DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1930 str. 34     <-- 34 -->        PDF

mogel zadoščati vsem gospodarjevim potrebam. Ta gozdni kmet je prisiljen,
če ga zadene kaka večja nesreća, kakor požar, bolezen v družini
ali, če ima večja izplačila na deščini in dolgovih, rnnogokrat pa tuđi kot
posledica lahkomiselnosti in zapravljivosti, da poseže globoko v lesno
zalogo svojega gozda in seka tuđi nedorastlo drevje. S tem pa mu usahne
trajni vir dohodkov, ki ga ima v redno oskrbovanem gozdu, kar more
imeti za njega pogubne posledice, posebno v dobi velike denarne krize
in pomanjkanja primernih kreditov. V tej krizi stoji danes mnogo manjših
kmetij te oblasti. Veliko teh je že spremenilo svoje dosedanje lastnike,
ne vedno v korist našega narodnega gospodarstva in življa. Kajti pogosto
se dogaja, da skuša kupee takih kmetij iz spekulativnih in sebičnih namenov
do skrajnosti izkoristiti preostanke gozda na škodo splošnih gozdnokulturnih
in gospodarskih razmer.


Iz tega pa sledi, da je gozdnim kmetijam le tedaj zajamčen trajni
obstanek, če dajajo svojim gospodarjem toliko dohodkov, kolikor jih rabijo
za življenje in za gospodarske potrebe. Pri tem je površina gozda
lahko tem manjša, čim racijonelnejše se pod istimi pridobitnimi prilikami
gospodari. V splošnem morejo le srednje in večje gozdne kmetije z gozdno
površino od 50 ha naprej v okvirju vztrajnosti gospodarstva računati
z rednim letnim donosom. Zato se, kakor že omenjeno, površina slednjih
le redkokdaj zmanjšuje bodisi radi prodaje, bodisi radi delitve na dediče.
Mnogo pogosteje se dogaja, da skuša skrbni posestnik z nakupom obrobnih
gozdnih parcel ali malih gozdnih kmetij svoje gozdno posestvo
zaokrožiti in razširiti do tište površine, ki mu omogoča vztrajnost gospodarstva.
Pri manjših gozdnih kmetijah si mora iskati gospodar izven
dohodkov svojega gozda še drugi zaslužek, ki ga dobi v bližnjem tujem
gozdu s sečnjo, podelavo, spravilom in z izvozom lesa ter pri lesni industriji.


V kmetskih gozdih te oblasti je običajno prebiralno izkoriščanje,
redkeje sekanje na golo. Izven naplavin ob Dravi in Muri, kjer stoje nizki
gozdi raznih mehkih listovcev, se oskrbujejo kmetski gozdi le kot visoki
gozd, v katerem danes prevladujejo posebno v zapadni polovici oblasti
v čistih sestojih iglavci, predvsem smreka, ponekod kakor na severnih
pobočjih Pohorja jelka, na Dravskem polju nav. bor. Splošno je opažati,
da se skuša na gozdnih kmetijah uvesti mesto čistih bukovih ali mešanih
bukovih in iglastih gozdov, čiste iglaste sestoje. To gospodarsko načelo
je računsko pravilno v toliko, da se s čistimi iglastimi gozdi doseže začasno
večji financijelni uspeh, ni pa gospodarsko upravičeno z ozirom na
ohranjenje produktivnosti gozdnih tal in varstvo sestojev v bodočnosti,
kajti le primerno primešana bukev jamči v naših goratih krajih za trajnost
bonitete tal in za zdravi prirastek na lesu ter zviša odpornost gozda proti
poškodbam po raznih škodljivcih, elementarnih in drugih pogubnih podnebnih
vplivih.


uoličav je v kmetskih gozdih le malo. Večina teh se radi običajne
prebiralne sečnje pomlajuje naravnim potom s semenom. Le pri izpremembi
drevesne vrste in pri krpanju (izpopolnevanju) kultur ali pri novi
zasaditvi manj plodnih poljedelskih zemljišč porablja sadike in to pri gozdnih
kmetijah goratih delov oblasti največ smrekove, vmes mecesnove,
redkeje borove, pri poljelskih kmetijah in v nizinskih gozdih pa ražen navedenih
sadik iglavcev še nekatere sadike listovcev, kakor akacije, crne
jelše, domaćega koštanja, jesena i t. d. Sadike dobi kmetski gozdni po


136