DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 49     <-- 49 -->        PDF

fakulteta profesor botanike dr. A . t u n H e i nz i od pravnog fakulteta docent dr. Jura j
V r b a n i ć.


Dr. Jura j Vrb a ni e preuzeo je odmah predavanja iz narodnog gospodarstva
i financijske znanosti, a kasnije i iz mjeničnog prava. Tu je dužnost vršio velikom
naučnom spremom i neumornom marljivošću sve do svršetka šk. god. 1918/19. Njegova
su predavanja ostala u najljepšoj i trajnoj uspomeni kod mnogobrojnih njegovih slušača,
od kojih mnogi danas zauzimaju najviše položaje.


Držim, da nije potrebno napose isticati, od kolike je važnosti poznavanje nacionalne
ekonomije za šumare, koji su naročito pozvani, da tu nauku primjenjuju u životu.
Svestranom obrazovanju šumara bezuvjetno mnogo doprinosi poznavanje nacionalne
ekonomije, pa je za uspješno obrazovanje tadanjih studenata bila prava sreća,
d je taj važni predmet došao baš u ruke odličnog stručnjaka dra. Jurj a Vr banica .


Osnivanje Šumarske Akademije u Zagrebu nije bilo potrebno samo zbog ekonomskih
razloga, da bi se naime time podigao prihod šuma, koji je uglavnom vezan na veću
naobrazbu šumara. U tom su pravcu vodili i drugi, mnogo jači — nacionalni — razlozi,


o kojima je ovisio materijalni opstanak hrvatskoga naroda. Valja naime znati, da od
god. 1880. nisu primani u državnu službu abiturijenti križevačkog šumarskog učilišta.
Domaći sinovi po tom nisu mogli naći koru hljeba u svojoj domovini. Državnim šumama,
na površini od cea 500.000 jutara, upravljali su isključivo apsolventi mađarske šumarskorudarske
škole u Šćavnici.
Nakon gotovo posvema provedene mađarizacije željeznica, došao je red na upravu
drž. šuma. U drž. šumama kroz ravnu Slavoniju pa dalje sve do krševitog Velebita čula
se medu šumarskim činovništvom samo mađarska riječ, koju naš seljak nije razumio.
Ne samo da mađarski šumari nisu dovoljno poznavali našeg jezika, nego oni su još manje
razumijevali dušu našeg naroda, pa zbog toga nisu imali nikakvih osjećaja za životne
potrebe seljačkog svijeta, koje su sa šumama čvrsto povezane. Od prihoda drž. šuma
dobivala je Hrvatska tek nekoliko desetaka procenata za svoje autonomne potrebe, dok
je sve ostalo išlo u korist Mađara.


Tadanju tešku situaciju, u kojoj se nalazilo šumarstvo Hrvatske, jedini je ispravno
shvatio pok. Jura j V r b a n ić prihvaćajuć se dragovoljno predavanja u Šumarskoj
Akademiji. Svojim radom . nizu od 20 godina mnogo je doprineo razvitku te kulturne
institucije, a po tom za vječna vremena zadužio šumarski stalež.


Uvjeren sam, da će svi šumari, koji su poznavali zaslužnog pokojnika, na glas o
njegovoj smrti sa najvećim bolom u duši požaliti njegov gubitak i zaželiti, da mu bude
laka gruda zemlje, koju je on toliko ljubio.


Vječna hvala i slava dru. .1 u r i u V r b a n i ć u !


Prof. dr. Nenadić Đuro.


PROMJENE U SLUŽBI


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 21. ....... 1929. ...
3G.553. ........ je .. .............. ......... ... ...... ...... y ......, ..
........ ........ .. 19.200 ......, ......... A. ......., ......... ........
. ...... .. .............. .. .... ....... .. ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 31. ....... 1929. ]...


37.954. ...... je ....... ....... ......, ......... ........ .... .......... .....
..... ... ......... .... ...... ...... ....... y .......
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 31. ....... 1929. .>..


37.960. ......... je no ....... ......: .. ......... ..... .......... ..... ..... .
47
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 50     <-- 50 -->        PDF

....... ......... ......... ... ....... ......... y ......, ...... .. .......,


......... .... .......... . ..... . ....... ......... ......... ... ....... .....


.... .1 .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 31. ....... 1929. ...


37.9G1. ........ je .. ....... ...... ...... .. ....., .......... ..... ..........


.... ..... .. ...... ........ ....... ..... ... ...... ...... y ...-..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 1. X. 1929. ... 40.990.


........ . .. .............. ......... y ....... .. ......... .. ........ ..


...... .. 24.000 ......, ............ ...., .......... .............. .........


..... ........


...... .. .. ..... .. 12. ....... 1929. ... 44.194. ......... je no .......
...... .. ..... .......... .... .......... ....... ..... y ....^... .. ......... y
........, ....... ......., .... .......... . ..... .. ......... .... ´..........
...... ....... y ..........


...... .. .. ..... .. 12. ....... 1929. ... 44.105. ......... je no .......
...... .. ......... ......... .... .......... ..... ..... y ......... .... ..........
...... ....... y ........., ...... ....., .... .......... . ..... .. .......
.. ......... y .........


....... .. .. ..... .. 14. ....... 1929. ... 44.41S. ......... je .. .......
...... ... GpecKOM ......... y ....... .. ......... ..... ..... ..... ..........,
...... .. ......, ........ .... .......... . ..... ... ....... ......... y ......


...... .. .. ..... .. 14. ....... 1929. ... 44.419. ......... je .. .........
......... .... .......... ..... ..... . ....... ......... ......... ... .......
......... y ......, ...... .. ......., ........ ............ .... .......... .....
..... . ...... ........ ........ ... ..... ..........


........ ........ .... . ....... ........ ...... .. 21. X. ... 45.29.. .........
je .. ......... ........-.... .......... .... ..... ... ....... .........
y ........, ...... .. ......, ........-........... ......... y ..... ..........
...... ..... ... ..... ........., .......... .. ........ .. 10. ......... 1929. ....


........ ........ .... . ....... ....... ....... .. 21. X. 1929. ... 45.297.
......... je .. ......... ........ .... .......... .... ..... ... ...... >´.....
......, ...... .. ......, ........-........... ......... .... .......... ......
..... ... iicie ...... .......... .. ........ .. 10. ....... 1929.


........ ........ .... . ....... ....... ....... .. 21. X. 1929. ... 45.29«.
......... je .. ......... ........ .... .......... .... ..... ... ......... ....
.......... ...... ......., ....... .. ......, ........-........... .........
.... .......... ...... ..... .... ........., .......... .. ........ .. .... Hi.
....... 1929.


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 21 ....... 1929. ...


45.299. ......... je ...... A. ......, ........-........... ......... .... ......pnje
...... ..... .. .... .... .... .... .... ..... ... .... .... y .......
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 21. ....... 1929. ...


45.300. ......... je .. ......... ........ .... .......... .... ..... ... ......
...... y ........ — ......... .... ......... ...... ......., ........... ..
........., ........-........... ......... .... .......... ...... ..... ... ....
......, .......... .. ........ .. 12. VII. 1929.
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 21. X. 1929. ... 45.320.
......... je ...... .. ...., ......... ........ ... ...... ...... y ..........


— ......... .... ....... ...... ....... y .......... y .... .......... ....
..... ... .... ....... .......... y ..... ...... .. ce .. 28. VIII. 1928. a ........
48
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 51     <-- 51 -->        PDF

.. 24. .......... 1929. .... .. ........ ...... Rp. 34.132. .. 27. VIII. 1924. ...... je
......... ......... .. ......... ........ y ..... ..... .... ...........


........ ........´´ .... . ....... ....... ...... .. 26. X. 1929. ... 45.974.
......... .. no ....... ...... .. ......... ........ .... .......... .... .....
. .... ...... ...... y ....... ......... .. ........, .......... ........ ....
.;......... . ...... ...... ...... y .......


...... .. .. ..... .. 26. X. 1929. ... 47.222. ......... je no ....... ......
.. immer ......... .......... .... .......... ....... ..... ... ......... .... y
..... ........... ......., .... .......... . ..... ... ....... .. ......... ............
.... . ....... y .........


........ ........ .... . ....... .......1 ...... .. 30. X. 1929. ... 46.635.
........ je ... ........... ......... ..... .......... ..... ..... ... ......
...... .. ..... ....... .. ........., .......... ..... ..... ... .... .......


...... lb. .. ..... .. 31. ........ 1929. ... 47.223. ....... je y ..... ......
.... .. ........, ........ ........... y ........ ..... .... .......... ... .......
...... .......... ....... y ......., . ...... .. ....... .... .. no ........
...... ........


...... .. .. ..... .. 31. X. 1929. ... 47.224. a ira ...... ... 135. . 139. ......
. ........... . ....... ........ ............ .......... .... .....>.. je
y ..... ...... ....... .. ....., ....... ..... y ..... ..... ..... .......... ...
...... ...... y ........, . ...... .. ......., .... .. no ........ ......
.......,


...... .. .. ..... .. 31. X. 1929. ... 47.225. ......... je .. ........ .........
.... .......... ..... ..... . .... ...... ...... y .......... ..... ..
....., ........ .......... .... .......... ..... ..... . ... .... .......


...... .. .. ..... .. 3. ........ 1929. ... 47.804. ......... je no .......
......: .. ....... ..... .......... .... ..... ... ....... .. ............. . .........
............ .... . ....... ..... .. .........., ........ .... ..........
. ..... ... ...... ...... y ........ . ........ ...... ......... .......
... .... .............


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 6. ........ 1929. ...


47.801. ......... je . ......... .. ........ ...... ..... .......... ..... ..... .
.... ...... ...... y ......... .......... .. ....., ......... ..... ..........
....... ..... ... ...... ...... y ...... — .. ....... .......
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 6. ........ 1929. ...


47.802. ......... je:
.. ......... ..... .......... ....... ..... ... ....... ...... y llehn .......
......, ......... .... .......... . ..... ...... ...... y ........ — no ..-
Tjieoii ........


.. ......... ..... .......... ..... ..... ... ...... ...... y .......
......... .. ......, .......... .... ........... . ..... ...... ...... y .....; .


.. ................ ......... ..... .......... ..... ..... ... ............
.... .. ...... ....... .. ........, ................ ......... .... ..........
. ..... ... ............ y ...... — no ......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 7. ........ 1929. ...


47.803. ......... je no ....... ......:
... ....... ......... y ....... .. ......... ............ .... ..........
..... ..... . ....... ......... ......... .... ......., ......... ...........
.... .......... . ..... ... ....... ......... y ......... .....;


49
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 52     <-- 52 -->        PDF

... ....... ......... y ......... ..... .. ........)? ........ .... ..........
.... ..... . ....... ......... ......... ........ ........., ......... ........
.... .......... . ..... .. ....... ......... .......; .


... ....... ......... y ....... .. ...... ..... .......... ..... ..... ......
....., ...... .... .......... . ..... .. ....... ......... ........
...... .. .. ...... .. 14. ........ 1929. ... 49.544. no ....... ...... .........
..:


.. ......... .... .......... ....... ..... ... ......... .... ..........
...... ....... y ......... ........ ......., ........ ........... .... ..........
. ..... ... ......... .... .......... ...... .......;


.. ......... .... .......... ....... ..... ... ......... .... .........
...... ....... y ....... ..... ........, ........ .... .......... . ..... ... .........
.... ....... ...... ....... y .........., .


.. ......... .... .......... ....... ..... ... ......... .... ....... ......
....... y .......... ...... ...., ........ ........... .... .......... . rpynç
... ......... .... .......... ...... ........


...... .. .. ..... .. 14. XI. 1929. ... 49.545. ......... je .. ....... ......
.. ..... ......... ......... .... .......... ....... ..... ... ...... ...... ......
........ y ....... ........ ....., ........ .... .......... . ..... ... .........
.... y ...........


...... .. .. ..... .. 14. ........ 1929. ... 49.540. ......... je no .......
......: .. ......... .... .......... ..... ..... ... ......... .... 1. ...... ......
....... y ..... ...... ......., ........ .... .......... . ..... ... .........
.... y ..........


...... .. .. ..... .. 14. ........ 1929. ... 49.547. ......... je: .. .........
.... .......... ..... ..... ... ....... .. ......... ............ .... . .......
...... ......., ........ .... .......... ....... ..... ... ....... .. .........
............ .1... . ........


...... .. .. ..... .. 14. ........ 1929. ... 49.548. no ....... ...... ..........
..:


.. ......... .... .......... ....... ..... ... ......... .... .. ......
....... ......., ........ .... .......... . ..... ......... ..... .........
...... ....... y .......;


.. ..... ......... .......... .... .......... ....... ..... ... ....... ..
......... ............ .... . ....... ...... ...., ........ ........... ....
.......... . ..... ... ....... ...... .........-........ ....... y ........;


.. ......... .......... .... .......... ....... ..... ... ....... .. .........
............ .... . ....... ......... ....., ........ ........... ....
.......... . ..... ... ......... .... y .......;


.. ......... .... .......... ....... ..... ... ......... .... ..........
...... ....... y ......... ..... ...., ........ .... .......... . ..... ... .........
.... ....... ...... ....... y ..........;


.. ..... ......... ......... .... .......... .... ..... ... ......... .... y
....... .... ........, ........ .... .......... . ..... ... ......... ....
.......... ...... ....... y ........., .


.. ..... ......... ......... .... .......... .... ..... ... ......... .... y


....... ......... ...., ........ ........... .... .......... . ..... ... .......
......... y .........
...... .. .. ..... .. 14. ........ 1929, ... 49.549. ......... je no .......
......:


50
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 53     <-- 53 -->        PDF

OGLASI


Sadnice šumskog i ukrasnog drveća


Iz društvenoga rasadnika u Slivnici kod Maribora izdavati će se na proljeće 1930.
godine, koliko bude zalihe, slijedeće


RASADNICE:


Dinara


Smreka (Picea excelsa) . god. sjemenice 1000 kom. 90.—
» sjemenice obične 1000 » 110.—
» sjemenice izabrane 1000 » 150.—
» presadnice 1000 » 150.—


Jelka (Abies pectinata) . . » presadnice 1000 » 600.— Crni bor (P. laricio austr.) » sjemenice 1000 » 90.— Glatki bor (Pinus strobus) . » sjemenice 1000 » 150.— Ariš (Larix europaea) . . . » sjemenice 1000 » 200.— Ariš Japanski (L. leptolepis) » sjemenice 1000 » 600.— Duglazija (Pseud. Dougl.


var. viridis) 2 » sjemenice 1000 700.—
Duglazija (Pseud. Dougl.
var. viridis) 3 » presadnice 1000 1000.—
Bagren (Robinia pseudoacacia)
» sjemenice .... 120.—
Jasen obični (Fraxinus


excelsior) » sjemenice 1000 200.—
Jasen amer. (Fraxinus alba) 1000
Crveni hrast (Quercus » sjemenice 250.—


rubra) 1000
Kesten pitomi (Castanea » sjemenice 500.—
vesca) 1000
Kanadska topola (Populus » sjemenice 500.—
canadensis, deltoidea) . . . 1000
Kanadska topola (Populus » reznice 100.—
canadensis, deltoidea) . . . 1000


Vrba (Salix amygdalina, pr-» ukorenjene 500.—
vovrsna za plet. košara) . 1000 » 80.— Jalša, crna (Alnus glutinosa) » reznice 160.—


.... »


Crni orah (Juglans nigra) . » sjemenice 1000 » 800.— Crni javor (Acer plata- sjemenice


»


noides) 3 1000 300.—


» sjemenice


Bijeli javor (A. pseudopla


tanus) 2 sjemenice » 1000 200.—
Jasenasti javor (A. Negundo) 4 (do 2.50 m visok) komad po 4.—
Platana (Plat, Orientalis) . . 2 komad po 4.—
Cipresa (Chamaecvparis


Lawsoniana) 3 presadnice komad po 4.—
Picea pungens glauca ... . 5 presadnice 10.—
Picea sitkaënsis 4 presadnice 2.—
Picea alba 4 presadnice 3.—
Pinus rigida 3 sjemenice 2.—
Plnus laricio corsicana ... . 2 sjemenice —.50
Lipa, velikolisna (Tilia
grandifol.) 2 sjemenice » » 3.—
Divlji kesten (Aesculus
Hippocastanum) 3 presadnice » »
Kristov trn (Gleditschia
triacanthos) 1 sjemenice za 1000 komada 300.—
Ouercus palustris 1 sjemenice komad po 1 —
Jagned (Populus pyramidalis)
1 ukorenjene, komad po 2.—
Catalpa syringlfolia 1 sjemenice, za 1000 komada 150.—
(Nastavak vidi slijedeću stranu.)


51
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Kod narudžbe pojedinih naročito lijepih, izabranih komada za parkove računa


se dvostruka cijena.


Sadnice se šalju stručno pakovane i pomno prebrane kao brzovozna roba. Sa


predajom na stanici prestaje odgovornost vodstva. Kod narudžbe treba označiti pored


ostaloga točan naslov, željezničku stanicu (tovarnu) i poštu. Cijene se razumiju loko


rasadnik. Za pakovanje, dovoz i franko prevoz računa se prema vrsti i broju sadnica


10 do 20% od označenih cijena. Kako stigne narudžba, obaviještava se naručitelj, da li


će i otprilike kada će sadnice primiti. Sa obavješću šalje se ujedno ispunjena čekovna


uplatnica. Sadnice će se otpremiti samo onim naručiteljima, koji označenu svotu uplate


najkasnije do 15. februara 1930. godine.


O dnevu pošiljke obaviještava se naslovnik još posebice poštom, a po želji i
brzojavno o njegovu trošku.


Narudžbe prima te izdaje sva potrebna detaljnija obavještenja:
UPRAVNIK ŠUMSKOGA RASADNIKA U MARIBORU (SLOVENIJA)
Jugoslovenski trg br. 3.
JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE
Podružnica Ljubljana, dne 28. X. 1929. g.


Broj:
14016/1929.


OBJAVA LICITACIJE.


U subotu 11. januara 1930. god. prodavače se kod potpisane Direkcije Šuma u


Vinkovcima u 10 sati pre podne javnom usmenom licitacijom 706 topolovih i 51 lipovo


stablo u srezu Sočna na 1—3 km daljine od železničke stanice Vrbanja. Stabla su pro


cenjena na 236 m3 tvoriva i 250 m3 ogrevnog drva.


Isklična .... je Din 20.942.—, a vadij Din 2.000.—.


U s 1 o v i.


1. Takmičari imadu najkasnije do 9 sati dana licitacije položiti kod blagajne
Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima vadij.
2. Reverse o položenom vadiju, svedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti i uverenje
da su radnju prijavili poreskim vlastima i platili porez na tekuće tromesečje,
imadu natjecatelji između 9 i 10 sati dana licitacije predati predsedniku komisije za
održanje licitacije kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima.
3. Položeni vadij imaće dostalac nakon odobrenja licitacije nadopuniti na 20%
od dostalne svote od čega 10% mora biti u gotovom novcu.
4. Kupovnina se plaća u roku od 14 dana po odobrenju licitacije.
5. Na kupovninu plaća kupac 6% na ime prinosa fondu za pošumljavanje i 1%
ugovorne takse.
6. Telegrafske, telefonske, naknadno podnesene kao i uslovne ponude se ne
primaju.
7. Kupac je dužan granate topole o vlastitom trošku pre obaranja okljaštriti.
8. Rok izrade i izvoza traje do kraja meseca Oktobra 1930. godine.
9. Potanji uslovi mogu se doznati za radnog vremena kod Kr. Direkcije šuma
u
Vinkovcima.
Vinkovci , dne 21. decembra 1929. god.


Kr. Direkcija Šuma.


Direktor: Ing. M. Pećina, v. r.


Broj:
13997/1929.


OBJAVA.
U subotu dne 18. januara 1930. održavaće se kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima
u 11 sati pre podne javnom ofertalnom licitacijom prodaja zaostalih defektnih
hrastovih stabala i bele šume u odelu 20. sreza Vratične kr. šumske uprave jaminske
uz obavezu krčenja štetnog pomlatka.


52
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 55     <-- 55 -->        PDF

VRS T DEVET A
Broj
stabala
procjenjena drvnagradivo
i
tvorivo
cep.
masa
obi.
Iskl.
cena
Dinar a
Uđal enost
u kim.
ođ ođ
ni3 prm. Save Kace
Hrast lužnjak def.
99 34961
tanin
170 381


Grab i Brest .... 540 258-67 750 410


Jasen
i Klen ... . 193 5-72 130 69 155.808 0.2 5 5


Opći uslovi:


1. Licitacija se vrši puteni primanja pismenih ponuda po odredbama čl. 86.-98.
Zakona o drž. računovodstvu.
- 2. Ponuđači su dužni najzad do 10 časova dana licitacije položiti u blagajnicu
Direkcije šuma i to domaći 10 (deset) %, a strani državljani 20 (dvadeset) % od
isklične cene na ime žaobine.
Revers o položenoj žaobini, svedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti i uverenje


o uplati poreze za ranije godine i tekuće tromesečje, imaju takmičari na zahtev pokazati
predsedniku komisije za održavanje licitacije.
3. Od 10 do 11 časova dana licitacije predaju se komisiji pismene ponude providene
sa taksenom markom od Din 100.— i valjano kovertirane, a na koverti čitko
ispisano: Ponuda za belu šumu »Vratična« od ponuđača N. N.
Ponuđena svota mora biti čitko ispisana brojkama i slovima, a u ponudi se mora
navesti, da su ponuđaču uslovi licitacije i ugovora dobro poznati i da ih u celosti
prihvaća.


Naknadne i telegrafske ponude, kao i one, koje budu sadržavale kakve posebne
uslove, neće se uzimati u obzir.


4. Licitacija počima u 11 sati. Žaobine svih licitanata zadržavaju se do konačnog
odobrenja licitacije u blagajnici direkcije šuma.
5. Kupovnina se plaća u dva jednaka obroka; prvi u 14 dana od dana prijema
saopćenja da je licitacija odobrena, a drugi u roku od dalja dva meseca.
Kod plaćanja prvog obroka kupovnine ima dostalac nadopuniti žaobinu na
kauciju ravnu sumi od 30% iznosa kupovnine, i na svotu kupovnine platiti još 7%
(sedam od sto) raznih prinosa.


6. Seča se predaje na izradu odmah po uplati prvog obroka kupovnine.
Rok izrade i izvoza traje do konca augusta 1930.
Bliži uslovi licitacije i ugovora mogu se saznati za radnog vremena kod potpisane
Direkcije Šuma i kod šumske uprave jaminske u Moroviću.
Vinkovci , dne 21. decembra 1929. god.


... Direkcija Šuma.


Direktor: Ing. M. Pećina, v. r.


LOVCIMA NA ZNANJE.


Vrlo važna grana našeg narodnog privređivanja jest dobijanje i prodavanje krzna.
Krzno naših krajeva ima dobar glas u širokom svijetu. Zato dolaze k nama po krzno
i tuđi kupci, koji onda robu rasture po različitim svjetskim tržištima. Ovi ljudi nastoje


53
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 56     <-- 56 -->        PDF

naravski da što jeftinije dodu do robe, najviše pomoću svojih prekupaca, koji kupuju
kože od divljači, od sela do sela. Tako su išle, ako uzmemo sve skupa, u gubitak ogromne
svote na štetu našeg narodnog bogatstva. Da se ovo spriječi, već je nekoliko godina
preuzelo organizovanu prođu koža divljači Lovačko udruženje u Ljubljani u vezi sa
upravom Velesajma u Ljubljani. Kako su dosadašnje takve aukcije pokazale, sa lijepim
uspjehom za naše lovce. I 1930. god. biće 27. i 28. januara takva priredba. Ako hoćemo
sebi dobro, onda treba da svi lovci prodajemo svoju robu samo putem organizacije.
Budimo složni te se ne dajmo u ruke ljudima, koji hoće da nama za slijepu cijenu oduzmu
našu dragocjenu robu. Šaljite kože na naš zajednički sajam, koji će biti 21. i 28. januara
1930. godine u Ljubljani u prostorijama Velesajma. Organizacija »Divja koža« najbolje
će čuvati Vaše interese. Roba se prima do 25. januara 1930. god.


0OOOOOOOOOO0OOO0OOOOOGQOO0000000OOOO00O0O0O0OOOO0000OOO0J
O Šumska industrija o


| Filipa Deutsche Sinovi ©


© Vrhovćeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47 ©


g Parna pilana u Turopolju. g


9 Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia, ©
© Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860. ©


<©©©©OOOO00O0GO©O©©ÖOQOGOÖOOO©©O©OÖGO00©OOO©G©©OO0GG©©Ö©Q


PAZI! NOVO!


6€


9.


trgovina oružja, municije i lovačkog pribora
na veliko i malo.


IVAN KATUŠIĆ, VINKOVCI.


Prodaja svakovrstnog oružja, municije i lovačkog pribora. Prvorazredna roba.
Vrlo solidne cijene. Za naš barut iz Obilićeva specijalno gradjene


SOKOL-PATRONE.


Vlastita moderno uredjena radiona za opravak oružja.


Opširne i bogato opremljene cijenike šaljem svakome na zahtjev


besplatno.


©OOOOO0OOOOO0OOOOG0OGGOOOOOGOGOGOOGOOOOOOOOOOOOQÖOO0OGO©


0 ©


© Traži se direktor za eksploatisanje šume §


§ za veliko Šumarsko Društvo u Turskoj (na Crnom moru), koje eksploatira ©
g jelovu i bukovu goru. Uzimaju se u obzir samo prvoklasne sile, koje imadu g
© dugu praksu u eksploatisanju planinskih šuma. Ponude s referencama i gÖ slikom uputiti pod šifrom »Forst« Annoncen-Agentur Hoffer, Samanon & O
§ Houli, Konstantinopoli. ©


i


54
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Kr. prodaja baruta « Industrija oružja
BOROVNIK I VRBANIĆ
Zagrebs Jurišićeva ulica Q


r Telefon E
59-99


Telefon


59-99


Prodaja suahoursnog oružja, municije i louačhih potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach)


Prodaja rta veliko i na malo.


Sjeme od Borovca


(Pinus Strobus) prodaje Berger đ. đ. za trgovinu drva
Zagreb I. poštanski pretinac 31.


Najbolji fabrikati
samo kod :


ORIGINALNI GQEHLER


.0..1 IG. JUSTITZ


ŠUMSKI ČEKIĆI


ZAGREB


PROMJERHE


Praška ul. 8. - Telefon 5460.
DRVENE i ŽELJEZNE Utemeljeno 1896.
*


Popravljam Kolobrojc
uz garanciju Tražite :


* Ilusfrovani cijenik
55
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 58     <-- 58 -->        PDF

NASICKA TVORNICA


# Marulićev trgr broj 1S.


Parne pilane t


Gjurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci,
Karlovac, Zavidovići, Begovhan, Novoselec-Križ,
Dugoselo i Dolnja Lendava.


Tvornica tanina, parketa, bačava, pokućtva u
Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i ljuštene robe
u Podgradcima, Impregnacija drva u Karlovcu.


Drvare : Zagreb, Osijek, Brod n/S.


56