DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 30     <-- 30 -->        PDF

uspjelo. Sa jednakim interesom, ali donekle i sa tjeskobom očekujem najavljeni drugi
dio djela »O proredama kod nas«. 0 tome će se moći pobliže da govori, jer ćemo
također doznati, kako se ne proreduje. Ing. A. Perušić.


Acta forestalia fennica 33. Helsinki 1929. — Laitakari Erkki: Sistem korjenja kod
Pinus silvestris. Morfološka studija. (Na finskom jeziku sa engleskim resume-om. Vrlo
opširna disertaciona radnja na cea 400 štampanih stranica i sa preko 5U stranica slika,
crteža i fotografija.) — Laitakari Erkki: Istraživanja korjena u odnosu prema praktičnom
šumarstvu. (Predavanje održano na njemačkom jeziku prilikom odbrane
disertacije.) — Sa starošću stabla pomiče se srednja dubina horizontalnog žilja sve
na dublje. Dakle između stabala iste vrsti a razne starosti ne postoji tolika konkurenca
u korjenit kao kod stabala iste vrsti, iste starosti. Razne vrsti drveta također imadu
razno duboke sisteme žilja. Razne si vrste drveta, kada su zajedno, ne konkurišn
prema tome toliko u korjenu kao iste vrsti međusobno. Važno bi bilo po mišljenju
autora i istraživanje korjena raznih vrsti bilja u šumi Da se naime ustanovi, koje
bilje konkuriše svojim korjenjem drveću sastojim!. Takovo bi se onda bilje imalo
proglasiti štetnim, odnosno korovom u pravom smislu riječi. Moralo bi se nastojati, da
se takovo bilje iskorjeni iz šuma. Mnogo je Zilie razvijeno tako blizu površini tla, da
se isuši, ako se sa tla skine pokrov mahovine ili listinca. Autor dalje govori još o
opsegu sistema korjenja, o sistemima korjena u vezi sa strukturom tla, o zarašćivanju
korjena raznih individua međusobno, o formi sistema žilja i o kubaturi žilja.)


Acta forestalia fennica 34. Helsinki 1929. Svezak posvećen velikome vođi finskoga
šumarstva Dru A. Karl u C a j a n d e r - u, prigodom proslave pedesetgodišnjice
njegova rođenja. (Predgovor knjige štampan na finskom, engleskom, norveškom, francuskom
i njemačkom jeziku donosi kratak prikaz života i rada profesora Cajandera.
Na njegovom klasičnom djelu »O tipovima šum. tla« bazira veliki dio finske šum. nauke,
a i veliki dio šum. nauke uopće. Ovo je temeljno djelo izašlo g. 1909. Iste godine
osnovao je Cajander finsko naučno šum. društvo, koje je do danas izdalo već 34 sveska
Acta forestalia fennica. Dugo godina djelovao je Cajander kao profesor šumarstva
(uzgoja šuma) na univerzitetu u Hilsinki-u. On je zapravo znanstveno reforrnisao studij
šumarstva u Finskoj. Dva puta bio je Cajander ministar predsjednik republike Finske.
Sada je ministar narodne odbrane. Od dugo godina je generalni direktor šuma.)


Iza predgovora slijedi čitav niz radova šumarskih naučnika raznih zemalja
svijeta. Zastupani su.naučnici Engleske, Finske, Švedske, Norveške, Litavske, Francuske,
Njemačke, Madžarske, Japana, Amerike, Danske, Rusije. Čitav svezak broji 1057
stranica. Ova golema spomenica pokazuje koliki ugled uživa svečar kako u Finskoj,
tako i u po čitavome svijetu. Ne dopušta nam prostor, da ma i u kratko spomenemo
sve radove ovog omašnog sveska.


Revue des Eaux et Forets. 1929. No. 10. — Buffault: Vingt ans d´activité forestiere
en Périgord et en Agenais (Dvadesetgodišnjica šumarske djelatnosti u Perigord-u
i Agenais-u). — Rabouille: Le maintien du chene dans les taillis par les courtes révolutions
(Gospodarenje hrasta u kratkim ophodnjama). — De Monchy: Le gemmage du
pin d´Alep dans le Vancluse (Smolarenje alepskog bora). — Hubault: Chronique entomologique.


Lesnickâ Prâce. Čs. 10. 1929. — Dr. Vincent: Technické pomucky k lušteni šišek,
odkridlovâni a čišteni semen (Tehnička pomagala za trušenje i čišćenje sjemena). —
Dr. Wilde: Wyzkum lesniho stanovište a fyzikâlni vlastnosti lesni püdy (Ispitivanja
staništa i fizikalna svojstva šum. tla). — Frič: Lesni družstevnictvi (Šum. zadrugarstvo).
— Pospišil: Studie hypsometru (Studija o jednom novom hipsometru).


Čs. 11. — Čitav broj posvećen šumarstvu Poljske. Niz informativnih članaka iz
pera poljskih šumara, preveden na češki.


28