DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 38     <-- 38 -->        PDF

vanja šuma sa terena u vazduh ako se iole malo intenzivno ima gospodariti. ....


taksacija nikada neće biti lišena velikog rizika krupnih grešaka. Nitko od taksatora


ine može poreći taj fakat, da se poslije dešifrovaiija aerosnimaka ipak mora obilaziti


teren. Mora se obilaziti odsjek za odsjekom, sastojina za sastojinom. Čemu onda tratiti


vrijeme aerotaksacijom, kada se posao ipak u glavnom mora obavljati na terenu.«


Dakle sve u svemu da završimo. Autor priznaje snimanje iz vazduha u s v r h u


map ova n ja, ali samom taksi ran ju sastojina iz avijona ne pridaje gotovo ni


kakove važnosti. Knjiga je izašla u Lenjingradu 1929. g. Dr. N. N.


Aleksander Stebutt, profesor Poljoprivr. Fakulteta u Beogradu: Lehrbuch der
allgemeinen Bodenkunde, Berlin 1930.


Izlišla je iz štampe gornja knjiga sa preko 500 stranica oktavnog formata i 55
slika u tekstu. Sadržaj je razdijeljen u 4 dijela. Prvi dio govori o substratu tla, drugi


o dinamici tla, treći o genetici tla, četvrti o plodnosti tla.
Prvi dio dijeli se u tri odsječka: 1. postanak i svojstva rahlog substrata tla


(sastav zemaljske kore, postanak klastičnih sedimenata, rahla masa tla kao disperzni


sistem, koloidni sistemi); 2. poroznost tla; 3. Odnosaj tla prema vodi, prema zraku.


prema organskim tvarima i prema toplini.


Drugi dio ima također tri odsječka: 1. faktori dinamike tla (voda kao glavni


faktor tvorbe tla, faktori tla, koji djeluju zajedno s vodom); 2. rastvaranje tla (rastva


ranje mineralija, sinteza sastavnih dijelova tla, zeoliti, aciditet tla); 3. promjene u tlu


(pomičnost sastavina tla, eluvijalni procesi, iluvijalni procesi).


Treći dio govori: 1. o tipičnim procesima tvorbe´tla; 2. ozonama tla i njihovim


međusobnim odnosima, o asocijacijama bilja u odnosu spram tla; 3. o tipovima i


vrstama tla.


Četvrti dio (opći dio primijenjenog tloznanstva) govori u glavnom o oraćoj


(ziratnoj) zemlji kao dinamičkom sistemu: pojam i dinamika normalnog tla, zeoliti u


oraćoj zemlji, obradivost tla, dinamika tla s obzirom na prehranu bilja, melioracija


anormalnog tla, vrste đubrenja i t. d.


Annales de l´Ecole Nationale des Eaux et Forets. Tom IH. 1929. — G. Huîfel:
Les débuts de l´Enseignement forestier en France, par Bernard Lorentz, 1825—1830.
(Počeci šumarske nastave u Francuskoj. Poslije nemirnih vremena revolucije
i prvog carstva, javila se neophodna potreba, da se u Francuskoj osnuje šumarska
škola. Odlučeno bi, da se osnuje u Nancy-u godine 1824. Kao prvi direktor i učitelj
bješe izabrati B. L o r en t z , rođen 1775. u Colmaru. Lorentz je služio 7 godina
kao šumar u krajevima desno Rajne, pa je imao prilike upoznati njemačko šumarstvo
a napose djela Hartigova. U to doba nije bilo na francuskom jeziku udžbenika za
šumarstvo. Lorentz je predavao šumarske nauke u Nancy-u od 1825.—1830. Huffel prikazuje
sva predavanja Lorentzova. Pomno ih analizuje. Kako se je Lorentz isprva
držao Hartiga, ali doskora je svoja predavanja originalno prilagodio francuskim prilikama.).
— Hubault: Invasions de Microlépidopteres dans l´Est de la France. (Invazije
miikrolepidoptera na Istoku Francuske sa posebnim razmatranjem parasitarnih
bolesti insekata).


Revue des Eaux et Forets. No 2. — 1930. — Lavauden: Le probleme forestier
colonial (Nastavak). — Pardé: Voyage a l´occasion .du Congres international de Stockholm
(Ekskurzije prilikom kongresa u Stockholmu). — Géneau: Ventes des coupes de
bois en 1929. (Trgovina drvetom u 1929. godini).


Südslavischer Holzwirt. No 12. — Siebig: Russischer Holzexport und Jugoslaviens
Holzindustrie (Ruski eksport i drvna industrija Jugoslavije). — I. Tauber:
Die Zollbelastung von Holz in Europa (Carine na drvo i drvne proizvode u Evropi).
— Gebräuche im Holzhandel zu Berlin (Običaji u trgovini drvom na području trgovačke
komore u Berlinu).


244