DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 16     <-- 16 -->        PDF

JANKO ŠUŠTERŠIČ (CRNI LUG) .


BUKVA U GORSKOM KOTARU


(LE HETRE DANS LE „GORSKI KOTAR")


I.
U prošloj godini čitasmo nekoliko članaka o rentabilnosti bukve.
Promotrimo dakle bukvu u Gorskom kotaru u visini od 600 m i više nad
morem. Konstatujmo ono, što postoji, te ono, što bi moglo i moralo da
postoji. U navedenim visinama nailazimo na:


1.
običnu bukvu i njezine varitete:
a) kamenu bukvu
b) »bukvu Gorskog kotara«1
2. crni grab (Ostrya vulgaris, Willdenow).
Pri obično j bukv i razlikujemo crvenu bukvu sa crvenom
(smeđom) srčevinom i bukvu bjelicu bez te srčevine. Trgovci idu u prvom
redu za bukvom bjelicom, jer je mnogo vrjednija. U proporciji dostiže
na tržištu cijene četinjača, te se može stoga i mnogo laglje da unovči.
Za željezničke pragove traži se u prvom redu bjelica, no uzimlje se za
pragove i crvena bukva.


Nekoji vješti trgovci i šumski težaci hoće da prepoznavaju bukvu
bjelicu po tome, da je zaraštena mahovinom, više puta po čitavom stablu
do u same grane. Paze i na žljebavost debla. Sa stručnjačke se strane
navodi, da vapneno tlo prouzrokuje prividnu srčevinu pri bukvi. Posve
bi se to teško moglo ustvrditi, jer se nailazi na istom tlu u neposrednoj
blizini i bukva sa srčevinom i bez nje (u istoj starosti, istom uzrastu).
Može se ipak reći, da kod srčevine bukve ima neku ulogu i voda.2


Poznato je, da bukva stavlja prilično velike zahtjeve na fizikalna
svojstva tla. Pogotovo traži i svježinu grude. Ako ove nema u doba
vegetacijonog perijoda (ljetna suša), to organizam stabla ne može da
funkcijoniše normalno, pa se u starijem drvetu, koje služi u glavnom samo
još za transport vode (a te baš nema za vrijeme suše) stvara prividna
srčevina. Isto se događa na pr. kod javora.


Kako je naš krševiti teren vrlo nijansiran s obzirom na stojbinu
(i u užem smislu riječi), to se događa, da si jedna bukva može i u suši da
crpi dostatno vode iz zemlje, a druga susjedna ne. Stoga dolazi, da od
tih dviju bukava jedna srčevine nema, a druga je ima. Još više ima jedna
bukva srčevinu radi svoje individualnosti i poradi toga, što eventualno
stoji i na vapnenom tlu, te je već dostigla svoju »kulminaciju mladosti«.


IP´očetkom zrelosti, poslije kulminacije mladosti, stvara se pri bukvi
drvo više zagorjele boje, koja u srčevini prelazi često u jako tamno-smeđi
ton sa raznolikim šarenilom, poput fladra. Takav stadij bukova drveta
prvi je znak i za mogućnost početka truleži. Da je tome tako, pokazuju
najbolje stara, dozrela, oborena i razrezana bukova stabla, kod kojih baš


1 Šum. List br. .. i 7., 1929.: I. Šuštcršič : »Nešto iz uzgajanja šuma«.
2 Dr. Andrija Petračić: »Uzgajanje šuma, I. dio«, Zagreb 1925.


408
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ta srčevina prelazi zaista više manje u stadij truleži, a periferija debla sa
svojim bjelikom posvema je još intaktna.


Na stojbinama sa vazda i dostatno svježim, bukvi pogodnim tlom i
dobrim sklopom ne nailazi se normalno na veću srčevinu od prosječno
15% promjera debla. I ta je više puta tek posljedica zastarčenja, ozlede
itd. u mladosti. Najveći dio (75% i više) bukovih stabala pokazuje sasvim
bijelo drvo — pogotovo do svoje kulminacije mladosti.


I da dosta i konstantno svježe tlo (naročito za vrijeme vegetacije!)
vrlo mnogo odlučuje u pogledu bjelika, vidimo na onoj mahovinom obraštenoj
bukvi. Na njoj ne bi uopće ni bilo mahovine, kad se ne bi nalazila
na stojbini pogodnog sklopa, sa stalnom dostatnom vlagom zraka, pa i tla.


Nema dvojbe, da i kod te bukve možemo očekivati bjelicu u prvom
redu i stalno samo do početka zrelosti.


»Kulminaciju mladosti« postizava bukva na pogodnoj joj stojbini sa
svojom 100.—120. godinom. Na više manje nepogodnoj stojbini, te naročito
ako se pokraj toga nalazi u većim visinama (1100 m i više nad morem),
počinje ona ranije dozrijevati, dobiva srčevinu, ili barem onu zagorjelu
boju, koja sliči boji suhog bukovog drveta.


Za kamenu bukvu vrijedi u principu sve ono, što je rečeno za
običnu bukvu. Razlika je pri kamenoj bukvi tek ta, da ona nije tako jako
podvržena toj prividnoj srčevini. Ona je normalno žljebasta, kao i bukva,
koja je obraštena mahovinom (na stojbini, kao što je ranije navedeno).
Takove bukve bjelice sliče koji put na prvi pogled — grabu.


»Bukva Gorskog kotara«, sa svojom karakterističnom korom,
posve je jednaka u drvetu običnoj bukvi — sa razlikom, da ima nešto
žilavije drvo, koliko se moglo do sada ustanoviti. Budući da se nailazi
samo u pojedinim egzemplarima, to se navodi ovdje više radi kurijoznosti.


Crn i gra b pripada doduše drugoj familiji, nego što je bukva, ali
se navodi zbog toga, što se (svakako samo kao grm) nailazi tu i tamo na
prisojnim škrapovitim stranama čak u visini od 1000 m nad morem (Masiv
Risnjaka), pak se prema tome može zaključivati, kuda sve više može da
se popne obična bukva i gdje je ovoj posljednjoj optimum.


U visini od 1000 m nad morem — sa pojenjavanjem prema dolje i
prema gore — taj se optimum bukve prosječno zaista i nalazi, budući da
se naročito u tim visinama bukva vanredno lako naplođuje (kud i kamo
lakše, nego četinjače), te ima neočekivanu izbojnu snagu.


Bez sumnje stoji, da o visini, u kojoj se za pojedina područja prosječno
nalazi optimum, odlučuje i ekspozicija i blizina mora.


II.
Pored svega dosad navedenog mora se konstatovati, da Gorski
kotar nema osobite bukovine s razloga, jer je najbolju potrošio, druge si
uzgojio nije, a stare — možda već i prezrele — sastojine odbacuju razmjerno
vrlo malo uporabiva tvoriva, naročito pak što se tiče bijelog,
čistog drveta, kojemu je cijena zaista dobra. To stoji, jer su favorizovane
bile rentabilnije vrste drveća, jer se vidjelo još prije 20—30 god., da i
najbolja bukovina nema osobite prođe i cijene. A konačno nije bilo nikoga,
koji bi spekulativno sa bukvom računao za budućnost. Još manje


409
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 18     <-- 18 -->        PDF

pak kušalo se pokazati, kako bi se i u Gorskom kotaru moglo uzgojiti
valjano, skupocjeno bukovo tvorivo drvo — bukva bjelica.3


S ogrjevnim drvetom, što ga odbacuju bukove sastojine u Gorskom
kotaru najviše, nemožemo da operišemo. Vanredni razvoj tehnike
i kemije ne dozvoljava, da se zauzimljemo za produkciju ogrjevnog
drveta — naročito ne u budućnosti.4


Po skoro isključivom prebirnom gospodarenju u šumama nijesu se
mogle niti da uzgoje bukove sastojine, koje bi mogle da odbacuju prvovrsno
tvorivo — i s obzirom na maksimalni postotak i s obzirom na čistotu
istog.


Stoga bismo morali da se preorijentišemo u Gorskom kotaru u pogledu
uzgajanja naših šuma — naročito ako hoćemo, da se približimo
rentabilnosti bukve.5


Istina jest, da i prebirne šume nisu na odmet. Ako je njihova glavna
karakteristika ta, da oplodnja traje kroz čitavu ophodnju,6 to je također
istina, da ona može da traje najmanje samo pol ophodnje,7 te da se naročito
u tom slučaju mogu da postignu jednoličnije sastojine, koje (kao takove)
mogu da nam dadu bukvu ipak sa »podesnijim« tvorivom. To bi
bila tzv. »sređena« prebirna šuma (Geregelter P´lenterwald) za razliku
od »nesređene« prebirne šume (Ungeregelter Plenterwald). Jer ta se
sređena prebirna šuma vodi po sijekovima, koji svaki za sebe predstavlja
prebirnu šumu u užem smislu riječi, sastavljenu (u njezinom širem smislu
riječi) zaista onda od pojedinih dobnih razreda, na pr. od 10 do 10 godina.


U Gorskom se kotaru viđaju u glavnom slike sređene prebirne
sječe — no ipak ekstenzivno gospodarene. Imade i slika oplodne sječe,
akoprem nastadoše te — i nehotice — ondje, gdje se prebirno gospodari.
To je najbolji znak, da šuma ipak više voli jednoličnost nego ekstremnu
razliku dobnih razreda u poretku stablimičnom, u čoporima ili malim
grupama.


Pri intenzivnom gospodarenju i na bar donekle prikladnim stojbinama,
isključiv visoke elevacije, lošu ekspoziciju i slično, mora se upravo
stručnjački nastojati, da se sačuva sastojinama karakter prav e prebirne
šume. Inače se postizavaju obično jednodobnije sastojine — već stoga
na pr., jer se ne može šumi narediti bez dalnjega, da se nesmije naploditi
(gdje joj je to uopće moguće) svuda u isto doba — naročito za slučaj punosjemenske
godine.


Bezuvjetno se ne može pristupiti tvrdnji, da sama priroda ukazuje
na prebirnu šumu. Time neću da kažem i dokazujem, da je prebirna
sječa možda bezuvjetno nepodesna. Ali mora se naglasiti, da mi u Gorskom
kotaru ne trebamo da se »vraćamo natrag k prirodi« na pozive
stručne literature iz posljednjeg doba. To neka čine oni, koji htjedoše


3 U Šum. Listu br. 4, 1904., str. 163., g. ing. M i 1 e t i ć kaže ... »šume u Gorskom


kotaru jedan su još neriješeni problem u pogledu uzgoja, uređivanja i eksploatacije«.


4 Prof. dr. N e n a d i ć: »Uređivanje šuma«, Zagreb 1929. Isto stanovište — str. 50.


5 Šum. List br. 2, 1924.: »Štete od koza po šumama«. Str. 75: »Kod nas su sve


šume (ne uvijek potpuno opravdano) uređene za prebirno gospodarenje...« (Izjava
struč. profesora šum. akademije g. 1918., 5. XII.).
6 Eckert, H. Karl, v. Lorenz: Lehrbuch der Forstwirtschaft III, Wien 1899
(po prof. Gayeru).
7 Vidi 5.


410
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 19     <-- 19 -->        PDF

previše propisivati, što priroda treba da radi. Mi se ne odalečismo od
prirode (izuzev devastacije i slično).


Stručnjačkom se uzgajanju šuma posvećuje u Gorskom kotaru premalo
pažnje i neće da se prepozna pri sređenoj prebirnoj sječi — proreda
Ne ona proreda jednoličnih, jednodobnih i t. d. sastojina, ali ipak proreda
u formi čišćenja, uzgajanja i t. d.s


Nuzgredno je pitanje, da li da se proreda ubraja u međutimne užitke
ili u glavne užitke dotično da li su prorede u prebirnim šumama »dozvoljene
« ili ne — prema nedavnoj stručnoj literaturi.9


Pri doznaci sječivih stabala proredni je neizvađeni materijal, koji
neće dati nikad valjanih stabala, često samo privid , da su zastupani
niži debljinski razredi. I pogdjekoje se stablo izvadi za račun »privida«.


Tko bi pak mislio, da može pod tim zastarčenim, ćućavim, manjkavim
stablićima uzgojiti bezuvjetno i u svakom slučaju dobar podmladak,
taj se opet vara. (Principi zaštite i t. d, podmlatka moraju se promatrati
i sa stanovišta nauke o sunčanoj energetici.10) I vara se taj već stoga, jer
je oborio na račun tog »privida« možda više dobrih i najboljih sjemenjaka.
Stabla, koja započeše ili će tek započeti sjemeniti, nemaju odmah dostatnog:
kapaciteta oplodnje.


U prebirnoj se šumi nemogu da odgajaju stabla maksimalnog bukovog
tvoriva, što takova šuma nema pravog" sklopa, a ondje, gdje se
ovakav nalazi, poremećuje se on brzo sječama. Stabla uzrastu duboko granata
sa razmjerno velikom krošnjom. I ako su možda i uzgojeni donekle
podesni čopori bukovih letvenjaka — visokih, ravnih, čistih — eto dolazi
u njima ili pokraj njih sječa zrelog bukovog ili četinjastog stabla i oni
stradaju djelomično već pri sječi, a djelomično pri prvom jačem južnom
snijegu, naročito pak pri poledici. Stradaju od snijega, jer nemaju potpore
ni veze sa susjedstvom.


..


Ako bismo htjeli da zaista na naše dobro pogodujemo bukvi, morali
bismo prema prednjim navodima da prihvatimo ili prebirnu sječu sa do


bom oplodnje jednakom ^ .´ oplodnu sječu u novijem smislu rijeci sa
dobom oplodnje u trajanju od 21—40 god., pri kojoj bi bila za naše kraške
terenske prilike (u vezi sa vrlo promjenljivom stojbinom i t. d.) najpodesnija
Bavarska kombinovana metoda po prof. Qayeru.11


0 prebirnoj sječi bijaše već dosad nekoliko navedenih momenata.
Ako pak uzmemo u obzir oplodno doba y , to bi ta metoda mogla


bar sa 50% pogodovati bukvi (pa svakako i jeli). Kako se pak tim .
već vrlo mnog"o približismo oplodnoj sječi sa oplodnom dobom od 21—40


8 Dr. Baien Josip: »O prorcdama, I«, Zagreb 1929.: str. 146 i t. d. — o


prebornoj proredi.


´ Vidi s str. 51, 52.


10 Vidi medu inim interesantan članak: »Allgem. Forst- u. Jagdzeitung, Frankfurt


am Main. Svezak juni, juli 1913. Ma x Wagner : »Die Sonnenenergie im Walde«.


11 Vidi c


.


411
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 20     <-- 20 -->        PDF

god., to će biti najbolje, da se rasprava svede odmah na tu metodu, koja


imade mnogo zajedničkoga sa prebirnom sječom j , samo je još dosljed


nija u pogledu uzgoja bukve sa maksimalnim tvorivom.
Oplodna sječa u novijem smislu riječi pruža i za
naš krševiti teren dostatno jamstvo u pogledu zaštite tla. Jer oko te se
stalne i istinske zaštite tla zaista i kreće čitavo kolebanje nazora, kakova


treba da bude metoda uzgajanja šuma u Gorskom kotaru, pa da se može
da udovolji svim zahtjevima šumarske nauke u pogledu zaštite tla i t. d.
Ako bi se htjelo da ustvrdi, kako ta oplodna sječa ne može pogodovati
vrlo eksponiranim, strmim ili škrapovitim stranama, grebenima,
visovima i t. d., to se mora na to pripomenuti, da imademo za takove
slučajeve na raspolaganje uređajne razrede (´Betriebsklassen), nuzrazrede
i t. d., a osim ovih posebne forme te metode, naročito pak bavarsku već
napomenutu kombinovanu metodu. Ta je metoda slobodna od svake
šablone, pa se stoga može upotrebljavati u svakoj formi sječe i posvema
prilagoditi svim nijansama staništa, ekspozicije i t. d. našeg kraškog


terena.
Ako se po koji stručnjak izjavio protiv te bavarske kombinovane
metode, jer nije najprikladnija za njegova gospodarska područja ili okolinu,
nije time još rečeno, da ona ne vrijedi ni za Gorski kotar. Što se
bukve tiče, to nam ta bavarska metoda daje gotovo posve slobodne ruke


— i u tome, da uvedemo za tu listaču na prikladnim staništima (shodno
svakako u manjem opsegu) čistu oplodnu sječu, koja joj najviše pogoduje
u pogledu oplodnje i uzgoja prvovrsnog mladika, letvenjaka pa stoga i
sječivih stabala maksimalnog tvoriva.
Najpodesniji bi bio uzgoj bukve inač e svakako u većim i velikim
grupama — već i s razloga navedenih u posljednjoj alineji glave HL, a
osim toga radi vrlo gustog bukovog uzrasta u mladosti,12 pri kojem ona
jedino može da stvara stabla, koja će biti ravna, čista i bogata na tvorivu.


Stablimična mješavina bukve sa četinjačama komplikovanija je sa
gledišta uzgajanja, naročito u optimumu bukve.13 Pri takovoj mješavini
treba vrlo vještog postupka, ako se uz četinjače hoće da uzgoji i lijepa,
kvalitetna bukova deblovina. Ovdje treba dati oplodnji jele izvjestan
prethvat,14 a iza jele naploditi bukvu, koja imade da upotpuni sve preostale
rupe i rupice jelovog mladika.15


I konačno, u dobi letvenjaka mora da se bukva nađe sa četinjačom
na istom stepenu razvitka — niti nesmije da bude potištena niti dominantna.


S početkom proreda laglje može šumar da onda reguliše razvitak
bukve i četinjače — naročito kad ova započne prestizavati bukvu.


12 Vidi K


13 Vidi 1.


14 Vidi *.


15 Šum. List, novemb. 1929. ing. Anić : »Ekskurzija zagreb. stud. šumarstva u
Čehoslovačku«. Ondje bukva dobiva zadaću »formisati vrijedne sastojine« — »jer se
u mješavini s njome dobije najveći % tehničkog drva«. Dakle nije baš posvemašnja
svrha uzgajanje bukve kao takove, već da služi u prvom redu kao sredstvo za regulaciju
razvoja sastojine sa drugom vrsti drva kao glavnom — sredstvo, koje se dade
ondje vrlo dobro unovčiti.


413
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Pa i po toj formi stablimične mješavine dolazit će pri primjeni bavarske
metode, da će se (radi vrlo u svakom pogledu niansiranog kraškog
terena) formisati grupe raznolikog opsega, sastojine i sastojinice tipične
za sebe. I one će pokazivati, da se pri navedenoj metodi uopće nemože da
prelazi preko sastojinskog gospodarenja. A to sastojinsko gospodarenje bit
će to izrazitije, što intenzivnije će postajati naše šumsko gospodarstvo.


Ništa ne smeta, ako prebirna šuma daje maksimalnu masu. Oplodna
sječa daje mnogo bolju kvalitetu, koja sa svojom cijenom izjednačuje
razliku do maksimalne mase. Uvjet je toj kvaliteti, osim načina uzgoja:
a) stanište i b) ophodnja.


Samo na posve pogodnom staništu možemo se upuštati u namjer n
o uzgajanje bukovog tvoriva. Samo ovdje možemo da tražimo rentabilnost
bukve. Sva ostala staništa mogu i moraju imati bukvu zaista u
prvom redu kao »majku šume«. Ako možemo na tim ostalim staništima
uzgojiti razmjerno što više kvalitetnog tvoriva, tim bolje. Ali uvjet ovdje
postavljati ne možemo.


Uvjet za ostala staništa samo je taj, da se nastoji uzgajati i podržavati
to izrazitima stablimična mješavina sa četinjom, što lošije i eksponiranje
je stanište. Na takovom normalno osušnom i škrapovitom staništu
obično je više manje i teška zadaća podržavati toliko i tako poredanih
bukava među četinjačama, kao što bi to bilo poželjno. Jer takova staništa
zauzimlju i onako u prvom redu četinjače — jela, a napose smreka.16 Za
bukvu ponajprije nema dosta — vode. Naročito za jednogodišnju biljku,
koja pri prvoj omanjoj žegi pogiba.


´Poznato je, da i jela zahtijeva skoro jednako dobra svojstva tla, kao
i bukva. Ali razlika je između bukve i jele u tome, što nam jela i ondje,
gdje bukva otkazuje svoju rentabilnost, daje razmjerno još vazda dovoljan
prihod, koji je evidentan bez dalnjih računa. Stoga bi oni, koji ne
mogu bez daljnjega da se opredijele i za bukvu, trebali da ustanove razliku
između kvantitativnog + kvalitativnog prirasta bukve i jele samo za
posvema podesna staništa bukvi (koja odgovaraju svakako i jeli u punom


^opsegu).


Već u glavi I. bijaše napomenuto, da bukva na pogodnoj stojbini
postizava »kulminaciju mladosti« sa 100—120 godina. Ta bi starost bila
dakle i ophodnja za bukvu, od koje očekujemo maksimalni postotak prvovrsnog
tvoriva. Pri toj ophodnji možemo da očekujemo prema elevaciji,
ekspoziciji i bonitetu tla prosječno prsnu debljinu od 32—45 cm. Trupce
od 50 cm debljine u našim prilikama, iz ranije navedenih razloga, ne možemo
da tražimo, premda bi inače poželjni bili."


\


IV.
Konačno moram da navedem još nekoliko momenata s obzirom na


predstojeću raspravu.


Naročito pri bukvi treba paziti na štetni upliv refleksa svjetla.18 A
taj može prije da se pojavljuje pri tipičnoj prebirnoj šumi, nego u šumi
s oplodnom sječom.


16 Vidi \
17 Vidi 4. Stranica knjige: 75.


18 10


Vidi °, str. 49., zatim.


413
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Nije kriva toliko vodena kap, koja bije o tlo naročito na periferiji
krošnje stabla, koliko refleks svjetla od svjetle kore stabla, da ne može
da uspije oplodnja ili već gotovi maleni podmladak — naročito pod stablom
. u blizini stabla.19


Cim pod takovim stablom još otvrdne tlo ili se naseli obično široka,
niska trava oštrica — nema više podmlatka, doklegod se ne promijeni
situacija.


Inače viđamo, da se vrlo rado naseli ispod stabla jele bukva, a ispod
bukve jela i smreka. Dapače ispod jele smreka, ispod smreke pak jela.
Manje ugodno osjeća se bukva ispod smreke — što se i rijetko nailazi.


To prijateljsko sužiće ne temelji se baš samo na nastojanju izmjene
plodine, već i na činjenici, da svako drvo zahtijeva u svojoj individualnosti
i u neposrednjoj okolini za sebe u prvom redu sve ono, što
njemu može i mora da bude raspoloživo, pa prema tome i onaj omjer
sunčanog svijetla (u spektrumu: svjetlocrvene zrake) raznolike talasne
duljine, što ga ono može na dotičnom staništu pri izvjesnoj geografskoj
širini da apsorbiše.20


Budući da svaka vrst drveća ne zahtijeva za sebe istih uvjeta, logično
je, da pristupa, ako može, radije k susjedu, nego k svojem vlastitom
rodu. A da kao biljka dolazi pod stablo ili što bliže stablu, logično je opet
s razloga, što traži zaštitu (dostatnu vlagu tla za kratki još korijen) i
ugodan upliv refleksa topline, naročito u noćno doba.


Ako se bukva ne osjeća najbolje ispod smreke, nije začudno, kad
znademo, da se smreka nastanjuje normalno na najškrapovitijim, pa stoga
razmjerno osušnim staništima. Na takovim staništima ne nađe bukva u
prvom redu dovoljne — vlage tla.


fPod spomenutim traženjem zaštite nesmijemo podrazumijevati
samo traženje zasjene. Ako jedna vrst drveća ima mnogo veću apsorpcijom!
mogućnost svjetla, to je razumljivo, da će moći živjeti — uz ostale
uslove — i tada, ako je zasjenjena od drugih vrsti drveća sa manjom
apsorpcijonom sposobnosti. Budući da se to kod vrsti sa većom apsorpcijonom
sposobnosti događa već kroz mnogo tisuća godina, to one postadoše
s vremenom — uslijed zasjenjivanja (»zaštite«), naročito u mladosti


— mekanije, osjetljivije prema kasnim proljetnim mrazovima. Dosljedno
postadoše one ne toliko potrebite zasjene koliko — zaštite.21
U ovoj raspravi mnogošta vrijedi i za jelu, a naročito preporučam
za nju napomenuti način uzgajanja — već i radi bukve.
Budući da se već započesmo više zanimati za bukvu, to bi bilo od
značenja, da nastojimo, kako bismo k autohtonoj bukvi i jeli uveli u Gorski
kotar i plavu varijetetu (Pseudotsuga Douglasii).


Résumé. Sur les variétés du hetre dans le »Qorski Kotar« (Région montagneuse
dans la Croatie occidentale), sur leurs caractéristiques et causes probables de l´origine;
sur lq mode le plus approprié de traitement local des peuplements de hetre en combinaison
avec le sapin et l´épicéa; sur le jardinage en comparaison avec les coupes de
régénération, leurs avantages et désavantages, conclusions tirées d´expérience.


i9 Vidi 10_


20 Vidi 10,


21 Vidi 6, str. 24.
Vidi 10.


414