DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.. ... ......... ............ ... ......, .. .....-.... ....... .. y ......
....... ..... ...., ... je ce . ... ....... ....... .. ce ... ........., ........GTBO
. ....... .. ...... ........... ...... .. ........., ....... ..... .........
......... ..... ... ...... ......... ......... ..... .. ... ... ..... .... ...........


.. ......... ........ ... ...... ........... ..... ........ y ...., ......
je ...... y ..... ....... ........., a ............ je ..... y .... ...... ...........


... ........... ...... je .... ........ ....... ... ......... no ..........
......... .... ..... ..... .. ..... ....... ......., .... y ......., .. ..........
1;.......... ...... .... ......... .... ....... ......, .... .. y ....... ... ce
... .......... .... ...... .... ........... ..... ....... .....


A .... je ........., ... ... he ce .. ..... ........ ...... .. je .... ...........
........ ...... . y ......., ... ..... y ...... .... .... ...... .. .....


.... ..... ...... „........" .. 19. ......... ... je ..... ......... . .....
.........., ... je ........... .......... y ..... .. ........ ........ ........ upit
.... ... ....... ...... ce ..... .......... . ...., ... je .... ......... ............
.. ÜHO, .. ....... .. .......)(> .... ....... ..... ... . .... ........,
.... je — .. ......... ycTajaHia ....... ........ „III. .." .. .... A. .......... .
.. ..... .... .. ........ y ...... ..... .... ...... ............, a .......... .
.......... ..... y .... ...... — .... .. ...... ....... . ........... .........
...... ........ ........ ...... .. ........ ...... y .... .......


IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


1. redovite sjednice Upravnog Odbora Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja, održane
dne 15. decembra 1929. god. u društvenim prostorijama u Zagrebu.
Prisutni: Predsjednik ing. Vili m Čmelik ; potpredsjednici: dr. Pe t rači ć
i ing. M. Lenarčić; tajnici: ing. B. Manojlović i dr. N. Neidhardt; blagajnik:
Milan I) rnić; odbornici: Grünwald, F i a n c i š k o v i ć, S. B o j i ć.
Lang, D u j i ć.


Ispričali su se : ć i r k o v i ć, D o j k o v i ć, S a c h e r, Rohr, L j u š t i n a, Baien,
Š k o r i ć, J o v a . o v i ć, P r p i ć, M a r k i ć, M i o d r a g o v i ć i S e v n i k.


Predsjeda predsjednik g. ing. Vilim Čmelik.


Prije prelaza na dnevni red predlaže poslovni tajnik, da Udruženje izabere dvojicu
delegata, koji bi se priključili poklonstvenoj deputaciji Nj. Veličanstvu Kralju prigodom
Njegovog Previšnjeg Rodendana na dan 17. decembra.


Sjednica oduševljeno prihvaća taj predlog. Izabire se jednoglasno g. predsjednika
i g. potpredsjednika dra. Petračića, da se kao delegati Udruženja priključe poklonstvenoj
deputaciji, organizovanoj po zagrebačkom gradskom načelniku. Neka Visokom Pokrovitelju
našeg Udruženja izraze tom prilikom najdublje osjećaje vjernosti i odanosti
sviju šumara Kraljevine.


Prelazi se na dnevni red.


I. Poslovni tajnik čita zapisnik prošle sjednice, koji se prima i ovjerovljuje u
cijelosti.
II. Poslovni tajnik izvještava, kako su poduzeti bili koraci za povišenje najamnine
za Šumarski Dom. Realna vrijednost najamnine bila bi 300.000 dinara godišnje. Učinjena
41
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 44     <-- 44 -->        PDF

je molba na g. Ministra prosvjete, da pristane na tu povišenu najamninu. Gospodin Ministar
pristao je na to rese nj em broj 12.756—1929. Sačinjen je odmah novi ugovor
sa državom za zgradu sa trajanjem od jedne godine. Otkaz je polugodišnji. Inače je novi
ugovor ostao jednak starome. Ima nade, da će Udruženje već u slijedećoj budžetnoj godini
dobiti isplaćenu povećanu najamninu.


Sjednica zahvaljuje poslovnom tajniku i blagajniku, čija je u glavnom zasluga,


da je povišenje najamnine uspjelo.


Stavlja se u dužnost tajniku, da pazi, kako bi se do godine ugovor na vrijeme
produžio na daljnju godinu dana. .1er g. Ministar može sklapati ugovor samo sa trajanjem
od jedne godine.


III. Blagajnik M. Drui ć čita blagajnički izvještaj, koji se prima u cijelosti.
IV. Predlog g. ing. B a 1 i ć a (Bosna) glede namještanja dnev ni cara
umjesto lugara.


Pošto je predlog pročitan, stvara se nakon kraće debate slijedeći zaključak:


Jugoslovensko šumarsko udruženje na svojoj sjednici 15. XII. 1929. zaključuje,
da se Ministarstvo Šuma zamoli, kako bi se dnevničari, koji vrše lugarsku službu i ako
odgovaraju uvjetima, preveli u definitivno namještene organe za šumarsko-tehničku pomoćnu
siužbu.


Medu tim dnevničarima ima i takovih, koji su bili reducirani kao definitivni lugari
iz partijskih razloga, pa na preporuku svojih starješina reaktivisani u svojstvu dnevničara
sa već 8 godina službe i danas stoje u takvom neizvjesnom položaju. Molili su
za prevođenje, ali su bili odbijeni sa motivacijom, da nije još doneto rešenje za sudbinu
dnevničara.


Potrebno je, da se lugari dnevničari, koji su navršili tri godine službe i za to
vrijeme se pokazali vrijedni i sposobni za čuvarsku službu prevedu u definitivno namještene
lugare.


Najbolje bi bilo, da se pitanje lugara, tako služitelja kao i zvaničnika što prije
riješi zakonskim putem.


V. Predlog g. ing. Balića (Prijedor) glede putnih paušala u Bosni.
Nakon kraće debate prima se slijedeći zaključak:
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje na svojoj redovitoj sjednici na dan 15. decembra
1929. zaključuje ponovno zamoliti Ministarstvo Šuma i Rudnika, kako bi se konačno
riješilo pitanje putnih troškova ili putnih paušala za šefove šumskih uprava I
šumarsko-tehnički personal svih šumarskih nadleštava u državi.


Uslijed toga, što drž. šumarski stručnjaci ne dobivaju putnih paušala trpi veoma
drž. šum. služba, jer stručnjaci ne mogu razgledavati i nadzirati srezove i vršiti šum.
gazdovanje.


Ne može se zahtijevati, da stručnjak mora preduzimati putovanja iz vlastitih
sredstava, kojih u najviše slučajeva nema i da onda godinama čeka naplatu putnih
računa.


U bitnom je interesu šumarske državne službe, da se pitanje putnih troškova,
odnosno putnih paušala što prije riješi.


Događa se, da budu šum. stručnjaci pozvani na odgovornost radi nedovoljnog
vršenja vanjske službe. Krivnja je tome u prvom redu neimanje naplate za troškove
službenih putovanja.


VI. Odgovori Ministarstva na r e z´o 1 u c i j e Udruženja.
Poslovni tajnik čita slijedeće odgovore:
1. Na rezoluciju sa kongresa u Mariboru glede opskrbe okolnog pučanstva na drvetu
gledom na Zakon o malopilanarima (vidi samu rezoluciju u broju 11, »Šumarskog
Lista« 1929. god. str. 463, a odgovor na tu rezoluciju u istom broju str. 465.).
Prima se na znanje.


42
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 45     <-- 45 -->        PDF

2. Na rezoluciju o upotrebi teretnih vozova (vidi samu rezoluciju u broju 11.
»Šumarskog Lista«
1929. god. str. 462., a odgovor u broju 12. str. 511.).
Prima se na znanje.


3. Na rezoluciju o namještanju stranih državljana u šumarskoj
služb i (vidi »Šumarski List« broj 11. 1929.).
Ministarstvo u tomu odgovoru stavlja Udruženju upit, na temelju kojih zakonskih
odredaba da se zabrani zaposlenje stranih državljana prije stupanja na snagu novog
zakona o šumama.


Zaključuje se sačekati novi zakon o šumama, koji će svakako regulisati to pitanje.


4. Na rezoluciju o mirovinskoj zakladi činovnika Imovnih općina (vidi »Šumarski
List« broj 1. 1929. str. 41. i broj 12. str. 510.).
VII. Š u m a r s k o -1 o v a č k a izložba u Ljubljani.
Poslovni tajnik predlaže, da se doznači iz sredstava Udruženja 20.000 dinara za
izložbu.
Zaključuje se doznačiti tu svotu kao pripomoć Udruženja za organizaciju i održanje
izložbe, a ujedno i za organizaciju skupštine, jer će se održati skupština u isto
vrijeme kada i izložba. Podružnica u Ljubljani se moli, da preuzme zajedno sa organizacijom
izložbe i organizaciju skupštine.


VIII.
Štampanje »Šumarskog Lista« u godini 1930.
Nakon kraćeg referata sa strane poslovnog tajnika prihvaća se ponuda Nadbiskupske
tiskare u Zagrebu, da ona i u godini 1930. štampa »Šumarski List«. Od pet stiglih
ponuda njena je ponuda naime najpovoljnija.


IX. Razdioba pripomoći iz Ker eškeu jijeve zaklade i pripomoći
studentima.
1. Zaključuje s,e raspisati u »Šumarskom Listu« oglas za potpore iz Kereškenjijeve
zaklade.
2. Zaključuje se raspodijeliti za oskudne studente svotu od Din 2000.—. Ta svota,
da se podijeli u dva jednaka dijela. Dekanatu šumarskog fakulteta u Zagrebu i dekanatu
šum. fakulteta u Beogradu neka se doznači svakomu 1000 dinara sa zamolbom, da ih
oni podjele svaki u četiri jednaka obroka među 4 oskudna studenta šumarstva. To podijeljenje
neka se izvrši u sporazumu sa studentskim šum. Udruženjima.
X. Prihvat novih članova.
Primaju se za redovite članove: ing. K o h u t L a d i s 1 a v, šum. inžinjer
Senj; Fürst Vladimir, vlastel. šumar Senkovci; ing. Šikić Br an isla v, šum.
inž. Đevdelija; ing. Lonča r Vladimir , sres. šum. referent Jastrebarsko; ing.
Gjulbegović Fehim, šum. inž. Sarajevo: za članove pomagače: Šetinc
Antun, stud. forest. Zagreb; Guzelj Leo, stud. forest Zagreb; .lovetić Radiv
o j, stud. forest Zagreb; Potkonjak Milan, stud. forest Zagreb; Hrska Ivan,
stud. forest Zagreb; Lu k i ć Č ed o m i 1, stud. forest Pančevo; D j a p i ć Dragutin,
stud. forest Zagreb; Gavranić Branimir, stud. forest Zagreb; Neuhold Rili
a r d, stud. forest Zagreb; M a t i ć V a s i 1 i j e, stud. forest Zagreb; F u n k 1 Al o j z i j,
stud. forest Zagreb; Rajevsky V a s i 1 i j e, stud. forest Beograd; Oklopdžiia
C e d o m i r, stud. forest Zagreb.
Zamjena : Geografsko društvo univerze Ljubljana.
Prestaje biti članom: Ing. S e t i u s k i Viktor , profesor univerziteta Zagreb.


XI. E v e n t u al i j a:
1. Zaključuje se zamoliti Ministarstvo Šuma i Ministarstvo Poljoprivrede, da porade
oko toga, da se kreiraju posebna odelenja za šumarstvo kod banovinskih uprava.
Nezgodno je da Ministar Poljoprivrede namješta šumarske činovnike. Nezgodno
je i to, da šumari budu kod banovinskih vlasti podređeni poljoprivrednicima.


43
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Šumarstvo i poljoprivreda su dvije jednakopravne privredne grane, koje često i
kolidiraju, pa bi bilo u principu štetno po šumarstvo da kod banovinske uprave šumarski
referent potpane pod poljoprivrednog referenta. Jer većinom će na čelu poljoprivrednog
odjeljenja biti stručnjak poljoprivrednik.


2. Zaključuje se obratiti na pojedine direkcije i banske uprave upitom, ukoliko bi
bilo potrebno stručno šumarsko pomoćno osoblje 111. kategorije i da li bi imalo svrhe,
da se osnuje posebna škola za izobrazbu takovog osoblja. Kakova bi bila potrebna
predpraksa, predizobrazba i kakav način školovanja
Obratiti se nadalje i na društvo gozdara u Sloveniji s istim pitanjima.


3. Zaključuje se podnijeti molbu na Ministarstvo Pošta, da se dozvoli postavljanje
emisionih radio-stanica za potrebe u šumarstvu sa max. energijom od 10 Watta.
4. Slovensko lovsko društvo zahvaljuje se na rogu, koji je Jugoslovensko šumarsko
udruženje darovalo prilikom drž. streljačkog natjecanja u Mariboru najboljem lov.
strelcu Jugoslavije.
Prima se na znanje.


5. Poslovni tajnik čita predlog g. prof. dra. Jovanovića, kojim predlaže, da se
resume-i iz Spomenice Udruženja štampaju na kojem stranom jeziku. Taj predlog stavlja
predlagač na pobudu danskog šumara g. Opermanna, koji je dobio Spomenicu, ali ne
može da je čita, jer ne vlada našim jezikom.
Zaključuje se, da je šteta, što resume-i nisu odmah štampani u samoj Spomenici,
Uprava smatra, da je kasno, kada bi se sada izdala posebna brošura o Spomenici
na kojem stranom jeziku sa kratkim sadržajem njenih članaka. Bolje je da se zamole
gospoda, koja vladaju stranim jezicima, da u inostranim stručnim listovima opišu sadržaj
Spomenice.


6. Savez trezvene mladeži Sarajevo moli besplatno »Šumarski List«.
Odobrava se.
7. Poslovni tajnik predlaže slijedeće: »Kako bi se poduprlo gg. autore stručnih
šumarskih knjiga, koji su knjige izdali u vlastitoj nakladi, štampati će Jugoslovensko
Šumarsko Udruženje besplatno u »Šumarskom Listu« stalan oglas izašlih stručnih edicija.
Pri tome će se napose označiti, gdje se pojedina knjiga može nabaviti i uz koju
cijenu«.
Prima se jednoglasno.


8. Student šumarstva Boz o Šari ć moli stara godišta »Šumarskog Lista« uz pogodovnu
cijenu.
Zaključuje se izaći mu po mogućnosti u susret.


9. Poslovni tajnik čita poziv studenata šumarstva u Zagrebu na svoj ples na dan
18.
januara 1930.
Odobrava se potpora od 500 dinara.
10. Poslovni tajnik čita pismo potpredsjednika g. C i r k o v i ć a, kojim žali, što
ne može prisustvovati sjednici. Sjednica, da je u veoma nezgodno vrijeme sazvana.
Zaključuje se, da se u buduće tajništvo ima glede dana saziva sjednice po mogućnosti
sporazumjeti i sa gg. potpredsjednicima.


11. 0. potpredsjednik dr. Pe t rači ć razlaže, kako se zadnje vrijeme u javnosti
napada šumarski stalež i njegov rad. Ističe članak g. ing. S. Madarevića, koji je izašao
u »Drvotršcu« od 10. XII. 1929. U tome se članku napada stalež, jer da su samo šumari
krivi sušenju naših hrastika. Da su oni krivi, što naše šume ne produciraju mnogo veće
kvantume drveta i t. d. i t. d.
Ovakovi se napadaji ne mogu i ne smiju podnašati. Napose ne i poradi toga, jer
su iznijeti u listu, koji nije namijenjen samo šumarima, pa laici t. j . nešumarska javnost
dobiva skroz krive pojmove o našem šumarstvu.


44