DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Za godinu 1929.: Holl Ferdo, Sarajevo Din. IOÖ.—; Ružićka Kamilo Din. 100—;
Rus Ivan, Loški-Potok Din 100.— ; Strapajević Đuro, Zagreb Din. 100.— ; Šikić Branislav,
Đevđelija Din. 10O.— ; Tavčar Karlo, Ljubljana Din. 50.—; Travirka Vinko, Din.
125.— za god. 192Ö. i 1928.; Škorić Vladimir, Zagreb, Din. 10O.— za god. 1929.


Pomagači: Radalj Marko, Kućište Din. 70.— za god. 1930. i upis, Slade Vicko,
Trogir, Din. 50.— za god. 1929.; Štiglmajer Gustav,-Beograd Din. 60.— za god. 1930.
i upis; Bjelobrk Vukašin, Beograd Din. 35.— za god. 1930.; Gorupić Pero, Zagreb Din.
30.— za god. 1930.; Belašković Drago, Zagreb Dim. 60.— za god. 1930. i upis; Godek
Ivan, Zagreb Din. 30.— za god. 1930.; Schrahol Rudolf, Zagreb Din. 30.— a god. 1930.;
Pavletić Franc, Zagreb; Din. 30.— za god. 1930.; Marković Radovan, Zagreb Din. 40.—
za god. 1930.; Uvalić Srdan, Zagreb, Din 60.— za god. 19301. i upis; Funkl Aloizije,
Zagreb Din 60.— za god. 1930.; Stevković Vladislav, Zagreb Din. 100.— za god. 1929.
i 1930.


Pretplata na Šum. List: Šum. odsjek banske uprave dravske banovine i za pet
sreskih referenata za I. polg. 1930. Din. 295.— ; Stare Šaša, Mengeš, Din. 100.— za
god. 1930.


G. Ing. V. Čmelik darovao je Kereškenijevoj zakladi honorar za članak »Prilikom
donošenja zakona o šumama«, odštampan u Šumarskom Listu br. 2.
G. Ing. Batić darovao je honorar za članak: »Propadanje golemih vrednosti narodnog
imetka«, odštampan
u Šum. Listu br. 4.
Obim darovateljima najljepša hvala.


NAREDBE


ZAKON O ŠUMAMA — IZDAVANJE KOMPLETNOG IZDANJA.
Raspis Ministarstva šuma i rudnika br. 379 od 8. IV. 1930.


U »Službenim Novinama« od 31. decembra 1929. godine broj 307. obnarodovaii
je novi Zakon o šumama za teritoriju ćele Kraljevine, koji Zakon stupa na snagu


1. juna t., g.
Prema ukazanoj potrebi rešeiijem Gospodina Ministra Šuma i Rudnika od 29.
marta t. g. broj 379 određeno je, da Ministarstvo Šuma i Rudnika izda kompletno
izdanje »Zakona o šumama«, u kojem bi se dala potrebna obrazloženja i objašnjenja


o svim onim intencijama, koje su rukovodile ne samo Ministarstvo Šuma i Rudnika
već i Vrhovni Zakonodavni Savet pri izradi definitivnog teksta ovog Zakonskog
projekta.
U iistoj knjizi odštampaće se ujedno i sve Uredbe, Pravilnici i provedbene naredbe,
koje se sada u Ministarstvu izrađuju, te stoje u uskoj vezi sa pojedinim odredbama
ovog Zakona, tako, da se time uz autoritativno tumačenje u jednoj celini sakupe
svi oni priručni podaci, koji će biti neophodno potrebni upravnim i sudskim vlastima,
državnom gazdinstvu i privatnim strankama kod rešavanja svih pitanja iz oblasti
šumarstva.


Ova knjiga izdaće se u vrlo solidnoj opremi, štampana ćirilicom i latinicom
(zasebno), uz cenu od cea 70—80 dinara po komadu. Knjiga će izaći iz štampe mjeseca)
jula t. g.


Izrada ove knjige poverena je Državnom Savetniku, profesoru Univerziteta i
članu Vrhovnog Zakonodavnog Saveta Dr. Stevanu Sagadinu i profesoru Univerziteta


251