DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 36     <-- 36 -->        PDF

otpremu daje kupac materijala. Za dostavu šlepa ima se postarati kupac, koji nosi i sve
troškove oko dostave šlepa ili vagona na stovarište.


2. Ponuda se stavlja samo po meri jedinice i to za svaku skupinu mora biti u
ponudi naznačeno ciframa i slovima, koliko se nudi po meri jedinice (kom. prm., m3,
ili vagonu).
3. Najzad do 9 sati dana licitacije moraju ponuđači državljani Kraljevine Jugoslavije
položiti u blagajnicu Direkcije Šuma u Vinkovcima žaobinu označenu u poslednjoj
vertikalnoj rubrici gornjeg spiska. — Inostranci polažu dvostruku sumu žaobine.
— Žaobina se može položiti i u vrednosnim papirima kojima država priznaje
moć jamstva.
4. Između 9 i 10 sati dana licitacije predaju ponuđači predsedniku komisije za
održavanje licitacije reverse o položenoj žaobini, svedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti
i uverenja, da su radnju poreskhn vlastima prijavili, te uplatili javne dažbine
za ranije gdine i tekuće tromesečje. — U istom vremenu, a najzad do 10 sati imaju se
predati predsedniku komisije i pismene ponude providene s taksenom markom od 100
Dinara po arku. Ponude moraju biti u valjano zapečaćenom zavoju na kome mora biti
ispisano: Ponuda za licitaciju drvnog materijala i to skupine broj od ponuđača
N. N. — U tekstu ponude mora biti istaknuto, da su ponuđaču svi uslovi licitacije i
prodaje dobro poznati, da na njih u celosti pristaje i da ih usvaja.
5. Otvaranje ponuda počiraa u 10 sati onim redom, kako su predane. — Telegrafske
i takve ponude, koje ne odgovaraju uslovima licitacije neće se uzeti u obzir.
6. Materijal se prodaje kao viđena roba te kupac nema pravo prigovarati kvalitetu.
Državni Erar jamči samo za količinu robe na stovarištu do dana predaje robe. —
Predaja one skupine materijala kod koje kupovnina ne prede 25.000 Dinara predaće se
u roku od 8 dana od dana licitacije, a ostalih skupina od 8 dana od dana kada stigne
odobrenje licitacije po višoj vlasti.
7. Kupovnina se plaća kod blagajnice Kr. Direkcije Šuma odjedared za sve skupine
osim 18, 20, 21 i 30, i to najzad u roku od 14 dana nakon izvršene predaje. Za skupine
18, 20 i 21, polaže se kupovnina obračunata po uspehu licitacije u roku od 14 dana od
dana licitacije (kao avans), a konačni obračun vrši se na osnovi podataka službenog
vaganja po duplikatima tovarnih listova. — Kupovnina za skupinu 30 polaže se u dve
jednake rate od kojih prva dospeva u roku od 8 dana nakon predaje a druga u daljih
20 dana. Otprema duge će se dozvoliti samo u srazmjeri izvršene uplate.
8. Otprema materijala može uslediti samo iza uplate kupovnine ili kod skupina
18, 20 i 21 iza položenja avansa. Sav materijal mora biti otpremljen u roku od tri
meseca od dana predaje robe. — Materijal pod stavkom 30 mora se otpremiti u roku
od tri meseca po uplati druge rate kupovnine. — Za vreme od predaje materijala do
dana otpreme ako je ova usledila u dozvoljenom roku ne plaća kupac državnom eraru
naknadu za stovarište, a za sve vreme u kome je roba preko dozvoljenog roka otpreme
ležala plaća kupac ležarinu od 10 Dinara po m2.
9. Detaljna lista složaja duge i dana (skupina 30) dobije se na zahtev interesenata
kod potpisane Direkcije Suma ili kod Šumske, Uprave Rajić uz prethodnu uplatu 20 Dinara.
— Ova uplata se može poslati u taksenoj marki. — Lista trupaca može se dobiti
kod šumske uprave u Lipovljanima uz uplatu 10 Dinara.
10. Detaljno pregledanje duge ima se prethodno prijaviti Šumskoj Upravi u
Rajiću. Pri pregledu mogu se izbiti iz složaja pojedini komadi ili pretresti i ceo složaj,
ali se ovako pomereni složaji moraju o trošku pregledača staviti u predašnje stanje. —
Pobliži uslovi licitacije mogu se pregledati za radnog vremena kod Kr. Direkcije Šuma
u Vinkovcima.
Vinkovci,
dne 23. jula 1930. god.
KR. DIREKCIJA ŠUMA.


394