DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Zbog svoje vsestranosti in zmožnosti je Schollmayer zavzemal odlična mesta.
Bil je zaupnik društva: Verein für Qüterbeamte, krajni šolski nadzornik, odbornik
Kranjsko-primorskega gozdarskega društva, zastopnik tega društva v agrarni centrali
na Dunaju, član industrijskoga in kmetijskega sveta, član predsedstva zveze ljubitcljev
ptić, član okrajnega ribarskega odbora za bivšo Kranjsko, član dohod. davčne komisije,
član kuratorija obrtne sole v Cerknici, deželni poslanec kurije veleposestuikov
v kranjskem đeželnem zboru, član železniškega sveta, podpredsednik družbe za raz|
iikavanje podzemskih jam, i t .d. — Za zasluge je prejel več odlikovanj bivše Avstrije
in inozemstev.


Zadnjih enajstct let je Schollmayer prcživel kot bolnik doma v Kočivasi. Cetudi
sila nadložen in lirom, je hitel izpopolniti svoječasna svoja raziskovanja. Na podlagi
svojih studij in zgodovinskih virov je napisal v nemškem jeziku zelo obširno: »Zgodovino
graščine Snežnik-Lož« in »Zgodovino graščiue Babnopoljc-Cabar«. Ti dve
temeljiti razpravi še ništa bili objavljeni.


Schollmayer je zapustil veliko, skrbim urejeno in znamenito knjižnico.


Umri je mož-strokovnjak in delavec. Sledil je v večnost svojima vrstnikoma,
gozdarskima veščakoma Josipu Schauti v Namršlju in Viljemu Puticku v Ljubljani.
Bodi vsem trem obranjen med poznavale! gozdarske stroke časten spomin.


Šivic.


IZ UDRUŽENJA


Uprava J. Š. U. primila je danom 13. februara 1930. god. potvrđena nova
pravila Udruženja od Ministarstva unutrašnjih djela. Štampamo ovdje ta pravila
u cijelosti, jer su stupila na snagu i obavezna su za društvo. Ista »Pravila«
otisnuti će se u više separatnih primjeraka ,pa ih članovi, kojima su potrebna,
mogu nabaviti kod tajništva, Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2.


Tajništvo J. Š. Ul,


PRAVILA
»Jugoslavenskog šumarskog udruženja«, osnovanog u Kraljevini Jugoslaviji.


I. ODSJEK.
Ime, svrha, rad i sredstva Udruženja.
Clan 1.
Ime Udruženja: »Jugoslavensko šumarsko udruženje«.
Obilježje Udruženja je hrastova grančica sa listom i tri žira i gornjim napisom
u latinicu i ćirilici.
Sjedište je Udruženja u Zagrebu.
Clan 2.
Svrha je Udruženja, da čuva, unapređuje i zastupa interese šumarstva, cijele
šumske privrede i interese svojih članova.


Clan 3.
Da bi Udruženje moglo postići svrhu:
a) Držati će javne skupštine i sazivati će prema potrebi sastanke u raznim mje


stima Kraljevine, da raspravljaju o pitanjima šumskog gospodarstva i da tom prilikom
poduzima poučne izlete u vezi sa stručnim predavanjima. Ovi naučni izleti mogu biti
i izvan granice Kraljevine.


b) Izdavati će svoj društveni list i unapređivati će stručnu šumarsku literaturu
štampanjem važnijih radova u zasebnim izdanjima ili davanjem novčane pomoći za
štampanje istih.


141
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 40     <-- 40 -->        PDF

c) Sakupljati će naučna djela za svoju knjižnicu i popunjavati će svoj muzej
stručno zanimivim predmetima, a po potrebi priređivati će i sudjelovati će u šumarskim
izložbama.


d) Organizirati će rad oko izrade stručne šumarske terminologije.


e) Proučavati će aktuelna pitanja šumarstva i šumske privrede, kao i trgovinu
i industriju šumskih produkata.


i) Uticati će savjetodavno i inicijativno na zakonodavstvo i ekzekutivu Kraljevine
u svim slučajevima, koji su u vezi sa pitanjima šumarstva, šumske privredečlanova Udruženja.


g) Davati će na zahtjev stručna mišljenja po prethodnoj odluci upravnog odbora.


h) Stvoriti će i održavati će veze s ostalim privrednim i tehničkim udruženjima i
ustanovama u zemlji, te sa sličnim šumarskim udruženjima ostalih kulturnih naroda,
osobito slavenskih.


i) Starati će se, da se u šumama Kraljevine očuvaju narodu prirodni spomenici.


j) Davati će nagrade i pohvalnice za uspješno djelovanje u šumarskoj struci.


k) Davati će pomoć za stručna putovanja u zemlji i van nje u koliko mu sredstva
dopuštaju.
1) Potpomagati će siromašne slušatelje šumarstva.
m) Davati će pomoć šumarskim i lugarskim udovama i sirotama iz zaklada,


koje mu u tu svrhu stoje na raspoloženje, kao i iz drugih prihoda.
Za izvršenje ovih ciljeva ustanoviti će prema potrebi Podružnice, kao svoje pomoćne
i izvršne organe.


Član 4.
Novčana sredstva za ispunjenje pobrojanih zadataka Udruženje će pribaviti od
upisnine i članarine članova, od priloga i zaveštanja dobrotvora, od pomoći državne
i samoupravnih tijela, društava i ustanova, od prihoda zajedničkog lista i drugih društvenih
izdanja, od prihoda ustanova, vlastite imovine, priredaba i sličnog što Udruženje
poduzme u smislu ovih pravila.
Svi nabrojeni prihodi imaju se uplaćivati izravno u glavnu blagajnu Udruženja.


II. ODSJEK.
Članovi, njihova prava i dužnosti.
Član 5.
Članova ima:
1) redovitih,
2) pomagača,
3) utemeljača,
4) dobrotvora i velikih dobrotvora i
5) počasnih.
a) Redoviti članovi mogu biti stručno obrazovani šumari.
Osim toga lica, koja učestvuju u šumarskoj produkciji ili sudjeluju u pitanjim,i
šumske privrede i industrije, šumski posjednici, šumski industrijalci i drvarski trgovci.
b) Članovi pomagači mogu biti sva ona lica, koja po toč. a) ne mogu biti redovitim
članovima, članovi pomagači plaćaju godišnju članarinu kao i redoviti članovi.
Studenti šumarstva plaćaju polovicu članarine.
c) Članovi utemeljači mogu biti ona lica, ili pravne ličnosti, koje polože Udruženju
2000 Din, dvije hiljade dinara, jednom za svagda.
d) Dobrotvorima Udruženja postaju ona lica, i pravne ličnosti, koja prilože ili
zaveštaju Udruženja u novcu, imanju, knjigama ili zbirkama najmanje 6000 Din, šest
hiljada dinara, ako Uprava taj poklon primi.


142
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Velikim dobrotvorima Udruženja postaju ona lica, ili pravne ličnosti, koja
jednom za svagda prilože Udruženju u novcu ili u drugoj vrednosti sumu od najmanje


50.000 Din, pedeset hiljada
dinara.
e) Počasni član može biti svaki, koga Udruženje izabere zbog njegovih zasluga
za šumarstvo.
Can 6.
Redoviti članovi imaju pravo:
a) glasa,
b) da biraju Upravu i da budu u ovu birani,
c) da se služe društvenom knjižnicom i zbirkom po propisima, koji za njih


vrijede,
d) da čine usmene i pismene prijedloge i
e) da dobivaju besplatno društveni list.


Clan 7.


Članovi pomagači imaju pravo posjećivati društvene zborove i ekskurzije, služiti
se društvenom knjižnicom, činiti usmene i pismene prijedloge, ali nemaju pravo
glasa.


Studenti šumarstva, kao i ostali članovi pomagači, dobivaju društveni list
besplatno.


Clan 8.
Počasni članovi, utemeljači i dobrotvori imaju sva prava redovitih članova.
Ako su članovi utemeljači i dobrotvori — korporacije, mogu na glavnu skupštinu


izaslati svoga
zastupnika, koji ima pravo glasa, ali ne može biti biran u upravu.
Clan 9.
Članovi Udruženja dužni su:
a) Da priznaju pravila Udruženja i pravilnika, kao i poslovni domaći red i da
se istih drže.
b) Da svim silama uredno i trajno potpomažu rad Udruženja i da se trude za
uticaj i razvitak šumarske struke u zemlji i rasprostiranje i jačanje šumarskog znanja
u narodu.
c) Da čuvaju i brane ugled i korist struke. Udruženja i članova uopće.
d) Da čuvaju imovinu Udruženja i da savjesno ispunjavaju obaveze prema
Udruženju.
e) Da uredno pohađaju društvene skupštine.
Clan 10.
Svi redoviti članovi, kao i pomagači plaćaju pri stupanju u članstvo upisninu
od 20 Din, dvadeset dinara. Tu upisninu plaćaju i oni, koji su već jednom bili članovi
Udruženja, pa su bud iz kojih razloga prestali to biti. Ponovno upisani član, dužan
je platiti i dug, koji je dugovao Udruženju prije istupanja iz članstva.
Redovni članovi plaćaju osim toga članarinu, koju određuje glavna skupština.
Članarina se plaća unapred u prvoj četvrti svake godine.
Clan 11.
Članom postaje onaj, kojega primi upravni odbor na prcdlog koje od Podružnica
ili dvojice redovitih članova.
Počasne članove bira glavna skupština, a smatra se izabranim onaj, za koga
glasa najmanje 2/. (dvije trećine) prisutnih glasova.
Clan 12.
članom Udruženja postaje se sa danom primitka, a članstvo prestaje ili se gubi
u ovim slučajevima:
a) kad član izjavi pismeno upravnom odboru, da prestaje biti članom Udruženja,


145
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 42     <-- 42 -->        PDF

b) ko do kraja godine iz neopravdanih razloga ne plati dužnu članarinu i
mimo opomene Upravnog odbora,
c) kada se koji član ogriješi o svoje članske dužnosti (član 9) ili se uopće pokaže
nedostojnim članom Udruženja,
d) kada koji član izgubi građansku čast ili ga sud osudi zbog nemoralnih i
prljavih djela.
U svim ovim slučajevima ima se dužna članarina utjerati.
Odluke o isključenju donosi i izvršava upravni odbor i saopćava ih prvoj narednoj
skupštini.
U slučaju toč. e) ima isključeni pravo priziva na narednu glavnu skupštinu.


III. ODSJEK.
Organizacija i uprava Udruženja.
Član 13.


Na čelu Udruženja stoji Upravni odbor Udruženja, koji je predstavnik Udruženja
i ima zadatak, da rukovodi svim općim poslovima, da podstiče Podružnice Udruženja
na rad i izvršenje zadataka, koji su predviđeni pravilima i da dovodi u sklad
sve odluke i akcije Udruženja.


Član 14.
Glavni kontrolni i koustitucioni organ jeste glavna godišnja skupština, sastavljena
od svili članova društva s pravom glasa, koji dođu lično na skupštinu.


Zadatak je Glavne skupštine, da dade sud o radu Upravnog odbora, da odobrava
proračun, da bira upravni odbor, koji sačinjavaju: predsjednik, dva podpredsjednika,
tajnik, blagajnik, petnaest odbornika i pet odborničkih zamjenika i da općim
potezima utvrđuje program za rad glavnog odbora u narednoj godini.


Član 15.


Glavna skupština bira između punopravnih članova Udruženja upravni odbor
tajnim glasanjem i to: predsjednika, dva podpredsjednika, tajnika, blagajnika, petnaest
odbornika i pet odborničkih zamjenika.


Urednik društvenog lista je član upravnog odbora već po svom položaju.
Mandat upravnog odbora, osim urednika društvenog lista, traje dvije godine.
Odstupivši članovi mogu biti ponovno birani.


Ako iz ma kakovih uzroka odstupi cijeli upravni odbor Udruženja, onda će se
na prvoj redovnoj ili vanrcdnoj glavnoj skupštini izabrati novi upravni odbor, a do
tog vremena dužan je stari odbor vršiti svoje dužnosti.


Član 16.


Za pregled računa, kao i za pregled blagajne u tečaju godine bira glavna skupština
četiri člana nadzornog odbora i dva zamjenika, od onih članova, koji nisu članovi
upravnog odbora, niti vrše ma kakovu dužnost u upravi Udruženja.


Članovi nadzornog odbora odstupaju kao i članovi upravnog odbora.


Članovi nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika, koji ima određivati
kada će se pregledavati blagajničko poslovanje i koji poziva članove nadzornog odbora
na tu pregledbu. Najmanje dva člana nadzornog odbora i jedan zamjenik moraju
biti iz sjedišta društva.


Član. 17.
Glavna skupština Udruženja sastaje se jedared godišnje, a držati će se u
mjestu, koje utvrdi prethodna glavna skupština.


Član 18.
Upravu Udruženja vodi izabrani upravni odbor (čl. 15.).
Tekuće poslove Udruženja odpravija predsjedništvo, koje sačinjavaju predsjed


nik, dva podpredsjednika, tajnik i blagajnik.


144
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Predsjednik ili njegovi zamjenici po redu, predsjeda redovitim i izvanrednim
skupštinama i odborskitn sjednicama. On zastupa društvo pred oblastima i napram
trećim osobama, razreduje poslove i saziva odborske sjednice.


Sjednice upravnog odbora drže se prema potrebi i uvidavnosti predsjedništva,
no najmanje svake četvrt godine po jedna ili na zahtjev barem pet članova upravnog
odbora.


U tom slučaju ima se sjednica sazvati najdulje u roku od 14 dana.
Da upravni odbor uzmogne što valjano zaključiti, potrebna je prisutnost predsjednika
(odnosno podpredsjednika), tajnika, blagajnika i barem 5 odbornika.
Ako li na sjednicu ne dođe dovoljan broj odbornika, može se sjednica valjano
održati sa stiglim brojem odbornika, ali bar 6 sati nakon prvotnog saziva.
Sjednice su javne no samo za članove društva, koji međutim ako takovim sjednicama
prisustvuju nemaju nikakovih prava.
Kod rasprava odlučuju prisutni odbornici apsolutnom većinom glasova, a ako
se glasovi raspolove, odlučuje glas predsjednika.


Zapisnik potpisuje predsjedatelj sa tajnikom.


Ovi se zapisnici imaju u budućoj odborskoj sjednici pročitati i ovjeroviti po
dvojici odbornika, koji su tada sjednici prisustvovali i čim prije u Šumarskom Listu
objelodaniti.
Sjedište uprave i predsjedništva je u Zagrebu. Tajnik, blagajnik i urednik
društvenog lista moraju stalno boraviti u Zagrebu. .
Član 19.


Odbor je vlastan sastaviti za pojedine grane šumarstva ili ine razne agende,
radne odsjeke, u koje se mogu pozvati stručnjaci i izvan odbora, ma i ne bili om
društveni članovi.


Svaki ovakav radni odsjek bira iz svoje sredine predsjednika, koji sazivarukovodi svoje sastanke, a predloge i sastavke podnaša upravnom odboru.
Clan 20.


Novi članovi upravnog odbora stupaju u dužnost odmah poslije izbora. Ako
one godine u kojoj se ima vršiti izbor upravnog odbora nebi bilo redovne skupštine,
onda će upravni odbor vršiti svoju dužnost i dalje do prve redovne ili vanredne glavne
skupštine.


Ako koji član prije isteka roka istupi iz upravnog odbora, dolazi na njegovo
mjesto zamjenik po redu izbora.
Upražnjeno mjesto predsjednika i podpredsjednika popunjavati će se privremeno
izborom sa članovima iz upravnog odbora do sastanka prve glavne skupštine.
Član 21.


Za otpravljanje administrativnih poslova, angažuje uprava pored tajnika i potreban
broj pomoćnog osoblja, koje ne mora biti stručno tehnički obrazovano. Zvanje
i broj istih utvrđuje se prema potrebi godišnjim proračunom.


Clan 22.


Svi pismeni dokumenti i akti Udruženja, nositi će uz potpis predsjednika ili njegovog
zamjenika i tajnika, odnosno kod novčanih dokumenata i blagajnika, žig sa
napisom: »JUGOSLAVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE«.


Član 23.
Prepiscima i štampanim spisima ostavljeni su slobodni izbori azbuke i narečja
narodnog jezika.
Član 24.
Upravni odbor Udruženja brinut će se o izdavanju društvenog glasila, koji će
izlaziti najmanje jedanput mjesečno.


145
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 44     <-- 44 -->        PDF

List će donositi stručne članke, kao i novosti i radove na polju šumarske


nauke i prakse.
List ureduje redakcioni odbor sa urednikom, koji bira upravni odbor.
članci u listu štampati će se onim narječjem i pismom kako su napisani, od


nosno kako autor želi.
Naslovni list ima se štampati naizmjenično latinicom i ćirilicom.


Clan 25.
Računska godina Udruženja poklapa se sa kalendarskom godinom i počinje


1. januara. -
"j !
Upravni odbor dužan je, da za svaku nastupajući! godinu sastavi proračun, koji
odobrava glavna godišnja skupština.


IV.
ODSJEK.
Podružnice.
Član 26.
Članovi Udruženja sa teritorija jednog ili više susjednih srezova, mogu osnovati
podružnicu, ako se većina članova Udruženja u tim srezovima zato izjavi.
Osnutak podružnice ima se odmah prijaviti upravnom odboru Udruženja, koji će
to primiti na znanje, ako je osnivanje uslijedilo u smislu postojećih pravila Udruženja.
Protiv odluke upravnog odbora u ovom predmetu, dozvoljena je žalba glavnoj
skupštini.
Ako podružnica prestaje funkcionisati, onda se njena imovina i arhiva predaje
na čuvanje upravnom odboru Udruženja, dok se ne stvori mogućnost za ponovan rad.


Clan 27.


Podružnice su neposredni vršioci zadataka, koje je Udruženje uzelo na sebe,
za dotičnu teritoriju. Prema tome imadu da rade ne samo na pitanjima, koja budu
pokretana od strane uprave Udruženja, već da i same uzimaju inicijativu i raspravljaju
pored lokalnih i sva pitanja od opće važnosti, koja se tiču struke.


Clan 28.
Na čelu svake podružnice stoji uprava sastavljena od: predsjednika, podpredsjednika,
tajnika, blagajnika i potrebnog broja članova.


Budžet »Primitka« svake podružnice čini 10% (deset od 100) članarine redovitih
članova i članova pomagača dotične podružnice, kao i vanrcdna članarina, koju
članovi plaćaju svojoj podružnici, a koja se određuje na skupštini podružnice; nadalje
darovi, koji se čine toj podružnici.


Pregled računa podružnice vrši nadzorni odbor, koji se bira sa upravnim odborom
na glavnoj skupštini podružnice.


Clan 29.
Propisi o konstituisanju i radu podružničkih uprava i samih podružnica utvrditi
će se Pravilnikom, izrađenim po upravnom odboru, a potvrđenim po glavnoj skupštini.


Clan 30.
Glavni godišnji skupovi pojedinih podružnica držali će se prije glavne skupštine
Udruženja.
Clan 31.
Blagajnici pojedinih podružnica šalju polugodišnje obračune prihoda i rashoda
upravom odboru Udruženja.
Izvještaj o radu podružnice i konačni detaljni račun mora se poslati barem
mjesec dana prije glavne skupštine upravnom odboru Udruženja.


146
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 45     <-- 45 -->        PDF

V. ODSJEK.
Glavna skupština.
Član 32.
Glavna redovita skupština Udruženja držati će se svake godine po mogućnosti
u jesen sa prisutnim brojem članova.
Pravo glasa imaju samo oni članovi, koji su potpuno udovoljili svojim članskim
dužnostima.
Clan 33.
Upravni odbor mora utvrditi i objaviti dnevni red glavne skupštine najmanje
tri nedjelje prije sastanka.
0 predlozima pojedinih članova udruženja ili podružnica, koji nisu objavljeni u
dnevnom redu moći će se donositi na skupštini odluke, ako predlagači svoje predloge
upute pismeno upravnom odboru tako, da ih ovaj dobije najkasnije jednu nedjelju dana
pr´fe sastanka glavne skupštine.


0 prijedlozima iznijetim na samoj glavnoj skupštini, može se samo po zaključku
skupštine debatirati, a za donošenje odluke može skupština ovlastiti upravni
odbor druženja.


Cllan 34.


U slučaju hitne potrebe i ako za to podnesu pismeni predlog najmanje dvadeset
i pet članova prisutnih na skupštini, može se pojedinačnim glasanjem izmijeniti dnevni
red i o istaknutom predmetu riješavati na istom sazivu, no u svakom slučaju ne na istoj
sjednici, na kojoj je dnevni red izmijenjen.


Clan 35.


Na glavnoj skupština, koja donosi riješenje većinom prisutnih glasova, vrše se
ovi poslovi:
a) biraju se dva tajnika za vođenje skupštinskog zapisnika;
b) riješava se o podnesenom izvještaju upravnog odbora o ukupnom godišnjem


radu i stanju Udruženja i o izvještaju nadzornog odbora, o stanju društvene blagajne
i o saglasnosti učinjenih izdataka sa odobrenim proračunom za prošlu godinute
ustavom Udruženja;


c) po saslušanju izvještaja izdaje skupština upravnom odboru razrešnicu za
prošlu godinu, ako nade, da su izdaci učinjeni u granicama odobrenog proračuna i
sa glasno sa ustavom Udruženja.


Na prijedlog nadzornog odbora odobrava skupština naknadno i one izdatke, koji
nisu bili predviđeni proračunom, ali bezuslovno odgovaraju interesima Udruženja ili
se javljaju kao neminovna posljedica ranijeg rada i okolnosti Udruženja.


d) Utvrđuje se proračun za iduću godinu, čiji .$e nacrt mora objelodaniti u
društvenom glasilu zajedno sa godišnjim izvještajem;
c) biraju se članovi upravnog, nadzornog i ostalih stručnih odbora, kojima je
rok istekao, kao i članovi časnog suda;


f) biraju se počasni članovi;


g) utvrđuju se ili mijenjaju razni pravilnici za rad Udruženja;


h) vijeća se i riješava o svim predlozima upravnog odbora, podružnica i članova
Udruženja, kojima je cilj unapređenje Udruženja ili se odnose na vršenje njegovog
zadatka;


i) donose se riješenja za koja je po pravilima pozvana jedino glavna skupština;


j) riješava se o svim pitanjima u smislu čl. 14.


Clan 36


Upravni odbor Udruženja podnosi glavnoj skupštini opremljen predlog budžeta
za iduću godinu, isto tako iznosi svoje mišljenje i o svim predlozima i pitanjima
dnevnoga reda.


147


\
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Član 37.
Osim redovne glavne skupštine, mogu se držati u slučaju hitne potrebe i vanredne
glavne skupštine, no saino sa određenim dnevnim redom, koji se odnosi na pitanja
tijesno vezana sa unapređenjem Udruženja i šumarstva uopće.
Vanredne glavne skupštine saziva upravni odbor sam, ili na pismeno obrazloženi
zahtjev jedne ili više podružnica, koje zajedno imaju barem trideset članova, ili
na zahtjev pedeset punopravnih članova Udruženja.
Clan 38.
Za izmjenu i dopunu pravila, potrebno je da glavnoj skupštini prisustvuje najmanje
jedna četvrtina svih punopravnih članova, od kojih mora barem tri četvrtine
(%) glasovati za promjenu ili dopunu pravila, Glasuje se tajno.
Clan 39.
Upravni odbor dužan je štampati i razaslati članovima svoj izvještaj o radu
Udruženja i nacrt budžeta za buduću godinu barem tri tjedna prije sastanka skupštine.


VI. ODSJEK.
Časni sud za članove*
Član 40.
Sporove između pojedinih članova Udruženja ili podružnica, koji nastaju iz društvenih
odnošaja ili rušenja ugleda struke, riješava naročito časni sud, koji se obrazuje
na ovaj način :
Svaka stranka bira po dva ne zainteresovana člana Udruženja, a ova četvorica
biraju predsjednika kao petog člana suda.
Ako se u izboru predsjednika ne slože, onda predsjednika određuje upravni
odbor i to kockom s jedne liste od deset redovnih članova Udruženja izabranih na
godinu dana na glavnoj skupštini.
Zaključku ovog suda, koji se stvara nadpolovičnom većinom glasova moraju se
pokoriti obje stranke.
Član 41.
Predstavke o traženju suda podnose se upravnom odboru, koji je dužan izvršiti
sve anidmistrativne poslove oko sastava suda.
Član 42.
Odluke ovog suda publikovati će se u organu Udruženja, ako sud to nađe za
potrebno.
Član 43.
Ovakovim sudom mogu se riješavati i sporovi između članova Udruženjakojeg nečlana, ako se obje stranke s tim slože.
Član 44.
Pod isto tako izabrane sudove spadaju i sporovi stručne prirode među privatnim
strankama, ako žele, da se tomu sudu podvrgnu.


VII. ODSJEK.
Zaključne ustanove.
Član 45.
Udruženje prestaje, ako na naročito sazvanom kongresu zaključi 4/,-, (četiri petine)
svih punopravnih članova Udruženja, da Udruženje ma iz kojih razloga ne može
vršiti svoj rad. ´ ´
Odluka se ima donijeti pismenim glasanjem sviju kako prisutnih tako i neprisutnih
punopravnih članova, čije je glasove dužan prikupiti upravni odbor.


148


t