DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.... 1930.; ....... ...... ......, .......... ... 297.— .. .... 1923., 1924. H 1925.;
......... ...., ......, ... 700.— .. 6 .... ynpaiui . .. ......... .. .... 1930.;
.... .... ............., ....... ... 100.— .. .... 1930.; ............. ....
..... ............, .... ... 100.— .. .... 1929.; ............. ......... ....
... 100.— .. .... 1929.; ....... ....... ......, .......... ... 100,— .. ....
1930.; ....... ............, ....... ........ ... 100.— .. .... 1930.; ......
...... . ........ . .... ... 043.— .. .... 1924., 1925., 192G. . 1927.; .......
...... ......, .... ..... ... 34G.— .. .... 1923., 1924. . 1925.; .... ..........
...., ...... ... 100.— .. .... 1930.; ......... ...., ........ ... 100.— ..
.... 1930.; .......... ....., ...... ... 100.— .. .... 1930.; ...... .........
....., ... ... 100.— .. .... 1930.; ....... ............, ...... ... 250.— .. ....
1928., 1929. . 1930.; ......... ...., ........ ... (i.483.75 .. ..... ... ......
....... ......; ......... ...., ....... ... 73.85 .. % .... 1930.; ...........
....... ......, ....... ... 100.— .. .... 1930.; ........ ....., ........-......
... 100.— .. .... 1930.; ........... .. .., ...... ... 60.— .. I. ..... 1930.


IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA


ŠUMARSKO PLESNO VEĆE.


Priredba studenata šumarstva pod naslovom »Šumarsko plesno veče« održana


18. 1. o. g. u svim prostorijama Hrv. Glazbenog Zavoda, dokazala je ponovno, da sve
priredbe studenata šumarstva uživaju simpatije ne samo njihovih profesora nego i
svih šumara, kao i ostale javnosti. Ovo veče ostati će zapisano zlatnim slovima u analima
studenata šumarstva, a zabavni odbor, koji nije žalio truda ni muke oko same
priredbe, može biti posve zadovoljan i s moralnim i s materijalnim uspjehom. — Prostorije
Hrv. Glazbenog Zavoda bile su premalene za onolik broj posjetilaca, tako da je
uprava Glazbenog Zavoda bila prisiljena u K>11 h obustaviti pridolazak novih gosti.
Nešto prije 9 h glazba je intonirala impozantni »Gaudeamus«, čime je bio dan
znak, da ulazi najistaknutija ličnost ove večeri, dekan gospodar.-šumar, fakulteta, g.
prof. dr. Iv o Pevaiek , koji je malo za tim uš; o praćen predsjednikom Udruženja
studenata šumarstva V. B o s i 1 j e v i ć e m, te predsjednikom zabavnog odbora D. B elaškovićem
. — Gosp. dekan pozdravljen bučnim pljeskom od svih odličnih gostiju,
kao i pojedinačno od gg. profesora te ostalih odličnika zauzeo je svoje mjesto, našto
je koncerat počeo.


Koncerat, na kome su sudjelovale gđe Zlata Lipovšćak-Rajić i Lu


k reci i a Prambergcr, te gosp. dr. V. Ko s ti ć, uspio je nad svako očekivanje,


čemu je bio dokazom buran i dugotrajan pljesak nakon svake izvedene točke, kao i


kite cvijeća, odnosno lovor-vijenac, kojim su bili umjetnici nagrađeni. Na glasoviru


pratio ih je vrlo otmjeno gosp. O. J o z e f o v i ć.


Poslije koncerta slijedio je ples, otvoren po gosp. dru I. Pevaleku i gđi Nenadić.


kao kućedomaćici. Nakon seljančice prešlo se na ostale plesove bez umora. Odličan


studentski jazz ispunio je svima želje. U ostalom teško bi bilo reći, kako se plesalo,


jer je dvorana za ples bila formalno krcata, kao i sve ostale prostorije.


U maloj dvorani za počasnim stolom okupili su se oko kućedomaćine g. dr. Pevaleka
i kućedomaćice gđe dra Nenadića gg. profesori 1. Ri t ti g (prodekan gosp.-šum.
fakulteta), dr. G i. Nenadić, dr. A. P c t r a č i ć, dr. V. Š k o r i ć, dr. A. O g r i z e k,
dr. A. T a v č a r, dr. S. Poštić, iug. B. M a n o j 1 o v i ć, zatim gg. direktori ing. P.
M a n o j 1 o v i ć i iug. A. P e r u š i ć. Nadalje su bili prisutni gg. ing. A. L e u s t e k,
ing. P. Petrović, direktor V. D o j k o v i ć. pukovnik L. T o m i ć, komandant 53.


151
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 50     <-- 50 -->        PDF

puka. direktor M ati z o vi ć, šum. nadsavj. K e r e š k e . j i, šum. nadsavj. u m. R.


...., B. Pleško, ing. V. Plesa, O. Heinrich, A. E h r m a . ri, J. Donner,


te mnogi drugi. Napose treba istaknuti prisustvo gosp. dekana ekonomsko-komer


cijalne visoke škole g. prof. ing. Réitéra, te francuskog konzula g. Boissiera.


Za počasnim stolom pozdravio je predsjednik Udruženja studenata šumarstva g.


V. Bosiliević g. dekana dra. I. Pevaleka (koji je ujedno zastupao g. sveučilišnog
rektora) i ostalu gospodu profesore, ovim govorom:
Gospodine dekane! Gospodo profesori!
Sretan sam, što mi je kao predsjedniku Udruženja studenata šumarstva pala u
dio čast, da vas pozdravim. Radostan sam, da vam mogu izreći zahvalnost, što ste se
odazvali pozivu, da prisustvujete ovoj našoj priredbi. Želim Vam se tom prilikom zahvaliti
za sav Vaš trud i brigu, koju ste uvijek iskazivali nama studentima u nastojanju,
da sa naše Almae Ma tris izađu ljudi odlični i spremni, kojima će biti povjereno najveće
bogatstvo našega naroda — naše šume. Udruženje studenata šumarstva i njegove
priredbe imaju za sobom vrlo lijepu tradiciju. Ponosni smo naime, da je ovo naše
udruženje najstarije stručno studentsko društvo na sveučilištu u Zagrebu i na čitavom
slavenskom Jugu. Ono će naskoro unići u tridesetu godišnjicu svojega opstanka, te je
od svoga osnutka uviiek bjlo stjecište sviju studenata šumarstva, rasadnik kolegijalnosti
i društvenosti medu šumarima. Još jednom izvolite u ime sviju studenata šumarstva
primiti srdačnu zahvalnost za Vaš posjet na ovoj našoj priredbi, a mi ćemo uvijek
znati visoko cijeniti Vašu naklonost prema nama studentima. U to ime ja Vas najsrdačnije
pozdravljam i želim Vam, da ovo veče s nama ugodno provedete. Živjeli!


Gospodin se dekan na ovim riječima vrlo srdačno zahvalio naglasivši, da su´ studenti
šumarstva uživali i da će uživati sve njegove simpatije.
Gospodu šumare, kao i ostale goste i prijatelje šumarstva pozdravio je predsjednik
zabavnog odbora D. B e 1 a š k o v i ć, ovim riječima:
Milostive gospođe! Poštovana gospodo!


Osobita mi je čast, da Vas mogu pozdraviti kao predsjednik zabavnog odbora u
ovako lijepom broju. Radostan sam tim više, što vidim, da naš rad pratite sa svim
svojim simpatijama, savjetom i svojom pomoći. Nama studentima nije nužno za život
samo stručno znanje, nama je nužno upoznavanje svojih starijih i praktičnih rezultata
njihova rada, nužno nam je međusobno upoznavanje. Svršivši svoje studije raziđu
se mladi inžinjcrt po cijeloj našoj lijepoj domovini i ostaje tek sjećanje na zajednički
sprovedene dane u školskim klupama. Ali zato na našim studentskim priredbama sastaju
se stari znanci, bude se uspomene, veze se učvršćuju i proširuju, sklapaju se nova
poznanstva. Želim, da tome cilju posluži i ovo naše veče, koje neka Vam ostane u
što ugodnijoj uspomeni i u to Vam ime Mičem »Živjeli «.


Ubrzo se razvila animirana zabava sve do sitnih ura, kada su se počeli razilaziti
prvi gosti. D. B., stud. šum.


PRILOZI UDRUŽENJU.


Za uspjelo »Šumarsko plesno veče« primilo je Udruženje studenata šumarstva
u Zagrebu ove priloge:


A. D. za eksploataciju drveta (Delnice) 1000.— Din, Našička tvornica tanina
(Zagreb) 1000.— Din.
Po 500.— Din:« Slavonija d. d. (Zagreb), g. Bosnie (Zagreb), Drach d. đ., Filipa
Deutscha sinovi, Jugoslavensko šumarsko udruženje, Računarski ured dobra biskupije
Đakovo, D. D. za eksploataciju drva (Zagreb) i »Krndija« šum. industrija (Našice).


Pet. Teslić (Sisak) 400.— Din.
Po 300.— Din:« Binder i Polgar (Zagreb), Ing. P. Manojlović (Zagreb), Ing. M.
Finke (Sušak), prof. Dr Stj. Srkulj i g. dekan Dr Pevalek.


152