DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 14     <-- 14 -->        PDF

rišćavanjem svojih šuma. Treba urediti pitanje šumske paše, koja kod nas
mnogo smeta vođenju valjanog šumskog gospodarstva, treba izgraditi
šumska prometala, treba također isključiti utjecaj neodgovornih šumskotrgovačkih
lica na sječu naših šuma. Taj utjecaj dovodi naime do prekomjerne
sječe tih šuma, s kojom je g. M a đ a r e v i ć toliko simpatizovao i
preporučivao je, a koja je dovela i do poznatih šumskih afera. Osim toga
stvarat će se nova šumarska politika uvađanjem stalnosti za šumarsko
osoblje u njegovoj službi na pojedinim upravama i uklanjanjem mogućnosti,
da se — kao dosada — sa sudbinom šumarskog osoblja igraju ne
samo političari, nego i šumski trgovci, njihovi skribani i t. d.


Iz svega ovog izlazi, da g. Mađarevi ć nije imao pravo, kad je
svojim kolegama u javnosti porekao znanje o uzgajanju šuma i samo njima
pripisao krivnju za sušenje hrastovih šuma, pak ih pozvao na opravdanje.
Takav način pisanja zaslužuje oštru osudu stručnih krugova.


Povodom toga pisanja održali su na dan 15. decembra prošle
god. članovi glavne uprave Jugoslavenskog šumarskog udruženja, koji su
toga dana imali odborsku sjednicu, zajedno sa šumarskim činovnicima,
koji stanuju u Zagrebu, sastanak u Šumarskom domu, na kom su odbili
u ime svih naših šumara neosnovane napadaje g. Mađarevi ć a.


Q. Mađarević , koji je također prisustvovao tome sastanku, izjavio
je u svom opravdanju, da je ovom članku bila glavna svrha, kako
bi pobudio interes kolega šumara za čitanje i studiranje novijih naših šumarskih
djela kao i za intenzivniji rad u šumi. Priznaje, da takovom radu
manjkaju nužni preduvjeti (dovoljni putni troškovi, manje šumske uprave
i čuvarski srezovi), no stvar je državne šumarske politike, da te preduvjete
stvori. Ovo opravdanje međutim nije ni izdaleka dovoljno, da bi
moglo ispričati g. M. a đ a r e v i ć a za ovakove napadaje na svoje kolege.
Ono je to tim manje, što je i on sam svojim pisanjem mnogo doprineo
tome, da se naše šume u zadnjem deceniju sijeku prebrzo, pak stoga na
štetu i dotičnih šumovlasnika i države kao cjeline.
Résumé. Dans cet article bien fondé et écrit comme une réplique a un article
de M. Mađarević paru dans le »Drvotržac« No 35 de 1929 sur les causes du dépérissement
susdit, l´auteur condamne le traitement de ce probleme a la maniere bien légere
de M. Mađarević.


VLADIMIR BOSILJEVIĆ, ZAGREB:


EKSKURZIJA ZAGREBAČKIH STUDENATA
ŠUMARSTVA U NAŠE ISTOČNE KRAJEVE


(UNE EXCURSION DES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ


FORESTIERE DE ZAGREB DANS NOS RÉGIONS ORIENTALES)


Poznato je, da su veće studentske ekskurzije prijeka potreba, jer
studenti upoznavaju na fakultetu samo teoretsku stranu šumarske nauke,
koja im postaje kud i kamo privlačivija i lakša, kad se u prirodi vide
metodi rada i njihovi uspjesi. Stoga su koncem minule škol. godine gg.


12




ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 15     <-- 15 -->        PDF

profesori Dr. D. Nenadić i Dr. A. Petračić poveli potporom M. Š. i R.
slušaoce V. semestra u šume udaljenijih naših istočnih krajeva.


Čitava ekskurzija trajala je 8 dana. Pošli smo iz Zagreba dne 28.
juna u 23.25 sati naveče. Prvi cilj našega puta bile su stare slavonske
šume Brodske Imovne Općine. U Vinkovce stigosmo u 5.10 u jutro i nakon
pola sata čekanja krenusmo u elitne stare hrastove šume na području
šumske uprave Rajevoselo. U Vinkovcima nam se pridružio taksator
rečene imovne općine g. ing. D. Brnjas, koji nam je putem tumačio objekte,
kroz koje smo prolazili. Uz čitavu prugu Vinkovci—Drenovci šume su
uglavnom hrastove.


Na željezničkoj stanici Vrbanja opazili smo skladišta topolovih trupaca,
za koja nam je rečeno, da su određena za tvornicu šibica u Osijeku.
U prijašnje vrijeme bile su ovdje velike pilane, koje su iskorišcavale stare
hrastove šume Krajiške investicionalne zaklade i prerađivale drvo. Danas
je posvuda u tim krajevima uz željezničku prugu mlada hrastova šuma.
Gospoda šumari, koji su nas putem pratili, upozorili su nas, da na suhom
terenu dolazi u ovim krajevima sporadički lipa, a mjestimično je ima čak
i na vlažnom terenu među hrastovima. Lipovina se dosta dobro prodaje.
Upotrebljava se za furnir, za kutije od cikorije i od šibica, a — radi mekoga
drveta — dosta također kao materijal za igračke.


Došavši na stanicu Drenovce, gdje nas je dočekao šef šum. uprave
Rajevo selo g. ing. V. Strepački, odmah smo stupili u stare hrastove sastojine,
koje leže tik želj. stanice. To su na daleko poznate šume Trizlovi
i Radiševo, gdje se danas nalaze najljepši ostaci starih naših hrastovih
šuma. Stabla su u njima prvoklasna i vrlo visoka. Drvo je tih hrastova
osobito lakoradno i radi toga čuveno po cijelom svijetu.


Nakon toga razgledali smo hrastove sastojine, koje se nalaze u
»predzabrani«. To su pleterom ograđeni oveći kompleksi starih sastojina
sa svrhom, da se blagu zapriječi u njima paša.


Potom pređosmo u jednu već pomlađenu sastojinu. U njoj su pomiješani
hrast, topola, lipa, klen i grab. Čitava je ta sastojina vanredno
gusta, još bez prorede, stara 20 godina.


Po našem mišljenju moralo se u toj sastojini provesti čišćenje, to
više, jer je na vrlo plodnom tlu već dosta odrasla.


Odatle smo na povratku prema željezničkoj stanici prošli preko
nedavno posječenih površina. Opazili smo, kolikom su pažnjom sječena
i obarana stabla. Panjevi se gotovo niti ne zapažaju, jer vire jedva iznad
zemlje. Na mjestima, gdje naravno pomlađenje nije pošlo za rukom,
naročito radi prevelike vlage, zasađene su biljke amerikanskog jasena.


Boravak u slavonskoj šumi učinio je na svakoga od nas golem
utisak. Mnogi smo naime po prvi puta u životu imali prilike, da se divimo
ovako velebnom djelu prirode. Sjetismo se tom prilikom i naših šumara
književnika, koji u svojim-djelima ovjekovječiše ljepotu slavonske šume.
Svi smo osjećali duboku zahvalnost onima, koje su nam omogućili, da
pogledamo ono, što našim mlađima možda već za vrlo kratko vrijeme ne
će biti moguće vidjeti.


Poslije podne oko 2 h krenusmo nakon ručka, što nam ga je gostoljubivo
priredila imovna općina vlakom natrag za Vinkovce. Tu se
zadržasmo vrlo kratko vrijeme, u kom pregledasmo grad i odmah krenusmo
za Vukovar. Iz voza izađosmo nekoliko stanica prije Vukovara,


13




ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 16     <-- 16 -->        PDF

gdje nas je u zastupanju vlastelinstva grofova Eltz dočekao šumarski
savjetnik g. V. Dojković sa ostalom gospodom šumarima.


Naš cilj u ovim šumama bio je, da vidimo uspjehe šumsko-poljskog
gospodarenja, koje se ondje odavno provodi. U tu smo svrhu posjetili
šumu Dergaj. Ondje nam je održao g. savjetnik Dojković kratko predavanje
o gospodarenju na ovom dobru. Iza toga poveo nas je do objekata,
koji su za nas bili od važnosti.


Od naravi na tim površinama pridolazi hrast i cer. Šumsko je tlo
ovdje u svakom pogledu odlično i prikladno za poljoprivredu. Da se ipak
uzgaja na njem šuma, razlogom je vrlo malen broj šuma u onom kraju.
Prvih godina, dok su posađene biljčice još malene, obrađuje se tlo šumsko-
poljskim gospodarenjem. Među redove biljaka, koji su jedan od drugoga
udaljeni 2—5 m, sije se žito ili kukuruz. Šumsko-poljsko gospodarstvo
naročito prija izvjesnim vrstama šum. kultura (crni orah), jer se
na taj način tlo razrahljuje i time daje veća mogućnost pristupu vlage i
uzduha u tlo.


Iza toga pođosmo da razgledamo sastojine vrsti Juniperus virginiana,
koju se ondje pokušalo kultivirati za industriju olovaka. Sastojine
su kultivirane god. 1911. One ne će donijeti veliku korist, jer su pršljenovi
grana odviše blizu, te je za tehničku upotrebu dotične sastojine potrebna
odviše velika starost. Budući da su ove sastojine bile odviše
rijetke, to su međuredovi bili zasađeni pitomim orahom. Ovaj je prošle
zime pozebao, pak se sada te sastojine popunjuju akacijom. Neprilika je
kod akacije u tom, što se vrlo nisko razrašljuje, te se mora pilom obrezivati.
Akacija je posađena i u sastojinama vrsti Salix viminalis. Pokušaji
sa Castanea vesca nijesu uspjeli, jer su se kesteni uvijek posušili.


Smrekove sastojine dosta dobro uspijevaju i imadu lijep prirast.
Izgleda međutim, da će one dosta rano oboljeti na crvenoj truleži — zbog
neprikladnosti klime za njih. Smrekova stabalca prodaju se vrlo unosno
kao božična drvca.


Nakon toga zađosmo u čiste orahove sastojine, koje su nastale na
taj način, da su na mjestu, gdje je prije bio rasadnjak, ostavljena pojedina
stabalca. Te su sastojine sada poodrasle i slijedeće godine će se na 4—.
metara prorijediti. Stabla pitomog oraha čiste se od donjih grana pilom,
a rane, koje time nastaju, premazuju se katranom. Stanovita stabla su
određena za t. zv. krošnjake — sjemenjake. Ona će rađati orasima za
sabiranje, sadnju i prodaju. Druga se opet stabla krešu na taj način, da
rastu čim više u visinu, te se očekuje, da će kod sječe i prodaje naplatiti
sve troškove oko sadnje i uzgoja. Budući da se stabla u sastojim krešu
na dva razna načina, to treba svakom stablu posvetiti naročitu pažnju.


Imali smo zatim pril´ike vidjeti, kako se postupa sa mladim, još neprorijeđenim
hrastovim sastojinama. Unaprijed se odrede stabla, koja
će sačinjavati buduću sastojinu. Krošnjama se tih stabala nastoji dati
slobodan razvitak, a potištena stabla služe svojim listincem za popravak
staništa. Taj izbor stabala za sječu u dalekoj budućnosti nije siguran, jer
je šuma živ organizam, koji se neprestano razvija, pa je zaista nesigurno
unaprijed određivati stabla, koja će se sjeći u visokoj starosti.


Obrani šuma od raznih štetočinja i zareznika posvećuje vlastelinstvo
najveću pažnju. Mlade sastojine jasena mnogo napada Lytta vesicatoria,
koja se tamani na taj način, da je radnici rano u jutro stresaju
sa lišća na ponjave. Zatim ih dimom zaguše i suše na suhim mjestima, te


14




ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 17     <-- 17 -->        PDF

tako osušene prodaju u ljekarničke svrhe. Jedan kilogram suhih babaka
prodaje se po 70 dinara, pak tako njihova prodaja naplaćuje trošak sabiranja,
j ´ !


Mnogo se truda i finansijskih sredstava ulaže u uništavanje gubara,
te su u tome postignuti vanredno lijepi rezultati. Isprva su legla premazivana
katranom pomoću četke na dugoj motci. To je imalo odličan
uspjeh. No mazanje katranom bilo je preskupo, pa se prešlo na struganje
legla. Kad je u to vrijeme g. prof. Petračić dokazao, da struganje ne
koristi, jer se jajašca izlegu i na zemlji, to se odustalo od struganja i
prešlo na premazivanje petrolejem. I taj način uništavanja gubarovih
legla pokazao se kao vrlo dobar i uspješan. Te su preventivne mjere
učinile, da se gubar već od god. 1922. nije ondje pojavljivao u većoj mjeri,
dok su okolne državne i imovinske šume pretrpjele u to vrijeme goleme
štete. Gusjenice od Cnethocampa processionea tamane se spaljivanjem
na kori pomoću baklja.


Nakon mnogih utisaka, koje smo toga dana primili, prevezli smo se
kolima u Vukovar, gdje smo prenoćili. Sutradan krenusmo kolima prema
šumi Jelaš. Put nas je zatim vodio do sastojina crnoga oraha, zasađenog
u redovima, među kojima se u dva reda nalazi posađen cer i hrast. Vidjesmo,
da većinom orah prevladava i potiskuje hrast i cer, premda su
u isto vrijeme posađeni. Orah naročito brzo raste, ako se kroz nekoliko
prvih godina tlo obrađuje šumsko-poljskim gospodarstvom. Dobra je
odlika crnoga oraha, da je mnogo otporniji od zimske studeni nego pitomi
orah. Crni je orah dobro izdržao onu veliku studen prošle zime. Njegovo
drvo ne zaostaje po kvaliteti za drvetom pitomoga oraha. Stoga će i ove
mlade sastojine, kad poodrastu, imati veliku vrijednost, možda veću i od
hrastovine, jer će orahovo drvo biti vrlo rijetko, a stoga i skupo. U sastojinama
crnoga oraha nastoje se odgojiti samo stabla, koja će biti što
vrednija. Stoga se šume crnoga oraha obrezuju i čiste od grana pilom.
Zato se nama, nenaviklim gledati takove šume, pričinja, da smo u kakovom
voćnjaku ili parku, a ne u šumi. Sklop te sastojine nije potpun
s razloga, što su redovi oraha ostavljeni daleko jedan od drugoga, jer se
na taj način dobila zgodnija površina za obradbu šumsko-poljskim gospodarenjem.
Zato su sada troškovi oko čišćenja veći. Sve radnje oko čišćenja
vrše se u lipnju i srpnju, jer tada rana najlakše zacijeli. Ne valja
vršiti čišćenje u proljeće ili u jesen, premda bi se to tada moglo obaviti
sa manje troška.


Razlogom velikoj prednosti uzgajanja crnoga oraha pred svima
ostalim vrstama, pače i prema samom hrastu lužnjaku, leži u činjenici,
da je on vrlo malo izvržen napadajima raznih šumskih štetnika. Lišće
crnoga oraha oštećuje gusjenica vrste Lyrnanthria dispar i kornjaš Melolontha
vulgaris, dok drvo napadaju gusjenice vrsta Cossus ligniperda
i Zeuzera aesculi, no i ovi tek vrlo rijetko i u maloj mjeri.


Za gorivo se drvo uzgaja ondje vrlo mnogo cera, koji se također
dobro prodaje. Da se tim cerovim sastojinama poveća vrijednost uzgojem
tehničkog drveta, to se cer sadi zajedno sa jasenom. Budući da cer
znatno bržim rastom prerašćuje jasen, to se mora jasenu dati svjetla
čišćenjem cerovih stabala oko njega.


Pregledali smo također ovogodišnje sječine i mlade kulture, koje
se još obrađuju šumsko-poljskim gospodarstvom. Imali smo priliku vi


15