DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Prvi podaci o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume potječu
iz državnih šuma visokog Krša na Velikoj Kapeli. Prikupljao sam
ih godine 1925. i 1926. prilikom opsežnih terenskih taksacionih radova u
upravama Jasenak i Novi. Pojavljivanje zanimive binomske strukture u
pogledu broja stabala u znatnijim nadmorskim visinama bilo je povodom,
da sam čitav rad postavio na mnogo šire temelje, jer se pokazala potreba,
da se u tom pogledu ispitaju i bukove nesječene sastojine nižih
nadmorskih visina. Pošto takovih nema na Kršu, protegnut je čitav rad
i na sastojine sredogorja, dakle izvan oblasti Krša. Time se posvetila
najveća pažnja bukvi, koja se u državnim šumama zagrebačke Direkcije
proteže unutar široke zone od 170 m nadmorske visine pa do alpske granice
šume u Velikoj Kapeli — do kojih 1.500 m.


Na području Direkcije Šuma u Zagrebu izvan oblasti Krša rukovodio
sam u prošlim godinama brojne i opsežne stablimične procjene
bukovih sastojina karaktera prašume u svrhu prodaje. U tim jednostavnim
i na prvi pogled beznačajnim manualima procjene često leže
skriveni dragocjeni, a neiskorišćeni podaci, koje samo treba valjano razraditi
i izvesti iz toga logične zaključke. Stoga sam se kod ovog rada u
znatnoj mjeri koristio tim procjenama.22 Njihova svrha — prodaja —
jamči za kvalitet tih radova. Uz to znatan broj procijenjenih stabala jamči
za pouzdanost izvedenih zaključaka. Na taj način, spajanjem podataka


o bukovim sastojinama sredogorja s onima na visokom Kršu, obuhvaćena
je bukova prašuma u čitavoj vertikalnoj zoni njenog rasprostranjenja,
što je od posebnog značenja za opću valjanost zaključaka.
Zbog preglednosti i sistematske obrade opsežnog osnovog materijala
grupisana je i razrađena čitava građa na ovaj način:


U prvom je redu proučavana struktura bukovih sastojina sredogorja,
koje su u velikom opsegu stablimice procjenjivane. Taj je materijal
ujedno dokumentovan znatnim brojem stabala, što je od povoljnog
utjecaja na ispravnost zaključaka. Nakon toga prešlo se na ispitivanje
strukture bukovih sastojina sa Krša na Velikoj Kapeli i Risnjaku. Počelo
se dakle u niskim nadmorskim visinama, da bi se zaključilo s alpskom
granicom bukove prašume. Nakon općih zaključaka o strukturi bukovih
sastojina karaktera prašume prelazi se na istraživanje njihovog odnosa
spram bukove preborne šume, što je također jedan od istaknutih ciljeva
ovog rada.


(Nastavit će se — A suivre).


22 Jedino su u slučaju šume Dikavac upotrebljeni realni i pouzdani podaci stablimične
procjene iz godine 1911. (prema originalnim manualima). U svrhe komparacija
položene su u šumi üarjevica (Moslavačka Gora) dvije samostalne primjerne plohe.


9