DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 45     <-- 45 -->        PDF

2. Na rezoluciju o upotrebi teretnih vozova (vidi samu rezoluciju u broju 11.
»Šumarskog Lista«
1929. god. str. 462., a odgovor u broju 12. str. 511.).
Prima se na znanje.


3. Na rezoluciju o namještanju stranih državljana u šumarskoj
služb i (vidi »Šumarski List« broj 11. 1929.).
Ministarstvo u tomu odgovoru stavlja Udruženju upit, na temelju kojih zakonskih
odredaba da se zabrani zaposlenje stranih državljana prije stupanja na snagu novog
zakona o šumama.


Zaključuje se sačekati novi zakon o šumama, koji će svakako regulisati to pitanje.


4. Na rezoluciju o mirovinskoj zakladi činovnika Imovnih općina (vidi »Šumarski
List« broj 1. 1929. str. 41. i broj 12. str. 510.).
VII. Š u m a r s k o -1 o v a č k a izložba u Ljubljani.
Poslovni tajnik predlaže, da se doznači iz sredstava Udruženja 20.000 dinara za
izložbu.
Zaključuje se doznačiti tu svotu kao pripomoć Udruženja za organizaciju i održanje
izložbe, a ujedno i za organizaciju skupštine, jer će se održati skupština u isto
vrijeme kada i izložba. Podružnica u Ljubljani se moli, da preuzme zajedno sa organizacijom
izložbe i organizaciju skupštine.


VIII.
Štampanje »Šumarskog Lista« u godini 1930.
Nakon kraćeg referata sa strane poslovnog tajnika prihvaća se ponuda Nadbiskupske
tiskare u Zagrebu, da ona i u godini 1930. štampa »Šumarski List«. Od pet stiglih
ponuda njena je ponuda naime najpovoljnija.


IX. Razdioba pripomoći iz Ker eškeu jijeve zaklade i pripomoći
studentima.
1. Zaključuje s,e raspisati u »Šumarskom Listu« oglas za potpore iz Kereškenjijeve
zaklade.
2. Zaključuje se raspodijeliti za oskudne studente svotu od Din 2000.—. Ta svota,
da se podijeli u dva jednaka dijela. Dekanatu šumarskog fakulteta u Zagrebu i dekanatu
šum. fakulteta u Beogradu neka se doznači svakomu 1000 dinara sa zamolbom, da ih
oni podjele svaki u četiri jednaka obroka među 4 oskudna studenta šumarstva. To podijeljenje
neka se izvrši u sporazumu sa studentskim šum. Udruženjima.
X. Prihvat novih članova.
Primaju se za redovite članove: ing. K o h u t L a d i s 1 a v, šum. inžinjer
Senj; Fürst Vladimir, vlastel. šumar Senkovci; ing. Šikić Br an isla v, šum.
inž. Đevdelija; ing. Lonča r Vladimir , sres. šum. referent Jastrebarsko; ing.
Gjulbegović Fehim, šum. inž. Sarajevo: za članove pomagače: Šetinc
Antun, stud. forest. Zagreb; Guzelj Leo, stud. forest Zagreb; .lovetić Radiv
o j, stud. forest Zagreb; Potkonjak Milan, stud. forest Zagreb; Hrska Ivan,
stud. forest Zagreb; Lu k i ć Č ed o m i 1, stud. forest Pančevo; D j a p i ć Dragutin,
stud. forest Zagreb; Gavranić Branimir, stud. forest Zagreb; Neuhold Rili
a r d, stud. forest Zagreb; M a t i ć V a s i 1 i j e, stud. forest Zagreb; F u n k 1 Al o j z i j,
stud. forest Zagreb; Rajevsky V a s i 1 i j e, stud. forest Beograd; Oklopdžiia
C e d o m i r, stud. forest Zagreb.
Zamjena : Geografsko društvo univerze Ljubljana.
Prestaje biti članom: Ing. S e t i u s k i Viktor , profesor univerziteta Zagreb.


XI. E v e n t u al i j a:
1. Zaključuje se zamoliti Ministarstvo Šuma i Ministarstvo Poljoprivrede, da porade
oko toga, da se kreiraju posebna odelenja za šumarstvo kod banovinskih uprava.
Nezgodno je da Ministar Poljoprivrede namješta šumarske činovnike. Nezgodno
je i to, da šumari budu kod banovinskih vlasti podređeni poljoprivrednicima.


43