DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 27     <-- 27 -->        PDF

LITERATURA


Prof. Dr. J. Baien: O proredama.* Za dva do tri decenija potrošit će se sadanje
zalihe zrelih i prezrelih sastojina, a eksport će se smanjiti, jer srednjedobnih sastojina
ima manje. Zato dobro shvaćeni interes upućuje već sad svakoga šumovlasnika Jugoslavije,
da prema vrijednosti svojih objekata posveti najveću pažnju njegovanju mladih
sastojina. Njegovanje je sastojina najvažniji rad pri produkciji šuma. Taj rad dolazi
do jačega izražaja u kulturnijim zemljama sa razvijenim komunikacijama, gdje može
imati i neki ekonomski značaj, a osobito u zemljama, gdje starih šuma nestaje.


Nepravilan uzgoj i nepravilno ili nikakovo njegovanje sastojina bilo je često
uzrokom velikim poteškoćama i štetama u šum. gospodarstvu. Jedan od uzroka propadanju
slavonskih hrastika nesumnjivo je u nepravilnom postupku sa hrastovim
sasto.jinama.


Naša je prva dužnost, da u granicama mogućnosti što prije iutenzivišemo i
racioiializujemo dosadanju zaista nisku produkciju naših šuma, pak da time podignemo
preniski kamatnjak, što ga odbacuje naše šumsko gospodarstvo. Znajući to, nedavno
je g. prof. l)r. J. Balen izdao gore spomenuto djelo. Sadržaj knjige prikazan je već
ukratko u 12. broju prošlogodišnjeg »Š. L.«, a ja ću s obzirom na veliku važnost knjige
biti slobodan, da se na nju osvrnem nešto opširnije.


U predgovoru kaže pisac vrlo lijepo: »Ako ne možemo ostaviti svojim nasljednicima
velike zalihe zrelih šuma, moramo im ostaviti što bolje uzgojene mlade
sastojinc.« Zato u uvodu naročito naglašuje potrebu biološkoga znanja, poznavanja
fiziološkoga odnosa između staništa i sastojine. U knjizi su u 7 poglavlja prikazani:
I edafski faktori, 2. klimatski faktori, 3. njegovanje sastojina uopće, 4. prvi počeci
prorede, 5. prorede u ranije doba, 6. intermediatne sječe i prorede u Americi. 7. značenje
proreda uopće.


Poznavanje e d a f s k i h i k 1 i m a t s k i h faktora je osnovka, na kojoj
počiva opća nauka o uzgajanju šuma. Bez toga poznavanja nemoguće je racionalno
njegovanje sastojina. J´e je faktore pisac prikazao u kratko i pregledno na osnovi
najnovijih podataka nauke i literature. Edafski su faktori: opstojnost tla. mineralne
soli, fizikalno stanje tla, biološke osobine tla i humus. Klimatski su pak faktori: ir.SOlacija
i naoblaka, temperatura zraka, oborine, zračna strujanja, evaporacija.


Treće poglavlje, . j e g o v a n j e sastoji n a, prikazuje rad u ranoj mladosti,
zatim u već formiranoj sastojim, a to su već prorede. Njegovati sastojina znači »poduzimati
sve one šumsko-uzgojne mjere, kojima je cilj održanje sastojine, kvalitativno
i kvantitativno njezino unapređivanje, a koje stručnjak provodi u najviše slučajeva
zahvatajući u sastojiuu počevši od njezinoga osnutka pa sve do konačnoga iskorišćavanja
ili do osnutka nove sastojine na istom stanovištu«. »Pomaganje mlade sastojine
jedna je od prvih zadaća šumara, jer prvi radovi u njegovanju sastojine imaju
velikoga utjecaja na daljnji njezin razvoj.« »Njegovanje u ranoj mladosti sastoji se u
prvom redu u pročupavanju, prozrači gustiša, što gotovo ne dolazi do izražaja. Do
izražaja dolazi čišćenje ili sitna proreda.«


Po mojem mišljenju trebalo bi diferencirati pojam »čišćenje« od pojma »sitna
proreda«, jer su i radnje različite. Čišćenje je radnja točno određena s obzirom na
materijal i na vrijeme odstranjivanja toga materijala, dok se to za proredu, bila ona
sitna ili ne, ne može reći. Ja bih rekao »čišćenje, sittia proreda i proreda.«


Istom u formiranoj sastojim´ dolazi do pravoga proredivanja, koje se obavlja
na vrlo razne načine — već prema metodama proredivanja. Suština je raznih metoda


* Vidi prošlogodišnji »Šumarski List«, str. 508.
25