DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 55     <-- 55 -->        PDF

VRS T DEVET A
Broj
stabala
procjenjena drvnagradivo
i
tvorivo
cep.
masa
obi.
Iskl.
cena
Dinar a
Uđal enost
u kim.
ođ ođ
ni3 prm. Save Kace
Hrast lužnjak def.
99 34961
tanin
170 381


Grab i Brest .... 540 258-67 750 410


Jasen
i Klen ... . 193 5-72 130 69 155.808 0.2 5 5


Opći uslovi:


1. Licitacija se vrši puteni primanja pismenih ponuda po odredbama čl. 86.-98.
Zakona o drž. računovodstvu.
- 2. Ponuđači su dužni najzad do 10 časova dana licitacije položiti u blagajnicu
Direkcije šuma i to domaći 10 (deset) %, a strani državljani 20 (dvadeset) % od
isklične cene na ime žaobine.
Revers o položenoj žaobini, svedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti i uverenje


o uplati poreze za ranije godine i tekuće tromesečje, imaju takmičari na zahtev pokazati
predsedniku komisije za održavanje licitacije.
3. Od 10 do 11 časova dana licitacije predaju se komisiji pismene ponude providene
sa taksenom markom od Din 100.— i valjano kovertirane, a na koverti čitko
ispisano: Ponuda za belu šumu »Vratična« od ponuđača N. N.
Ponuđena svota mora biti čitko ispisana brojkama i slovima, a u ponudi se mora
navesti, da su ponuđaču uslovi licitacije i ugovora dobro poznati i da ih u celosti
prihvaća.


Naknadne i telegrafske ponude, kao i one, koje budu sadržavale kakve posebne
uslove, neće se uzimati u obzir.


4. Licitacija počima u 11 sati. Žaobine svih licitanata zadržavaju se do konačnog
odobrenja licitacije u blagajnici direkcije šuma.
5. Kupovnina se plaća u dva jednaka obroka; prvi u 14 dana od dana prijema
saopćenja da je licitacija odobrena, a drugi u roku od dalja dva meseca.
Kod plaćanja prvog obroka kupovnine ima dostalac nadopuniti žaobinu na
kauciju ravnu sumi od 30% iznosa kupovnine, i na svotu kupovnine platiti još 7%
(sedam od sto) raznih prinosa.


6. Seča se predaje na izradu odmah po uplati prvog obroka kupovnine.
Rok izrade i izvoza traje do konca augusta 1930.
Bliži uslovi licitacije i ugovora mogu se saznati za radnog vremena kod potpisane
Direkcije Šuma i kod šumske uprave jaminske u Moroviću.
Vinkovci , dne 21. decembra 1929. god.


... Direkcija Šuma.


Direktor: Ing. M. Pećina, v. r.


LOVCIMA NA ZNANJE.


Vrlo važna grana našeg narodnog privređivanja jest dobijanje i prodavanje krzna.
Krzno naših krajeva ima dobar glas u širokom svijetu. Zato dolaze k nama po krzno
i tuđi kupci, koji onda robu rasture po različitim svjetskim tržištima. Ovi ljudi nastoje


53