DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Velikim dobrotvorima Udruženja postaju ona lica, ili pravne ličnosti, koja
jednom za svagda prilože Udruženju u novcu ili u drugoj vrednosti sumu od najmanje


50.000 Din, pedeset hiljada
dinara.
e) Počasni član može biti svaki, koga Udruženje izabere zbog njegovih zasluga
za šumarstvo.
Can 6.
Redoviti članovi imaju pravo:
a) glasa,
b) da biraju Upravu i da budu u ovu birani,
c) da se služe društvenom knjižnicom i zbirkom po propisima, koji za njih


vrijede,
d) da čine usmene i pismene prijedloge i
e) da dobivaju besplatno društveni list.


Clan 7.


Članovi pomagači imaju pravo posjećivati društvene zborove i ekskurzije, služiti
se društvenom knjižnicom, činiti usmene i pismene prijedloge, ali nemaju pravo
glasa.


Studenti šumarstva, kao i ostali članovi pomagači, dobivaju društveni list
besplatno.


Clan 8.
Počasni članovi, utemeljači i dobrotvori imaju sva prava redovitih članova.
Ako su članovi utemeljači i dobrotvori — korporacije, mogu na glavnu skupštinu


izaslati svoga
zastupnika, koji ima pravo glasa, ali ne može biti biran u upravu.
Clan 9.
Članovi Udruženja dužni su:
a) Da priznaju pravila Udruženja i pravilnika, kao i poslovni domaći red i da
se istih drže.
b) Da svim silama uredno i trajno potpomažu rad Udruženja i da se trude za
uticaj i razvitak šumarske struke u zemlji i rasprostiranje i jačanje šumarskog znanja
u narodu.
c) Da čuvaju i brane ugled i korist struke. Udruženja i članova uopće.
d) Da čuvaju imovinu Udruženja i da savjesno ispunjavaju obaveze prema
Udruženju.
e) Da uredno pohađaju društvene skupštine.
Clan 10.
Svi redoviti članovi, kao i pomagači plaćaju pri stupanju u članstvo upisninu
od 20 Din, dvadeset dinara. Tu upisninu plaćaju i oni, koji su već jednom bili članovi
Udruženja, pa su bud iz kojih razloga prestali to biti. Ponovno upisani član, dužan
je platiti i dug, koji je dugovao Udruženju prije istupanja iz članstva.
Redovni članovi plaćaju osim toga članarinu, koju određuje glavna skupština.
Članarina se plaća unapred u prvoj četvrti svake godine.
Clan 11.
Članom postaje onaj, kojega primi upravni odbor na prcdlog koje od Podružnica
ili dvojice redovitih članova.
Počasne članove bira glavna skupština, a smatra se izabranim onaj, za koga
glasa najmanje 2/. (dvije trećine) prisutnih glasova.
Clan 12.
članom Udruženja postaje se sa danom primitka, a članstvo prestaje ili se gubi
u ovim slučajevima:
a) kad član izjavi pismeno upravnom odboru, da prestaje biti članom Udruženja,


145