DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1930 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Šikare na domak ljudskih stanova treba stavljati za izvjesno vrijeme parcijalno
pod zabranu — dok se ne podignu. Nakon toga treba zabraniti druge — obično susjedne
dijelove. Gdje bude nužno i ne bude skupocjeno, treba provesti resurekciju i
ograđivanje zabrana — obično suhozidom. Ovim ćemo radom dati pučanstvu dovoljno
praktičke poduke, kako da i samo u svojim šikarama poduzme i dovrši slične radove.


S obzirom na prostranstvo državnog i privatnog zemljišta, što ga šikare zauzimaju,
trebalo bi što skorije pristupiti intenzivnom radu, jer ovakovo stanje šikara na
kršu prijeti nastajanjem golijeti — koje se mogu zazeleniti samo umjetnim pošutnljivanjcm
i sa mnogo truda.


Koliko se moglo ustanoviti, šikare na državnom posjedu u Bosni i Hercegovini
zauzimaju površinu od 186.985 ha, a privatne šikare površinu od 225.086 ha. Prema
tome država ima puno pravo, da se pozabavi podizanjem ovih šikara i propiše sve
moguće mjere i načine, pružajući ujedno materijalna sredstva. Ako se ova ukupna površina
šikara od 412.071 ha uporedi sa cjelokupnom površinom visokih i niskih šuma
(2,137.644 ha), proizlazi, da šikare zauzimaju 16.1% cjelokupne površine, koja se računa
pod šumu.


Kod uzimanja ovih data nije se pravila nikakva razlika između pravih šikara
sjeverne i istočne Bosne i onih zakržljalih šikara na kršu, koja razlika faktično postoji,
jer prve sasma dobro pokrivaju tlo, dočim šikare krša predstavljaju samo krajnje i
skroz oskudne ostatke nekad postojećih niskih ili visokih šuma, gdje grmlje nikad posve
ne pokriva tlo, niti siže u visinu sa svojim rastom kao u onim prvima.


Srazmjerno ovome zauzimati će i šikare primorskog, dalmatinskog i crnogorskog
krša izvjesne površine, koje bi trebalo s obzirom na gore navedeno što prije zabraniti
i podgojiti u izvjesnim turnusima za pojedine srezove. Ovi bi radovi trebali da idu
uporedo sa umjetnim pošumljivanjem, samo u kud i kamo većem opsegu s obzirom ..
prostranstvo šikara. Često puta bit će nužno, da se gola mjesta u šikarama zasiju
žirom (ubadanjem).


Kod pošumljivanja golijeti i krša na umjetni način trebalo bi imati u vidu zakržljalu
stanje šikara, te sa doznačenim sredstvima najprije ove podgajati, a tek onda se
latiti metode umjetnog pošumljivanja, kao veoma nesigurne za prilike krša i golijeti.


Ing. S. Omanović.


LITERATURA


A. M. .......... : ....... ................1. ...... Izdanje Lenjingradskog
šumarskog instituta Moskva—Lenjingrad, 1927—1929. Djelo je izašlo u 3 sveska. Zasada
ćemo se nešto zadržati na prvom svesku, koji nosi naslov „........ .... po .......".
Ruski šumari razvili su kod taksacije svojih šuma zasebne metode rada. Goleme
površine, većinom u nenaseljenim krajevima, mala vrijednost drvnih masa, gazdovanje
slabog intenziteta, sve to zahtijeva druge metode rada nego li gospodarstvo na kud i
kamo manjim površinama u ostalim zemljama Evrope. Ne bi imalo na pr. svrhe, a bilo
bi gotovo i nemoguće, izlučivati sastojine instrumentom na tako golemim površinama,
kakove pokrivaju znatni masivi ruskih šuma. Hi izlučivati i posvema malene sastojine.


Masiv šume razdijeli se ponajprije prosjekatna u t. zv. kvartal e (odjele).
Veličina tih kvartala varira prema potrebama gospodarstva. U tom se pogledu uvrštavaju
šume u 5 razreda. Prema tim se razredima ravnaju normalne veličine i oblik
kvartala, t. j . međusobne udaljenosti glavnih prosjeka.


83
ŠUMARSKI LIST 2/1930 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Prema istim razredima ravnaju se i one najmanje površine, koje se još kao sastojine
izlučuju.
Razred I. .. .. ]y. V.


_1_ _2_ 4 8__ IG kvadr. kilom.


Površina kvartala


100 200 400 800 1600 hektara


Oblik kvartala
(pačetvorina) 1X 1 1*X2 2)<4 2X 8 kim.
Min. površina, koja se
izlučuje kao sastojina 5 10 20 40 ha


Izlučenje sastojina ne obavlja se instrumentom (buzolom) kako je to normalan
slučaj kod nas. Ne obilaze se buzolom sastojine i ne snimaju metodom na preskok.
Mede sastojina se uopć e ne obilaze . Sastojine se izlučuju metodom t. zv. »v i-
z i r a«


Viziri su uske prohodne, prave linije, obično paralelne duljim stranama kvartala.
Dijele kvartale u manje dijelove. Prosijecaju se obično buzolom. Eventualno se i ne
prosjecaju. već se samo označuju bojom na stablima. Oni viziri, koji će prcdvidno
jednom u budućnosti imati da se pretvore u glavne prosjeke, prosjccaju se u većoj
širini tačno teodolitom. Inače kod prosijecanja vizira nije baš potrebna velika tačnost.
Ta je tačnost normirana time, da greška u površini, nastala uslijed krive trase vizira,
ne bude veća od polovine ustanovljene minimalne površine, koja se još kao sastojina
izlučuje.


J is^ f-__ \p^fij


/


\ |i


J \


.a


X


-


Da objasnimo metod izlučivanja sastojina pomoću vizira, donašamo sliku nekog
kvartala jedne šume. (Vidi sliku!). Točkast e linije označavaju faktične oblike sastojina
(odsjeka). Kada bi izlučivali sastojine instrumentalnom metodom, obilazili i
snimali bi ove krive (točkaste) linije i nanašali ih u nacrt. Metodom vizira se međutim
radi posvema drugačije. Prosijeku se kroz kvartal na pr. 3 paralelna vizira na međusobnu
udaljenost od 250 m. U našoj slici su ti viziri označeni sa D-1, II—II i III—III.
(Prosječena njihova širina u šumi iznosi obično od X>—1 m).


Taksator obade kvartal po svim prosjekama i vizirima. Pri tome ophodu onda
ustanovljuje i mjeri sva mjesta, gdje se sastojine mijenjaju. T. j . mjeri tačke, gdje
sastojinske medašne linije sijeku vizire, odnosno prosjeke. Dakle ustanovljuje samo
sjecišne tačke sastojinskih meda sa linijama vizira. Te se sjecišne tačke onda unašaju
. nacrt kvartala, u koji se najprije urišu vizime linije.


Ako li jedna sastojina prolazi i siječe dvije susjedne vizirne linije, to se naprosto
u planu njene sjecišne tačke s tim linijama spoje pravcima. Na pr. sastojina e na lije


84