DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1930 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


IZDAJE JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE
Uređuje redakcionl odbor
Glavni i odgovorni urednik: proiesor dr. Antun Levaković


ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog u mjesecu na 2—4 štampana arka


Članovi REDOVNI J. S. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog gor
dlšnjeg doprinosa od 100 Din.
Članovi POMAGAČI a) kategorije plačaju godišnje 50 Din.
b) « « € 100 Din.
Članovi UTEMELJITELJI i DOBROTVORI dobivaju ga nakon Jednokratnog dopri


nosa od 2000 odnosno 3000 Diu.
Pretplata .. nečlahove Iznosi godišnje 100 Din.
ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na ček i. S. U. 34.293 111 na adresu


Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Vukotino´vlčeva ulica 2.
S UREDNIŠTVO I UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu Zagreb. Vukotinavlčeva
ulica 2. Telefon 3339.


ZA OGLASE PLAĆA SE:


ZA STALNE oglase (Inserate) kao i za dražbene oglase:


1. strana 600 (petstotlna) Din — ´/ 4 strane 175 (stösedamdesetpei) Din.
./8


i/ j strane 300 (trlstotlne) Din — strane 90 (devedeset) Din.
Kod trokratnog oglašavanja daje se 15%, kod šestkratnog 30%, kod dvanaestkratnog
50% popusta.
Sakupljači oglasa dobivaju nagradu. UPRAVA.


88 .


GOSPODI SARADNICIMA


Da bi se uređivanje »Šumarskog Lista« moglo provesti što lakše I brže, upravljamo
ovu molbu gospodi saradnicima.


ČLANCI neka obrađuju što savremenlje teme, u prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti
Priloži kratak résume u francuskom jeziku. — Za svaki prevod treba pribaviti dozvolu
autora. — Dobro su nam došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima 1 događajima u vezi
za šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani što čitljivije. Pisati treba samo na neparnim
stranicama. S desne Ivice svake stranice treba ostaviti prazan prostor od tri prsta širine.
Rečenice treba da su kratke I jasne. Izbor dijalekta I pisma prepušten Je piscu. Rukopisi se
štampaju onim dijalektom 1 pismom, kojim su napisani, ukoliko autor Izrično ne traži promjenu.—
SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu ulljepljene
u tekst već zasebno. Ako se šalju negativi, treba lb zapakovatl u čvrste kutije. — CRTEŽI
neka budu Izvedeni Isključivo tušem na bijelom rlsaćem papiru. Mjerilo na kartama treba
označiti samo olovkom. — HONORARI za originalne Članke 40 Din, za prevode 20 Din po
štampanoj stranici. — SEPARANTNI OTISCI moraju se zasebno naručiti. Trošak snosi pisac.


— Oglase, lične I društvene vijesti treba slati Upravi, a ne Uredništvu.
..; -_^__ UREDNIŠTVO.


REVUE FORESTIERE


POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU
\ COMMERCE DES BOIS. \
Rédigée par le Comité de Rédaction
Rédacteur en chei: Prof. dr. Ant. Levaković
Edition de l´Union Forestiere Yougoslave 2, Rue Vukotinović Zagreb,
Yougoslavie.— Parait chaque mois. Conditions de l´abonnement pour
l´étranger Din 120 par an. — Résumés en langue française.