DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Kod narudžbe pojedinih naročito lijepih, izabranih komada za parkove računa


se dvostruka cijena.


Sadnice se šalju stručno pakovane i pomno prebrane kao brzovozna roba. Sa


predajom na stanici prestaje odgovornost vodstva. Kod narudžbe treba označiti pored


ostaloga točan naslov, željezničku stanicu (tovarnu) i poštu. Cijene se razumiju loko


rasadnik. Za pakovanje, dovoz i franko prevoz računa se prema vrsti i broju sadnica


10 do 20% od označenih cijena. Kako stigne narudžba, obaviještava se naručitelj, da li


će i otprilike kada će sadnice primiti. Sa obavješću šalje se ujedno ispunjena čekovna


uplatnica. Sadnice će se otpremiti samo onim naručiteljima, koji označenu svotu uplate


najkasnije do 15. februara 1930. godine.


O dnevu pošiljke obaviještava se naslovnik još posebice poštom, a po želji i
brzojavno o njegovu trošku.


Narudžbe prima te izdaje sva potrebna detaljnija obavještenja:
UPRAVNIK ŠUMSKOGA RASADNIKA U MARIBORU (SLOVENIJA)
Jugoslovenski trg br. 3.
JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE
Podružnica Ljubljana, dne 28. X. 1929. g.


Broj:
14016/1929.


OBJAVA LICITACIJE.


U subotu 11. januara 1930. god. prodavače se kod potpisane Direkcije Šuma u


Vinkovcima u 10 sati pre podne javnom usmenom licitacijom 706 topolovih i 51 lipovo


stablo u srezu Sočna na 1—3 km daljine od železničke stanice Vrbanja. Stabla su pro


cenjena na 236 m3 tvoriva i 250 m3 ogrevnog drva.


Isklična .... je Din 20.942.—, a vadij Din 2.000.—.


U s 1 o v i.


1. Takmičari imadu najkasnije do 9 sati dana licitacije položiti kod blagajne
Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima vadij.
2. Reverse o položenom vadiju, svedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti i uverenje
da su radnju prijavili poreskim vlastima i platili porez na tekuće tromesečje,
imadu natjecatelji između 9 i 10 sati dana licitacije predati predsedniku komisije za
održanje licitacije kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima.
3. Položeni vadij imaće dostalac nakon odobrenja licitacije nadopuniti na 20%
od dostalne svote od čega 10% mora biti u gotovom novcu.
4. Kupovnina se plaća u roku od 14 dana po odobrenju licitacije.
5. Na kupovninu plaća kupac 6% na ime prinosa fondu za pošumljavanje i 1%
ugovorne takse.
6. Telegrafske, telefonske, naknadno podnesene kao i uslovne ponude se ne
primaju.
7. Kupac je dužan granate topole o vlastitom trošku pre obaranja okljaštriti.
8. Rok izrade i izvoza traje do kraja meseca Oktobra 1930. godine.
9. Potanji uslovi mogu se doznati za radnog vremena kod Kr. Direkcije šuma
u
Vinkovcima.
Vinkovci , dne 21. decembra 1929. god.


Kr. Direkcija Šuma.


Direktor: Ing. M. Pećina, v. r.


Broj:
13997/1929.


OBJAVA.
U subotu dne 18. januara 1930. održavaće se kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima
u 11 sati pre podne javnom ofertalnom licitacijom prodaja zaostalih defektnih
hrastovih stabala i bele šume u odelu 20. sreza Vratične kr. šumske uprave jaminske
uz obavezu krčenja štetnog pomlatka.


52