DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 44     <-- 44 -->        PDF

List će donositi stručne članke, kao i novosti i radove na polju šumarske


nauke i prakse.
List ureduje redakcioni odbor sa urednikom, koji bira upravni odbor.
članci u listu štampati će se onim narječjem i pismom kako su napisani, od


nosno kako autor želi.
Naslovni list ima se štampati naizmjenično latinicom i ćirilicom.


Clan 25.
Računska godina Udruženja poklapa se sa kalendarskom godinom i počinje


1. januara. -
"j !
Upravni odbor dužan je, da za svaku nastupajući! godinu sastavi proračun, koji
odobrava glavna godišnja skupština.


IV.
ODSJEK.
Podružnice.
Član 26.
Članovi Udruženja sa teritorija jednog ili više susjednih srezova, mogu osnovati
podružnicu, ako se većina članova Udruženja u tim srezovima zato izjavi.
Osnutak podružnice ima se odmah prijaviti upravnom odboru Udruženja, koji će
to primiti na znanje, ako je osnivanje uslijedilo u smislu postojećih pravila Udruženja.
Protiv odluke upravnog odbora u ovom predmetu, dozvoljena je žalba glavnoj
skupštini.
Ako podružnica prestaje funkcionisati, onda se njena imovina i arhiva predaje
na čuvanje upravnom odboru Udruženja, dok se ne stvori mogućnost za ponovan rad.


Clan 27.


Podružnice su neposredni vršioci zadataka, koje je Udruženje uzelo na sebe,
za dotičnu teritoriju. Prema tome imadu da rade ne samo na pitanjima, koja budu
pokretana od strane uprave Udruženja, već da i same uzimaju inicijativu i raspravljaju
pored lokalnih i sva pitanja od opće važnosti, koja se tiču struke.


Clan 28.
Na čelu svake podružnice stoji uprava sastavljena od: predsjednika, podpredsjednika,
tajnika, blagajnika i potrebnog broja članova.


Budžet »Primitka« svake podružnice čini 10% (deset od 100) članarine redovitih
članova i članova pomagača dotične podružnice, kao i vanrcdna članarina, koju
članovi plaćaju svojoj podružnici, a koja se određuje na skupštini podružnice; nadalje
darovi, koji se čine toj podružnici.


Pregled računa podružnice vrši nadzorni odbor, koji se bira sa upravnim odborom
na glavnoj skupštini podružnice.


Clan 29.
Propisi o konstituisanju i radu podružničkih uprava i samih podružnica utvrditi
će se Pravilnikom, izrađenim po upravnom odboru, a potvrđenim po glavnoj skupštini.


Clan 30.
Glavni godišnji skupovi pojedinih podružnica držali će se prije glavne skupštine
Udruženja.
Clan 31.
Blagajnici pojedinih podružnica šalju polugodišnje obračune prihoda i rashoda
upravom odboru Udruženja.
Izvještaj o radu podružnice i konačni detaljni račun mora se poslati barem
mjesec dana prije glavne skupštine upravnom odboru Udruženja.


146