DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 29     <-- 29 -->        PDF

U prvom dijelu govori se: A. O unutrašnjoj gradi drveta, B. O spoljašnjoj strukturi
drveta. Drugi dio razdijeljen je sistematski u glavnom po četinjarima i po lišćarima.


Četinjare dijeli autor I. na četinjare bez smolnih kanala, II. na četinjare sa
smolnim kanalima. Jedne i druge pak dijeli prema tome, da li imaju ili nemaju srčevinu
(jedrac).


Lišćare dijeli autor u tri dijela, već prema tome, kako su široki sudovi proljetne
zone, goda, te da li su u krug poredani ili su ravnomjerno rastureni po godu.
Oseg knjige: oko 10 araka, cijena: 70 dinara, u pretplati Din. 50. Pretplate se
šalju Knjižarnici Franje Bacha, Beograd. L.
Josip Heckner: Šumsko-odštetni cenovnik za sve šume područja Savske banovine,
II. izdanje, Zagreb 1930. Oktavni format sa ca 150 stranica, platneni uvez.


Po raspačanju službene naklade toga cjenika (I. izdanje) odlučio se autor, koji
je kao predmetni referent sastavio bio i prvo (službeno) izdanje, da iziđe u susret interesentima,
te da ovo drugo izdanje stavi u promet u vlastitoj smanjenoj nakladi, ali
sa sadržajem identičnim sadržaju prvog izdanja.


Knjiga sadrži i iskaz o razvrstavanju šuma u tri vrijednosna pojasa, opremljena
je vrlo elegantno i sadrži na kraju kojih dvadesetak praznih stranica (na finom papiru)
za eventualne bilješke. L.


IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK III. REDOVITE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA, KOJA JE ODRŽANA
DNE 20. JULA 1930. U NAŠICAMA.


Prisutni: podpredsjednik Ing. Č i r k o v i ć, Ing. Lenarčić; tajnici: M a n o jlović,
Neid h art; blagajnik: Drnić; odbornici: Dojković, Rohr, S a c h e r,
M i o d r a g o v i ć, S e v n i k, D u j i ć, Drag. P e t r o v i ć, O r ii n w a 1 d.


Ispričali su. se: Ing. Č m e 1 i k, Lang, F r a n c i š k o v i ć, P r p i ć, B o j i ć,
L j u š t i n a, Dr. P e t r a či ć.
Predsjeda: podpredsjednik M. Č i r k o v i ć.


I. Poslovni tajnik čita zapisnik prošle sjednice od 15. aprila 1930. Zapisnik
se prima sa neznatnom nadopunom. U njemu su naime ispuštena imena neke gg.
odbornika, koji su toj sjednici prisustvovali.
II. a) Poslovni tajni referiše tajničke poslove. Referat se prima u cijelosti,
b) Blagajnik čita blagajnički izvještaj. Prima se u cijelosti.
III. Raspravlja se o predlogu budžeta za godinu 1931. Nakon odulje debate,
napose o pitanju osnivanja fonda za popravak zgrade Šumarski Dom, te pitanju
stavke za naplatu troškova vožnje gg. odbornicima za putovanja na sjednice, prihvaća
se predlog budžeta, kako je predložen po blagajništvu.
IV. Poslovni tajnik čita izvještaj o radu, koji se imade predložiti glavnoj skupštini
u Ljubljani. Nakon odulje debate u kojoj su sudjelovala sva prisutna gg. odbornici,
prihvaća se izvještaj s manjim nadopunama.
V. Raspravlja se o rasporedu glavne skupštine u Ljubljani. Odobrava se dnevni
red, predložen po tajništvu, te raspored, predložen po Podružnici u Ljubljani. Zaključuje
se zamoliti Podružnicu, da bi priredila kod otvorenja skupštine kakovo manje
predavanje o Meščanskoj korporaciji kamniškoj, respektive o njenim šumama i šumama
onoga okoliša, gdje će se voditi ekskurzija prigodom skupštine.
VI. Bratsko českoslovačko šum. udruženje predložilo je, da se izda poseban
broj Šum. Lista, posvećen šumarstvu čehoslovačke. Za uzvrat bi oni izdali jedan broj
svoga lista posvećen šumarstvu Jugoslavije.
Poslovni tajnik predlaže, da se iz gotovine društva odredi svota od din. 20.000
za izdavanje jednog broja Šum. Lista, koji bi bio posvećen Českoslovačkoj i jednog


387
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 30     <-- 30 -->        PDF

broja, koji bi bio posvećen Poljskoj. Poljski broj bi izašao koncem ove godine, dok
bi čehoslovački izašao do godine. Postoji naime još od ranije i predlog Poljaka, da se
i s njima učini jednako međusobno upoznavanje prilika.


Prima se predlog i odobrava 20.000 dinara u tu svrhu.


VII. Poziv českoslovačkog šum. udruženja na zbor u Ceske Budejovice.
Zaključuje se poslati na taj zbor kao delegate g. podpredsjednika Čirkovića i p.
tajnika Neidhardta.


VIII. Prihvaćaju se za redovite članove: Ing. Seljak Janko, šum. pripravnik,
Zagreb; Ing. Šterić Drago, šum. inž. Niš; Ing. L j u b. Obradović,
šum. inž. Zavidović; Ing. Cesta r Stjepan , šef. šum. uprave u Novigradu podravskom,
Ing. Ivanča n C v j e t k o, direkcija šuma durd. imovne općine, Bjelovar,
Ing. De nišo v Gabriel, šef. šum. uprave, Modruš, Ing.L o v r i ć Ante, šum. inž.
Zagreb^
Prihvaćaju se za članove pomagače: Stjepa n Bert i ć, stud. for.,- Zagreb,
Bas ti jari čić Ivica, stud. for., Zagreb, Jovanović Vojislav, stud. for.,
Beograd.


Istupili su iz Udruženja: Rajković Đuro, šum. oficijal, Zagreb; Adulov ić
S t e v a ., pisar Ministarstva šuma, Beograd.
Umrli: Oaš o V a c, šum. nadsavjetnik, Varaždin, Ing. Mirk o M a j e r, šum.
nadsavjetnik, Zagreb.


IX. E v e n t u a 1 i j a.
I. Univerzitetska biblioteka u Beogradu traži na poklon razna godišta Šum.
Lista. Zaključuje se izaći joj u susret koliko god moguće.
2: Stigla je ponuda dekanata šum. fakulteta u Zagrebu, da bi taj dekanat izgradio
na tavanu društvene kuće u Vukotinovićevoj 2 u Zagrebu mansardne sobe za stanove
podvornicima.
Tajništvo referiše o tome predlogu dekanata. Pročitan je taj predlog u cijelosti,
Razmotren je i nacrt te troškovnik, koji su predlogu priloženi.


Zaključuje se odbiti predlog. Kada bi Udruženje dozvolilo ovakovu izgradnju
jednog dijela tavana, postojala bi odviše velika opasnost od požara. Ne može se pristati
na predlog i zato, jer u njemu nisu predviđeni nikakovi nužnici. Podpredsjednik
Dr. Petračić, i tajnik N. Neidhardt proučili su predlog na licu mjesta, pa su se uvjerili,
da njegovim izvođenjem ovako, kako je predložen, ne bi Udruženje, kao vlasnik zgrade
ništa dobilo, već bi se dapače izložilo izvjesnoj opasnosti.


3. Agronomski glasnik, Zagreb, moli zamjenu za Šum. List. Odobrava se.
4. Rade Dmitrašinović, Prijedor, moli, da bi Udruženje dalo stručnu ocjenu rukopisa
njegove knjige, koju bi on želio izdati.
Zaključuje se zatražiti rukopis knjige.


5. Gđica Jozić, moli pripomoć, . kakovu je i ranijih godina dobivala godišnje
umjesto
trinaeste plaće.
Odobrava se pripomoć kao trinajsta plaća.


6. Zaključuje se, da u buduće tajništvo stavlja predloge upravnom odboru:
koje i kakove knjige da se nabavljaju za knjižnicu Udruženja.
7. Zaključuje se predložiti skupštini u Ljubljani da se podigne honorar za saradnike
u Šum. Listu. Da skupština dade u tome smjeru ovlaštenje budućem odboru, da odredi
svel detalje o tome.
8. G.
podpredsjednik Ing. Lenarčić obavješćuje, kako je u ime Udruženja pozdravio
telegrafski konferencu privrednika za spoj Slovenije s morem.
Sjednica odobrava taj korak.


9. Zaključuje se Spomenici sniziti cijenu na 10O Din., ali samo onima, koji tu
pogodovnu cijenu zatraže i uz zaporku, da još bar 100 knjiga Spomenice ostane
Udruženju. Za te ostale knjige bi se onda u buduće eventualno odredila viša cijena.
388