DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Prof. Dr. A. PE TR ACIC, ZAGREB:


SUŠENJE NAŠIH HRASTIKA I NOVA NAŠA
ŠUMARSKA POLITIKA


(LE DÉPÉRISSEMENT DE NOS CHENAIES ET NOTRE
NOUVELLE POLITIQUE FORESTIERE)


Nedavno je izašla iz štampe knjiga s naslovom »Sušenje hrasta
lužnjaka u šumama Hrvatske i Slavonije« od gg. ing. Ljubomira Marko v
i ć a i ing. Milana M a n o j 1 o v i ć a. U toj su knjizi iznijeli pisci rezultate
svoga višegodišnjeg proučavanja razloga sušenju posavskih hrastika.
Iznijeli su i svoje mišljenje u pogledu mogućnosti obrane šuma od toga
zla. Pitanje je obrađeno opširno, ako i ne potpuno — naročito što se tiče
šteta od podkornjaka. Rezultat je njihovog proučavanja, da će hrastove
sastojine moći odoljeti štetama od gubara i pepelnice, ako se od mladosti
odgoje tako, da stabla razviju što normalnije krošnje i postanu tako otporna
protiv šteta, koje im spomenuti parasiti nanose uništavanjem lišća.
Takova otporna stabla — misle pisci — odgojila je priroda u starim hrastovim
šumama, a mogu se i danas odgojiti t. zv. visokim, a ne niskim
proredama, kakove su danas više manje običajne. Visoka se proreda
sastoji u tom, da se ne sijeku potištena stabla, nego da se sastojina proredu
je u visini krošanja, tako da se krošnje preostalih stabala mogu u
budućnosti normalno razvijati. Kod te se prorede imaju čuvati potištena,
ali još zelena stabla kao i grmlje. Potištena stabla imaju u glavnom zadaću,
da pomažu čišćenje debala od grana, te da zajedno s grmljem štite
tlo od naglih i velikih promjena u temperaturi i vlazi, a osim toga da
svojim lišćem gnoje tlo.


Ne kanim se ovdje potanje pozabaviti s ovom knjigom i predlogom
pisaca o uzgajanju hrastovih šuma, nego ću tek naglasiti, da neki navodi,
koji bi u glavnom imali služiti za potkrepu glavnog njihovog predloga o
apsolutnoj koristi visokih proreda u pogledu sušenja hrastovih šuma, nikako
ne: stoje. Tako pisci — da dokažu, kako su mlade hrastove sastojine
neotporne, jer da su gusto uzgojene — navode kao primjer za otpornost
stara krošnjata hrastova stabla, što ih je stvorila sama priroda. Oni pišu
doslovce ovako: »Ti drevni hrastici i pored duboke starosti (preko 250
godina) i plodnog života nisu ni danas igračka smrti od parasita. Parasiti
su nemoćni pred njima, ne iz osobitog poštovanja prema njihovoj starosti,
već usled toga, što ih njihovo zdravlje i čvrstina odbija od sebe. Dugi
niz godina mednjača provede u strpljivom radu, dok jednu jedinu granu
ubije. Gubar, kao da se plaši visine njihove krune, a pepelnica se jedva
usuđuje dodirnuti njihovo lišće.«


Ovaj »temeljni dokaz« o otpornosti krošnjatih hrastovih stabala protiv
gubara i pepelnice otpada, jer je na stvari sasvim drugačije. U knjizi
»Pola stoljeća šumarstva, Zagreb, 1926.« otisnut je u članku g. Petra


M. a n o j 1 o v i ć a pod naslovom »Sadanje stanje hrastovih šuma u Slavoniji
« iskaz posušenih hrastovih šuma. Ondje stoji, da se od god. 1910.
do 1925. posušilo 20.574 komada starih hrastovih stabala, što čini velik
10
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 13     <-- 13 -->        PDF

procenat (cea 30%) od svih starih stabala, što smo ih tada imali. Ta je
stabla stvarala sama priroda, ona su imala odlično razvijene krošnje, a
mnoga su od njih bila okružena podstojnom sastojinom graba i grmlja,
pa su se ipak osušila i ta i mnoga stabla poslije njih — od god. 1925. do
danas, jer su bila nemoćna pred navalom mnogobrojnih parasita. Kao ta
stara stabla, tako su se posušila i mnoga mlađa stabla, koja su imala lijepo
razvijenu krošnju,, a i podstojnu sastojinu (dio Žutice, dio z. z. Sisak,
dijelovi starih hrastovih drž. šuma u okolici Dubice, osamljena stabla po
živicama u okolici Trstike). Spomenuti pisci međutim misle, da su ovakova
stabla, odgojena po principu visokih proreda, posve otporna protiv
osušenja.


Ovaj negativni »dokaz o posvemašnjoj nemoćnosti« parasita kod
stabala sa dobro razvijenim krošnjama i sa podstojnom sastojinom upotrijebio
je g. ing. Mađarevi ć kao glavni argumenat za svoj članak
napisan u Drvotršcu br. 35. od g. 1929., u kojem jasno i glasno najavljuje
svima i svakome — i stručnjacima i nestručnjacima, da sušenju hrastovih
šuma u Hrvatskoj i Slavoniji kroz posljednja dva decenija nijesu nikako
krivi razni gubari, potkornjaci, pepelnice i mednjače, već šumarski
stručnjaci, koji su uzgajali hrast lužnjak po posve krivim metodama, oduzimali
time životnu snagu i otpornost novim hrastovim sastojinama, pak
pružili time štetnicima mogućnost, da pri prvom nasrtaju unište ovu golemu
nacionalnu imovinu.


Kao što ne vrijedi taj »dokaz«, tako ne vrijedi ni isticanje g. M ađarević
a o velikoj produkciji malovrijednog prorednog materijala
(1100 m" po ha) i o maloj produkciji vrijednog građevnog drveta (230 ma
po ha) kod uzgajanja šuma po principu visokih proreda. Neosnovano je
to isticanje zato, jer cilj uzgajanja šuma mora biti, da se uzgoji što vrednija
šuma. Da je to bilo kod nas moguće postići u čistim i gušćim hrastovim
sastojinama, vidi se po tome, što su ne samo stare šume, nego i
mnoge mlade hrastove sastojine takove, da im nema premca gotovo na
cijelom svijetu. Naši su šumari bili i dužni uzgajati takove šume, jer su
baš takove šume bile vrlo vrijedne, a osim toga otporne protiv svih do
tada poznatih parasita. Nije krivnja šumara, što se na jedamput pojavila
dotad nepoznata bolest, koja zajedno s ostalim parasitima slabi i ništi
hrastove šume, jer bi onda jednako bili krivi i svi vinogradari, što su im
pred par decenija propali vinogradi od filoksere — zbog toga, što nisu
i prije te bolesti gojili lozu na američkoj podlozi.


Provađanje visokih proreda u hrastovim šumama ne znači stvaranje
nove šumarske politike u kraljevini Jugoslaviji, kako to misli g. Mađa rević
. O stvaranju nove šum. politike u našoj državi može da bude
govora tek onda, kad se počne odustajati od onoga, što je g. Mad a r e-
v i ć zaboravio izvaditi iz knjige gg. Markovića i Manojlovića,


t. j . od loše eksploatacije naših starih šuma. Treba obustaviti velike i nagle
čiste sječe u starim hrastovim šumama, kojim se sječama stvaraju čiste,
prostrane i jednodobne sastojine, koje pogoduju brzom širenju štetnika
i slabljenju tla´ u kemijskom i fizikalnom pogledu. Tko međutim od nas
ne zna, da su baš šumari najmanje mogli da odlučuju o eksploataciji šuma?
0 tom »višem« pitanju drž. šumarske politike odlučivali su u najvećoj
mjeri razni politički, financijalni i trgovački momenti i dotične ličnosti,
a najmanje šumari.
Nova će se šumarska politika uvesti stvaranjem manjih šumskih
uprava, koje će omogućiti šumaru, da se bavi intenzivnom njegom i isko


11
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 14     <-- 14 -->        PDF

rišćavanjem svojih šuma. Treba urediti pitanje šumske paše, koja kod nas
mnogo smeta vođenju valjanog šumskog gospodarstva, treba izgraditi
šumska prometala, treba također isključiti utjecaj neodgovornih šumskotrgovačkih
lica na sječu naših šuma. Taj utjecaj dovodi naime do prekomjerne
sječe tih šuma, s kojom je g. M a đ a r e v i ć toliko simpatizovao i
preporučivao je, a koja je dovela i do poznatih šumskih afera. Osim toga
stvarat će se nova šumarska politika uvađanjem stalnosti za šumarsko
osoblje u njegovoj službi na pojedinim upravama i uklanjanjem mogućnosti,
da se — kao dosada — sa sudbinom šumarskog osoblja igraju ne
samo političari, nego i šumski trgovci, njihovi skribani i t. d.


Iz svega ovog izlazi, da g. Mađarevi ć nije imao pravo, kad je
svojim kolegama u javnosti porekao znanje o uzgajanju šuma i samo njima
pripisao krivnju za sušenje hrastovih šuma, pak ih pozvao na opravdanje.
Takav način pisanja zaslužuje oštru osudu stručnih krugova.


Povodom toga pisanja održali su na dan 15. decembra prošle
god. članovi glavne uprave Jugoslavenskog šumarskog udruženja, koji su
toga dana imali odborsku sjednicu, zajedno sa šumarskim činovnicima,
koji stanuju u Zagrebu, sastanak u Šumarskom domu, na kom su odbili
u ime svih naših šumara neosnovane napadaje g. Mađarevi ć a.


Q. Mađarević , koji je također prisustvovao tome sastanku, izjavio
je u svom opravdanju, da je ovom članku bila glavna svrha, kako
bi pobudio interes kolega šumara za čitanje i studiranje novijih naših šumarskih
djela kao i za intenzivniji rad u šumi. Priznaje, da takovom radu
manjkaju nužni preduvjeti (dovoljni putni troškovi, manje šumske uprave
i čuvarski srezovi), no stvar je državne šumarske politike, da te preduvjete
stvori. Ovo opravdanje međutim nije ni izdaleka dovoljno, da bi
moglo ispričati g. M. a đ a r e v i ć a za ovakove napadaje na svoje kolege.
Ono je to tim manje, što je i on sam svojim pisanjem mnogo doprineo
tome, da se naše šume u zadnjem deceniju sijeku prebrzo, pak stoga na
štetu i dotičnih šumovlasnika i države kao cjeline.
Résumé. Dans cet article bien fondé et écrit comme une réplique a un article
de M. Mađarević paru dans le »Drvotržac« No 35 de 1929 sur les causes du dépérissement
susdit, l´auteur condamne le traitement de ce probleme a la maniere bien légere
de M. Mađarević.


VLADIMIR BOSILJEVIĆ, ZAGREB:


EKSKURZIJA ZAGREBAČKIH STUDENATA
ŠUMARSTVA U NAŠE ISTOČNE KRAJEVE


(UNE EXCURSION DES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ


FORESTIERE DE ZAGREB DANS NOS RÉGIONS ORIENTALES)


Poznato je, da su veće studentske ekskurzije prijeka potreba, jer
studenti upoznavaju na fakultetu samo teoretsku stranu šumarske nauke,
koja im postaje kud i kamo privlačivija i lakša, kad se u prirodi vide
metodi rada i njihovi uspjesi. Stoga su koncem minule škol. godine gg.


12