DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 2     <-- 2 -->        PDF

s ŠUMARSKI LIST


]! IZDAJE JUGOSEOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE


. Uređuje redak eîoni odbor
Glavni i odgovorni urednik: profesor dr. Antun Levaković


ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog u mjesecu na 2—4 štampana arka


Članovi REDOVNI J. S. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog godišnjeg)
doprinosa od 100 Din.
Članovi POMAGAČI a) kategorije plaćaju godišnje 50 Din.
b)-« « «100 Din. ´
Članovi UTEMELJITELJI i DOBROTVORI dobivaju ga nakon jednokratnog doprinosa
od 2000 odnosno 3000 Din.


Pretplata za nečlanove Iznosi godišnje 100 Din.
ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na ček J. S. U. 34.293 III na adresu
Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Vukotlnovlćeva ulica 2.
UREDNIŠTVO I UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu Zagreb, Vukotlnovlćeva
ulica 2. Teleion 3339.


ZA OGLASE PLAĆA SE:


ZA STALNE oglase (Inserate) kao I za dražbene oglase:
!/i strana 500 (petstotlna) Din — i/, strane 175 (stosedamdesetpet) Din.
i/ j strane 300 (tristotlne) Din — i/ 8 strane 90 (devedeset) Din.
Kod trokratnog oglašavanja daje se 15%, kod šestkratnog 30%, kod dvanaest


kratnog 50% popusta.


Sakupljači oglasa dobivaju nagradu. UPRAVA.


88´ S


GOSPODI SARADNICIMA


Da bi se uređivanju »Šumarskog Lista« moglo provesti što lakše I brže. upravljamo
ovu molbu gospodi saradniciraa.


ČLANCI neka obraduju što savremeiiije teme, u prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti
priloži kratak résumé u francuskom Jeziku. — Za svaki prevod treba pribaviti dozvolu
autora. — Dobro su nara došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima i događajima u vezi
za šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani što čitljivije. Pisati treba samo na neparnim
stranicama. S desne Ivice svake stranice treba ostaviti prazan prostor od tri prsta širine.
Rečenice treba da su kratke i jasne. Izbor dijalekta 1 pisma prepušten je piscu. Rukopisi se
štampaju onim dijalektom i pismom, kojim su napisani, ukoliko autor izrlčno ne traži pro


1
mjenu. — SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu ulijepljene
u tekst već zasebno. Ako se šalju negativi, treba ih zapakovatf u čvrste kutije. — CRTEŽI
neka budu izvedeni isključivo tušem na bijelom rlsaćem papiru. Mjerilo na kartama treba
označiti samo olovkom. — HONORARI za originalne članke 40 Din, za prevode 20 Din po
štampanoj stranici. — SEPARANTNI OTISCI moralu se zasebno naručiti. Trošak snosi pisac.


i


— Oglase, lične 1 društvene vijesti treba slati Upravi, a ne Uredništvu.
- --
UREDNIŠTVO.


I REVUE FORESTIERE {


POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU


COMMERCE DES BOIS.
Rédigée par le Comité de Rédaction
Rédacteur en chef: Prof. dr. An t. Levaković
Edition de l´Union Forestiere Yougoslave 2, Rue Vukotinović Zagreb,
Yougoslavie. — Parait chaque mois. Conditions de l´abonnement pour
l´étranger Din 120 par an. — Résumés en langue française.


h