DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Broj: 15069—1929.
OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH I JASENOVIH STABALA.
Na osnovu odobrene đrvosječne osnove za godinu 19i?9.—30. te na osnovu riješcnja
Ministarstva Sama i Radnika od 8. novembra 1929. broj 39481. prodavati će se
na dan 16. decembra 1929. u 10 sati prije podne kod Direkcije šuma Brodske imovne
općine u Vinkovcima zdrava, suha, polusuha hrastova i jasenova stabla kako slijedi:


o a îî
Broj stabala


m rt


i
i
a; o


a ce i3


"a ö


N


% Ime sječe 0) aIf


i!


Količina ogreva
koju kupac ima
izraditi, složiti i
predati b. i. o.


Opaska


a


.


p


u o a a p t,


´-a S«


-u O ..


-u


M 3


m


m


dinara km. pr. m.


l Luščić 1hrast 209 — 209 1588 964.958 5 0 880
2 Čunjevci rt 174 — 174 1149 880.383 7-0 950
3
Ounjevci
(suharevi) I „ 49 — 49 278 74.458 7-0 260
4 Kragujna n 150 — 150 1265 1,172.721 9-0 997
5 Sveno ! t n 177 177 1169 1,265.185 9-0 681
6 Desičevo jasen — 371 371 211 32.389 9-0 300
Ukupno 759 371 1130 5660 4,390.094 4068


OPĆI DRAŽBENI USLOV1:


1. Prodaje se samo za tehničku upotrebu sposobna drvna masa. — Sve ogrjevno
drvo dužan je kupac predati u izrađenom stanju i složeno u hrpe sa 5% nadvisine
brodskoj imovnoj općini na raspoloženje i to: u oglasu navedenu količinu besplatno, a
za preko te količine izrađeni, složeni i predani ogrev dobiva kupac odštetu od Din 7
po 1 prostornom metru.
2. Pisane ponude moraju biti sa 100 Din biljegovane ili sa odgovarajućim iznosom
obložene, valjano zapečaćene, te najkašnje do 10 sali gore navedenog dana
predane u urudžbenom zapisniku.
3. Ponudi se ima priložiti žaobina u iznosu od 5% od procjenjene vrijednosti,
strani državljani 10%, uvjerenje poreske vlasti, da je uplatio porez za tekuće tromjesečje,
te uverenje o nadmetačkoj sposobnosti.
4. Brzojavne, sa potpunom žaobinom ne obložene, nikako ili nedostatno biliegovane,
ispod isklićne cijene, poslije ustanovljenog vremena predane, te u opće sa
dražbenim uslovima nesuglasne ponude neće se uzimati u obzir.
5. Kupovninu ima kupac uplatiti u gotovom novcu u blagajnu brodske imovne
općine, ili kod novčanih zavoda, koje Direkcija šuma odredi i to:
Ako je kupljena jedna sječina: % kupovnine nakon primitka obavijesti, da je
dražba odobrena t. j . kod potpisa ugovora (toč. 10.).


518