DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI h ST


GOD. 54. MA) 1930.


Prof. Dr. ĐURO NENADIĆ, ZAGREB:


O PRODUKTIVNIM FAKTORIMA I RENTABILITETU
ŠUMSKOG GOSPODARSTVA*


(LES ÉLÉMENTS DE PRODUCTION DANS L´ÉCONOMIE


FORESTIERE ET SON RENDEMENT)


Naše je šumsko gospodarstvo po svom opsegu i veličini važna
grana narodne privrede. Po službenoj statistici zapremaju šume
7,586.000 ha (30.5%) ili oko Ms površine cijele države. Šumska industrija
po veličini i vrijednosti zauzima prvo mjesto.


U našoj trgovačkoj bilanci izvoz šumskih proizvoda dolazi na prvo
mjesto. Po težini iznosi 40%, a po vrijednosti 24% cjelokupnog izvoza.
Pilana većeg i srednjeg kapaciteta na parni i električni pogon računa
se na 400, dok malenih pilana potočara ima oko 3500.


Naše se drvo izvozi u 40 država svijeta. Najveći se dio izvozi u
države Sredozemnog mora, a u najnovije vrijeme izvozi se mnogo našega
drva u Ameriku, Indiju, Australiju i dr. Šumska industrija zaposluje
oko 130.000 radnika.


Godišnji prirast krupnih šuma računa se na 10—12 mil. kub. metara,
dok se na godinu eksploatira oko 15 milijona kub. metara drva. Taj
je odnos u posljednje vrijeme još više poremećen dozvolom jakog intenziteta
sječa šuma, koji se ni u kom slučaju ne može uzeti za racionalan.


Veliku vrijednost drvnoj industriji daje to, što se šumski proizvodi
u trgovačkoj bilanci pojavljuju kao stalan faktor, koji pokazuje minimalno
osciliranje i koji u tolikoj mjeri ne zavisi o nepogodama nevremena
kao poljoprivredni proizvodi. Zbog toga je šumsko gospodarstvo
za našu agrarnu državu od vrlo značajne važnosti. Naime u godinama
nerodice zbog suše ili poplave, kad nema drugih proizvoda za izvoz,
drvo je jedini artikl, koji bar donekle ublažuje pasivitet agrarnih proizvoda.


Prije svjetskoga rata bilo je statistički utvrđeno među evropskim
državama, da države sa 20—33% svoje zasumljenosti pripadaju u red
eksportnih država za drvo. Po tome sudeći, ostala bi naša država sa
30.5% svoje zasumljenosti i dalje eksportna država drvom. Ali u to jane vjerujem, jer prije svega valja od gornje površine šuma odbiti površinu
neplodnog tla, goleti, krša i šikara, kojih površina iznosi oko 2.5 mi


* Vidi Godišnjak Sveučilišta u Zagrebu 1924./25.—1928./29., str. 722.
209
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 4     <-- 4 -->        PDF

lîjona ha, tako da površina krupnih šuma iznosi jedva oko 5 milijona ha.
Mogu reći, da ćemo, s tom površinom šuma i uz sadanje ekstenzivno
gospodarenje i loše upravljanje, brzo prestati biti eksportna država za
drvo. Nije danas odlučan izvjestan postotak zašumljenosti neke države
za to, da li će ona moći trajno drvo izvoziti, nego je uz površinu odlučan
intenzitet gospodarenja šumama kao i industrijski razvitak naroda.


Prirodna razdioba naših šuma je veoma različita. Dok se jednim
dijelom države nižu nepregledne šumske površine, dotle ih na drugom
kraju uopće nema, te narod mora, da podmiri svoje potrebe za građevno
i ogrevno drvo, izdavati znatan dio svoga prihoda. U našoj državi ima i
takovih krajeva, u kojima se na daleko i široko prostiru malo vrijedne
šikare, koje se također ubrajaju po statistici u šume. Pa ni gospodarenje
krupnim šumama nije u nas onakvo, kako to traže opći narodni interesi.
Uzroka tome ima više. Glavni je uzrok u općem slabom razumijevanju


o koristi i važnosti uređenog šumskog gospodarstva. Zbog toga držim
potrebnim, da na ovom mjestu i nakon 10-godišnjeg opstanka gospodarsko-
šumskog fakulteta u Zagrebu, rečem nešto o produktivnim faktorima
šumskog gospodarstva uopće i rentabilitetu našeg šumskog gospodarstva
napose.
Razumljivo je, da se u našem narodu, koji je dugo živio razdvojeno
i pod teškim političkim prilikama — vazda u borbi za opstanak —, nije
mogao razviti potreban smisao i razumijevanje za konzervativno šumsko
gospodarstvo. Šuma se oduvijek zamišljala kao opće dobro, kojega ima
izobila, a koje se ne da iscrpsti, pa joj se kao i svakom takom dobru pridavala
slaba važnost. To je dovelo do toga, da je danas šumsko gospodarstvo
najmanje poznato. Ne samo da najširi narodni slojevi ništa ne
znadu o biti šumskog gospodarstva, nego i viši obrazovani društveni
slojevi imaju maleno razumijevanje o valjanom šumskom gospodarstvu.
Nije ni čudo, jer šumsko gospodarstvo traži dobro poznavanje prirodnih
zakona, koji su odlučni za uspješno podizanje i njegovanje šuma. Ono
traži šire nacionalno ekonomsko obrazovanje i matematičko znanje za
određivanje godišnjeg prihoda šuma, odnosno veličine kapitala, koji u
šumi moraju postojati, da se iz nje može određeni prihod trajno dobivati.
Taj godišnji prihod nije ni lako odrediti. Teškoća je u tome, što se godišnji
prihod šume — drvo — ne razlikuje od kapitala (drvna zaliha)
koji taj prihod daje u iznosu godišnjih kamata. Te osobine, da prihod i
kapital, koji ga daje, imadu jednako obilježje, nema ni jedna druga grana


proizvodnje materijalnih dobara, osim šumskog gospodarstva.


Nije potrebno napose isticati, da su zbog općega neznanja o važnosti
faktora šumske produkcije nanesene našem šumskom gospodarstvu
goleme štete, zbog kojih će narod mnogo trpjeti ne samo u neposrednoj
sadašnjici, nego i dalekoj budućnosti. Uistinu valja požaliti, što
se u nas općenito drži, da šume reprezentiraju golemo i neiscrpljivo
blago, pa se traži, da se drvna industrija raširi do krajnjih granica, da se
pomoću šuma učvrsti naša valuta, sredi saobraćaj itd. Ukratko: državni
upravljači očekuju od šuma konsolidaciju države, i ne znajući, kakvo je
uistinu stanje naših šuma. Naročito je danas teško stanje šuma u istočnim
krajevima države, gdje se vrlo malo cijeni ekonomska važnost valjano
uređena šumskog gospodarstva. Posljednjih decenija siječe se šuma
ondje, gdje treba i ne treba, a na polju uređivanja šumskog gospodarstva
nije se uopće ništa činilo. O podizanju novih šuma nije vodila brigu
ni država, ni općina, ni eksploatatori, a najmanje seljaštvo, koje danas


210
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 5     <-- 5 -->        PDF

jednako siječe po šumama bez odgovornosti, jer se još nije dospjelo povući
valjanu graničnu liniju između državnih i seoskih šuma. Opće stanje
za šume pogoršava se još više prilikama, koje su nastale iza rata. Na
šume* se stavljaju vrlo veliki zahtjevi, koje one nikako ne mogu podnijeti
bez štete za svoj dalji opstanak. Šume imadu danas bezbroj neprijatelja
počevši od najnižih pa do najobrazovanijih društvenih slojeva. To je
slab znak napretka, a po gospodarenju šumama može se najbolje prosuditi
kulturni stepen naroda.


Ako uporedimo šumsko gospodarstvo sa drugim pothvatima, vidimo,
da je gospodarski uspjeh ili efekt šumskog gospodarstva mnogo
manji od uspjeha tih pothvata. On je znatno manji i od financijskog uspjeha
u poljoprivredi, koja je po mišljenju nekih najbliža šumskoj proizvodnje.
To mišljenje nije ispravno, jer je tehnika šumske produkcije posve
druga, pa nema s tehnikom poljoprivredne produkcije ništa zajedničko.
Ondje, gdje proizvodi ekonom poljoprivrednik pšenicu i kukuruz i odgaja
bolju stoku, tu nema mjesta šumarski tehničar, i obrnuto. Njima je
zajednička samo energija sunčane svjetlosti. Ta šumsko je gospodarstvo
tiho i skromno, ono ne radi s bukom i vikom. U njemu nema mjesta brzim
izmjenama i eksperimentima, kao što je to moguće u poljoprivredi.
Učinjene griješke u šumskom gospodarstvu u pogledu podizanja i izbora
vrsti drveća osvećuju se tek nakon dugačkog vremena, dok se u poljoprivredi
slične griješke mogu brzo ispraviti, često u istoj godini, pa i
prije. Iz toga izlazi, da odredbe u šumskom gospodarstvu valja izvoditi
na osnovi dobro smišljenog i svestrano ispitanog radnog programa, odnosno
gospodarske osnove. U poljoprivredi se sve više rasi ruje objekt
rada i djelovanje. P´oljoprivreda je udomila neke strane biljke (krumpir,
kukuruz), oplemenila neke strane divlje biljke (djetelina), a sve jačom
selekcijom oplemenjuje sve vrste žitarica i domaće stoke. Šumsko se
gospodarstvo međutim bavi uzgajanjem od davnine poznatih vrsta drveća.
Od mnogobrojnog drveća uzima napredno šumsko gospodarstvo
za svoj objekt, odnosno za postignuće svog gospodarskog cilja vrlo
malen broj vrsta drveća. U našim šumama raste svega oko 38 vrsta drveća,
i to 30 vrsta listača, 8 vrsta četinjača i 5 vrsta eksota. Od svih tih
vrsta uzgaja se tek 5 vrsta šumskog drveća, i to od listača hrast i bukva,
a od četinjača smreka, jela i bor. Kako vidimo, mnogo ih je zvano, ali
malo izabrano. Sve ostale vrste drveća ne uzgajaju se u pravilu nikad
na prostranim površinama, nego su primiješane spomenutima pojedince
ili u većim i manjim grupama. Svaka od spomenutih 5 vrsta drveća
može doduše sama rasti, ali kudikamo bolje raste i daje mnogo veći financijski
efekt, ako se uzgaja u zajednici sa drugim vrstama. Između
tih 5 izabranih vrsta ima ih takvih, koje su rentabilnije od drugih, kao
na pr. smreka od bukve, o čemu će poslije biti više govora. U šumskom
gospodarstvu predstavlja 5 spomenutih vrsta drveća glavne, odnosno
vladajuće vrste, dok sve druge služe kao pomoćnice za postignuće glavnog
cilja šumskog gospodarstva. Taj je cilj u tome, da se s a št o
manje troška, u što kraćem vremenu poluči što veći
financijski efekt s kapitalima, koji su uloženi u_ šumsk
u produkciju , odnosno da se postigne što veće ukamaćenje produktivnih
kapitala.


Očit primjer, da se šumsko gospodarstvo mora voditi utvrđenim
načelima šumarske nauke, pružaju nam elitne stare i mlade hrastove


211
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 6     <-- 6 -->        PDF

šume u Slavoniji. U starim naime slavonskim hrastovim šumama od
davnine su rasli hrast, jasen i brijest. Oni su se u toj zajednici razvili do
upravo nevjerojatnih dimenzija, pa se ubrajaju medu kolose šumskog
drveća. Stara hrastova stabla u Slavoniji, koliko ih još ima, iskazuju prosječno
10—12 m:! po stablu. Pojedina stabla iskazivala su i 40 m:! mase
s_ promjerom od 2.5 m i ravnim deblom bez grana od 20—24 m duljine
(Šumarski list broj 1. g. 1905.) Umjesto da iz ovoga primjera čitamo prirodne
zakone, po kojima su stabla tih elitnih hrastovih šuma postigla goleme
dimenzije, kojima se cio svijet divi, pa da nastojimo primjenjivati
te prirodne zakone kod uzgajanja mladih šuma, pošlo se obrnutim putem.
Prije 30 do 40 godina upravljači šuma na najvišem mjestu došli su u pogledu
njegovanja mladih hrastovih šuma na nesretnu misao, da su čiste
sastojine rentabilnije od mješovitih. Zbog toga su pogodovali samo hrastu
i u tom pravcu izdali poznatu fatalnu naredbu »mit dem Weissholz
heraus,« što znači, da se u mladoj sastojini imadu sjeći sve druge vrste
osim hrasta. Podređeni šumarski organi izvršujući tu odredbu tadanjeg
šefa šumarstva u Hrvatskoj sjekli su po mladim šumama imovnih općina
jasen i brijest — te prirodne pomoćnike hrasta u borbi za život. Posljedica
je tog lošeg rada u tom, što su se čiste hrastove sastojine u posljednjem
odlomku vremena od 10—15 godina počele sušiti na velikim površinama.
Zbog toga je izgubljeno oko 2,5 milijuna m:! hrastova drveta*
a prostrane površine ostale gole, što ne bi bilo, da je na njima ostao jasen
i brijest, koji se nisu sušili. U historiji šumskog gosp. nema siguno rđavijeg
primjera od ovog. Nije se valjda nikad dogodilo, da se mogla izdati tako
nepromišljena odredba, koja je rodila tako teškim posljedicama, koje će
naš narod još dugo osjećati. Taj nas primjer uči, kako se ne smije bez
pravila nauke voditi šumsko gospodarstvo. Izvršioci te fatalne naredbe
bili su daleko od onih riječi slavnog Rousseau-a, da se najbolje znanje
u šumskom gospodarstvu stječe proučavanjem prirodnih zakona u šumi
i poznavanjem prirodnih pojava, koje se po njima u šumi događaju.


Glavni je proizvod šumskog gospodarstva — drvo, koje je prijeko
potrebno dobro za kulturni napredak čovjeka. Ne samo u graditeljstvu,
nego u rudarstvu i produkciji papira potrebne su goleme količine drva.
Dok su prije vlasnici šuma upotrebu kamenog ugljena za loženje, željeza
i betona u graditeljstvu smatrali ozbiljnom konkurencijom drvu, i zabrinuto
gledali u budućnost svojih šuma, to su se prilike danas iz osnova
izmijenile. S većom upotrebom željeza, betona i kamenog ugljena raste
uporedo i upotreba drva. Po rastenju dionica rudarske industrije može
se sa sigurnošću zaključiti na rastenje cijene drvetu. Ondje gdje željezne tra
verze čekaju upotrebu i gdje iz fabričkog dimnjaka suklja dim, šalje trgovac
velike količine drva. Potreba drva za rudnike i za produkciju papira
progresivno raste. Ako se uzme u obzir, da to sitno drvo potječe od
prorjedivanja šuma, to iz toga izlazi velika važnost potrebe njegovanja
šuma, jer se time ne diže samo vrijednost glavnog prihoda u doba zrelosti
šume, nego se dobiva gotov novac kod prorjedivanja šume. Bez racionalnog
uzgajanja šuma ne bi se mogla dobiti golema količina zdravog
mladog smrekova drva za produkciju papira. Novinski papir sadrži u
sebi 80% drvne i 20°/o] čiste celuze. Doista su goleme količine drva potrebne
za produkciju papira za javnu štampu, a to najbolje potvrđuje
poznatu činjenicu, da bez šuma nema kulture, a ni šuma bez kulture.


* Spomenica J. Š. U. str. 3/2.
212
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 7     <-- 7 -->        PDF

U našoj novoj državi mnogo se manje cijene i uvažuju prirodni i
ekonomički faktori šumskog gospodarstva, nego u propaloj monarhiji.
Zato je živ dokaz žalosno stanje našeg šumskog gosp., koje je krivnjom
stručnih i odgovornih organa posljednjih godina došlo do ruba propasti.
Sa svojom šumskom politikom, koju smo u prošlom 10 godištu zajedničkog
državnog života Srba, Hrvata i Slovenaca vodili, davali smo stranom
svijetu impresiju nesređena i zaostala naroda, koji nije znao ni umio,
da se razumno koristi onim šumskim kapitalom, koji smo od propale monarhije
naslijedili. Naslijedivši taj kapital, a ne poznajući njegove prave
vrijednosti, žurili smo se, da ga što prije potrošimo, a za to je dokaz činjenica,
da je 65% državnih šuma predano putem dugoročnih ugovora
na eksploataciju, dok se 29% iskorišćava godišnjim licitacijama, a samo
6% u vlastitoj režiji.


Šume su skupocjena, vrlo važna i potrebna narodna imovina, kojoj
se vrijednost ne može dosta ni procijeniti, pa je zato potrebno, da ih čuvaju
ne samo školovani šumari, nego da i svaki narodni inteligenat s razumijevanjem
utječe na čuvanje i podizanje njihovo. Svatko, tko želi
dobro svom narodu, mora biti duboko uvjeren, da šuma nije neiscrpljiva
i neuništiva, da vlasnik šume ne može iz nje trajno i po volji dobivati
visok prihod, a da nije uložio, odnosno da ni sada ne ulaže za to potrebnog
truda i troška.


Naša zemlja obiluje prirodnim bogatstvima i svim mogućnostima
njihove eksploatacije, ali odatle pa do pravog bogatstva dugačak je put.
11a šume možemo valjano iskorišćavati, potrebno je izraditi do njih željeznice
i ceste, a ne ostavljati privatnim licima, da izvode ta prometala,
kako se to dosada činilo. Takav način iskorišćavanja šuma poznat je
u kolonijama, a ne u pravno uređenoj državi. Doista, u Evropi
nema države, koju je priroda tako bogato nadarila prirodnim bogatstvima
i boljim uslovima za život, kako je naša domovina, gdje bujno rastu
sve kulturne biljke, počevši od maka i pirinča u Južnoj Srbiji, pa do gorostasnih
hrastova u ravnoj Slavoniji, te gustih i vitkih omorikovih stabala
u pitomoj Sloveniji. Naprijed spomenutih 5 vrsta šumskog drveća
imaju u našoj državi sve uslove za život s obzirom na toplinu, vlagu,
intezitet svijetla i drugo. Ukratko nalaze se u svom prirodnom optimumu
za uspijevanje. Ali mi smo još daleko od toga, da te prirodne uslove do
kraja iskorišćavamo pomoću spomenutih 5 vrsta drveća.


U nacionalno-ekonomskom pogledu su elementi za proizvodnju
materijalnih dobara: priroda, rad i kapital. U šumskom gospodarstvu,
koje je integralni dio općeg narodnog gospodarstva, jesu elementi proizvodnje
: zemljište, duljina vremena produkcije i
drvn a masa . Svaki taj produktivni faktor ima svoju stanovitu gospodarsku
vrijednost, koju ćemo nastojati brojevno prikazati. Njihovo zajedničko
djelovanje u šumskoj produkciji predočuje trošak vlasniku šume,
za koje on natrag dobiva gotov šumski produkt — drvo, kao i sporedne
koristi šume.


Šumsko je zemljište u nas posvuda vrlo dobro. Ono predstavlja
neiscrpljivo vrelo prihoda, pa zbog toga imaju šume u svojoj cjelini i u
pravcu dobrog gospodarenja opće nacionalno obilježje.


I. Zemljišt e je primarni faktor i najvažniji elemenat šumske
produkcije, pa ćemo o njemu nešto više reći. U šumskom se gospodarstvu
moraju zemljišta prosuđivati kao prostorni temelj, odnosno kao no213
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 8     <-- 8 -->        PDF

silac mineralnih hranila, koja su prijeko potrebna za razvitak biljki, kao
i prijeko potrebnih prirodnih sila za život biljki. Ta su svojstva šumskog
tla praizvorna, radom i kapitalom nenadoknadiva, a djelomice i neprolazna.
Prema tome je zemljište u šumskoj proizvodnji samostalan faktor.
Ono je prirodan faktor, koji nema svojstva kapitala kao na primjer u poljoprivredi.
Drvo naime kao glavni proizvod šuma nije objekt burzovne
špekulacije kao žito. Baš zbog toga nemaju šumska zemljišta tolike prometne
vrijednosti kao u poljoprivredi, te se vrijednost šumskog zemljišta
može prosuđivati samo po veličini prihoda, koji daje. Dok se za valjano
iskorišćavanje tla u poljoprivredi ulaže mnogo rada i kapitala, koji su
se sa zemljištem tako reći srasli u jedno, te prvotnu plodnost tla u stanovitom
pravcu podigli, dotle je sa šumskim tlom drugačije. Ono je sačuvano
od davnine kao prirodan faktor u svojim proizvodnim svojstvima.
Ne samo da mu čovjek nije nikad ništa dao, nego mu je naprotiv čestim
sabiranjem listinca oslabio produktivnu snagu. Trajnu produktivnost
šumskog tla potpomaže u glavnom šumski nastelj, pomoću koga se tlu
povraćaju važna mineralna i organska hranila. Naprotiv odnošenjem listinca
iz šume ne samo da šumsko tlo gubi hranila, nego se ono brzo
isposti, što vrlo štetno djeluje na prirast šume. Važnost šumskog nastelja
kao prirodnog produktivnog faktora najbolje se ogleda na rezultatima istraživanja
u Njemačkoj, gdje je utvrđeno, da je zbog sabiranja listinca
u bukovim šumama pao prirast za 5(./., a u borovim za 30%. Opažanjima
kroz dugi period vremena od 50—60 godina utvrđeno je, da se prirast
u šumama, gdje se listinac sabirao, prema prirastu u šumama, gdje
se nije sabirao, odnosi kao 1:3. Pod zastorom šumskog listinca žive mnogobrojne
bakterije, gliste i crvi, kojih je djelovanje nauka utvrdila kao
najvažniji uslov za stvaranje zdravice, za rast šumskog drveća, grmlja
i trava, odnosno općenito biljnog pokrova. Odnošenjem toga zastora nestaje
iz tla tih individua, te se za to gubi i njihovo korisno djelovanje u
tlu. Zajednicu svih faktora životinjskog i bilinskog svijeta, koji u šumi —
bilo na tlu ili u tlu — direktno ili indirektno djeluju na rast i život šumskog
drveća, označuje u novije doba nauka sa v i t a 1 i t e t o m šume.
Samo u skladnoj zajednici svih tih faktora moguće je u šumi proizvesti
drvo u što većoj količini i vrijednosti, u što kraćem vremenu, a sa što
manje troška.


U šumarskoj je nauci utvrđeno, da proizvodna snaga šumskog zemljišta
direktno zavisi o dobrom i valjanom gospodarenju šumama. Ta
snaga može naime rasti i padati prema tome, da li se šumom dobro gospodari
ili ne. Po tom nije dakle dobrota zemljišta u šumskoj proizvodnji
samo zadani faktor prirode, nego taj faktor zavisi o načinu, kako se
šumom gospodari i upravlja.


Kako je poznato, zavela se u novije doba po dugoročnim ugovorima
gol a sječa , koja najviše upropašćuje dobrotu zemljišta. Posljedice
gole sječe najteže se osjećaju na vapnenastom tlu, kojega kod nas pretežno
ima najviše. Listače, kojih imamo najviše, trpe kod toga mnogo
više od četinjača. Naučno je utvrđeno, da zbog gole sječe može prosječni
prirast da padne od 12 na 9, a često i na 6 nf! po ha. Štetne posljedice
gole sječe za tlo rastu, ako se na njem uzgajaju čiste sastojine jedne vrste
drva. Osim toga se golom sječom uništuje najprirodniji oblik šume —
mješovite sastojine, koje imadu u sebi sve ljepote i osobine valjane prirodne
šume. Mješovite sastojine imadu mnogih prednosti, jer se u njima
mogu uzgojiti rijetke vrste drveća, koje se inače ne mogu uzgojiti u


214
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 9     <-- 9 -->        PDF

čistim sastojinama. Mješovite sastojine vrednije su od čistih i po tom,
što je bolje iskorišćavanje plodnosti tla, dobivanje mnogobrojnih proizvoda,
lakše i jeftinije prirodno pomlađivanje, veća otpornost protiv vanjskih
pogibli i t. d. Uništavanjem uslova za prirodne mješovite šume
golom sječom, slabi se narodna imovina u velikoj mjeri, a te su griješke
kobne za budućnost našeg šumskog gospodarstva. Osim toga valja istaći
i to, da teške posljedice za dobrotu tla nastaju zbog lošeg prorjeđivanja
odnosno njegovanja sastojina, a ne samo u času gole sječe zrele sastojine,
kako se to prije mislilo. Novija su istraživanja utvrdila, da rđave
posljedice za dobrotu tla dolaze od lošeg rada kroz cio život sastojine,
i to već prema tome, da li se sastojine nikako, slabo ili prejako proreduju.


U Njemačkoj — najnaprednijoj državi za šumsko gospodarstvo
— provedeno je davno razdjeljenje zemljišta na poljsko i šumsko
gospodarstvo. Takvo razdjeljenje zemljišta između poljoprivredne
i šumske proizvodnje u većem opsegu nije se kod nas još ni pokušalo
provoditi. U jednom kraju države na krepkom tlu i vrlo bogatom
na hranilima raste šuma, koja je često vrlo loša, jer je čine takve
vrste drveća, koje su malo rentabilne, dok u drugom kraju države na
slabom i mršavom tlu, koje je samo za šumu sposobno, provodi naš
čovjek mukotrpan život obrađujući primitivno to slabo tlo, od kojeg se
prihoda ne može ni prehraniti. Jedno i drugo je veliki gubitak u našoj
narodnoj imovini. Razdjeljenje tla na šumsko i poljoprivredno gospodarenje
moralo bi doći na prvo mjesto ispred svih drugih pitanja. Njegovo
rješenje ne smije služiti uskim i sitnim interesima pojedinaca i političkih
partija, već velikim interesima, koji su od opće koristi za sve narodne
slojeve. Sretno i pravično rješenje toga pitanja predstavlja za budućnost
veliki uspjeh, koji jednako obuhvaća socijalne i ekonomske interese čitavog
naroda.


Kako smo naprijed istakli, efekt šumskog gospodarstva zaostaje za
efektom poljoprivrede. To naročito vrijedi za vrlo dobra zemljišta, kojih
je zemljišna renta u šumskoj proizvodnji mnogo manja nego u poljoprivredi.
Pretvorbu plodnog šumskog zemljišta u poljoprivrednu proizvodnju
brane neki utjecajem šuma na klimu svoje okoline. Rezultati najnovijeg
istraživanja na tom polju govore protiv uobičajenoga mišljenja, da
šume u velikoj mjeri utječu na klimatske pojave svoje okoline. Razumljivo
je, da je protiv jakog djelovanja onih prirodnih sila, koje imaju utjecaja
na klimatske prilike uopće, posve nemoćan slabi organizam malene
neke šume. Uzrok, zbog koga je financijski efekat šumskog gospodarstva
manji od efekta u poljoprivredi, valja tražiti u neobično dugačkom vremenu
produkcije, koje djeluje usporujući na tempo šumske proizvodnje.


Imajući pred očima golemu važnost šuma u narodnom gospodarstvu,
a uvažujući ekonomički princip, da se od svakog zemljišta dobije
što veća korist, moramo se pitati, je li potrebno, da površina naših šuma
ostaje ista, ili je možda bolje, da se umanji odnosno poveća. Naprijed smo
izložili, da je sadanji odnos šume prema polju rezultat teškog vjekovnog
života našeg naroda, koji je uzmičući pred neprijateljem podizao stanove
po visokim bregovima, i u planinama našao zaklonište. Sva ta planinska
naselja ubrajaju se u pasivne krajeve naše države, gdje ljudi vode
mukotrpan život u borbi s divljom prirodom, a za održanje svog golog
života, Ti će pasivni krajevi zadavati još mnogo brige oko prehrane
pučanstva njihova, i to sve dotle, dok budu ljudi svojim primitivnim gos


215
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 10     <-- 10 -->        PDF

podarskim životom po visokim bregovima živjeli. Kod nas nebi smjelo
biti gladi, jer za svakog imade dosta hljeba, kao što ima u izobilju našeg
toplog sunca, samo bi valjalo iskorišćavati prirodne produktivne faktore
naše zemlje´ onim sredstvima, koja pojedinom kraju najbolje odgovaraju.
To znači, da na zemljištu, koje je prvoklasno za poljoprivredu, ne valja
saditi šumu, jer je to s narodnog gospodarskog gledišta golem gubitak.
Neosporna je činjenica, da je i slabije vođena poljoprivreda na dobrom
zemljištu mnogo rentabilnija od najbolje vođenog šumskog gospodarstva
na istom zemljištu. Pred tom činjenicom ne smijemo zatvoriti očiju ni
onda, ako možda pojedini slučaj protivno tome govori (na pr. visoka
cijena hrastovu drvu). Iako neki šumarski stručnjaci ističu, da je šumsko
gospodarstvo zbog visoke cijene drvu danas vrlo rentabilno, čak
rentabilnije od poljoprivrede, to valja istaći, da je takovo mišljenje neispravno,
jer se ne osniva na rezultatima računa o rentabilitetu šumskog
gospodarstva, nego na individualnom osjećaju pojedinca. Kod izricanja
takova suda ne uzima se dosta u račun utjecaj duljine vremena produkcije,
kao ni to, da je posljednjih 50 godina, otkad su se razvila moderna
prometala, mnogo više porasla cijena pšenici i kukuruzu nego drvu, te
će i u napredak cijena drvu slabije rasti nego cijena poljoprivrednih proizvoda.


Iz svega se toga vidi, da mnoge naše šume po ravnicama moraju
što prije ustupiti naprednijoj poljoprivredi u korist okolišnog pučanstva
i kolonista iz pasivnih krajeva države. Tu promjenu u iskorišćavanju
zemljišta imperativno traže uz ove ekonomičke, svakako i nacionalni i
državni interesi uopće. Razumije se po sebi, da zato u prvom redu mora
u obzir doći zemljište državnih šuma. Spominjem, da direkcija šuma u
Vinkovcima ima površinu od 107.534 jutra, od koje otpada na šume u
ravnici 92.130 jutara. Tlo je tih šuma u ravnici prvoklasno za poljoprivredu.


Novi savski nasip od Gunje do Mitrovice u duljini od 61.168 m u
punoj mjeri omogućuje kolonizaciju pučanstva iz pasivnih krajeva države
u Slavoniju. Prema P´isačić-Buklu* iznosi sveukupna površina zaštićenog
područja 219.348 jutara.


Od te površine ide na državne šume ... . 63.687 jutara


na šume Brodske imovne općine 20.511


na šume Petrovaradinske imovne općine . . . 23.173


Svega . . . 107.371 jutro


Kako se vidi na šume ide malo ne polovina prvoklasnog poljoprivrednog
zemljišta. Ako se na porodicu računa 10 jutara zemlje, to se na
površinu državnih šuma od 63.687 j . može naseliti oko 6000 familija sa


30.000 duša.
Uporedo s kolonizacijom pučanstva iz pasivnih krajeva po ravnicama
valja šume podizati po bregovima i planinama, te kršu i goletima.
Njihovo pošumljivanje slabo je dosad uspijevalo zbog primitivnog života
pučanstva, a tlo je bilo izloženo razornom djelovanju gorskih bujica. Nije
potrebno napose isticati, da će zašumljivanje krša i goleti pokazati bolje
uspjehe, ako se velik dio pučanstva naseli u ravnicama. Zašumljavanje
goleti i krša vrlo je teško i skupo, redovno 4—5 puta skuplje od zašum


* Podaci za regulaciju Save i melioraciju Posavja, Zagreb 1.919.
216
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ljavanja redovnih godišnjih šumskih sjecišta. O tom zašumljavanju krša
vlada inače u nas neispravno mišljenje, da se naime krš može pošumiti
samo vještačkim načinom crnim borom. Svakako je bolje upotrijebiti u
tu svrhu tamošnje lisnato drveće. Mimogred spominjem, da su tri faktora,


o kojima zavisi uspješno pošumljavanjc krša: razvita svijest u narodu
o koristi šume na kršu, novčana sredstva i stručni šumarski organi.
Što se tiče financijskog efekta budućih šuma po kršu i goletima,
kad ondje bude manje naroda živjelo, i kad se provede zabrana držanja
koza, sigurno je, da će se izdani troškovi za pošumljavanje ukamatit´
najmanje sa 1—2%, dok danas izdani troškovi ne donese gotovo nikakve
koristi, jer tamošnje pučanstvo i koze sprečavaju uspješno pošumljavanje
krša.


Kako smo naprijed naveli, samo je 5 glavnih vrsta šumskog drveća,
koje valja uzgajati, a to su: hrast, bukva, jela, smreka i bor, dok kao
sporedne vrste mogu u obzir doći: jasen, brijest, kesten, javor, grab i
drugo. Ako se te vrste valjano uzgoje na prikladnom staništu, to mogu
biti vrlo važan uteg na vazi kod prosuđivanja rentabiliteta dotičnih šuma.


U današnje doba ne može biti svejedno, koju vrst drva i koji način
uzgajanja šuma valja kod nas kultivirati. Razumljivo je, da je kod jednakih
kulturnih prilika i jednakih produktivnih troškova najrentabilnija ona
vrsta drva i onaj tip uzgajanja šuma, koji u jednakom vremenu daje najveći
prihod. Ođ svih spomenutih vrsta drva smreka je najrentabilnija,
jer ona proizvodi najveću masu i jer se njezino drvo na svjetskom
tržištu najviše potražuje. U pojedinom kraju može imati bukovo drvo
kao ogrev, pa i za građu, visoku cijenu, ali to ne može ništa utjecati na
činjenicu, da je bukva mnogo manje rentabilna od smreke i jele. Od proizvedene
mase drva ide na građevno drvo kod smreke 80%, a kod bukve
30%. Zbog toga nije ekonomično i dalje uzgajati bukvu na velikim i
postranim površinama, koje ona u nas zaprema.


Produktivnost pojedine vrste drveća po masi iskazuju prihodne
tablice. Tako u vremenu od 100 godina, odnosno za hrast u 140 godina,
proizvedu glavne vrste na različitim staništima ovu cjelokupnu masu
po ha:


I. II. III. IV. razred
smreka 1.535 1.159 912 668 m
jela 1.430 1.199 918 697 „
bor 1.052 827 634 431 „
bukva 1.026 814 636 470 „
hrast 1.181 996 818 631 „
Za normalnu gospodarsku jedinicu od 100 ha površine u 100 godišnjoj
ophodnji, odnosno za hrast 140 godina, izračuna se normalna drvna


8


masa u m za


I. IV. razred
smreku 56.465 ´ 24.765
jelu 40.875 17.430
bor 39.175 16.205
bukvu 28.400 13.760
hrast 57.800 28.070
Kako se iz ovoga vidi, bukva proizvodi najmanju drvnu masu po
ha u vremenu od 100 godina. Osim toga je također i njezina normalna
masa najmanja, a u financijskom pogledu stoji daleko iza svih na posljednjem
mjestu.


217
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Budući da je bukva u nas najraširenija vrsta drva (60´/ć), zaslužuje
da joj poklonimo što veću pažnju. U višoj dobi ne iskazuje ona s velikom
masom i veliki prirast. Tako po Schwappachu* iznosi normalna masa
bukve na III. razredu


I.) u 120 god. ophodnji po ha:


ako je prekinut sklop: A 236 m\ a prosječni prirast 7,6 m3


„ „ običan „ : B 284 „ „ „ „ 6,5 „


2.) u 140 god. ophodnji po ha:


ako je prekinut sklop: A 260 m3, a prosječni prirast 7,7 m3


„ „ običan „ : B 320 „ „ „ „ 6,4 ,.


Kako se vidi, velike mase kod bukve ne iskazuju i velike prosječne
priraste, nego je obrnuto, t. j . velike mase imaju malen prosječan prirast.
Ta je činjenica od značajne važnosti u gospodarenju bukvom. Stare bukove
sastojine valja progaliti, jer ne samo da će se tako njezino prirodno
pomlađenje polučiti, nego će i prirast na masi rasti.


Rentabilnost pojedine vrste drveća predočuje se visinom zemljišn
e rente , koja zavisi o proizvedenoj masi drva, o njezinoj srednjoj
cijeni i o kamatnjaku, koji se traži za ukamaćivanje kapitala, koji su
u šumskom gospodarstvu uloženi. Zemljišna renta jednaka je razlici sadanjih
vrijednosti prihoda i troškova, koji će se u napredak izdati.


Budući da u nas postoji neispravan sud o vrijednosti šumskog zemljišta,
koje se može na različne načine iskorišćavati, to ćemo pokušati
ovdje odrediti vrijednost šumskog zemljišta, koje se u nas iskorišćava
sa 5 spomenutih vrsta drveća.


Račun ćemo provesti za šumu, koja je oko 10 km udaljena od željezničke
stanice, a do koje iz šume vodi srednje dobar put. Ako se uzmu
u račun srednje cijene drveta posljednjih 5 godina, koje su kod nas polučene
na licitacijama šuma od gornje udaljenosti od željezničke stanice,
a koje iznose za smreku i jelu 90, za bor 100, za bukvu 80 i za hrast 300
Din po m3; troškovi uprave neka iznose 90 Din, troškovi pošumljavanja
za smreku i bor 400 Din., a za hrast 200 Din. po ha, te ako je p ../., to
se na osnovi normalnih prihoda izračunaju po formuli


Au + Dal,0 p"-aH C. 1,0 pu


.. — * — V


1,0 pu — 1


za svaku pojedinu vrst drva slijedeće prosječne prihodne vrijednosti


.


zemljišta,


odnosno zemljišne rente po ha:


o « Vrijednost Troškovi
Eeduk.


t>=i s


.


S]


´ÉT A rt .. rt fi faktor


Prihodua vri


jednost ze


mljišta Ba


Vrsta drva


3 &


o rt A "3 a Au >
e š


1


I«?


u% od Au


z i.


o


1,0..-1


O o


3


M
Smreka 100 I. 1.045 90 94.050 28.215


7.687 3.000 0,05489 3.289´98,67
Jela 120 I. 1.262 90 113.58Ö 37.860 — 3.000 0,02966 1.491 [44,73
Bor 100 I. 665 100 66.500 19.950 7687 3.000 0,05489 1.328 39,84
Bukva 100 I. 638 80 51.040 15.312 — 3.000 0,05489 642 19,26
Hrast 140 I. 742 300 222.600 66.780 12.538 3.( )00 0,01621 1.487 44,61


* Die Rotbuche, Berlin 1.911.
218
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Kako vidimo, zemljišne su rente šumskog gospodarstva relativno
malene. Tako na pr. kod hrasta na prvoklasnom zemljištu u ravnici iznosi
44,61 Din, dok bi u poljskom gospodarstvu na istom zemljištu iznosila
najmanje 20 puta toliko. Za Njemačku prof. Buhl e r* drži, da vrijednost
šumskog zemljišta iznosi .. do % vrijednosti poljoprivrednog
zemljišta.


Težnja u šumskom gospodarstvu, da se uz što manje troška proizvedu
dobra od što veće vrijednosti, nalazi potvrdu u visini zemljišne
rente. Koliko god imade teorija o zemljišnoj renti svojih nedostataka,
uvijek će ostati načela, koja su u njoj sadržana — za proizvodnju najveće
vrijednosti u šumskom gospodarstvu — jedino pouzdano mjerilo
za mjerenje snaga produktivnih faktora u šumskom gospodarstvu. Možemo
reći, da je šumsko gospodarstvo Njemačke od polovine 19. vijeka
postavljeno na temelje najveće zemljišne rente, i da se samo na toj osnovi
razvilo do svoga današnjega stanja, kojim služi za ugled cijelom svijetu.
Svi noviji prigovori protiv toga cilja šumskog gospodarstva propašće,
kao što su od reda propali svi oni prigovori, koji su prije bili izneseni
protiv Presslera kao začetnika teorije najveće zemljišne rente.


U našim šumama možemo u velikoj mjeri da dignemo zemljišnu
rentu između 5 vladajućih vrsta drveća. U uzgojnom su pogledu bukva
i jela jednake, jer obje traže jednako dobro tlo i imaju jednake zahtjeve
za svijetlo. Smjesa tih dviju vrsta drveća rado je svuda viđena, te ih u
našim šumama valja uzgajati jednakom brigom i marom. Bukva nema
tako vrijedne deblovine kao jela i ona guši pod svojom gustom krošnjom
sve, što joj ne raste preko glave. Njezina joj je velika produkcija listinca
pribavila osobinu, da ona važi kao vrsta drva, koja znatno popravlja tlo.
U to se ne sumnja, ali se ta osobina ne smije precjenjivati na štetu njezine
ekonomičke vrijednosti.


Iz gore izloženog računa izlazi, da nije ekonomično uzgajati bukvu
ondje, gdje se mogu uspješno uzgajati od nje produktivnije i vrednije
vrste drveća. Ta je činjenica od neobično velike važnosti za naše šume,
gdje bukva po površini zauzima prvo mjesto, prostirući se u čistim sastojinama
na prostranim površinama po brežuljcima i visokom gorju. U
te čiste bukove sastojine valja po brežuljcima sijati što više hrastova
žira, a po visokim planinama unositi jelu, kako bi se na taj način što više
ekonomički podigla vrijednost zemljišta bukovih šuma.


II. Drugi važni faktor šumske produkcije je vrijeme.
Faktor vrijeme od tako je značajne važnosti u šumskoj produkciji,
da ne možemo njegovo djelovanje pravo ni predstaviti. Normalno vrijeme
u šumskoj produkciji iznosi jedan vijek i više, pa to uvjetuje ogromno
nagomilavanje kapitala u produkciji. Zbog toga nagomilavanja velikog
kapitala postaje šumska produkcija prema proljoprivrednoj mnogo
teža i sporija u tempu proizvodnje.


Od dva načina šumskog gospodarenja je onaj rentabilniji, kod koga
se u kraćem vremenu uz iste prilike poluči jednak prihod kao kod drugog
gospodarenja u duljem vremenu produkcije. U dugačkom se vremenu
produkcije čisti prihod šume na kamatima troši, što jasno dokazuju ova
dva primjera.


* Buhl e r: Der Waldbau, 1 Bd. Stuttgart 1918. Str. 613—616.
219
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 14     <-- 14 -->        PDF

1. Ako sječivni prihod neke šume u financijskoj ophodnji (80 g.)
iznosi 50.000 Din, i ako se iz računa izostave prihodi prorjede i troškovi,
.
to se uz šumski kamatnjak od 3% po formuli Bu = -z ~—- izračunaju
1, opu — 1


slijedeće prihodne vrijednosti zemljišta, odnosno zemljišne rente:
Ophodnja Vrijednost zemljišta Zemljišna
ili turnus renta


80 god., 50.000 — -= 50.000 0,10372 = 5.186,00 Din 155,58 Din


100 „ 50.000 1031010 — = 50.000 0,05489 = 2.744,50 „ 82,33 „


120 „ 50.000——ji =50.000-0,02966=1.483,00 „ 44,49 „


140 „ 50.000 * -=5 0 000 0,01621= 810,50 „ 24,32 „
Iz tog se primjera vidi, da faktor vrijeme u šumskoj produkciji dolazi
vrlo mnogo do izražaja. Ako se naime financijska ophodnja postepenoi
produžuje samo za 20 godina, pada zemljišna renta gotovo za polovinu
rente za isti broj godina niže ophodnje. Iako sječivni prihod s ophodnjom
raste, ipak taj prirast vrijednosti ne može iz računa eliminirati
jaki utjecaj faktora diskontacije na padanje zemljišne rente poslije financijske
ophodnje. U glavnom se može reći, da sječivni prihod svih vrsta
drveća (izuzevši donekle hrast) poslije zrelosti u financijskoj ophodnji
malo ili nikako u vrijednosti ne raste. Za bukvu se može reći da joj vrijednost
poslije financijske ophodnje (100—120 godina) zbog trunjenja stabala,
naglo pada.


2. Ako šumsko zemljište svake 100. godine daje čist prihod na drvu
od 50.000 Din., pa ako se iz računa izostave prihodi prorjede i troškovi,
to uz 3% iznosi prihodna vrijednost zemljišta 2.744,50 Din., a godišnja
renta 82,33 Din. Ako hoćemo da kod viših ophodnja 110, 120, 130 i 140
dobijemo istu zemljišnu rentu kao kod 100 godišnje financijske ophodnje,
to se vrijednost potrebnog sječivnog prihoda kod tih viših ophodnja izračuna
ovako:
A„, 50.000 , 1,03"°-1
1,03"° — 1 " 1,03"» -1 ´ uo ~ 1,03"° -1
= 50.000-1,3628 = 68.140 Din


Al-20 50.000 . .... . 1,03»°—1
1,03120 — 1 ; A IJU120 = 50.000


1,0310° — 1 ´ 1,0310° — 1


50.000 1,8504 = 92.520 Din
.... 50-000 . . -50000.!1^


,s0 —


1,03,3° — 1 " " 1,03wo — 1 ´ 1.0310° — 1
= 50.000 2,5056 = 125.280 Din


500001


;A140 = 50.000 ^3—


1,0314°—1 " 1,03100 —1 ´ . 0 ´ l,03,0°—1


= 50.000 3,3863 = 169.315 Din


220
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Kako se vidi, prihodi viših ophodnja morali bi znatno u vrijednosti rasti,
da se dobije jednaka zemljišna renta kao u 100. godini. Tome se protive
svi zakoni biološke i pedološke prirode, po kojima šumske sastojine u
vrijednosti rastu. Jedinu iznimku čini ovdje hrast, komu vrijednost raste
sa debljinom, dok ostale vrste drveća ne dolaze u ovom pogledu u obzir,
a najmanje bukva, kojoj vrijednost sa starošću naglo pada.


Još jači utjecaj vremena u šumskom gospodarstvu pokazuje ovaj
primjer. Ako bi sječivni prihod smreke u 100 godišnjoj ophodnji, koji je
u skrižaljci (str. 218) iskazan sa 94.050 Din., uporedili sa sječivnim prihodom
bukve kod 200 godišnje dobe — a takvih šuma ima kod nas dosta,
to bi prihod bukove šume morao iznositi:


i 03200 r
= ^807 509 Din


A;00 = 94.050 -f^rsTY- P° ha´


što je posve nemoguće, jer tako velike prihode ne može šumsko tlo dati.


Iz gornjih računa izlazi, da je vrijeme u šumskom gospodarstvu
produktivni faktor od neobično velike važnosti, s kojim se mora ozbiljno
računati u gospodarenju našim šumama. Faktor vrijeme u urednom šumskom
gospodarstvu predočuje platno, na kom napredan šumar proicira
uspjehe svoga rada.


U dugačkom vremenu šumske produkcije valja faktor vrijeme shvatiti
kao kamatno-kamatni račun, te sve troškove i prihode svesti na isti
nazivnik odnosno na kraj ophodnje. To se mora učiniti zato, jer je faktor
vrijeme najskuplji emelenat, koji najjače dolazi do izražaja u šumskoj produkciji.
Tu veliku važnost produktivnog faktora: vrijeme , žele neki
oslabiti time, što ističu, da je od veće važnosti proizvesti dobra od trajne
visoke vrijednosti bez obzira na troškove, dok je čist prihod odnosno
rentabilitet gospodarstva, pitanje, koje je od manje gospodarske važnosti.
Po tom bi mišljenju novac i dobro bile dvije različite stvari, što nijesu,
jer novac ostaje uvijek mjerilo za proizvedena dobra. U ostalom
to je razlikovanje između visoke vrijednosti proizvedenih dobara i rentabiliteta
bez važnosti, jer oba gledišta vode istom cilju: ostvariti ekonomički
princip, sa što manje troška i u što kraćem vremenu postići što
veći uspjeh.


III. Drvn a mas a šum e je pored zemljišta najvažniji faktor
šumske produkcije. Njezina veličina zavisi o vrsti drva, načinu gospodarenja,
ophodnji, staništu i načinu njegovanja sastojina. Na str. 217 izračunali
smo normalne mase šume od 5 glavnih vrsta drveća za površinu
od 100 ha i uz ophodnju od 100 godina, odnosno za hrast za 140 ha površine
i uz 140 godišnju ophodnju. Po dobroti zemljišta ne raste masa samo
po veličini nego i u vrijednosti. Tako na pr. veličine mase za smreku na
I. i IV. bonitetnom razredu stoje međusobno kao 2:1 , dok im vrijednosti
stoje u odnosu kao 3 : 1 i manje.
Što je ophodnja veća, to je i masa veća, jer u šumi ima više dobnih
razreda, a i veća je masa starijih dobnih razreda, kojom oni znatno utječu
na cjelokupnu količinu mase šume. Normalna drvna masa šume raste
doduše s ophodnjom, ali joj nije upravno proporcionalna. Važno je znati
veličinu normalne mase i njezino razdjeljenje po dobnim razredima u
svrhu, da se u šumi podržava samo tolika masa, na kojoj se trajno može
proizvoditi najveći prirast po masi i vrijednosti. Tako se na pr. prema
Flury-u normalna masa za smreku, koja je naprijed izračunata sa 56.465
m3, dijeli na dobne razrede ovako:


221
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 16     <-- 16 -->        PDF

1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 god.
3% 11% 22% 31% 33%


Kako vidimo, na zadnja dva dobna razreda ide skoro % cjelokupne
mase, što je vrlo važno znati kod izdavanja dozvola za sječu šuma. Kod
nas se u tom pogledu mnogo griješi, kad se dozvoljava, da buduću sastojinu
čine samo stabla ispod 30 cm debljine, kojih je masa vrlo malena, a
osim toga imadu malenu šumsko-uzgojnu vrijednost. Normalnu drvnu
masu valja smatrati produktivnim kapitalom, koji mora uvijek u šumi
postojati kod iste ophodnje i jednakog etata. Godišnji etat šume mora biti
jednak prirastu, koji na masi u jednoj godini naraste, te se ne smije više
drva sjeći, nego što iznosi taj prirast.


Nije sadržana u principu šumskog gospodarstva težnja za proizvodnju
što veće, nego što vrednije mase. Uspjeh zavisi više o vrijednosti, a
manje o veličini proizvedene mase. U mješovitim sastojinama, kojima se
gospodari -u istoj ophodnji, može se trajno po jedinici površine sjeći jednaka
drvna masa, ali u pogledu vrijednosti pojedine vrste drva može biti
velika razlika. Isto vrijedi i za sastojine od jedne vrste drva, koje se
gospodare u različitim ophodnjama. Tako na pr. hrastov trupac od 4 m
duljine i 60 cm debljine s masom od 1,13 m3 može 10 i više puta biti vredniji
od cijelog hrastovog stabla, koje je 32 cm debelo, 25 m visoko i ima
jednaku masu od 1,13 m\ U naprednom šumskom gospodarstvu faktorima,
koji utječu na vrijednost mase, poklanja se najveća pažnja. Vrijednost
mase raste i onda, ako prirast ostaje isti. Umnažanje mase pokazuje
njezin postotak prirasta. Postotak prirasta je to manji, što je sastojina
starija, a masa veća. Sastojine sa manjom masom imaju veći postotak
prirasta, ali u vrijednosti polaganije rastu od starijih sastojina, koje
imadu doduše malen postotak prirasta mase, ali u vrijednosti bolje i brže
rastu. Iz toga izlazi, da visina postotka prirasta mase nije jedino mjerilo
za prosuđivanje rentabiliteta šumskog gospodarenja, nego da to zavisi


o prirastu vrijednosti odnosno o kvalitativnom prirastu sastojine. Taj
kvalitativni prirast zavisi direktno o valjanom njegovanju sastojine, odnosno
o intenzitetu stručnog rada šumskog upravnika. Valjan i dobro
smišljen stručni rad u šumi može doći do izražaja na dva načina.
Ako se sa sastojinama upravlja i gospodari tako, da postotak prirasta
mase raste, a da masa u vrijednosti ostane ista, odnosno ako pođe
za rukom masu po veličini i vrijednosti dići, a da postotak prirasta sastojina
ne padne. Za takovo šumsko gospodarstvo velimo da napreduje.
Ako pak postotak prirasta pada, bilo kod iste ili umanjujuće mase sastojina,
to velimo za takovo gospodarenje da nazaduje.


U glavnom možemo reći, da je uspjeh šumskog gospodarstva obilježen
što većim postotkom prirasta na što većoj i vrednijoj masi sastojina.
Da se pak taj najveći uspjeh šumskog gospodarstva može realizirati,
potrebno je, da u šumi postoji izvjesni niz sastojina od najmlađe do najviše
dobi, sa što boljom masom po veličini i vrijednosti. Ako je taj uslov
ispunjen, to se može po pravilima nauke postići najveći uspjeh gospodarenja,
koji je obilježen najpovoljnijim odnosom između mase i prirasta.
Taj je odnos postotak prirasta vrijednosti, što ga čine kvantitativni i
kvalitativni prirast pored rastenja cijena drvu. Rastenje cijene drvu ne
zavisi direktno o volji upravnika šume, ali kvantitativni i kvalitativni
prirast pored dobrote tla zavisi jedino o njegovoj stručnoj spremi i radu.


222
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Naučno je utvrđeno, da je gore izloženi odnos između mase i prirasta
pojedinih sastojina nešto drugačiji kod gospodarstvene jedinice,
u kojoj izvjestan broj sastojine sačinjava živ organizam. U istinu je postotak
prirasta vrijednosti gospodarske jedinice manji od postotka prirasta
njene cjelokupne mase. Razlika je doduše to manja, što je masa
drva veća i vrednija i što su manji upravni troškovi.


Ovim kratkim prikazom o produktivnim faktorima šumske produkcije
dovoljno sam dokazao njihovu važnost i vrijednost za naše šumsko
gospodarstvo. Ukratko mogu reći, da svi produktivni faktori u šumskoj
produkciji čine jedan zajednički lanac, kojemu su karike međusobno
čvrsto vezane. Nestane li jedne karike u tom lancu, to će se odmah osjetiti
na proizvodnji drva po kvaliteti i po kvantiteti. U naprednim državama
ide se za tim. da se sve karike toga dugačkog lanca šumske proizvodnje
trajno uzdrže u potpunoj snazi i čvrstoj vezi. Tamo se šume
iskorišćavaju na osnovi odnosa između starih i mladih sastojina, i živo
se nastoji, da se od šumskog zemljišta dobije što veći prihod pomoću
najrentabilnije vrste drva. Taj se najveći prihod može postići samo onda,
ako se šumama gospodari po utvrđenim pravilima šumarske nauke uz
brižno čuvanje i dizanje proizvodne snage zemljišta na osnovi valjano
sastavljene gospodarske osnove. Da se u nas na tom polju ništa ne čini,
dokazom su goleme površine naprijed spomenutih šikara, kojih ima najviše
u Bosni i Srbiji. U tim »šumama« — šikarama — ne sudjeluju prirodni
faktori produkcije s onom snagom i intenzivnošću, kao u krupnoj
dobro sklopljenoj šumi, nego se u njima faktori : dobrota zemljišt
a i mas a sve više izlučuju iz njihove produkcije drva. To je veliki
manjak, koji dolazi u obzir kod prosuđivanja šumskog bogatstva naše
države. Umjesto da se površina tih bezvrijednih šikara u prošlom 10
godištu smanjila, ona se naprotiv zbog nestručnog vođenja šumarske
politike znatno raširila. Valja naime znati, da se produktivni faktori u našim
šumama uništavaju neprestanim postupcima lošeg gospodarenja
šumama, koji su po broju veliki, a dimenzijama golemi, i koji se ne čini;
možda periodički, nego svake godine, šta više svaki dan. Ti su štetni
gospodarski postupci : dugoročni ugovori u državnim šumama,
gole sječe, pomoću kojih se ti loši ugovori realiziraju, loša primjena
agrarne reforme na šume i davanje drva iz državnih
šuma bilo za pogodovne cijene, bilo badava. Pri tom se
zaboravlja, da je visoka cijena drvu najbolji čuvar i zaštitnik šuma.


Za nas nije pitanje samo u tome, da se na polju našeg šumskog
gospodarstva »radi«. Za nas je problem više u tom: kako i što nam
valja raditi oko podizanja šumskog gospodarstva domovine? U pitanju
je, hoćemo li se u svom radu zadržati samo na podržavanju onoga, što
se i kako se dosad radilo, ili ćemo se ugledati u lijepe primjere kod drugih
naprednih naroda, te raditi po metodima, kojj su se u tuđem iskustvu
pokazali kao najbolji, i iskoristiti sve rezultate, koje su najnovija
naučna istraživanja otkrila. Kod primjenjivanja stranih rezultata ne smijemo
međutim izgubiti iz vida individualnost našeg šumskog gospodarstva,
koje nosi na sebi sve oznake naše kulturne neprosvijećenosti i
ekonomske zaostalosti. Naš je problem u tom, da stvorimo sintezu između
šumskog gospodarstva zapada i istoka. Ukratko mogu reći, da na
polju našeg šumskog gospodarstva imamo da riješimo mnogo važnih zadaća.
Kod rješavanja tih pitanja valja nastojati, da iscrpemo sve prirodne
sile do posljednjeg ostatka, te da uklonimo sve zapreke, koje tome stoje


223
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 18     <-- 18 -->        PDF

na putu. Sredstva su za to tehničke naravi, a za njihovu potpunu primjenu
u šumi valja ukloniti predrasude, ograničiti jednostranost, komplicirano
zamijeniti jednostavnim i t. d.


Vjerujem i rado priznajem, da taj posao nije lak, i da na putu stoje
mnoge zapreke. Da se one mogu ukloniti, potrebno je prije svega našem
šumskom gospodarstvu postaviti jasan cilj. To je tim potrebnije, što su
iskušenja,koja smo od oslobođenja i ujedinjenja proživjeli, pa i ona, koja
nas još čekaju, teška i golema. Prijeko je potrebno, da se naše šumsko
gospodarstvo vodi s više stručnosti, a manje empirije, a to je, da se u
gospodarstvu primijene oni metodi, koje je suvremena šumarska nauka
našla kao najbolje, t. j . da se naše šumsko gospodarstvo racionalizira
i digne na veći stepen intenziteta, odnosno da se u njemu više ulaže rada
i pokretnog kapitala. Na tom putu ne ćemo svakako moći ići tako daleko
kao drugi napredni narodi. Tako se na pr. ne može zasad kod nas
nikako primijeniti naučno postavljeno, a iskustvom potvrđeno pravilo,
da je za intenzivno šumsko gospodarenje dostatna površina jedne šumske
uprave od 5.000 jutara, odnosno površina, na kojoj se izradi godišnje
oko 20.000 m3 drva. Ondje, gdje nema razvitih prometala, kao i ondje,
gdje šumsku površinu ne sačinjavaju sastojine različne dobi, nego gdje
pretežu »šume« — šikare, iz kojih se na godinu ne posiječe ni 1000 m3
sitnog drva, tu je 25.000 i više jutara površine šume normalna površina
dotične šumske uprave.


Držim, da sam time dosta razložio, da vrijednost šume ne valja
prosuđivati tek onda, kada je zrela za sječu i kada njezino drvo postane
trgovački artikl, nego valja znati i biti tvrdo uvjeren o tom, da šuma vrši
snažan utjecaj na kulturni i materijalni život naroda, pa je baš zbog toga
valja uvijek držati u punoj njezinoj snazi stvaranja.


ZUSAMMENFASSUNG:
Über Produktionsfaktoren und Rentabilität der Forstwirtschaft.


Die Wichtigkeit der Produktionsfaktoren in der Forstwirtschaft ist in den breiteren
Geseilsohaftsschichten wenig bekannt und deswegen auch wenig beachtet. Wegen
dieser Unkenntnis selbst an massgebenden Stellen wird der Fortwirtschaft grosser
Schaden zugefügt, welchen die Leiter des Staates verursachen, indem sie fordern, dass
mittels der Wälder die Valuta stabilisiert und der Staat geordnet sein soll. Deswegen
werden die Wälder zu reichlich gefällt, viel stärker, als in der gewesenen Monarchie
und mehr als es der Nachhaltigkeit entspricht.


Dass aus Jugoslavien das Holz in riesiger Menge ausgeführt wird, beweist die
Tatsache, dass in der Handelsbilanz Jugoslaviens auf das Holz, im Gewicht 40% und
im Werte 24% der Gesammt-Ausfuhr fällt.


Die natürlichen Faktoren der Produktion in der Forstwirtschaft werden fortwährend
vernichtet mit dem umfangreichen Kahlhieb und den langjährigen Verträgen
über das Holzfällen.


Die Produktionsfaktoren im Forstfach beweist man allgemein und in ihrer Anwendung
in der Forstwirtschaft Jugoslaviens mit Zahlen. So wird der erste Produktionsfaktor,
der Boden dadurch dargestellt, dass für die Hauptsorten der Bäume die
Bodenrente ausgerechnet wirt bei 3% und der Durchschnittspreis des Holzes in den
letzten Jahren aus den Wäldern, welche von der Bahnstation 10 Km entfernt sind. Auf
Grund dieser Rechnungen folgt, dass die Rotbuche die meist unrentable Holzart ist,
was für die Wälder von Jugoslavien von besonderer Wichtigkeit ist, da die Rotbuche
etwa 65% von der gesammten Wälder ausmacht. Wegen der geringen Rentabilität der
Rotbuche, selbst wenn der heutige Preis hoch ist, ist man auf gemischte Bestände von
Rotbuche und Traubeneiche angewisen. Ferner aus dem Grunde, da die Forstwirtschaft
in jeder Beziehung weniger rentabel ist, als die Landwirtschaft, muss man je eher mit
der Forstwirtschaft auf erstklassigem Boden für Weizen und Mais in Slavonien auf


224
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 19     <-- 19 -->        PDF

hören. In der Ebene Slavoniens entfähllt auf die Wälder 107.371 Joch, von welcher
Fläche 63.687 Joch auf die Staatsforste entfällt, der Rest auf die Qemeindewälder. Der
Boden der Staatsforste sollte für Kolonisation der Bevölkerung aus den sogenannten
passiven Gegenden und aus dem Karstgebiet dienen. Nur auf diese Weise wird es
möglich sein, den Karst aufforsten, was die erste Kultur-Aufgabe des Staates ist, da
man das Halten der Ziegen und das Ausgraben der Laubbäume sammt Wurzeln verbieten
muss.


Der zweite wichtige Faktor der ForstproduMon, die Zeit ist von teoretischer
Seite auseinandergesetzt in der Absicht, um zu beweisen, wie sehr schädlich es ist
die Umtriebszeit in den privaten und Gemeindewäldern zu kürzen und auf diese Weise
erlauben Fälleni der jungen und noch unreifen Bestände.


Die Wichtigkeit des dritten Faktors der Forstproduktion, der Holzmasse wird
teoretisch dargestellt und auf dieser Basis der Schluss gezogen, dass das Gestrüpp,
welches 2,5 Millionen Ha umfasst nicht als Wald genannt werden darf, da hier die
Faktoren der Produktion: Boden und Holzmasse ausgeschieden werden müssen aus der
Produktion zum grossen national-ökonomischen Schaden.


In Bezug auf die Organisation des Forstdienstes wird erwähnt, dass in Gegenden
ohne Verkehrsmitteln und-ohne die Existenz von Wäldern von verschiedenen Alter die
Fläche von 25.000 Joch normal ist und nicht 5000 Joch, wie in den Staaten mit
fortschriftlicher Forstwirtschaft. Die Intensität der Wirtschaft hängt in erster Reihe
von entwickelten Verkehrsmitteln und des hohen Holz-Preises und erst in zweiter iJnie
von der Fach-Qualifikation des Forstverwalters.


Zum Schluss wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Wert des Waldes nicht
nur zur Zeit ihres reifen Zustandes zum Fällen beurteilt werden darf, sondern man
muss wissen, dass die Wälder in jedem Alter einem Einfluss auf den kulturellen und
materiellen Fortschritt ausüben, und dass sie geschont werden müssen in der vollen
Kraft des Werdens.


Šum. saojetnik TODOR GJURGJIĆ, MOROVIĆ :


DELOKRUG I RAD ŠUMSKE UPRAVE


(LES SPHERES DE L´ACTIVITÉ DES ADMINISTRATIONS DES
FORETS)


Imajući pred očima raspis Gospodina Ministra Šuma i Rudnika br.
1149/29, koji je u stvari posljedica manifesta Nj. V. Kralja od 6. I. 1929.,
kao i shvatajući duboko intenciju i svrhu toga raspisa odlučio sam, da
napišem ovaj članak. Do sada su pretresana mnogobrojna pitanja, bilo u
stručnom šumarskom časopisu bilo u drugim časopisima. Razume se —
pisalo se i pretresalo o svakom pitanju, koje je od naročite važnosti po


unapređivanje šumskog gazdinstva. Jedno je od tih važnih pitanja svakako
delokrug i rad šumske uprave, t. j . polazna tačka za šumsko gazdinstvo.
Obično, kad se govori i piše o organizaciji šumarske službe i
administracije, polazi se od Ministarstva Šuma odnosno Generalne Direkcije,
zatim Oblasne Direkcije, a najzad dolazi Šumska Uprava kao
najniža instancija — pogrešno bi bilo reći i instancija najmanje vrednosti.
Meni se čini, da bi trebalo poći obrnutim redom, kad se radi o organizaciji
šumarske službe. SPb mom mišljenju trebalo bi početi od najmanjega,
pa ići na veće, t. j . s donjeg kraja na gornji.


225