DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 37     <-- 37 -->        PDF

KRONIKA


JEDNA 25-GODIŠNJICA.


Prošlog mjeseca navršilo se 25 godina, kako je g. i n g. Z 1 a t k o T u r k a 1 j,
šumarski nadsavjetnik ogulinske imovne općine, objavio u »Lovačko-ribarskom
vijesniku« svoj prvi članak »Nešto o lovu na lještarke gluhe«. Bilo je to još u doba
njegova naukovanja na tadanjoj kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj.


Od onda do danas objavio je on u istom časopisu 36 lijepih lovno-stručnih članaka,
od kojih su najvažniji: 1. Lovačko nazivlje. 2. Puh i lov na njega. 3. Nomenklatura
lovačke puške. 4. Uzgoj divljači u šumama opterećenim šumskim služnostima.


5. Bilješke za lovnu faunu naših klimata. 6. Što tražimo od novog lovnog zakona. 7.
O trocijevkama. 8. Tamanjenje vukova. 9. Najnoviji podaci za trocijevku. 10. Što
bi očekivali od novog zakona o šumama. 11. Za liječnik lovačkog govora. 12. Unapređivanje
lova. 13. Riječnik hrvatsko-srpskog govora lovačkog. 14. Izobrazba lovačkog
osoblja. 15. Taktika u nastupanju vukova. 16. Lovačka balistika. 17. Kako je
divljač prezimila. 18. Otok na Mrežnici, lovački dvorac knezova Frankopana (jubilarni
članak).
Osim tih 36 članaka napisao je u raznim godištima istog časopisa mnogo manjih
dopisa i književnih kritika, a poznat je dobro kao lovački pisac i čitaocima Šumarskog
Lista, jer je i u njemu dosta saradivao ranijih godina. Hrvatsko društvo za gajenje
lova i ribarstva u Zagrebu izdalo je minule godine u formi zasebne knjige njegove
»Lovačke pripovijesti«.


Kako vidimo, gosp. ing. Turkalj je najodličniji predstavnik one grupe naših
šumara, koji smatraju svojom zadaćom ne samo gajenje šuma, već i gajenje lova —
kao sporedne grane šumskog gospodarstva. Zato je njegov lovno-književni jubilej
važan i za šumarsku struku. Qosp. jubilarcu čestitamo srdačno i želimo mu još mnogo
godina uspješnog rada oko gajenja i podizanja našega lovstva, a time i šumskog
gospodarstva.


HENRIK SCHOLLMAYER-LICHTENBERG t


Dne 21. januarja 1930. je na svojem posestvu v Kočivasi pri Starem trgu umri
upokojeni gozdarski direktor Snežniškcga veleposestva, g. Henri k Schollmayer -
Lichtenberg . Pokopan je bil v Ljubljani. K zadnjemu počitku so ga spremili
poleg sorodnikov in znancev tuđi zastopuiki Jugoslov. šumarskega udruženja, podružnice
v Ljubljani.


Schollmayer se je rodil dne 23. novembra 1860. v Altliofen-u na Koroškem. Nižjo
gimnazijo je posečal v Ljubljani, nato pa je bil v pol.iedelski srednji soli na Češkem.
Po enoletni praksi pri grašoini Monastero pri Ogleju. je vstopil v gozdarsko akademijo
v Tharandu na Saškem in jo leta 1880. dovršil. Služboval je nato pri gozdnih upravan
državne gozd. direkcije Omundenske, potem pa kot vodja žage nekega zasebnika v
Slatini (Rumunija). Leta 1883. je položil izpit za samostojno gozdno gospodarstvo na
Dunaju, leto pozneje pa vstopil v službo pri Sncžniški graščini na Notranjskem, koder
je postal leta 1885. nadgozdar in upravitelj revirja v Mašunu. Leta 1887. se je poročil
z g. Marijo Obereignerjevo, hčerjo svojega takratnega strokovnega šefa. Začetkom
leta 1903. se je preselil v Snežnik, ko ga je graščak. Hermann Schönburg-Waidenburg
postavu za nadupravitelja graščinskih gozdov, ki so takrat obsegali okoli 14.000
hetarjev. Povodom petindvajetletice službovanja ga je graščak imenoval za direktorja
Snežniških gozdov in dornen.


139
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 38     <-- 38 -->        PDF

V Snežnikn je deloval SchoUinayer do leta 1918. Tega leta ga je zadela kap,
nakar je deloma ohromel. Prosil je za upokojenje in se preselil v Kočovas na posestvo
Viljemine Lichtenberg, ki ga je bila svojčas posinovila.


Scholmayer je bil izboren, daie´č po svetu znan strokovujak, marljiv in ugledeu
znanstvenik, ki se je vsestransko in s priznanim uspehom udejstvoval. Svoje temeljito
znanje je posvetil predvsem povzdigi gozdnega gospodarstva Snežniške graščine.
Otvoril je gozde tega. pa tuđi okoliških kmetskih posestev z napravo dobrih ccst. Vse
gosto omrežje prvoV´rstno izpeljanih čest okoli Snežnika, tako med Ložem, Oornjo
Pivko in notranjsko Reko je delo pokojnih vodij Snežniške gozdne uprave, Josipa
Obereignerja in Henrika Scliollmaverja. Razvita žagarska in lesna industrija, ki jo
imajo danes kraji okrog Snežnika, je posledica njunega neumornega delovanja. Zaslužno
delo so priznale občine s tem. da so Schollmayerja izvolile za častnega občaua.


V letih 1903—1910 je zasnoval vsa potrebna dela za zgradbo ležeznice od Rakeka
do Babnega polja. Projekt je bil sprejet in v dunajskem parlamentu odobren, veudar
radi odpora dotičnih domačinov, ki so zastopali nasprotne interese, do izvedbe ni prišlo.


Pokojnik je skrbno proučeval kraške pojave in bil znan kot njih dober poznavalec.
Podal je veliko referatov in izvedniških mnenj o tem predmetu, tako »o preskrbi
vode v dolini Pivke«, o »ponorih pri Podložu in perijodičnih poplavah«, o
»pripravah za preskrbo vode v Kozarščah«. in dr. — Bavil se je tuđi z meteorološkimi
in ombrografskimi opazovanji in z zoološkimi ter botaničuimi študijami.


Schollmayer je napisal mnogo člankov gozdarske in lovske vsebine v nemškem
jeziku, največ v sledečih revijah in dnevnikih: Zentralblatt für das gesamte Forstwesen,
Mitteilungen des krainisch-küstenläudischen Forstvereines, Mitteilungen des
Musealvereines für Krain, Wiener Landwirtschaftszeitung, Oesterr. Forst- und Jagdzeitung,
Laibacher Zeitung, Waidmannshcil, Waidmann, Ornithologisches Jahrbuch,
i t. d. S svojim bratom Etbinom je izdal leta 1900. brošuro: »Der bäuerliche Kleiuwaldbesitz
«.


140