DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 49     <-- 49 -->        PDF

fakulteta profesor botanike dr. A . t u n H e i nz i od pravnog fakulteta docent dr. Jura j
V r b a n i ć.


Dr. Jura j Vrb a ni e preuzeo je odmah predavanja iz narodnog gospodarstva
i financijske znanosti, a kasnije i iz mjeničnog prava. Tu je dužnost vršio velikom
naučnom spremom i neumornom marljivošću sve do svršetka šk. god. 1918/19. Njegova
su predavanja ostala u najljepšoj i trajnoj uspomeni kod mnogobrojnih njegovih slušača,
od kojih mnogi danas zauzimaju najviše položaje.


Držim, da nije potrebno napose isticati, od kolike je važnosti poznavanje nacionalne
ekonomije za šumare, koji su naročito pozvani, da tu nauku primjenjuju u životu.
Svestranom obrazovanju šumara bezuvjetno mnogo doprinosi poznavanje nacionalne
ekonomije, pa je za uspješno obrazovanje tadanjih studenata bila prava sreća,
d je taj važni predmet došao baš u ruke odličnog stručnjaka dra. Jurj a Vr banica .


Osnivanje Šumarske Akademije u Zagrebu nije bilo potrebno samo zbog ekonomskih
razloga, da bi se naime time podigao prihod šuma, koji je uglavnom vezan na veću
naobrazbu šumara. U tom su pravcu vodili i drugi, mnogo jači — nacionalni — razlozi,


o kojima je ovisio materijalni opstanak hrvatskoga naroda. Valja naime znati, da od
god. 1880. nisu primani u državnu službu abiturijenti križevačkog šumarskog učilišta.
Domaći sinovi po tom nisu mogli naći koru hljeba u svojoj domovini. Državnim šumama,
na površini od cea 500.000 jutara, upravljali su isključivo apsolventi mađarske šumarskorudarske
škole u Šćavnici.
Nakon gotovo posvema provedene mađarizacije željeznica, došao je red na upravu
drž. šuma. U drž. šumama kroz ravnu Slavoniju pa dalje sve do krševitog Velebita čula
se medu šumarskim činovništvom samo mađarska riječ, koju naš seljak nije razumio.
Ne samo da mađarski šumari nisu dovoljno poznavali našeg jezika, nego oni su još manje
razumijevali dušu našeg naroda, pa zbog toga nisu imali nikakvih osjećaja za životne
potrebe seljačkog svijeta, koje su sa šumama čvrsto povezane. Od prihoda drž. šuma
dobivala je Hrvatska tek nekoliko desetaka procenata za svoje autonomne potrebe, dok
je sve ostalo išlo u korist Mađara.


Tadanju tešku situaciju, u kojoj se nalazilo šumarstvo Hrvatske, jedini je ispravno
shvatio pok. Jura j V r b a n ić prihvaćajuć se dragovoljno predavanja u Šumarskoj
Akademiji. Svojim radom . nizu od 20 godina mnogo je doprineo razvitku te kulturne
institucije, a po tom za vječna vremena zadužio šumarski stalež.


Uvjeren sam, da će svi šumari, koji su poznavali zaslužnog pokojnika, na glas o
njegovoj smrti sa najvećim bolom u duši požaliti njegov gubitak i zaželiti, da mu bude
laka gruda zemlje, koju je on toliko ljubio.


Vječna hvala i slava dru. .1 u r i u V r b a n i ć u !


Prof. dr. Nenadić Đuro.


PROMJENE U SLUŽBI


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 21. ....... 1929. ...
3G.553. ........ je .. .............. ......... ... ...... ...... y ......, ..
........ ........ .. 19.200 ......, ......... A. ......., ......... ........
. ...... .. .............. .. .... ....... .. ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 31. ....... 1929. ]...


37.954. ...... je ....... ....... ......, ......... ........ .... .......... .....
..... ... ......... .... ...... ...... ....... y .......
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 31. ....... 1929. .>..


37.960. ......... je no ....... ......: .. ......... ..... .......... ..... ..... .
47