površini od 1.100 jutara sa cijelim
fundusom instructusom za 1.060 kruna po jutru šestorici Njemaca iz Apatina u Bačkoj,


426
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 35     <-- 35 -->        PDF

dok si je zemljišna zajednica Virovitica razbijala glavu, da li može za tu pustaru, koja
graniči na njen posjed, kao i na kućišta same Virovitice, dati svotu od 1.000 kruna po
jutru, koju je novi vlasnik od iste zatražio.


Svratiste u Virovitici prodano je samo za 120.000 kruna.
Pripomenuti valja, da je Ivan grof Drašković čitavi posjed, što ga je kupio od
vlastelinstva virovitičkog u kotaru virovitičkom, koli šume toli i ekonomiju jur rasprodao,
a nijedno jutro ispod 800 kruna. U kotaru slatinskom pridržati će si grof Drašković
pustare Senkovci, Višnjica, Spanat, Slatina i Noskovci, dok će pustare Ciganka,
Mlikleuš i Kapinci prodati, a ima za njih već i kupce sa više od 800 kruna po katastralnom
jutru.
Za pustare Kapinci i Ciganku u površini od 1.200 jutara ima kupce, koji mu nude
975 kruna po jutru sa fundusom instruetusom. Osim toga kani grof Drašković od podravskih
šuma u kotaru slatinskom, koje iznose 17.000 jutara, površinu od okruglo


4.000 jutara pretvoriti u drugu vrst kulture, dok je šumu Crnje u površini od 606 jutara
prodao tvrtci I. Frank i dr. u Osijeku zajedno sa zemljištem za 1.150 kruna po jutru,
pri čem će tvrtka sigurno opet nešto zaslužiti.
U drugu vrst kulture kani novi vlasnik pretvoriti slijedeće šume, koje će ali a
vlastitoj režiji izraditi:


a) Šumu Lipik u površini od 315 jutara;


b) » Brezik u površini od 206 jutara;


c) » Petrovac u površini od 1885 jutara;


d) » Prolom u površini od 425 jutara;


e) » Olovnik u površini od 949 jutara.


Napominje se, da će zemljište gore navedenih šuma biti prikladnije za oranice i
livade, nego za šumski uzgoj. Drvnu masu gore navedenih šuma želi novi vlasnik lih
radi toga unovčiti, da uzmogne otplatiti zajam od 15,000.000 kruna, što ga je učinio, da
podmiri kupovninu.


Prodajom gotovo svih pustara u kotaru virovitičkom, a donekle i u kotaru slatinskom,
te unovčenjem drvne mase iz gore navedenih šuma kao i prodajom zemljišta
od dotičnih šuma ostati će novom vlasniku tada jedino u kotaru slatinskom oko 20.000
jutara i to pustare Slatina, Višnjica, Spanat, Senkovci i Noskovci u površini od 8.000
jutara i podravske šume u površini od okruglo 12.000 jutara, na kojoj će se površini
i nadalje po novom vlasniku šuma uzgajati. Ovih 20.000 jutara zadržati će si novi´
vlasnik, te ne želi ništa više prodati.


Za brdske šume, što ih je kupila francuska tvrtka, nema izgleda većoj parcelaciji,
već će se na istom zemljištu i dalje šuma uzgajati.


VI. Faktična prodajna vrijednost šuma. 1. Podravske šume. a) Kotar
Virovitica. Kako je napred spomenuto, prodana je hrastova šuma Brezik—Napast u
površini od 1.20O jutara za 2,500.000 kruna, što čini okruglo 2.080 kruna po jutru. Šumu
je kupilo jedno holandesko dioničko društvo, pri kojem sudjeluje i »Brodsko dioničko
društvo za trgovinu drva«.
U svrhu što boljeg iskorišćenja te šume gradi se po Brodskom d. društvu u trgovištu
Virovitica pilana u velikom stilu, pri kojoj će biti zaposleno preko 1.200 radnika.
Šuma je udaljena od trgovišta Virovitica kojih 4 do 5 km. Ostalih 2.300 jutara podravskih
šuma u kotaru virovitičkom, što čini Lozansku i Bušetinsku Gjoltu, kupila je
Hrvatska zemaljska banka u Osijeku za 800 kruna po jutru, aji tako, da pri višku iznad
80O kruna sudjeluje u polovici opet Ivan grof Drašković, ako bi se iste šume dalje prodavale.


b) Kotar Slatina. U kotaru slatinskom kani za sada i najdulje za pet godina novi
vlasnik lih radi otplate zajma voditi jače sječe u slijedećim šumama: Lipik, Brezik,
Petrovac, Prolom, Olovnik i donekle u Orešačkoj Ojolti.


427
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Sve te šume jesu u glavnom 40—50 godišnje hrastove sastojine pomiješane sa
grabom i bukvom, u kojima se mjestimično nalaze umetnuta starija hrastova stabla
bolje kakvoće. Sva drvn a mas a tih šuma, koje iznašaju površinu od okruglih 4.000
jutara, već je prodana, dok će se zemljišt e nakon sječe posebno prodavati.


Sva hrastova i ina stabla između 10 i 40 cm. kupila je 11 tim šumama tvrtka A.
Engl i sinovi iz Pečuha, te plaća za stabla sposobna za tehničku porabu od 11 do 30 cm.
debljine 14 kruna po 1 m3, a za ona iznad 30—40) cm. debljine 30 kruna po 1 m3, u vagon
stavljeno.


Sva stabla iznad 40 cm. debljine kupila je tvrtka Kopstein i Klein iz Budimpešte,
te1 plaća 48 kruna po 1 m3, u vagon stavljeno.


Stabla tanja od 11 cm. debljine, te vrškovje i otpatke kupila je za gorivo tvrtka
Breuer iz Barča i tvrtka Deutsch iz Slatine.


Svu drvnu masu između 5 i 11 cm. debljine kao i onu, što nije sposobna za tehničku
robu, nadalje otpatke, vrškovje i t. d. dužan je vlasnik postaviti na željezničku
stanicu, te dobiva od gore spomenutih tvrtki popriječno 20 kruna po šumskom hvatu,
dok će se iz stabala tanjih od 5 cm. debljine i ostalih otpadaka paliti ugalj.


Primjera radi, što će svakako zanimati bivše procjenitelje Kr. zemaljske vlade
kao i one Brodske imovne općine, navađam, da u šumi Petrovac ima popriječno po
jutru 140 m 3 drvne mase, od toga otpada 65% na tehničku robu.


Ovi su podaci uzeti sa površine od 400 jutara, na kojoj je jur čista sječa vođena.
Vlasnik dobiva za drvnu masu u šumi Petrovac (površina 1.885 jutara) čistih 800 kruna
po jutru, a za zemljište dobiva napose po 400 kruna. Za ostale šume može se uzeti
kubikatura po jutru 100—120 m3, od toga otpada 40—50% na tehničku robu.


Razumijeva se, da je s izradbom i izvozom zaposleno na hiljade, najviše domaćih
radnika. Šume leže ili tik željezničkih postaja Mikleuš, Bukovica, Slatina, Medinci ili
su popriječno najviše 3 do 4 km udaljene od tih postaja.


U trgovištu Slatina gradi se također pilana većega stila po Emilu Bačoka iz
Vrbanje, gdje će se rezati roba počamši od 30´ cm. debljine.


Razumije se, da će se kroz 5 godina sjeći najmanje godišnje četrdeset do pedeset
hiljada kubnih metara drvne mase, jer se u svim gore navedenim šumama siječe
najeđamput.


2. Brdske šume. Kotar Virovitica i Slatina. Za brdske šume govori se, da ima u
njima 3,000.000 m3 bukovine sposobne za tehničku robu. Francusko društvo nije položilo
cijelu kupovninu od 15,500.000 kruna, već samo jamčevinu od 3,000.000 kruna, katu
pak kroz 15 godina izraditi stare bukove sastojine prema nekom sječnom redu i podjedno
uživati mlade sastojine proredama. Sječa će se voditi djelomično oplodna i djelomično
čista. Čiste sječine posaditi će se žirom kitnjakom.
Gruntovni vlasnik brdskih šuma ostaje i nadalje knez Adolf Schaumburg-Lippe,
koji podjedno ima pravo nadzora godišnjih sječina s razloga, što stanoviti godišnji
prihod ide na račun otplate kupovnine.


Koliko je kup podravskih šuma bio vrlo povoljan po kupca Ivana grofa Draškovića,
ne može se to isto kazati i za kup brdskih šuma, a to lih radi prevelike drvne
mase, koja će se morati godišnje sjeći, t. j . hoće li se moći uopće posjeći, izraditi,
izvesti i unovčiti. Uzimajući u račun, da vlastelin Ivan grof Drašković siječe godišnje
najmanje 50.000 m3 koli tehničke robe toli ogrijeva, to je za izvoz tih 50.000 m3 potrebno
godišnje najmanje 5.000 vagona ili na dan 13 vagona, računajući, da u jedan vagon
stane 10 m3.


Vlastelinu Ivanu grofu Draškoviću stoje na raspolaganju u glavnom četiri željezničke
postaje: Mikleuš, Bukovica, Slatina i Medinci. Tad se i u najbolje m slučaju,
računajući i blagdane i svaku postaju sa 4 raspoloživa vagona dnevno, ne bi mogla


428
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 37     <-- 37 -->        PDF

natovariti i izvesti drvna roba samog Ivana grofa Draškovića, a kamo li kad k tomu
pridolazi još drvna roba francuskog društva iz brdskih šuma tako redajući za iste željezničke
postaje u kotaru slatinskom.


Kako je napred spomenuto, imaju brdske šume najmanje 3>O0O.00O m3 drvne mase,
koja će se uživati kroz 15 godina. Prema tomu otpada na pojedinu godinu za izradbu


200.000 m3, od kojih otpada recimo samo polovica, t. j . 100.000 m3, opet samo na tri gore
navedene željezničke postaje, ostalo na kotar virovitički. Prema tome je uopće nemoguće
imati na svakoj postaji najmanje II? vagona dnevno na raspolaganju.
Još gore stoji račun sa radnim silama. Vlastelin Ivan grof Drašković ima zaposlenih
najmanje 1.500 radnika, većinom domaćih, susjedni baruni braća Gutmann imaju
u planinskim šumama zaposlenih opet najmanje 2.000 radnika, većinom domaćih. Dakle
će francusko društvo morati tražiti strane radnike, koji su svakako skuplji od domaćih,
*e bi se lako moglo dogoditi, da francusko društvo ne će moći udovoljiti svojim godišnjim
obavezama prema knezu Schaumburg-Lippcu.


Faktična prodajna vrijednost šuma (zemljište i drvna masa) može se prema gore
razloženom, a i prema faktičnim podacima uzeti za podravske šume sa najmanje 1.200
kruna, a za brdske šume najmanje 600 kruna po jutru, što čini za ukupno 40.000 jutara
šume kako slijedi:


17.000 jutara podravskih šuma a K 1.200 . . . = K 20,400.000
23.000 jutara brdskih šuma a K 60O . . . . — K 13,800.000
Ukupno K 34,200.000


Odbiv od toga površinu na puteve, šančeve, prosjeke, neplodno tlo i t. d. sa
okruglo 1.000 jutara po 900 kruna, t. j . ukupno 900.000 kruna; odbiv nadalje od ukupnih
34,200.000 kruna 4.3% na postotnu pristojbu, t. j . 1,470.600 kruna; odbiv napokon od
ukupnih 34,200.000 razne izdatke, u najgorem slučaju sa 1,000.000 kruna, pokazuje se
faktična prodajna vrijednost šuma bivšeg vlastelinstva virovitičkog sa 30,830.000 kruna,
dok je procjena učinjena po vladinim izaslanicima i po izaslanicima Brodske imovne
općine iznosila za cijelo vlastelinstvo virovitičko sa cijelim fundusom instruetusom u
povoljnom slučaju tek 30,000.000 kruna.


VII. Z a g 1 a v a k. Čim je uslijedila .prodaja vlastelinstva virovitičkog, sveopći
je glas bio »grof Ivan Drašković mora propasti, njemu nemaj spasa« i t. d., nu iz svega
toga nije ništa, već obratno, grof se smije, da mu ostaje u kotaru slatinskom ravnih
20.000 jutara tako reći badava, od toga 8.O0O jutara najbolje ekonomije i 12.000 jutara
krasnih podravskih šuma.
I pisac ovih redaka rado dijeli radost grofa Draškovića s utjehom, da je bar
nešto od nekadanjeg vlastelinstva virovitičkog ostalo u rukama domaćeg, hrvatskog
velikaša.


Ova prodaja neka bude ujedno nauka nama šumarima, kako treba da šume procjenjujemo,
naročito s obzirom »na prodajnu vrijednost« šuma. Mi šumari, svi bez
razlike, znamo procjenjivati šume samo po jednoj te istoj šabloni, dok ih sa prometnog
i trgovačkog gledišta ne znamo nimalo. A zašto? Jednostavno zato, što prvo ne pratimo
dovoljno, kako bi to trebalo, trgovačke vijesti o drvnoj robi s obzirom na to,
kakova se drvna roba potražuje, te koja joj je cijena, drugo što se prometu i trgovini
drvom podaje slaba pažnja na šumarskim školama, dok se to za više trgovačke škole
ne može kazati.


S toga razloga događa se vrlo često, da gotovo svaki drvotržac, naročito ako je
svršio višu trgovačku školu, pogodi bolju prodajnu vrijednost ne samo cijelih šuma, već
i pojedinih stabala, nego šumar, pa bio on i akademičar.


429
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Da je u nas šumara, svih bez razlike, iole trgovačkog znanja, a naročito onog o
trgovini drvom, ne bi se dogodilo, da je vlastelinstvo virovitičko kupio drugi kupac, još
k tomu na vjeresiju, a ne Brodska imovna općina, koja je mogla čitavu kupovninu tako
reći u gotovom isplatiti, a što je još najljepše, kupio je taj drugi kupac virovitičko
vlastelinstvo znatno skuplje, nego što je to bilo ponuđeno Brodskoj imovnoj općini.


Nadalje se ne bi dogodilo, da se krasne 40 do 50 godišnje, tako reći čiste hrastove
uzor-šume, kojih je jedva naći i kod Brodske imovne općine, moraju sjeći u najboljem
prirastu lili radi namirenja kupovnine. K tomu dolazi još i ta žalosna činjenica, da će
se znatne površine otuđiti daljnjem šumskom uzgoju, a kakav utjecaj imade to i na
klimatičke odnošaje, prepuštam sudu štovanog čitaoca.


Tako je glasio doslovno dopis u »Hrvatskoj obrani«, bivšem dnevniku u Osijeku,
mjeseca februara 1913. godine, kojega sam bio sastavio kao mladi kotarski šumar
službujući iste godine u Slatini.


Nakon izašlog dopisa primio sam pismo od sada već pokojnog upravitelja šumskogospodarstvenog
ureda Brodske imovne općine g. Mile Masleka, kojim mi je saopćio,
da pravoužitnici nisu bili zauzeti za kup i da je prodajna cijena bila odviše visoka.
Istodobno interesirao se za mene s obzirom na izašli dopis posrednik kupoprodaje i
ujedno zastupnik vlastelinstva virovitičkog gosp. Schmidt, koji mi je saopćio, da je
novčana vrijednost vlastelinstva virovitičkog ustanovljena po izaslanicima vlade i
Brodske imovne općine sa ukupnih 23,000.000 kruna — i to 13,000.000 kruna za ekonomiju,
a samo 10,000.000 kruna za šume. Mislim, da daljnji komentar tomu nije potreban,
kada se uoči, da je Brodska imovna općina tada posjedovala gotovinu od 129,000.000
kruna.


Da sudbina bude još zlobnija i gorča, kupila je Brodska imovna općina prije
četiri godine od nekadanjeg vlastelinstva virovitičkog ostatak ostataka brdskih šuma
u kotaru slatinskom u površini od 9.000 jutara za 27,000.000´ dinara, ali sama kupovnina
nije isplaćena u gotovom novcu, već je prodavaocu dala ekvivalenat od cirka 12.000 nr´
stare hrastovine. Od ovih 9.000 jutara otpada 4.200 jutara na sječine stare 1—10 godina,
a 4.800 jutara na mješovite sastojine bukve, graba, hrasta razne starosti od 40 godina
na niže. A koliko je milijuna kruna od onih prvobitnih 29,000.000 kruna Brodska imovna
općina izgubila kupovanjem austrijskih i mađarskih ratnih zajmova, nije mi točno
poznato.


Svrha i cilj ovog članka jeste, da se sve naše imovne općine i jače zemljišne
zajednice, koje posjeduju gotovog novca, zainteresuju za kup šuma od veleposjeda, pa
bio taj i udaljeniji od samog njihovog središta, a takovih objekata ima mnogo. Na taj
će način one najbolje osigurati svoje šumske glavnice i ujedno spriječiti, da se šume
veleposjeda, koje se nemilosrdno parceliraju putem fakultativnog otkupa, bezrazložno
po pojedincima devastiraju i pretvaraju u drugu vrst težadbe i to još na strogo absolutnom
šumskom tlu (primjerice kod bivšeg vlastelinstva Novi Marof uz državne ceste
Zagreb—Varaždin i Varaždin—Križevci).


Ing. Kolibaš M. Rudolf,


kr. viši šumarski inspektor u p.


430